Genel Sınava Hazırlık Kavramsal Elektronik Soruları Sınava Hazırlık Kavramsal Elektronik Soruları 1. Atom hangi bölümlerden meydana gelir? 2. Atom çekirde ğinin yapısını açıklayınız. 3. Valans yörünge ve valans elektronunu tanımlayınız. 4. Valans elektronlarının sayısına göre elementleri gruplandırınız. 5. İletken, yarı iletken ve yalıtkanın tanımını yapınız. 6. Yarı iletken malzemeler nelerdir? 7. Saf germanyum ve silisyum nelerden elde edilir? 8. Yapı olarak bir maddedeki bant çe şitleri nelerdir? 9. Yan iletken bir maddede valans bandındaki bir elektron iletim bandına nasıl geçer? 10. Saf germanyumun kristal yapısı hakkında bilgi veriniz. 11. Kovalent ba ğ nedir? Tanımlayınız. 12. N tipi yarı iletkenin nasıl olu ştu ğunu açıklayınız. 13. P tipi yarı iletkenin nasıl olu ştu ğunu açıklayınız. 14. N tipi maddede elektron hareketlerini izah ediniz. 15. N ve P tipi yarı iletken arasındaki farklar nelerdir? 16. P tipi maddede oyuk hareketlerini izah ediniz. 17. Katkılı malzeme nedir? 18. Diyotun tanımını yapınız? 19. Diyotun temel yapısı ve uçları hakkında bilgi veriniz 20. Polarmasız PN bile şimi hakkında bilgi veriniz. 21. Polarmalı PN bile şimi hakkında bilgi veriniz. 22. Diyotlarda do ğru ve ters polarma hakkında bilgi veriniz. 23. Diyot çe şitleri nelerdir? Sembollerini çiziniz? 24. Kristal diyot karakteristik e ğrisi hakkında bilgi veriniz. 25. Zener diyotun çalı şma prensibini açıklayıp kullanma yerlerini belirtiniz. 26. Tünel diyotun çalı şması ve kullanıldı ğı yerler hakkında bilgi veriniz. 27. LED diyotları devreye ba ğlarken nelere dikkat edilmelidir? 28. Ye şil bir LED diyot 12 voltluk DC kayna ğında gerilimin varlı ğını haber vermek amacı ile kullanılacaktır. Devreye seri olarak ba ğlanması gereken R S direncinin de ğerini hesaplayınız. 29. Foto diyotlar hakkında bilgi veriniz. 30. Varikap diyotlar hakkında bilgi veriniz. 31. Diyotların dijital multimetre ile sa ğlamlık kontrolünü açıklayınız. 32. Transformatör nedir? Yapısını çizerek parçalarını açıklayınız. 33. Transformatörler genel olarak ne i şe yararlar? 34. Transformatörlerin çalı şma prensibini açıklayınız. 35. Oto transformatörleri hakkında bilgi veriniz. 36. Bir güç kayna ğının bölümlerini sayınız 37. Yarım dalga do ğrultma devresini çizip çalı şmasını açıklayınız 38. İki diyotlu tam dalga do ğrultma devresini çizip çalı şmasını açıklayınız. 39. Köprü tipi tam dalga do ğrultma devresini çizip çalı şmasını açıklayınız 40. Hazır köprü diyotlar hakkında bilgi veriniz. 41. Filtre devrelerinin görevini açıklayınız 42. Filtre devre çe şitlerini yazıp kısaca açıklayınız. 43. Regüle devrelerinin kullanım amacı nedir? 44. Zener diyotun regülatör olarak kullanılmasını açıklayınız. 45. Transistörlü seri regüle devresini çizip çalı şmasını açıklayınız 46. Transistörlü şönt regüle devresi çizip çalı şmasını açıklayınız, 47. Entegreli pozitif ve negatif gerilim regülâtörleri hakkında bilgi veriniz. 48. Ayarlanabilir gerilim regülâtörleri hakkında bilgi veriniz. 49. Ayarlanabilir entegreli gerilim regülatörleri hakkında bilgi veriniz. 50. Yarım dalga gerilim ikileyicinin şeklini çizerek çalı şmasını açıklayınız 51. Tam dalga gerilim ikileyicinin şeklini çizerek çalı şmasını açıklayınız. 52. Gerilim üçleyicinin şeklini çizerek çalı şmasını açıklayınız. 53. Gerilim n'leyici nasıl yapılır? 54. Transistörün tarifini yapınız. 55. Transistör hangi amaçla kullanılır? 56. NPN ve PNP tipi transistörlerin sembolünü çiziniz. 57. Transistorun uçları hakkında bilgi veriniz. 58. Transistorun çalı şma prensibini açıklayınız 59. NPN tipi transistörün yapısını çizip açıklayınız. 60. PNP tipi transistörün yapısını çizip açıklayınız 61. Germanyum ve silisyum transistörlerde e şik gerilimi kaç volttur? 62. Yapım şekline göre transistörleri gruplandırınız. 63. Transistörün çalı şma şartları nelerdir? Açıklayınız. 64. Transistörlerin akım ve gerilim yönlerini gösteriniz. 65. Multimetre ile transistörün sa ğlamlık kontrol prensiplerini açıklayınız. 66. Multimetre ile transistör uçlarının bulunuşunu açıklayınız. 67. Multimetre ile transistör tipinin bulunu şunu açıklayınız 68. Transistörlerin uçları nasıl bulunur? 69. Transistörde akım kazancını açıklayınız 70. Alfa ve beta akım kazançlarını tanımlayınız 71. Emiteri şase, yükselteç devresinde beyz akımı 10 mA ve ß akım kazancı 200 oldu ğuna göre kollektör ve emiter akımlarını bulunuz 72. Beyzi şase, yükselteç devresinde emiter akımı 100 mA ve kollektör akımı 98 mA oldu ğuna göre ? akım kazancını bulunuz. 73. Bir transistorun ß akım kazancı 200 oldu ğuna göre ? akım kazancını bulunuz. 74. Transistorun I. Bölge karakteristik e ğrisi bize hangi bilgiyi verir, 75. Transistorun II Bölge karakteristik e ğrisi bize hangi bilgiyi verir. 76. Transistorun III Bölge karakteristik e ğrisi bize hangi bilgiyi verir. 77. Transistorun IV, Bölge karakteristik e ğrisi bize hangi bilgiyi verir. 78. Transistörlerde yük do ğrusu ne demektir? Nasıl çizilir? 79. Transistörün anahtarlama elemanı olarak kullanılması ne demektir? 80. Transistörlerin doyum, kesim ve aktif çalı şmaları ne demektir? 81. Transistörün yükselteç elemanı olarak kullanılmasını açıklayınız. 82. Yükseltme ne demektir? 83. Transistörün çalı şma kararlılı ğını etkileyen faktörler nelerdir? 84. Transistörler ısıdan nasıl etkilenirler? 85. Transistör üzerindeki harf ve rakamların anlamlarını açıklayınız. 86. AC 128 transistörü hakkında bilgi veriniz, 87. BC 237 transistörü hakkında bilgi veriniz. 88. BD 125 transistörü hakkında bilgi veriniz. 89. Katalog kullanımını ve karşılıkların bulunmasını açıklayınız. 90. Transistorun ayak ba ğlantıları nasıl bulunur? 91. Katalog kitaplarından aradı ğımız transistörü nasıl buluruz? 92. Transistor kar şılı ğına hangi durumlarda gerek olur? 93. Transistor kataloglarında hangi bilgiler vardır? Açıklayınız.