Enfeksiyon Salmonella İnfeksiyonları Salmonella Enfeksiyonlar Prof Dr Ne ş e Salto ğ lu Cerrahpa ş a T ı p Fakültesi Enfeksiyon Hastal ı klar ı ve Klinik M İ krobiyolojiSalmonella infeksiyonlar Salmonella Enterobacteriaceae ailesinde ? 2000 ’ den fazla serotip ? Salmonelloz dünyada yayg ı n hayvanlarda ? ve insanlarda infeksiyon nedeni S. typhi: enterik ate ş yapar, sadece insanlarda ? hastal ı k nedeni İ nsanlarda ? Enterik ate ş ? Gastroenterit ? Sistemik infeksiyonlar yapar. ?gram (-), sporsuz bakteri ? Hareketli, (S. gallinarum hariç) ? O somatik antijen (6 serogrup), ? H flajellar antijen, ? Önemli serovarlar: ? S. typhi, ? S. choleraesuis, ? S. typhimurium, ? S. enteritidis ? S. paratyphi A, ? S. schottmuelleri (S. paratyphi B), ? S. hirschfeldii (S. paratyphi C), ? S. sendai ?Bula ş yolu Kontamine hayvansal g ı da ürünleri ? Yumurtalar, et ve et ürünleri ? Kontamine eller ? Su veya besinlerin kontaminasyonu ?Predispozan fakt ö rler Gastrik asidite ve intestinal motilite bozuklu ğ u ? H 2 reseptör blokeri vb. ? Ya ş l ı l ı k ? Gastrektomi, vagotomi, gastroenterostomi ? Antimotilite ilaçlar ? Barsak floras ı n ı n antibiyotikler nedeniyle bozulmas ı ? Salg ı nlar ? Orak hücreli anemi ? Bartonelloz ? Lenfoma, lösemi ? S ı tma ? Ş istozomiyazis ? AIDS ? İ leri ya ş , ? immun yetersizlik ? diabet ?Patogenez Salmonella g ı da ile al ı n ı r ? Mide asidinden etkilenir. Engeli a ş ar ? ise ince barsa ğ a geçer. İ nce barsak mukozas ı nea ? penetrasyon ve toksin sal ı n ı m ı Proinflamatuvar sitokinler sal ı n ı r ? İ nflamatuvar yan ı t ishale neden olur ? Barsakta Peyer plaklar ı nda ço ğ alma, ? RES ‘e ge çi ş , bakteriyemiThis web page was produced as an assignment for an undergraduate course at Davidson College Immunology HomepagePatogenez Su ş un virülans ı ? Mikroorganizma say ı s ı 10 7 ? Gastrik asidite ? Etkenin tipi ? S. cholerasuis bakteriyemi, ? S. typhi ve S. paratyphi A, S. scholtmuelleri ? enterik ate ş , kr. ta ş ı y ı c ı l ı k S. typhimurium enterokolit ?Klinik tablolar-Enterik ate ş Halsizlik, i ş tahs ı zl ı k, ba ş a ğ r ı s ı ? Kontinü ate ş , rölatif bradikardi, ? konstipasyon ya da kans ı z ishal, splenomegali, hepatomegali, rose spot ? (gö ğ üs-kar ı nda basmakla solan makülo papüler döküntü) Metastatik infeksiyon ? Üriner sistem, MSS, kemik-eklem, kalp, ? plevra, akci ğ erlerTedavi edilemeyen bir tifoid ate ş te 4 haftal ı k bir ? seyir görülür. İ lk haftada ? ate ş , relatif bradikardi, halsizlik, ba ş a ğ r ı s ı , ? Abdominal ağ r ı , epistaksis görülebilir. ? Lökopeni (rölatif lenfositoz), ? bu dönemde Kan kültürü pozitif ? Gruber Widal negatif ?İ kinci haftada 40 °C ate ş , bradikardi ? Deliryum görülebilir. ? Rose spot ? Abdomern distansiyonu ve ? sa ğ alt kadran a ğ r ı s ı Alt loblarda akci ğ erde ? ronküs Diyare günde 6-8 kez ? karakteristik kokulu, bezelye çorbas ı tan ı mlanm ı ş Kab ı zl ı k ta görülebilir. ? Hepato-splenomegali ? ALT, AST art ı ş ı ? Gruber Widal testi pozitif ? anti O ve antH antikorlar ı Kan kültürleri halen pozitif ? olabilir.