3 - Anatomi Sinir Sistemi_Part2 Plexus brachialis ’ in alt k s m lezyonlar (Klumpke Felci): Y ü ksek bir yere tek kolla tutunma ve do ğum s ras nda tek kolun gergin bir ş ekilde ç ekilmesi gibi kolun a ş r abduksiyonuna neden olan travmalar sonucu olu ş ur. Genellikle yedinci servikal ve birinci torakal spinal sinirin kopmas yla n. ulnaris ve n. medianus ’ un hasar yla elin t ü m kaslar nda fel ç g ö r ü l ü r. Bu durum elde mm. lumbricales ve mm. interossei felciyle m. extensor digitorum etkisiyle metacarpopalangeal eklemlerde hiperekstensiyon; m. flexor digitorum superficialis ve m. flexor digitorum profundus ’ un etkisiyle de interfalangeal eklemlerde fleksiyonun yerle ş mesiyle karakterize pen ç e el g ö r ü n ü m ü olu ş ur. Kolun i ç yan y ü z ü nde duyu kayb vard r.Torakal spinal sinirlerin ö n dallar (Rami anteriores nervi thoracales): Torakal spinal sinirlerin ö n • dallar pleksus yapmazlar ve segmental olarak kaburgalar aras nda uzan rlar (nn.intercostales). sonuncu yani 12.kaburgan n alt nda bulunan sinire n.subcostalis denir. 12 ç ift interkostal sinirin ilk ikisi plexus brachialis’in yap s na kat l r ve g ö ğ ü s duvar nda da ğ l r. Bundan sonraki 4 ç ift sadece g ö ğ ü s duvar nda, alt 5 interkostal sinir ise hem g ö ğ ü s duvar nda hem de kar n duvar nda da ğ l r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12İ lk 6 interkostal sinirler kaburgan n alt nda bulunan sulcus costa’da seyereder, ba şlang ç ta kaburgan n alt nda seyreden VAN intercostales ö n tarafa yakla şt k ç a interkostal aral ğ n ortas nda yer al r. Bundan sonra m.intercostalis internus, membrana intercostalis externa ve m.pectoralis major ve fasyas n delerek y ü zeyelle şir. Bunlara r.cutaneus anterior (pectoralis) denir. Ü st interkostal sinirlerin kas dallar (rr.musculares) m.intercostalis internus-externus, m.subcostalis, m.serratus posterior superior ve m.transversus thoracis ’i innerve eder. Ü st interkostal sinirlerin deri dallar ( rr.cutanei lateralis pectoralis ) interkostal sinirlerin ortas ndan ç karak m.intercostalis externus ve m.serratus anterior’u deler ve g ö ğ s ü n yan taraf nda y ü zeyelle şir. Buradanda ö ne ve arkaya giden dallar na ayr l r. Arka dallar m.latissimus dorsi ve scapula ü zerindeki deride da ğ l r. r.posterior Ramus anterior Ramus cutaneus lateralis Ramus cutaneus anterior (pectoralis /abdominalis)r.cutaneus lateralis r.cutaneus anterior Radix anterior r.posterior r.anterior n.intercostalis Spinal sinir rr.comunicantes Ggl.spinale Ggl.trunci sympathici Radix posterior7.-11.torakal spinal sinirlerin ö n dallar interkostal aral ktan ö n taraf do ğ ru ge ç erek kar n duvar na uzan rlar. Bunlar m.obliquus internus abdominis ile m.transversus abdominis aras ndan ge ç er ve rektus k l f n delerek m.rectus abdominis’e eri şir. Bu üç kasa somatomotor dallar verdikten sonra y ü zeyelle şir ve r.cutaneus anterior (abdomnailis) dal ile deride da ğ l r. Bu sinirlerin kas dallar m.intercostalis externus- internus, kar n kaslar ve son üçü de m.serratus posterior inferior’u innerve eder. Deri dallar ( rr.cutanei lateralis abdominalis ) interkostal sinirlerin ortas ndan ç karak m.intercostalis externus ve m.obliquus externus abdominis’i deler ve y