Saha Raporu Saha Raporu 1 1) KARAKAYA BİRİMİ 2) KONGLOMERA – KUMTAŞI 3) AMMONITICOROSSO – MARN 4) VOLKANOKLASTİKLER 5) ALÜVYON 1) KARAKAYA BİRİMİ Karakaya birimi Ankara civarında gözlenen en eski kayaç birimidir. Üst permiyan – üst triyas zaman aralığında yer almaktadır. Karmaşık dört ana “Nap” diliminden biraraya gelmektedir. Yanal ve dikey ilişkileri net görülmemektedir. Genelde çok fazla deforme olmuş, birbirine karışmış, taşınmış klastik kayaçlarla temsil ediliyor. Bu 4 ana nap birimi şunlardır; a) nilüfer birimi b) orhanlar grovağı c) çal birimi d) hodul birimi Bunlar içerisinde en önemlisi Çal birimidir. Bu birimde; birçok mega blok, volkanik ve klastiklerin olduğu matriksler vardır. Üst permiyan blokları kayarak gelmiştir. (mermer, spilit, klastik blok) Tetis okyanusu körfez şeklinde permiyandan kretase sonuna kadar devam eden çok büyük bir okynustur. Kratese sonunda bu okyanus dağ oluşumu ile kapanıyor ve kuzey , güney olmak üzere 2 kola ayrılıyor. Ankara civarında kuzey koluna ve Karakaya birimine ait kalıntılar bulunmaktadır. Neotesisin kuzey kolu karakaya biriminin üzerine bir diskordansla gelmiş ve transgresif nedeniyle klastikler çökelmiştir. Transgresyon (deniz basması) ile su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak tane boyu yukarıya doğru incelmektedir. Üst jura’dan üst krateseye kadar devamlı bir kireç taşı ve sedimanter melanj oluşumundan sonra kuzey yönlü bir dalma ile neotesisin kuzey kolu kaybolmuştur. İzmir – Ankara zonunun üzerinde bulunan karakaya birimi üst permiyanda kuzeyde biryerde açılmış, daha güneyde bir yerde triyasta ise neotesis okyanusu ortaya çıkmıştır. Bu sırada karakaya birimi kapanmış ve kapanan bu okyanusun üzerine neotesisin çökelleri gelmiştir. 2) KUMTAŞI – KONGLAMERA Jura’nın 6 olan liyas – hettenjiniyen yaşlı konglamera birimleri farklı tane boyuna sahip pekişmemiş çakıllardan ve granit parçalarından oluşmuştur. Kil, kiltaşı ve kumtaşı matriksli birim değişik tane boylarında ve farklı yuvarlaklığa sahip çakıl taneleriyle temsil edilir. Tane boylarının çeşitliliği kaynaktan olan uzaklık hakkında kesin bir bilgi vermezken köşeli tanelerin az taşınmış, yuvarlak olanların ise çok fazla taşınmış olduğu söylenebilir. İki birim arasındaki sınır olarak tanımlanan dokanaklar hakkında is tam olarak veri elde edilememiştir. Konglomera birimlerinin üzerine konkordan olarak gelen kumtaşı birimleri de konglomera tabakaları ile aynı yaştadır. Bu birim içerisinde karakayanın parçalarına rastlanmaktadır. 2 3) AMMONITICOROSSO – MARN Bu birimde bol miktarda mikro ve makro fosil bulunmaktadır. Bu fosiller özellikle bu birimin yaşını belirlemekte kullanılabilir. Alt tarafları sinemuriyen – pliyensbahiyen, üst tarafları tuvarsiyen yaşta olmak üzere birimlerde ammonitlerin yanısıra belemnites, bivalve ve deniz lalesi sapı bulunmaktadır. Kireç taşlarında bulunan ammonitlerden oluşan nodüller ve hakim olan kırmızı renkten dolayı bu birime ammoniticorosso adı verilmiştir. Kırmızı renk demir miktarının çokluğunu göstermiş, bu da buranın sirkülasyonlu bir ortam olduğunu ortaya koymaktadır. Ammoniticorosso açık denize bakan şelf alanlarıdır. Ayrıca yeşil renkli marnlar ardalanmalı olarak ammoniticorosso birimleri arasına girmiştir. Bu birimlerin altındaki klastiklerin denizel kökenli olduğu düşünülmektedir. 4) VOLKANOKLASTIKLER Yeşil renkli volkanoklastik kayaçlar doger yaşlıdır. Bu birimde kırıntılı bir görüntü hakimdir. Altında bulunan ammoniticorosso tabakaları üzerine açılı diskordans şeklinde gelmiştir. 5) ALÜVYONLAR Dere çakılları ve günümüz sedimanlarından oluşan birim kuvaterner yaştadır. Dere ve yol kenarı boyunca gözlenmektedir.