Histoloji Sindirim Fonksiyonu İle Görevli kanal Yapısında Organlar - Sindirim İle İlgili Bezler - 3 IleumJejunumJejunumPleksus miyenterikusİleum-Peyer plaklarYAĞLARIN EMİLİMİ 1-Yağlar (trigliseritler) Serbest yağ asitleri+monogliseritlere parçalan r. (Lumende parçalan r.Pankreas n lipaz enzimi ve duodenum epitelinin enzimleri ile) 2-Bu maddeler safra asitleri ile birleşerek 20Ang. çap nda küçük miseller oluşturur. 3-Miseller epitel hücreler taraf ndan emilir.Granülsüz ER keseciklerinin membran enzimleri ile tekrar trigliseritlere dönüştürülür (yağ damlac klar )4-Yağ damlac klar golgi kompleksine taş n r.Çevres membranla sar l r. Şilo mikron olarak lateral hücre duvar ndan interseluler aral ğa verilir. 5-Şilomikronlar merkezi Kilus damar na ve lenf dolaş m na kat l r. 6-Mezenteriyel lenf dügümlerinden geçen şilomikronlar duktus thorasikus yoluyla V.jugularis ve subklavya birleşiminde venöz damara kar ş r. K sa zincirli yağ asitleri ise V.portae • dolaş m na kat l r.Yağ n Emilimi Lipaz Nötral yağ asitleri serbest yağ asitleri ve monogliseridler + safra Mikrovilluslar Granülsüz E. R. Enzimler asitleri misseller: apikal sitoplazmaya geçer trigliseridler Golgi kompleksi Trigliserid+mebran Şilomikron Lateral hücre duvar İntersellüler ar. bazal memb. Şilomikron: %7 fosfolipid+%7 kolestrol+%1 protein PROTEİNLERİN EMİLİMİ Yeni doğanlarda ve süt emenlerde protein • molekülleri bütün olarak sitoplazmaya al n r. Normal besinle beslenenlerde ,polipeptitler • aminoasitlere parçalan r (Pankreas n tripsin enzimini n etkisi ile ). Amino asitler epitel hücreleri taraf ndan aktif • transportla al n r ve bazal yüzeyden venalara verilir. Buradan vena portaya kat l r. Aminoasitlerden tekrar polipeptit ve protein sentezi karaciğer epitel hücrelerinde olur.Proteinlerin Emilimi Tripsin Aktif trasport Polipeptitler Amino asitler Apikal k s mdan al n r Hücrenin bazalinden ç kar bağ rsak venalar ve v. Porta karaciğer Polipeptit ve protein sentezlenir.KARBONHİDRATLARIN EMİLİMİ Polisakkaritler disakkaritlere parçalan r • (pankreas n amilaz enziminin etkisi ile) Disakkaritler monosakkaritlere dönüşür (epitel • hücrelerinin mikroviluslar nda lokalize olan enzimlerin etkisi ile) Monosakkaritler aktif transportla hücreye al n r. • Bazal yüzden bağ dokusundaki kapiller • damarlara, venalara ve V.portaya ulaşt r l r. SUYUN EMİLİMİ Hücreye pinositozla al n r. • Lateral yüzden interselüler aral ğa ve lamina • propriyaya geçer.Karbonhidratlar n emilimi Amilaz Villus enzimleri Polisakkaritler Disakkaritler Monosakkaritler Hücrenin bazalinden intersitisyum ve kan k lcallar na geçerKALIN BAĞIRSAK Villuslar yok. Kadeh hücresi say s geriye doğru artar Sekum-Kolon-Rektum-Anus SEKUM Bakteriyel fermentasyonun gerçekleştiği kör kese Duvar yap s sindirim sisteminin ortak özelliğinde Lenf follükülleri taş r Ruminant ve domuzda:Ostium iliosekakolikum çevresinde At ve kedide : Kör uca doğru yerleşirOstium iliosekalede iki sfingter taş r (at hariç) • İliosekal sfingter ve sekokolikal sfingter • KOLON Mukoza daha kal n • İntestinal bezler ince barsaklardan uzun • Panet hücreleri yok • Tunika muskularisin d ş kat at ve domuzda • kal nlaşm ş ve elastik ipliklerle kaynaşm ş TENİA COLİ adl longitudinal bantlar yaparColonREKTUM Kadeh hücreleri yoğun • Tunika muskularis daha kal n • Lamina propriyada ve submukozada lenf • follikülleri var ( anusa yak n bölgedeki zona kolumnaris rekti’de) Burada mukoza erektil doku özelliğindedir • Mukoza longitudinal k vr mlar taş r • K vr mlar aras rektal sinuslar yapar •ANUS Linea anorektaliste lamina epiteliyalis tek katl prizmatikten = keratinize olmam ş çok katl yass epitele dönüşür Zona kolumnaris ani : Lenfoid ve venöz bir erektil doku taş r Submukozada Gll.anales taş r Gll.anales domuzda: mukoid köpekte : sebaseöz deri bezleri Zona intermedia ani Epiteli keratinize olmam ş çok katl yass • Anal bezler taş maz • Zona kutanea ani Keratinize çok katl yass epitelli • Sirkumanal bezler ve ter bezleri taş r • Anal Keseler Zona intermediya ve zona kutanea aras ndaki • mukozada yer alan lateral iki evaginasyondurÇok katl keratinize yass epitel • Basit tubuler apokrin ter bezleri • Sebaseöz bezler taş r • Bezlerin salg lar anal kesede birikir ve koku yapar Lamina muskularis mukoze ve T.muskularis’in longitudinal kat anorektal s n rda sonlan r İçte seyreden sirküler kat zona kutaneada devam eder iç anal sfingteri yapar D ş anal sfingteri ise anorektal s n r ile perianal bölgeye doğru uzanan sirküler çizgili kaslar oluşturur.Rektum-Anus geçişiAnal keselerAnal bezlerin kokusu