ü zeyelle şir. Buradanda ö ne ve arkaya giden dallar na ayr l r. Ö n dallar m.obliquus externus abdominis’e dallar verir, arka dallar ise m.latissimus dorsi ü zerindeki deride da ğ l r. Rr.cutanei anteriores (abdominalis) ise rektus k l f n delerek y ü zeyelle ş ir ve kar n ö n duvar ndaki deride da ğ l r. r.cutaneus anterior r.cutaneus lateralis PLEXUS LUMBALIS İ lk üç lumbal • sinirin ö n dalar ile 4.lumbal sinirin ö n dal n n b ü y ü k bir k sm n n ve 12.torakal ö n dal n n k üçü k bir b ö l ü m ü n ü n birle ş mesi ile plexus lumbalis olu şur. Plexus lumbalis’in olu ş umu: 1.lumbal sinir (12.torakal spinal sinirdende bir k s m • lifler al r) ü st ve alt dallar na ayr l r. Ü st dal n.iliohypogastricus ve n.ilioinguinalis’i olu şturur. Alt dal ise 2. lumbal sinirden gelen bir dal ile birle şerek n.genitofemoralis’i olu şturur. 2. lumbal sinirin geri kalan ve 3. ve 4. birle şerek ö n ve arka dallar na ayr l r. Ö n dal ndan n.obturatorius, arka dal ise daha kal n olup n.femoralis’i olu şturur. D ö rd ü nc ü lumbal sinirin ö n dal n n geriye kalan par ç as be şinci lumbal spinal sinirin ö n dal ile birle şerek truncus lumbosacralis’i olu şturur. Bu yap ise plexus sacralis yap s na kat l r.n.iliohypogastricus ve n.ilioinguinalisn.genitofemoralis n.obturatorius n.femoralis N.cutaneus femoris lateralis n.iliohypogastricus M.psoas major kas n n d ş kenar n n ü st b ö l ü m ü nden ç kar ve m.quadratus lumborum’u ç aprazlayarak crista iliaca’ya uzan r. R.cutaneus lateralis denen birinci dal m.obliquus internus abdominis ve m.obliquus externus abdominis kas n delerek gluteal b ö lgenin orta k s m d ş taraf n n derisine sensitif dallar vererek da ğ l r. R.cutaneus anterior dal ise regio hypogastrica’n n ü zerini ö rten deriye sensitif dallar verir ve kar n kaslar ndan m.obliqus internus abdominis ve m.transversus abdominis’e ise motor dallar verir. n.iliohypogastricusBu sinir m.psoas major’ ü n d ş kenar ndan ç kar ve m.quadratus lumborum’u ç aprazlayarak crista iliaca’ya do ğ ru uzan r. M.transversus abdominis’e motor dallara vererek bu kas deler sonra funiculus spermaticus ile birlikte anulus inguinalis superficialis’den ge ç erek uylu ğ un ü st i ç taraf derisine sensitif lifler verir. n.ilioinguinalis Erkeklerde penis k ö k ü ve scrotuma kad nlarda ise mons pubis ve labium majus pudendi’ye sensitif lifler verir.n.genitofemoralis R.femoralis. m.psoas major’ ü n ü zerinden a ş a ğ ya do ğ ru iner ve a.iliaca externa ile birlikte lacuna vasorum’dan ge ç er. Femoral k l f i ç inde a.femoralis’in ö n-d ş taraf nda bulunur. Lig.inguinale’nin a ş a ğ s nda fascia lata’y delerek y ü zeyelle ş ir. Bu sinir uylu ğ un ö n y ü z ü n ü n ü st b ö l ü m ü n ü n dersinin duyusunu al r.n.genitofemoralis R.genitalis: m.psoas major boyunca a ş a ğ do ğ ru uzan r. İ liak damarlar n son b ö l ü m ü n ü ö nden ç aprazlayarak anulus inguinalis profundus’dan ge ç erek canalis inguinalis’e girer. Erkeklerde m.cramester kas na motor, scrotum derisine ise sensitif lifler g ö nderir. Kad nlarda lig.teres uteri ile birlikte inguinal kanala girer ve mons pubis ve labium majus pudendi’de da ğ l r.N.cutaneus femoris lateralis Bu sinir ikinici ve üçü nc ü lumbal sinirlerin ö n dallar n