Saha Raporu Saha Jeolojisi Dersi (2) JEO359 Saha Jeolojisi Dersi 3 . Raporu A.Yavuz Ö zdemiro ğ lu 20023395 Kas m, 2005Ankara ’ n n 30 km g ü ney bat s nda bulunan Kargabedir tepesi; Neotetis okyanusunun kapanmas s ras nda olu şan k ta k ta ç arp şmas s ras nda yerin derinlerind en gelen ma ğ man n,olu şan ç atlaklardan y ü ze ye ç kmas sonu ç u kire ç ta şlar n kesilmesi ile volkanik bir baca ol arak olu şmu ştur . Arazide kar ş la ş lan kire ç ta şlar , i ç inde çö rt bulundurmaktad r. Çö rtlerin bulunmas volkanik bacan n olu şams ndan ö nce bu alan n derin denizel bir ortam oldu ğ unu g ö stermektedir. K ire ç ta şlar n n i ç inde inoseramitlerden amonit fosilerinin olmas da , kire ç ta ş n n ü st kratese ya şl oldugu bilgisini verir. Ç atlaktan ç kan ma ğ man n s cakl ğ cok y ü ksek oldu ğ undan y ü zeye c karken cevresin deki yap lar pi şirir biz buna pi şirme zonu diyoruz. A rzidede do ğ al olarak ü st kratese ya şl kire ç ta ş ile alt miosen ya şl trake a ndezit aras ndada pi şme zonu var .Bu sebeplerden dolay da bu iki yap aras nda nanconformity vard r. Volkanik kaya ç larda tab aka lanma olmaz fakat tabakaya cok benziyen yap larl a kar ş la ş labilir ö rne ğ in K argabedir tepede volkanik malzemin akmas y ö n ü nde dizilmesi ile foliasyon d ü zlemleri olu şmu ştur ve bu d ü zlemler zamanla a ş narak uzaktan bak ld ğ nda tabaka g ö r ü nt ü s ü olu şturm aktad rlar. Ma ğ matik bir kayac n asidik yada bazik olams i ç erdi ğ i silis miktar na ba ğ l d r. ma ğ ma derinlerde y ü zeye do ğ ru hareket ederken kirlenir ve asidik ö zelli ğ i artar. En fazla silis i ç eren magmatik kaya ç ta R iyolittir. AMON İ T FOS İ L İ : Kire ç ta şlr n n i ç inde amonit fosilleri ile kar ş la ş ld . ÇÖ RT: %90 yada daha az Radyolarya kavk lar ndan olu şur. E ğ er Radyolarya kavk lar % 90 dan falaysa kayaca Radyolarit denir. Çö rt kayac n n g ö r ü ld ü ğ ü ortam n silisce zengi n bir ortam oldu ğ u s ö ylene bilir çü nk ü radyolaryalar genellikle silisce zengin olan yerlerde ya şarlar ve bu nedenlede kavk lar da silisce zengindir.