1 - Göğüs Cerrahisi Sınav Soruları D Ö NEM V SINAV SORULARI: SORU 1.Pectus ekskavatum i ç in yanl ş olan i ş aretleyiniz? G ö ğü s deformiteleri i ç inde en s k g ö r ü lenidir. A. Hastalar n ç o ğunlu ğu 0-1 ya ş aras ndad r. B. İ lk bir y l i ç inde opere edilmelidir. C. Erkeklerde daha s kt r. D. Etyolojide genetik ge ç i ş ilk plandad r. E. SORU2.A ş a ğ dakilerden hangisi anatomik rezeksiyon de ğildir. A. Pnomenektomi B. Lobektomi C. Segmentektomi D. Wedge rezeksiyon Bilobektomi F. SORU3.A ş a ğ dakilerden hangisi intakt (pat lamam ş )kist hidati ğin rontgenografik bulgusudur? Hilal belirtisi A. Nil ü fer belirtisi B. Escurado-Nemerow belirtisi C. Hava kisti g ö r ü n ü m ü D. Ç ift kubbe belirtisi E. SORU 4.Kist hidatik tedavisinde yanl ş i ş aretleyiniz?. Cerrahi tedavide kistotomi yap lmal d r. A. Per fore kist hidatikte cerrahi tedavinin yeri yoktur. B. Cerrahide nadiren parankim rezeksiyonu gerekir. C. Perfore kist hidatikte postoperatif albendezol kullan l r. D. Periferik yerle ş imli kist hidatiklerde en ü kleasyon yap labilir. E. SORU 5.G ö ğü s deformiteleri i ç in o perasyon endikasyonu de ğildir. A. Estetik nedenler B. Ortapedik nedenler C. S k Ü SYE ge ç irilmesi D. Psikolojik geli ş imin d ü zenlenmesi E. İ leri ya ş larda geli ş ebilecek efor dispnesinin ö nlenme si SORU 6.Mediastinal patolojilerde biyopsi i ç in hangisi uygun bir y ö ntem de ğildir. Mediastinoskopi A. Perkutan i ğne biyopsisi(CT e ş li ğinde) B. VATS C. Mediastinotomi D. Bronkoskopi E.SORU 7.Torasentez i ç in en uygun aral k neresidir. A.6. İ KA ö n aksiller hat B. 6. İ KA arka aksiller hat C 7. İ KA arka aksiller hat D. 7. İ KA midskapular hat Hi ç biri F. SORU 8. Yabanc cisim aspirasyonlar nda kesin tan y ö ntemi hangisidir? P-A Akci ğer grafisi A. Anamnez B. Lateral Akci ğer grafisi C. Bronkoskopi D. Bilgisayarl toraks tomografisi E. SOR U 9. Poland ’ s sendromu i ç in yanl ş i ş aretleyiniz? Bayanlarda daha s kt r. A. 1/30-32 bin do ğumda g ö r ü l ü r. B. 2-4 kostalar n kartilaj k sm n n yoklu ğu ile birliktedir. C. B ü t ü n hastalar cerrahi olarak tedavi edilmelidir. D. Cerrahi tedavide defektin kas flepleriyle v eya destek sa ğlayan yama ile kapat lmas E. esas ama ç t r. SORU 10. Toraks travmal bir hasta i ç in yanl ş i ş aretleyiniz? Genel vucut travmalar n n %20 sini Kapsar. A. Kot frakt ü rlerinde temel ama ç hastan n mutlak yatak istirahatidir. B. Analjezi ile hastalar n a ğr s kesilerek atalektazi geli ş imi ö nlenebilir. C. Tansiyon pnomotoraksa acil m ü dehale yap lmal d r. D. Kosta k r klar nda interkostal blokaj en iyi analjazik y ö ntemdir. E. 11.Pektus ekskavatum i ç in yanl ş i ş aretleyiniz? Anterior g ö ğü s defermitelerinin %84 ü n ü Te ş kil eder. A. Tan konulur konulmaz ameliyat edilmelidir. B. Marfan sendromlu hastalarda operasyonun sak ncas yoktur. C. P.ekskavatuma skolyozis s kl kla e ş lik eder. D. Toplumda 300-400 do ğumda bir g ö r ü l ü r. E. 12- Mediasten anatomisi i ç in yanl ş i ş aretleyiniz? Yuk ar da birinci kosta a ş a ğ da diyafragma ile s n rl ekstraplevral bir aland r. A. Anterior, posterior ve orta olmak ü zere üç ana b ö l ü m ü vard r. B. Orta(viseral) mediast num perikart kalp ve akc ğer hilusunun bulundu ğu b ö lgedir. C.Hastalar n ç o ğunda standart P-A ve lateral g ö ğü s radyografileri ile tan konulur. D. Mediastinal kistik lezyonlar n tedavisi gerekmez, takibi yeterlidir. E. 13.Timoma i ç in yanl ş i ş aretleyiniz? Anterior mediastende yer al r. A. Kl nikte myastenia gravis ile birlikte bulunabilir. B. Kaps ü l invazyonu yapmam ş lezyonlar stage I olarak tan mlan r. C. Myasteni ile birlikte g ö r ü