Üçüncü haftada komplikasyonlar görülebilir. ? Bu dönemde dü ş mü ş olan ate ş yeniden yükselir. ? Barsak kanamas ı ciddi ancak genellikle ölümcül ? de ğ il Barsak Perforasyonu Distal ileumda ciddi ve ? öldürücü komplikasyon Fokal komplikasyonlar ? Ensefalit ? Metastatik apseler ? Kolesistit ? Endokardit ? Osteit ?Enterik ate ş tan ı ? Anemi, lökopeni, rölatif lenfositoz, ? trombositopeni, ALT, AST yüksekli ğ i ? İ lk 2 hafta kan kültürü pozitif ? 2. haftadan sonra gaita kültürü ? pozitif İ drar kültürü, kemik ili ğ i kültürü ?K ü lt ü rde Salmonella bakterisiGruber Widal agl. Testi ? O ve H antijenine kar ş ı antikor ara ş t ı r ı l ı r ? O Antikor pozitifli ğ i 1/80 veya üzerinde , 2 ? hafta aral ı kl ı farkl ı 2 serum örne ğ inde 4 kat titre art ı ş ı varsa akut infeksiyon lehine Yanl ı ş pozitif ya da yanl ı ş negatif sonuçlar ? al ı nabilir D ı ş k ı da Vi ag. Kronik ta ş ı y ı c ı l ı k ? saptanmas ı nda Ay ı r ı c ı tan ı : ? S ı tma ? Hepatit ? Bruselloz ? Tifüs ? Leishmaniyaz ? Non-tifoid salmonelloz ? Ş igelloz ? İ . mononükleoz ? Tüberküloz ? Leptospiroz ? Amip karaci ğ er apsesi ?Enterik ate ş Tedavi: 10-14 gün süreli ? Lokalize enfeksiyon var ise (Kalp kapak ? infeksiyonu, osteomyelit gibi uzun süreli) Siprofloksasin(2x400mg i.v) ? 3. Ku ş ak sefalosporin (seftriakson)(2g/gün i.v) ? Azitromisin ? Duyarl ı ise Ampisilin veya TM-SMZ kullan ı labilir ?Klinik tablolar -Enterokolit Enfekte g ı dalar ile s ı kl ı kla bula ş ı r.(Tavuk, ? yumurta v.b) KS: 12-48 saat ? Ate ş , kramp tarz ı kar ı n a ğ r ı s ı ve mukuslu ? bazen kanl ı ishal (sulu, miktar ı de ğ i ş ken) D ı ş k ı da PNL ? Bulant ı , kusma ? Tan ı : D ı ş k ı kültürü ? www.bact.wisc.edu/.../Salmonella.XLD.jpgEnterokolit ay ı r ı c ı tan ı : ? Ş igella ? E İ EC, ? C. jejuni ? Yersinia enterocolitica ? ETEC, ?Tedavi: semptomatik yakla ş ı m, s ı v ı ve elektrolit ? kayb ı n ı n yerine konulmas ı yeterlidir. Antibiyoterapi önerilen durumlar: ? AIDS, immunosupresif durumlar, lenfoma, ? lösemi, orak hücreli anemi, ya ş l ı lar greft uygulanmas ı , transplantasyon, protez ? kullan ı m ı (kalp kapa ğı , eklem), Kinolon3-5 gün süre ile önerilir. ? malnutrisyon,inflamatuvar barsak hastal ığı nda a ğı r ? seyir. Komplikasyonu reaktif artrit ?Sistemik Hastal klar Menenjit ? Endokardit ? Osteomyelit ? Septik artrit ?Klinik tablolar Asemptomatik intestinal ta ş ı y ı c ı l ı k ? %3 oranlar ı nda ? sessiz infeksiyondan sonra ya da klinik hastal ığı ? takiben görülebilir. Kronik ta ş ı y ı c ı l ı k: 1 y ı l ı a ş k ı n infeksiyonun sürmesi ? Tan ı : Pozitif d ı ş k ı kültürü ? Ta ş ı y ı c ı larda tedavi: ? 4-6 hafta amoksisilin 4 g/gün oral veya ? 4 hafta florokinolon 2x500mg/gün oral ? Safra kesesi ta ş ı y ı c ı l ığı (Kolesistektomi önerilir) ?Korunma A ş ı ile korunma ? S. typhi için a ş ı oral Ty 21 a (gün a ş ı r ı toplam 4 ? kapsül) veya Tifoid Vi polisakkarid a ş ı (tek doz i.m ? Genel önlemler ? Su ve g ı da kaynaklar ı n ı n temizli ğ i ? Kanalizasyonlar ı n uygun hale getirilmesi ? Hayvansal g ı dalar ı n uygun pi ş irilmesi ? Pastörize süt ve süt ürünleri ? Seyahatlerde buzlu içecekler, çi ğ yiyeceklere ? dikkat edilmesi Yiyecekleri elledikten sonra ellerin y ı kanmas ı ?