n arka b ö l ü m ü nden olu ş ur. M.psoas major’ ü n d ş kenar n n ortalar ndan ç kar ve spina iliaca anterior superior’a do ğ ru uzan r. Lig inguinale’nin derininden m.sartorius’un y ü zeyelinde ge ç erek uylu ğ un ö n y ü z ü nde ö n ve arka dallar na ayr l r.N.cutaneus femoris lateralis Tamamen sensitif liflerden olu ş an bu sinirin ö n dal uylu ğ un ö n ve d ş k sm nda dize kadar olan deride da ğ l r. Arka dal ise uylu ğ un ortalar na kadar uylu ğ un d ş taraf nda da ğ l r.n.obturatorius Bu sinir 2, 3,4. lumbal spinal sinirlerin ö n dallar n n ö n b ö l ü mlerinin birle şmesi ile olu şur. Bu sinir pelvis yak nlar nda m.psoas major’ ü n i ç kenar ndan ç kar ve pelvis d ş duvar nda canalis obturatorius’a girer. Kanaldan ç kt ktan sonra r.anterior ve r.posterior denen dallar na ayr l r.R anterior: m.gracilis, m.adductor longus ve m. adductor brevis’e motor dalar; kal ç a eklemine ise sensitif dallar verir. R.posterior ise m.obturator externus ve m.adductor magnus’a motor diz eklemine ise sensitif dallar verir.n.obturatorius R.cutaneus denilen deri dal (R. anterior’un devam ) m.adductor longus’un alt kenar ndan ç kar ve m.sartorius’u takip ederek dizin medial taraf na gelir. Buradan da derin fasyay delerek y ü zeyelle ş ir ve baca ğ n ü st k sm ndaki deriye sensitif lifler verir. n.femoralis Bu sinir iki, üç ve d ö rd ü nc ü lumbal spinal sinirlerin ö n dallar n n arka b ö l ü mlerinden olu şur. bu sinir m.psoas major’ ü n alt yar s nda ve d ş kenar nda ç karak m.iliacus ile m.psoas major aras ndaki olukta ilerler. Lig. inguinale’nin derininde lacuna musculorum’dan ge ç er ve dallar verir.Rr. musculares : Kar n bo şlu ğ unda m.iliacus’a, ligi inguinale’nin hemen alt nda m.pectineus’a, m.sartorius ve m.quadriceps femoris’e, m.vastus lateralis ve medialis’e somatomotor dallar verir. Rr. cutanei anteriores : Uylu ğ un orta ve ö n y ü z ü nde ilerleyen iki kal n dal şeklindedir. Orta b ö l ü m ü nde uzanan lifler lig.inguinale’nin 7-8 cm a şa ğ s nda fascia lata’y deler ve burada dallara ayr larak dize kadar olan deride da ğ l r.N.saphenus : N. femoralis’in en kal n ve en uzun dal d r. Baca ğ n medial y ü z ü ndeki deriden duyu al r. M.sartorius’un derininde femoral damarlarla canalis adductorius’a girer. Bu kanal n sonlar na do ğ ru lamina vasoadductoria’y delerek bu kanaldan ç kar. Dizin i ç taraf nda m. sartorius’un derininde a şa ğ iner ve m. sartorius ve m.gracilis’in kiri şleri aras nda fascia lata’y delerek y ü zeye ç kar. Buradan itibaren v.sephena magna ile birlikte baca ğ n i ç y üü znde rr.cutanei cruris mediales olarak uzan r. Baca ğ n alt 1/3’ ü nde iki terminal dala ayr l r. Birisi tibia’n n mediali boyunca ayak bile ğ ine do ğ ru uzan r di ğ er dal ise i ç malleolun ö n ü nden ge ç erek ayak ba ş parma ğ n n k ö k ü ne kadar olan deride sonlan r.PLEXUS SACRALIS 1.2. ve 3.sakral spinal sinirlerin ö n dallar • ile truncus lumbosacralis ve 4.sakral spinal sinirin ö n dal ndan ince bir sinir lifinin kat l m yla plexus sacralis olu şur. Bu plexus pelvis bo şlu ğ unda ve sacrum’un her iki yan • taraf nda bulunur. Plexus sacralis, m.priformis’in ü zerinde, a.iliaca interna’n n dallar n n alt nda bulunur ve ü zeri k üçü k pelvis’i ö rten peritonla ö