4 - Halk Sağlığı Sağlık ve Hastalık Açısından Çevre SAGLIK VE HASTALIK AÇISINDAN ÇEVRE Prof.Dr.Osman CEYHANTERMOREGÜLASYONKONDÜKS İ YON KONVEKS İ YONRADYASYONEVOPORASYON TER İ N BUHARLA Ş MASIMUTLAK NEMMAKS İ MUM NEMRELAT İ F NEM N İ SBİ NEMKATOTERMOMETRE H=F/T a=H/Q Q=Vücut s ı cakl ı ğ ı -ortam ı n s ı c. 36,5-t CSa ğ l ı k ve hastal ı k aç ı s ı ndan çevre Ç evre hastal k i ç in zemin haz rlayabilir • Ç evre do ğ rudan hastal k sebebi olabilir • Bir k s m hastal klar n yay lmas n • kolayla şt rabilir Belirli hastal klar n gidi şini etkileyebilir •İ nsan ve çevresi F İ Z İ K Ç EVRE • B İ YOLOJ İ K Ç EVRE • SOSYAL Ç EVRE •F İ Z İ K ÇEVRE İ Ç ME VE KULLANMA SULARI • KATI VE SIVI ATIKLAR • HAVA A Ç IK-KAPALI • IKL İ M • G Ü R Ü LT Ü • AYDINLATMA • GAYR İ SIHH İ M Ü ESSESELER • RADYASYON VB..... •B İ YOLOJ İ K ÇEVRE M İ KROORGAN İ ZMALAR • VEKT Ö RLER • B İ TK İ LER • HAYVANLAR • BES İ N MADDELER İ •SOSYAL ÇEVRE A İ LE • SOSYAL GRUPLAR • SOSYAL KURUMLAR • SOSYAL SINIFLAR • GELENEKLER • DEGER YARGILARI •SAĞ LIK H İ ZMETLER İ KORUYUCU • TEDAV İ ED İ C İ • REHAB İ L İ TE ED İ C İ •KORUYUCU SA Ğ LIK H İ Z K İ Ş İ YE Y Ö NEL İ K • Ç EVREYE Y Ö NEL İ K •K İ Ş İ YE YÖNEL İ K K İ Ş İ SEL H İ JYEN • BESLENME • SA Ğ LIK E Ğİ T İ M İ • BA Ğ I Ş IKLAMA • ERKEN TE Ş H İ S • A İ LE PLANLAMASI • KEMOPROF İ LAKS İ •ÇEVREYE YÖNEL İ K Hastal k ajanlar n n olu şumunu ö nlemek • At k ve Art klar n yok edilmesi • Dezenfeksiyon • Ö zel koruyucularla risk alt ndakileri koruma •ÖLÇÜM ARAÇLARI Psikrometre-Higrometre • Sonometre • Altimetre • L ü xmetre •Çevre mevzuat ı Ç evre kanunu 2872 say l kanun kabul • tarihi...9/8/1983 Resmi gazetede yay mland ğ • tarih...11/8/1983ÇED YÖNETMENL İĞİ Ç EVRE ETK İ DE Ğİ RLEND İ RMES İ • Y Ö NETMENL İ Ğİ RESM İ Ğ AZETEDE YAYIMLANDI Ğ I • TAR İ H... 16/12/2003