len timomada cerrahi tedavi yap lamaz. D. Cerrahi d üşü n ü len hastalarda sternotomi en uygun cerrahi yakla ş m ş eklidir. E. 14.T ü rkiyede en s k kist hidatik etkeni hangisidir? A . E. Granul osis E. Multilokularis B. E. Oligarthus C. E. Vogeli D. Hi ç biri E. 15. Kist hidati ğin cerrahi tedavisinde en s k hangi y ö ntem kullan l r? Kistotomi A. Perikistektomi B. En ü kleasyon C. Segmentektomi D. Lobektomi E. 16.Mediastinal kitleler i ç in yanl ş i ş aretleyiniz? Posterior me di astende en s k n ö rolojik k ö kenli t ü m ö rler yer al r A. Myastenik hastalarda timektomi kontra endikedir B. Myastenik hastalarda timektomi hastan n semptomlar n n gerilemesini sa ğlayabilir. C. Timektomi i ç in en uygun insizyon mediansternotomidir. D. Ekstented timekto mi timoma+timus+etraf ya ğ dokular n c kar lmas d r. E. 17. Toraks travmalar nda yanl ş i ş aretleyiniz? En yayg n bulgu kot frakt ü rleridir. A. Ç ocuklarda izole kot frakt ü rlerine ba ğl ö l ü m daha azd r. B. Elektrik stim ü lasyonu kronik a ğr lar n kontrol ü nde ö nemlid ir. C. Birinci ve 2.kot frakt ü rleri komplikasyonu en az olan frakt ü rlerdir. D. Travma sonras atelektazinin ö nlenmesinde erken mobilizasyon ö nemlidir. E. 18. A ş a ğ dakilerden hangisi t ü p torakostomi endikasyonu de ğildir? Ampiyem A.Travmatik hemotoraks B. Subkutan amf izem C. Mali ğn hidrotoraks D. Spontan pnomotoraks (%20 ? ) E. 19.S ü perior sulcus t ü m ö rlerimde yanl ş i ş aretleyiniz? En s k non small ca. Grubu t ü m ö rlerdir. A. S kl kla vertebral korpus invazyonu g ö r ü l ü r. B. Tan konulduklar zaman noprabld r. C. Pleksus brachialis tutulum u g ö r ü lebilir D. Pancoast sendromuna yol a ç abilirler E. 20.Yabanc cisim aspirasyonu komplikasyonlar ndan de ğildir? Akci ğer apsesi A. Bron ş ektazi B. İ yile ş meyen akci ğer enfeksiyonu C. Ast m bro ş iale D. Ani ö l ü m E. 21.Mediastinal kitleler i ç in yanl ş i ş aretleyiniz? hasta n n ya ş ve lezyonun yeri tan da ö nemli de ğildir. A. Duktus torasikus posterior mediastende yer al r. B. Mediastinal kitlelerde kompresyona ba ğl semptomlar ö n plandad r. C. Vena kava s ü perior sendromu , rek ü rren sinir tutulumu genellikle inoprabl bulgudur. D. Timoma ile birlikte M.gravis varsa timektomi ö ncelikle yap lmal d r. E. 22.Mediastinal kitlelerin tan s nda kullan lmaz ? Akci ğer grafisi A. Komp ü terize tomografi B. Mediastinoskopi C. Perkutan i ğne biyopsisi D. bronkoskopi E. 23.Akci ğer kist hidatik hastal ğ i ç in yanl ş bu lunuz ? En s k etken E.gran ü losus ‘dur. A. Ekzokist atelektazik akci ğerden olu ş mu ş tur. B. Nil ü fer belirtisi patlam ş kistin radyolojik olarak g ö r ü lmesidir. C. Karaci ğerde kist hidatik olan hastada akci ğer kist hidati ği ara ş t r lmal d r. D. İ ntakt kist hidati ğin cerra hi tedavisi sonras medikal tedavi eklenmeyebilir. E.24.Toraks travmas na ba ğ l olu şan yelken g ö ğ ü s(flail chest) te yanl ş i şaretleyiniz? Yelken g ö ğ ü s birden fazla kostan n birden fazla yerden k r lmas d r. a. Yelken g ö ğ ü sde paradoksal hareket vard r. b. Vak alar n %75’inde akci ğ er kont ü zyonu vard r. c. Bu hastalar mekanik ventilasyon ihtiyac olabilir. d. A ç k red ü ksiyon ve fiksasyon mortaliteyi art r r . e. 25.Hangisi kist hidatikte skolekslerin inaktivasyonu i ç in kullan lmaz ? A.%10 luk Povidin iyod B. formalde hit C. %0.9 Serum fizyolojik D. G ü m üş nitrat %20 serum fizyolojik F. 26. Genel anestezi alt nda rijit bronkoskopi kontraendikasyonunu hangisidir? A. Yabanc cisim aspirasyonu. B. ast m bro şiyale C. İ ki ay ö nce miyokart enfarkt ü s ü ge ç iren hasta D. Massif h emoptizili hasta E. Mali ğ n alt hastal ğ olan hasta