Histoloji Sindirim Sisteminin Bezleri - 1 Sindirim Sisteminin Bezleri Karaciğer • Safra kesesi • Pankreas • Tükrük bezleri •KARACİĞER Hepar Sindirim • sisteminin en büyük bezidirKaraciğerin Fonksiyonlar Sentez • Plazma proteinleri, p ht laşma faktörleri, şeker, – yağlar, üre Sekresyon • Safra tuzlar ve asitleri – Biotransformasyon • Toksik maddeler (ilaçlar ve hormonlar) – Metabolik • Karbonhidratlar ve yağlar –YAPISI: Fibröz kapsula • Glisson Kapsulü – Düzensiz s k örgülü • bağdoku ve elastik iplikler Seröz membran – (T.seroza) İnterlobuler ve – intralobuler bağdoku Bacha Fig. 13.134Hepar Loblar • Lobçuklar G&H Fig. 18-9Karaciğer Lobcuklar : Hepatik lobcuk, Karaciğer Asinusu, Portal lobcuk. 1.Hepatik lopçuk: (Klasik lopçuk) Paranşim alt gen • lopçuklardan oluşur. Merkezde Vena sentralis bulunur. (V.hepatika’n n kolu) Büyük ruminant ve • domuzlarda septumlar geniş ve lopçuklar daha belirgindir.Klasik lopçukKaraciğer LopçuklarDomuzMallory boyas ile Portal Kanal (Kiernan Aral ğ ) • Üç komşu alt genin köşesindeki bağdoku • alan d r Bu kanal içerisinde; • A. Hepatika, • V. Hepatika’n n kolu, • Duktus biliferi ve lenf damarlar yer al r •Liver, pig Bacha Fig. 13.135Kiernan aral ğKedi- Kiernan aral ğ Bacha Fig. 13.130Karaciğer lopçuklar periferden merkeze doğru • fonksiyonel değişim içindedir. Kan V. Porta’n n kollar ndan V. Sentralise doğru • akar. Besin ve oksijenle önce periferde yerleşen • hücreler karş laş r. Buna bağl olarak; En d şta sürekli fonksiyonel bir tabaka. • Merkeze doğru farkl aktivitelerde hücreler kat . • V. Sentralis çevresinde sürekli dinlenme halinde • bir iç tabaka bulunur.Glikojen dağ l mKaraciğer yağlanmasKan Ak şKaraciğerin Kan Ak m A. Hepatika (gelen kan n 1/5) • Lober Kollar – Interlobuler kollar – Portal bölge (A.interlobularis) • Sinuzoidler – Hepatic V. porta (gelen kan n 1/5 ) • Lober Kollar – Interlobuler kollar – Portal bölge (V.interlobularis) Sinuzoidler –Karaciğerin Kan Ak m Gelen kan • Arteria hepatika – oksijen zengin – Besleyici • Vena Porta – besin maddeleri zengin – Fonksiyonel • Karaciğerden ç k ş • Vena hepatika –Kan Ak ş Vena Sentralis • Sublobular vena – V. Hepatika – V. Kava Kaudalis – Banks Fig. 22- 102.Karaciğer Asinusu: Kan damarlar n n dağ l m na bağl bir • lobcuk. V.porta ve A.hepatika’n n uç kollar yla • beslenen lobcuk bölgeleridir. İki komşu lobcuğun ortak kenar n taban • kabul eden ve tepe noktas v. Sentralis olan iki üçgen alan d r.Hepatik Asinus3.Portal Lobcuk: Safran n toplanmas ve boşalt lmas n • temel alan bir tan md r. Safras n ayn portal kanal içindeki Duktus • biliferiye boşaltan üç hepatik lobcuğun birer bölümünü içerir. Köşelerini üç komşu v. sentralis’in • oluşturduğu ve merkezinde portal kanal bulunan üçgen aland r.Portal LobçukPARANKİM HÜCRELERİ: Hücreler v. sentralisten perifere doğru • ş nsal dizili plakalar halindedir. (Remark Kordonlar ) Aralar nda sinuzoidler bulunur. •Liver, kedi Bacha Fig. 13.129Karaciğer epitel Hücreleri (hepatosit) çok • yüzlüdür (alt gen) . Perisinuzoidal ve ve safra kanal na bakan • yüz mikrovillusludur. Komşu hücreler aras nda parmaks • ç k nt lar var. Sitoplazmada yağ, glikojen var. • Granülsüz ER bol, Golgi iyi gelişmiş, • mitokondri çok. Poliribozom, lizozom, mikrocisimler fazla. •Hepatocyte G&H Fig. 18-14Hepatosit ve Sinuzoid Dellman Fig. 10.66SAFRA KANALLARI: 1. Safra Kapillar (Kanalikuli Biliferi): • Komşu hepatositlerin birbirine bakan yüzlerinde • oluk biçiminde yapt klar çöküntülerle oluşur. Üç yönlü ağ. 2. İntralobuler Safra Kanal (Hering Kanal ). • Safra kapillarlar n n son k sm nda şekillenen dar • kanallar. Yass epitellidir. Hering Geçiti ad verilir. 3. Duktus biliferi: • İnterlobuler yerleşimlidir. Önce kübik epitelyum • ile daha geniş çapl kanallarda prizmatik epitelyum ile örtülü.Hepatocytes, sinusoids and bile canaliculiSafra SistemiSafra kanal4. Duktus biliferi intrahepatisi • 5. Duktus sopatikus ile devam eder. • Duktus Hepatikus: Porta hepatis’ten • karaciğeri terkeder. + Duktus sistikus (safra kesesinden gelen) • ile birleşir. Duktus koledokus --- Duodenum • başlang c na aç l r.Safra Sistemi Banks Fig. 22- 10KAN DOLAŞIMI: • Vena Porta: Fonksiyonel kan getirir • (kar n boşluğunun tek organlar ndan) Portal kanalda interlobuler interstisyumu geçer sinuzoidlere boşal r. Arteriya Hepatika: Besleyici kan getirir. Ayn • yolu izler. Sinuzoid’ler: Vena sentralise boşal r. • • Vena interlobularis • Vena hepatika Organ terkeder •* Sinuzoidlerin endotel hücreleri fagositoz • yapar. * (Kupfer Y ld z Hücreleri). Epitelyum • hücreleri ile aras nda aç kl klar b rak r. (Perisinuzoidal boşluk = Disse Aral ğ ) * Fat storing cells: Yağ depolayan hücreler • (A vitamini deposu)Kupffer hücresi