Projelendirme Saha Çalışmaları Akış Şeması 1 Varlı ğı bilinen bütün jeolojik birimlerin kontrolü Uyduda bulunan anomaliliklerin kontrolü Uyarı: Güvenlik tedbiri olarak, ba ğlı olunan kurumdan gerekli yazılar alınıp, Jandarma bilgilendirilmelidir. Ekonomik Bakı ş Kaya, alterasyon, cevher numuneleri alınır Akademik Bakı ş Arazi Çalı şması Arama A şaması Akı ş Şeması Lojistik ko şulların sa ğlanması Hedef Seçimi İçin Detay Çalı şma Kimyasal Analiz İnce Kesit Petrografik Analizler Di ğer Analizler Ekonomik İşletmeye bugünün şartlarında uygun de ğildir. Sahada cevher vardır. Daraltılan alan bölgesinde detay jeolojik harita hazırlama TIN uygulamasıyla cevherin nerde yo ğunla ştı ğının tespiti Jip Jeolojisi (minimum 3 gün, bölgenin büyüklü ğüne ba ğlı olarak de ği şir) GPS’e kodlanan önemli noktaların kontrolü Uygun De ğildir DEVAM Yorumlama ve De ğerlendirme Uygundur Sonuç Alan Daraltma VAZGEÇ Uyarı:Her ko şulda Akademik Çalı şmaya devam edilir. VAZGEÇ 2 Detay Ara ştırma Bölgenin tenörü uygun mu? Bölgenin rezervi uygun mu? Bölgenin jeolojisi uygun mu? Co ğrafik konum uygun mu? Kimyasak inputlar açısından fark var mı? Cevherdeki arz-talep nedir? Cevher satılabiliyor mu? Bölge topografik açıdan uygun mu? İklim ko şulları uygun mu? Daha az maliyet nasıl sa ğlanır? İşçi tespitinde güçlük var mıdır? Görünür-muhtemel-mümkün rezervin hesaplanması Sondaj, yarma, ara ştırma galerileri ve numune saayılarının arttırılması Bölgenin 3 Boyutlu Modellenmesi Fizibilite Raporu’nun Hazırlanması ve De ğerlendirilmesi (pasa alanı, i şçi temini, bina, cevher stoku, makina, yol, yer seçimi) VAZGEÇ Bir Sonraki A şama Uygundur Uygun De ğildir VAZGEÇ DEVAM