rt ü l ü d ü r. Pleksusu olu şturan sinirler a şa ğ d şa do ğ ru uzan rken • birbirine yakla ş r ve bir üç gen halini al r. Üç genin tepesi foramen ischiadicum majus’a do ğ ru taban ise sacruma uzan r. Plexus sacralis’in dallar : N.musculi quadrati femoris (L4,5): • N.musculi obturatorii interni (L5, S1,2): • N.musculi priformis (S1,2): • N.gluteus superior (L4,5 ve S1): • N.gluteus inferior (L5 ve S1,2):N. cutaneus femoris posterior (S1,2,3): Yaln z sensitif lifler ta ş yan bu sinir • for.infrapriforme’den n. ischiadicus ile birlikte ç kar. Bu sinir uylu ğ un arkas ndan diz arkas ç ukuruna kadar olan deride dallar vererek da ğ l r. Bu sinirden nn.clunium inferiores ve rr.perineales denilen deri dallar da vard r. Nn.clunium inferiores gluteal b ö lgenin alt i ç yar s ndaki deride da ğ l r. perineal dal ise uyluk ve perine aras ndaki olukta ilerler ve buradan derin fasyay delerek y ü zeyelle şir ve d ş genital organlar n arka b ö l ü mleri ile uylu ğ un i ç y ü z ü n ü n ü st b ö l ü m ü nde da ğ l r. N. cutaneus femoris posterior (S1,2,3):N. ischiadicus (L4,5 ve S1,2,3): bu sinir insan v ü cudunun • en kal n siniridir. Aya ğ n t ü m ü ile bacak derisinin b ü y ü k k sm na sensitif dallar, uylu ğ un arka taraf ndaki kaslar ile bacak ve aya ğ n t ü m kaslar na motor dallar verir. For.infrapirforme yoluyla pelvisi terk eder. M.gluteus maximus’un ö n ü nde ve uylu ğ un arkas nda a şa ğ do ğ ru inerek fossa poplitea’ya kadar uzan r. Plexus sacralis’in arka b ö l ü m liflerinden n.fibularis communis, ö n b ö l ü m liflerinden ise n.tibialis olu şur. Burada n. tibialis ve n. peroneus communis ad verilen iki dala ayr l r.N.tibialis : Uylu ğ un arkas ndaki m.biceps femoris’in k sa ba ş hari ç t ü m fleks ö r kaslara motor dallar verir. N. tibialis fossa poplitea’dan itibaren baca ğ n arkas nda a.tibialis posterior ile birlikte a şa ğ do ğ ru uzan r. Burada baca ğ n arkas ndaki t ü m fleks ö r kaslara motor dallar verir. Bu kaslar: M.gastrocnemius’un iki ba ş , m.popliteus, m.plantaris, m.soleus, m.tibialis posterior, m.flexor digitorum longus ve m.flexor hallucis longus. İ ç malleolun arkas nda ayak taban na ge ç erek n.plantaris medialis ve n.plantaris lateralis olmak ü zere iki terminal dal na ayr l r. Bu iki u ç daldan ç kan lifler ayak taban ndaki t ü m kaslar ve ayak taban derisini innerve eder.N. peroneus communis : Bu sinir n. ischiadicus’tan • ayr ld ktan sonra fibula ba ş n dolanarak baca ğ n ö n y ü z ü ne ç kt ktan sonra y ü zeyel ve derin dallar na ayr l r. Y ü zeyel dal ( N.peroneus superficialis ) m.peroneus longus ve m.peroneus brevis’e motor, I- IV. ayak parmaklar n ö rten deriye ise sensitif lifler g ö nderirler. Derin dal ( N. peroneus profundus ) baca ğ n ö n ü ndeki kaslara (m.tibilais anterior, m.extensor digitorum longus, m.extensor digitorum brevis, extensor hallucis longus, m.extensor hallucis bravis ve m.peroneus tertius) m. motor dallar, I. ve II. parma ğ n birbirlerine bakan y ü zlerine ise sensitif dallar verirler.N.suralis : Bu sinir n.cutaneus surae medialis (n.tibialis) ve n.cutaneus surae lateralis (n.peroneus communis) ad verilen iki deri dal n n baca ğ n arka orta k sm nda birle ş mesi sonucu olu şur. Bu sinir v.saphena parva