Projelendirme Saha Çalışmaları Öncesi Yapılacak İşlerin Akış Şeması Çalı şma Alanının Belirlenmesi Topografik ve Jeolojik Haritaların incelenmesi bitirme ödevleri ve tez çalı şmaları MTA, DS İ, Karayolları vs ar şivleri TJK yayınları Uyarı: Önemli olan anahtar kelimelerin (yazar isimleri, tenör, rezerv miktarı vs.) boyanması (highlight) daha sonra bakılmak istendi ğinde kolaylık sa ğlayacaktır. Uydu Görüntüsü sipari şi Koordinatlama yapılması Kapalı alan olu şturulması Uyarı: 3D harita yapılabilmesi için yükseklik verileri gerekmektedir. Bu veriler Harita Genel Komutanlı ğı’ından temin edilebilir. 25.000’lik veya 100.000’lik haritalar ile 3D görüntülerin elde edilmesi e ğim,do ğrultu,fayın layer olarak eklenmesi e ğitimsiz sınıflama yapılması e ğim, bakı, gölgeleme haritaları Demir ve killi birimi ayırmak için uydu görüntüsüne Crosta Tekni ği uygulanması Haritanın revize edilmesi Numune alınacak koordinatları belirlemesi GPS in kalibrasyon ayarının yapılması Uyarı:Uydu görüntüsünde kullanılan koordinat sistemiyle GPS’te kullanılan aynı olmalı Bilgisayar Ortamı Daha önce yapılan çalı şmaların incelenmesi ve derlenmesi Kayacın İsmi..................................... Yer..................................................... Alan Ki şi............................................ Numarası............................................. Yön-Eylem çalı şması Uyarı:Araziye çıkmadan evvel yön-eylem çalı şması yapılmalı ve zamandan tasarruf amaçlı en yakın yerde konaklamak üzere ara ştırmalar yapılmalıdır. Arazi Çalı şması Hazırlık A şaması Akı ş Şeması YÖK’ün tez bankası (http://tez2.yok.gov.tr/) Uyarı: Uydu görüntüsünü kullanarak hazırladı ğımız jeoloji haritası ile MTA tarafından hazırlanan haritalar uyu şmayabilir. Bölgenin uydu görüntüsüne çe şitli filtreler uygulanarak lineerlikler ve anomalilerin tespiti Arazi Çantasının Hazırlanması Saha Defteri Jeoloji sözlü ğü Jeolog pusulası Fotograf makinası GPS Harita altlı ğı Şeritmetre Numune kartları Lup Hidroklorik asid Yarabandı Numuneler bez torba Su oranı yüksek besinler Yedek pil, arazi çakısı 7 37 37 44 46 51 52 Not: Kesikli daireler içinde gösterilen rakamlar gün sayısını belirtmektedir. 50 48