Mineraloji ve Petrografi Sedimanter Kayaçlar ( Petrografi III ) SED İMANTER KAYAÇLAR (Petrografi III. Bölüm)Genel Tanımlamalar Sediman, SedimanterKayaç, Sedimanterpetrografi (tanımsal) Sedimanter petroloji (yorumsal)Sedimanter kayaçları olu şturan malzemenin kayna ğı; •De ği şik kayaçların fiziksel/mekanik süreçlerle parçalanması, ufalanması, sonucu olu şan kayaç parçaları •Kayaçların kimyasal bozunmasından arta kalan malzeme •Çözeltilerden itibaren kimyasal olarak veya biyolojik etkenler ile çökelen malzeme, •Muhtemel organizmaların, bitkilerin kalıntıları Sedimanter süreçlerin olu şumunda; • İklim ko şulları •Çökelme ortamları, •Ta şınma/biriktirilme süreçleri, •Tektonik etkiler etkendir.Sedimanter Süreçler ? Aşınma, ? Taşınma, ? Çökelme/depolanma ? Taşlaşma (diyajenez)AYRIŞMA (EROZYON) Mekanik Ayrı şmaMagmatik kayaçlarda minerallerin ayrı şmaya kar şı dayanımı, kristalle şme sırasını ifade eden Bowen reaksiyon serisiyle do ğrudan ili şkilidir. D İYAJENEZ Diyajenez Süreçleri 1. Sıkı şma/tıkızla şma (compaction) 2. Çözünme (solution) 3. Yeniden kristallenme (rekristalizasyon) 4. Ornatma (ranplasman) 5. Yeni mineral olu şumu (otijenez) 6. Mineral dönü şümleri (transformation)Ustaömer, 2006SED İMANTER KAYAÇLARIN SINIFLANDIRILMASIYerkabu ğundaki yaygın sedimanter kayaç türleri; •Killi kayaçlar •Kireçta şları •Kumta şları Yerkabu ğundaki yaygın sedimanter kayaç türleriKırıntılı Sedimanter KayaçlarKUMTAŞLARININ SINIFLANDIRMASI (Pettijohn ve di ğ., 1987Kimyasal sedimanter kayaçlarLEVHA TEKTONİĞİ VE  SEDİMANTASYONF İNAL SINAVLARINDA BA ŞARI D İLEKLER İMLE Çanakkale, Mayıs-2008