ile birlikte tendo calcaneus’un d ş kenar boyunca uzan r. Bu sinir baca ğ n arka d ş k sm n n derisini ve baca ğ n arka alt b ö lgesinin derisinin sensitif innervasyonunu sa ğ lar.PLEXUS PUDENDAL İ S S2,3. spinal sinirin ö n dallar ndan gelen liflerle S4 ’ ü n ö n dal n n b ü y ü k b ö l ü m ü n ü n m. piriformis ö n y ü z ü nde olu şturdu ğ u bir sinir a ğ d rPLEXUS PUDENDAL İ S . Dallar : 1.Rr. visceralis: S2, S3 ve S4. spinal sinirlerin ö n dallar ndan gelen preganglionik parasempatik lifler den olu şur. nn. splanchnici pelvici (S2-4) plexus hypogastricus superior nn. splanchnici pelvici (nn. erigentes)den gelen lifler plexus hypogastricus superior’tan gelen lifler ile birle şerek plexus pelvicus’u [hypogastricus inferior] olu şturur. Plexus pudendalis fascia subserosa i ç inde yer al r. Plexus pelvicus’tan gelen lifler pelvis organlar n n parasempatik innervasyonlar n sa ğ lad klar gibi, ayn zamanda pelvis organlar ndan duysal lifler de ta ş rlar.Plexus pelvicus ’ u sakral 2.-4.sakral spinal segmentlerden ç kan ve nn.splanchnici pelvici (nn.erigentes) ile gelen parasempatik lifler ile alt 3 torakal ve ü st 2 lumbal medulla spinalis segmentlerinden gelen sempatik lifler taraf ndan olu ş ur. Plexus pelvicus ’ dan mesane, prostate, uterus ve vagina ’ da da ğ lan ikinci pleksuslar ç kar. Ö rne ğin vaginaya gidenler plexus vaginalis, uterusa gidenler plexus uterinus ile gider. Plexus mesentericus inferior Plexus hypogastricus su Nn. hypogastrici Nn. erigentes Plexus pelvicus N.pudendus N.rectalis inferior Nn.sacralesMesane, prostat ve vesiculo seminalis’e giden parasempatik • lifler organlar n yan taraf nda plexus pelvicus’daki veya organ duvar ndaki genglionlarda sonlan rlar. Buradan ba şlayan postganglionik lifler d ü z kas ve bez dokusuna gider. Uterus’a giden parasempatik lifler ise plexus uterinus’da n ö ron • de ğ i ştirerek uterus duvar nda sonlan r. D ş genital organlara giden parasempatik lifler plexus • pelvicus’tan ayr larak plexus prostaticus’u olu şturan lifler daha sonra n.pudendus’a kat l rlar. Bu lifler organ duvar ndaki ganglionlarda sonlan rlar. Otonom sinir sisteminde detayl olarak anlat lacak olan ereksiyonun sa ğ lanmas nda etkili olan uyar y ta ş rlar. Sindirim sisteminin alt b ö l ü m ü ne giden lifler plexus pelvicus’dan • do ğ rudan organa ula şan liflerdir. Organ duvar ndaki ganglionlarda sonlanan lifler colon descendens ve colon sigmoideum’un duvar ndaki d ü z kaslara dallar g ö nderir. Ayr ca m.sphincter ani interus’a inhibe edici lifler de g ö nderirler.PLEXUS PUDENDAL İ S 2. Rr. muscularis: Plexus pudendalis’in m. levator ani ve m. coccygeus’a giden somatomotor dal d r. M. sphincter ani externus’a rr. perineales dal gider. m. levator ani m. coccygeus3-N. pudendus (S2-4) M. coccygeus ile m.piriformis aras ndan ge ç ip foramen infrapiriforme’den • pelvis’i terk ederek a. pudenda interna ve v. pudenda interna ile birlikte spinal ischiadica’y dolan r. Foramen ischiadicum minus’tan ge ç erek fossa ischioanalais’e girer. Fossa ischioanalis’in d ş duvar nda yer alan canalis pudendalis (Alcock kanal ) i ç inde perineal b ö lgeye ve d ş genital organlara do ğ ru uzan r. N. pudendus ö nce nn. rectales inferiores’i verir. Diaphragma