Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Respiratuvar Distres Sendromu RESP İ RATUVAR D İ STRES SENDROMU PROF.DR. AYTU Ğ ATICI MERS İ N Ü N İ VERS İ TES İ TIP FAK Ü LTES İ Ç OCUK SA Ğ LI Ğ I VE HASTALIKLARI AD.G İ R İ Ş S ü rfaktan sentezi yetersizdir. Akci ğerler global olarak immat ü rd ü r . Do ğumda n 4-6 saat sonra ba ş lar. Solunum s k nt s ? İ nleme ? Ekspiratuvar h r lt ? Yayg n atelektaziler ? Mortalite ve morbiditesi y ü ksektir.İ NS İ DANS Gebelik ya ş ile ters o rant l d r. T ü m canl do ğan bebekler aras nda %2 2500 gram n alt nda do ğanlarda %20 Hastanemizde ki t ü m canl do ğum lar n % 3.7 ’ si Ü nitemizdeki t ü m hastalar n % 25.3'si Ü nitemizde takip edilen bebeklerden <37 hf olanlar n % 50 ’ si ; <32 hf olanlar n % 67.5 ’ i RDS tan s almaktad r. Erkeklerde iki kat daha fazla.PATOGENEZ S ü rfaktan eksikli ğinde konjesyon ve ? atelektaziler olur. Akci ğer komplians ve FRC azal r. ? CO 2 retansiyonu ve hipoksi olu ş ur. ? Pulmoner hipertansiyon ve ş antlar geli ş ir. ? Endotel hasar akci ğer ö demi ve miyokard ? hasar olu ş arak hipotansiyon geli ş ir.RDS' yi Predispo z e Eden Fakt ö rler Premat ü relik ? Perinatal asfiksi ? Maternal diabet ? Sezaryenle do ğum ? Erkek cinsiyet ? Hipoglisemi ?RDS' yi Predispo z e Eden Fakt ö rler Familyal predispozisyon ? Ç o ğul gebelik ? Hipotermi ? Maternal malnutrisyon ? Yenido ğan n hemolitik hastal ğ ? Kordonun erken/ge ç klemplenmesi ? Kalp yetmezli ği ?RDS Geli ş me Olas l ğ n Azaltan Fakt ö rler İ ntrauterin b ü y ü me gerili ği ? Uzam ş membran r ü pt ü r ü ? İ ntrauterin kronik hipoksi ? İ ntrauterin enfeksiyonlar ?PATOLOJ İ Alveolar epitelyal h ü cre nekrozu ? Alveol y ü zeyinde hyalen membranlar ? Yayg n alveolar atelektazi ? 48 saat sonra alveolar epitel iyile ş meye ? ba ş lar. Yedinci g ü nde iyile ş me tamamlan r. ?KL İ N İ K BULGULAR Solunum h z n n dakikada 60'dan fazla ? olm a s Ekspiryumda inleme olmas ? İ nspiryumda interkostal retraksiyon ? olmas . Oksijensiz ortamda siyanoz geli ş mesi ? tan koydurucudur.KL İ N İ K BULGULAR Hipotoni ? Dola ş m yetm e zli ği ? Akci ğerlere hava giri ş inin az olmas ? A ğ r RDS' de bradikardi  ?RADYOLOJ İ K BULGULAR Hafif olgularda ince retik ü logran ü ler ? g ö r ü n ü m Orta ş iddetteki olgularda diff ü z ? retik ü logran ü ler g ö r ü n ü m ve hava bronkogramlar A ğ r olgularda buzlu cam g ö r ü nt ü s ü . ?AYIRICI TANI Pn ö moni ? Ge ç ici takipne ? Beyin ö demi veya intrakranial kanama durumunda ? geli ş en refleks pulmoner dola ş m bozuklu ğu. Konjenital kalp hastal klar ? Koanal atrezi, mikrognati ? Laringomalazi, trakeal obst ü ksiyon. ? Mekonyum aspirasyonu, pn ö motoraks. ? Sepsis, diyafragma hernisi. ?RDS'den Korunma Erken do ğumun ö nlenmesi ? Maternal steroid uygulamas ? Betam e taz o n ? Deks a metazon ? 32-34. Gebelik haftas nda ? Maternal ambroks o l uygulamas . ?RDS'den Korunma ?Opiyatlar ? ? Beta-mimetikler ? ?Aminofilin ? ?TRH ? İ ntrapantum asfiksi, hipotermi , hipoksi ? ve asidozun ö nlenmesiTEDAV İ Premat ü re bebe ğin genel ? tedavi ilkeleri Minimal man ü plasyon- ? Maksimal observasyon Asidoz ve hipoterminin ? ö nlenesi. S v tedavisi ? Asidozun tedavisi. ? Di ü retik tedavisi ? Hipotansiyon tedavisi ? Antibiyotik tedavisi ? Oksijen verilmesi ? Ventilat ö r deste ği ? S ü rfaktan tedavisi ?Solunum deste ği Solunum s k nt s olan bebeklere erken ? d ö nemde NCPAP uygulanmal d r. Ent ü basyon ve mekanik ventilasyon i ç in ? acele edilmemeli fakat GE Ç KALINMAMALIDIR . SpO 2 ’ yi %90 ’ n ü zerinde tutacak minimum ? oksijen ve g ö ğs ü yeterince havaland racak minimum bas n ç uygulanmal d r. 1997 n (%) 1998 n (%) 1999 n (%) Solunum sykyntysy bulunanlar 67 97 105 NCPAP uygulananlar - 24(%24.7) 27(%25.7) MV uygulananlar 23(%34.3) 14(%14.4) 21(%20) Sürfaktan uygulananlar 5(%7.4) 3(%3.0) 2(%1.9) Pnömotoraks geliºenler 5(%7.4) 3(%3.0) 3(% 2.8) Bronkopulmoner displazi geliºenler 1(%1.4) 1(%1.0) 1(%0.9) NCPAP sonrasy MV uygulananlar - 4(%16.6) * 2(%7.4) * Eksitus 6(%8.9) ** 2(%2.0) ** 3(%2.8) ** * NCPAP uygulanan bebeklerdeki orany yansytmaktadyr. ** Solunum sykyntysy olan bebeklerdeki morta lite oranlary olup genel mortaliteyi yansytmaz . S ü rfaktan Kullan m Proflaktik ama ç l kullan mdan ziyade ? “ kurtarma-rescue ” ama ç l kullan lmal d r. 3. D ü zey yo ğun bak m hizmeti ? verebilen ü nitelerde kullan lmal d r.