1 - Histoloji - Embriyoloji Sindirim Kanalı ve Özofagus Histolojisi SİNDİRİM KANALI VE ÖZOFAGUS HİSTOLOJİSİ 2 FAR İNKS (YUTAK) • Nazofarinks: burun’un arkasında ve yumuşak damağın üstünde bulunmaktadır. – Mukoza – Submukoza – Muskularis – Adventisya (fibroza) • Epitel, solunum epiteli tipindedir. • Lamina propria, çok sayıda seröz-müköz bez ve elastik lif içerir. Farinks hem yiyecek hem de havanın geçiş yoludur. Üç bölümden oluşur 1. Nazofarinks, 2. Orofarinks, 3. Laringofarinks. 3 Ep La NaCa Ph SkMu SoPa Epiglottis Larynx Nasal cavity Pharynx Skeletal muscle Soft palate Nazofarinksin posterior duvarında faringial tonsil, östaki kanalının açılma yerinin çevresinde tuba tonsili, oral kavite ve orofarinksin birleşim yerlerinin lateralinde palatin tonsiller ve dil kökünde lingual tonsiller bulunur. Bunlar, hep birlikte Waldeyer halkasını oluştururlar. 4 • Orofarinks: Ağız boşluğunun arkasında yer alan kısımdır. • Laringofarinks: Larinksin arkasındadır. • Orofarinks ve laringofarinks keratinize olmayan çok katlı yassı epitel ile döşelidir. 5 TUBULAR SİNDİRİM KANALI • Özofagustan baslayip anüsle sona erer. Bu bölümde duvar, dört tabakadan oluşan benzer bir histolojik yapı gösterir. • Tunika mukoza (müköz membran) – Lamina epitelyalis – Lamina propriya – Lamina muskularis mukoza • Tunika submukoza • Tunika muskularis • Tunika seroza (adventisya) 6 7 ÖZOFAGUS • Özofagus gıda maddelerini orofarinksten mideye taşıyan muskular bir borudur. • İnsanlarda yaklaşık 25 cm boyunda olan tüp şeklindeki bu organ keratinsiz çok katlı yassı epitel ile döşelidir. 8 9 • 1. Tunika mukoza (müköz membran) – Lamina epitelyalis – Lamina propriya – Lamina muskularis mukoza 10 Stratified squamous epithelium, esophagus, H&E, 11 • Tunika submukoza – Meissner pleksusu 12 13 • Tunika muskularis – Auerbach pleksusu 14