6 - Ortopedi ve Travmatoloji Sınav Soruları PROF.DR.MAHMUT ARG Ü N Ö RNEK SORULAR Skolyozun prognozunda etkili olan fakt ö rler nelerdir ? 1) Cevap : Skolyozun cinsi, a) K ö rv ü n lokalizasyonu b) Hastan n ya ş c) K ö rv ü n derecesi d) K ö rv ü n birden fazla olmas e) Hemivertebra olu ş umuna ba ğl meydana gelen yap sal sko lyoz i ç in a ş a ğ dakilerden hangisi 2) do ğrudur. ? N ö ropatik skolyozlar a) Konjenital skolyozlar b) İ diopatik skolyozlar c) Travmatik skolyozlar d) Myopatik skolyozlar e) Do ğru Cevap : B Se ç ene ği Laminektomi nedir , endikasyonlar nelerdir ? 3) Cevap; Spinal kanalda sey reden spinal kordun herhangi bir nedenle bas alt nda kalmas n n ortadan kald r lmas i ç in yap lan i ş lemdir. İ nkomplet n ö rolojik sendrom n ö roloji problemlerin progresif artmas , komplet quadriplejinin a ş a ğ dan yukar ya ç kmas , kanalda kemik fragman olm as ve t ü m ö r gibi durumlarda yap l r. Vertebral kolonda travma sonras k r k olan b ö lgenin alt k sm nda hem duyu , hemde motor 4) fonksiyonlar n n tamam n n kayb ile olu ş an sendroma ne ad verilir ? a)Posterior kord sendromu b) Brown sequard sendromu c) K omplet kord sendromu d) Anterior kord sendromu e) Santral kord sendromu Do ğru Cevab : C Se ç ene ği Bel a ğr s nedir tarif ediniz ? 5) Cevap : Lomber , sakra l , sakro –iliak ve koksigeal b ö lgedeki adele, kemik, k k rdak, eklem kaps ü l ü , ligamen ve yumu ş ak dokudan kaynaklanan hastal klar n olu ş turdu ğu a ğr lara bel a ğr s denir. Bel kaymas ( bir vertebran n kendi ü zerindeki vertebralarla birlikte kendine g ö re bir alttaki 6) vertebraya g ö re ö ne do ğru yer de ği ş tirmesi ) a ş a ğ dakilerden hangisidir. Spi na bifida a) Spondyloli z is b) Sakralizasyon c) Lumbalizasyon d) Spondyloliste z is e) Do ğru Cevap: E Se ç ene ği