Histoloji Sindirim Sisteminin Bezleri - 2 Deneysel madde depolanmasDisse aral ğHistofizyoloji: • Glikojen depolanmas : Lopçuklarda perifer • hücrelerde depolama fazla merkeze doğru yay l r. Yağ depolanmas ise merkezi halkada fazlad r Glikoz Glikojene dönüştürülerek depolan r. • Plazma Lipoproteinlerinin sentezi: • Kandaki Lipid bu lipoproteinlere bağlanarak • taş n r. Plazma proteinleri (albumin) sentezi: GER’ de. • Detoksikasyon ve İnaktivasyon: • Toksik maddelerin inaktif hale getirilmesi •Safra Üretimi : Golgide sentezlenir. • Enterohepatik sirkulasyonla gelen safra tuzlar ndan (Na ve K tuzlar ) ve safra pigmentinden safra sentezi yap l r. A ve B vitamini sentezi. • Kolestrol sentezi. • Fagositoz : Kupfer y ld z hücreleri fagositoz • yapar. Alyuvarlar n parçalanmas ile hemoglobin aç ğa • ç kar. Bilirubin ve biliverdin’e parçalan r. Bu safra renkli maddeleri hepatosit’lerde tekrar • safra yap m nda kullan l r. Demir ise yeni eritrosit yap m nda kullan lmak • üzere kana verilir.SAFRA KESESİ (Gall Bladder) K s mlar • Gövde – boyun – Sistik kanal Duvar 4 katmand r Tunika mukoza Epitel: Tek s ral kolumnar epitel – lamina propria – Tunika muskularis Düz kas katman Tunika seroza/adventisyaSafra kesesiz hayvanlar • At – Rat – Deve – Geyik – Güvercin –Figure 31. Section of canine gall bladder, H-E. 20X. This section of the gall bladder includes a piece of the liver (bottom). The wall of the gall bladder (inset) is seen at a higher magnification in the next figure. Gall Bladder l i v e rSafra kesesi epiteliSafra kesesiPANKREAS Ekzokrin Pankreas : Bileşik tubulo-asiner • bezlerdir. Korpus glandule: • Asinus şeklinde • Sentro-asiner hücre var • Seröz salg yapar • (Zimojen granüller bol) • PankreasAk t c kanallar Pars inisiyalis: Çok uzun • Pars sekretorya : Yok • Enzim salg lar : Lipaz, amilaz, tripsin, • şimotripsin, karboksipeptidaz, elastaz, proteaz, nukleaz. Sentro-asiner hücre: Na Bikarbonat • içeren sulu bir salg yapar. (Ortam nötralize eder)PankreasPankreas kanallarEndokrin Pankreas : Pankreas Adac klar Langerhans adac klar Langerhans( A ) Asidofil hücreler : • Glukagon salg lar (glikojeni parçalar ve kan şekeri • yükselir.) (B) Bazofil hücreler : • İnsülin salg lar ( glikozu glikojene dönüştürür.) • (D) Delta hücreleri : Yüksek primatlarda bulunur. • Somatostatin • Gastrin • F hücreleri : Pankreatik polipeptik hücreler (PP) • C hücreleri : Aç k renk sitoplazmal d r. • A ve B hücrelerinin granüllerini salg lad ktan sonraki görünümüdür. Bu hücreler barsaktaki endokrin hücrelerle birlikte • Gastro-entero-Pankreatik sistem olarak isimlendirilir. APUD sistemPankreas Ekzokrin salg s inhibasyonu Pankreatik polipeptit 1 F Kan şekerini düşürmek İnsulin 70 B HCL sekresyonu Gastrin 1 G Hormon salg s ve düz kas kas lmas inhibisyonu Somatostatin 5 D Kan şekerini yükseltmek Glukagon 20 A Etki Hormon % Hücre