Viroloji Retroviridae Familyası 1 09.05.2008 R e t r o v i r i dae Retro insan, koyun, - 0 C de 30 dak), deterjan ve formaldehid ile inaktive olurlar. . tip olarak adland , viruslar Re id genom virus Tablo 1: -, Beta-, Gamma retroviruslar simple, complex simple grup viruslarda GAG, PRO, POL ve complex bulunurken, lentivirus cinsindeki viruslar -reaksiyon bulunmayabilir. 2 Resim 1: R leri. A: Type A particles, B: type B morfoloji (Betaretrovirus; Mouse mammary tumor virus, C: type C morphology (Gammaretrovirus; Murine leukemia virus), D: type C morphology (Alpharetrovirus; Avian leukosis virus), E: type D morphology (Betaretrovirus; Mason Pfizer monkey virus), F: Deltaretrovirus. Bovine leukemia virus, G: Lentivirus; Bovine immunodeficiency virus, H: Spumavirus; Bovine syncytial virus, I: Betaretrovirus; Mouse mammary tumor virus (type B morphology), J: Gammaretrovirus, K: Lentivirus,equine infectious anemia virus, L: Serbest retroviral 3 Retroviruslarda viral replikasyon ki nde transkripsiyon sonucu RNA po lar . Kedi Leukemia (Feline leukomia) ve Kedi Sarkoma (Feline sarcoma) Etiyoloji: Etken aretrovirus cinsinde bulunan feline leukemia virus (FeLV) ve feline sarcoma virusudur (FeSV). Kedi sarkoma virusu v-onc ve v-fms insanla FeSV, FeLV ile infekte kedilerde bulunur. FeLV ile enfekte Bu nedenle FeLV Fe e . 4 Epizootiyoloji: ve ev kedilerinde % 1 veya daha az ike Enfekte 6 virus/ml yolla yani Patogenesis: FeLV ile infekte ya aktif persiste - antikorlar hem de FOCMA antikorlar persiste viremi, Fe e 4 + ve CD8 + Bu enfeksiyonda FeLV - Klinik bulgular: (lenfosarcoma, bozukluklar gibi non- sorumludurlar. - Lenfosarcoma 30 Ancak epidemiyolojik eVL Multicentric lenfosarcoma: lenfoid veya lenfoid Thymic lenfosarcoma Alimentary lenfosarcoma: ge Unclassified lenfosarcoma: - Myelopro : eLV nin kemik 1. Erythromyelosis Granulocytic leucomia ofil gibi Erythroleucomia Myelofibrosis: - a Bazan glomerulonephriti te eLV uzun re persiste enfeksiyonlara, enfeksiyonlar, kronik stomatitis, gingivitis, eLV infeksiyonu normal kedilere gore toxoplasmosis ve Hemobartonella felis e - Feline fibrosarcoma: Kedilerdeki - fibrosarcoma e feline sarco 5 genellikle metastas yaparlar. Fe virus genellikle Fe : Koruma ve kontrol: erin r inaktif ve r . Ticari recombinant rusun zarf proteinlerinden (gp70) bir subunit proteini (p45), u (Bovine Leukemia, Bovine Leucosis) Etiyoloji Epizootiyoloji n ve Patogenesis -onc geni -lenfositleridir. Has herzaman viral antijen veya Klinik Bulgular - - a) k hayvanlarda klinik olarak ELISA, RT- Koruma ve Kontrol 6 Maidi / Visna Etiyoloji: Etken re virus cinsinde bulunan visna ve maidi d r. Viruslar retroviruslar p Maidi ve urlar. enfeksiyonda pneumoni, Maidi virus sorumludur b) merkezi sinir ve yeni mutant Epizootiyoloji: bronc le rek sokucu sinekler ve mekanik aletlerde (iatrojen yol) etkilidir. Patogenesis: 6 periferik kan lenfositlerden 1 tanesi enfekte olur. Visnada sistem Klinik bulgular: - Maidi l Klinik semptomlar 3-8 ay kadar devam eder Pasteurella Gebe koyunlar yavru atar veya kuzular - Visna: hastal 50/ml iken bu oran 200/ml maidi; solunum sistemi has veya RNA 7 amplifikasyonu (RT- EIA, agar jel diffuzyon ve plaque reduction Koruma ve kontrol: . (Equine Infectious Anemia) Etiyoloji: : Etken re virus cinsinde bulunan equine infectious Epizootiyoloji: Stomoxys cinsi sinekler, sivrisinek ve Culicides i virusun Bu sokucu sinekler eki enfekte ile neden olur. Virusun Patogenesis: Enfeksiyon makrofaj ve lenfositlerin dejenerasyonu veya proliferasyonu ile proteinl Klinik bulgular - hafif semptomlarla seyreder Coggins testi ve RT-PCR testleri de Koruma ve kontrol: am ve harekete -Ensefalomylitis Enfeksiyonu (Caprine Arthritis-Encephalomyelitis) Etiyoloji: Etken re virus cinsinde bulunan Caprine arthritis- e 8 Epizootiyoloji: Enfekte kadar . t . Klinik bulgular: - , fakat . ve sonra paraliz : direk olarak AGP ve indirek olarak, immunfloresans ve ELISA testleriyle Koruma ve kontrol: 56 0 beslenebilir. (Feline Immonodeficiency Virus Disese) Etiyoloji eline 1986 Virusun 5 alttipi Etkene genellikle evcil k aslan, puma ve 18 Epizootiyoloji: temas, Klinik bulgular: basyon - . bozukluklar ve sekonder enfeksiyon Patogenesis : Virus antijenlerinin EIA ile veya PCR ile enfekte kedilerin kan leukositlerinden feksiyondan sonra 2- antikorlar IFA veya ELISA ile saptanabilir, fa verebilir. Koruma ve kontrol: antiviral ajan olarak inaktif virus inaktif "Fel-O-Vax FIV"