urogenitale’de nn. perinei ve n. dorsalis penis olmak ü zere u ç dallar na ay l r. Dallar : • a-Nn. rectales inferiores: Sinir m.sphincter ani externus’a somatomotor • dallar verdi ğ i gibi, anus ç evresindeki derinin sensitif duyusunu da ta ş r. b-Nn. perineales: Diaphragma urogenitale’de y ü zeyel ve derin olmak • ü zere iki grup dal vard r: Y ü zeyel dallar nn. scrotales [labiales] posteriores ad yla d ş genital organlar n arka y ü z ü nden duyu ta ş r. Derin dallar kaslara (M.transversus perimei superficialis, m.transversus perinei profundus, m. bulbospongiosus, m. ischiocavernosus, ve m. sphincter urethra) somatomotor lif ta ş yan rr. musculares ’tir. c-N. dorsalis penis [clitoridis]: N. pudendus’un u ç dallar ndan derinde • yerle şim g ö sterenidir. Penis derisi, glans penis ve clitoris’de da ğ l r. N. dorsalis clitoridis daha ince bir sinirdir.Sakral spinal sinirler n.pudendus For.ishiadicum minor n.rectalis inferior nn. perinei n. dorsalis penis Canalis pudendalis For.ishiadicum majus Spina ischiadica nn. scrotales posteriores N. Pudendus’n dallarİ nsan v ü cudunda deri innervasyonu ve dermatom sahalarHer bir spinal sinirin sensorial komponenti derinin s n rlanm ş segmental par ç as olan bir dermotomda da ğ l r. Deri innervasyonu genel olarak alttaki kas innervasyonun segmental da ğ l m n takip eder. C1 segmentasyon sahas neden yok? Çü nk ü C1’in arka k ö k ganglionu yok. Dolay s yla duyu alan b ö lgeside bulunmaz. C1 sadece motor lifler i ç erir: birinci servikal spinal sinirin arka dal n.suboccipitalisC5,6,7,8 ve T1 dermotomlar ü st eksremite i ç in tan mlan r. C4 ve T1 g ö vde ü zerinde da ğ l r. L2,3,4,5 ve sakral 1 alt ekstremitenin ö n y ü z ü Sakral 1,2,3,4,5 alt ekstremietin arkas i ç in dermotom sahalar na sahiptir.Meme ba ş T4, g ö bek T10 seviyesindedir. El derisinin innervasyonu: El derisinin innervasyonu n. medianus, n. radialis ve n. ulnaris taraf ndan sa ğlan r. Dorsal y ü z: N. radialis ’ in ramus superficialis ’ i elin dorsal y ü z ü n ü n radial k sm n ve ilk iki parma ğ n birinci falankslar n n tamam n , üçü nc ü parma ğ n ise birinci falanks n n radial yar s n n derisini innerve eder.n. radialis1 : n. ulnaris 2 : n. medianus 3 : n. radialis N. ulnaris ’ in ramus dorsalis ’ i elin dorsal y ü z ü n ü n ulnar k sm n ve dorsal y ü zde be ş inci parma ğ n tamam n , d ö rd ü nc ü parma ğ n falanks proximalis ve falanks media ’ s n n tamam n ve falanks distalis ’ in ulnar taraf n n derisi ile üçü nc ü parma ğ n falanks proximalis ’ in n ulnar taraf derisinde da ğ l r. N. medianus ’ un parmaklara giden dallar (nn. digitales communes) birinci parma ğ n falanks distalis ’ inin tamam n , ikinci, üçü nc ü parmaklar n falanks medialar ve falanks distalislerinin tamam n ve d ö rd ü nc ü parma ğ n falanks distalis ’ inin radial yar s n innerve eder. 1 : n. ulnaris 2 : n. medianus 3 : n. radialisPalmar y ü z: Ramus superficialis n. radialisi ’ in dal olan nn. digitales dorsales elin palmar y ü z ü nde thenar b ö lgenin ü zerindeki k üçü k bir alan n derisinin duyusunu al r. n. medianus N. medianus ’ un ramus palmari ’ si avu ç i ç inin radial k sm n , ayn sinirin dallar olan nn. digitales communes ilk üç parma ğ n tamam n n ve d ö rd ü nc ü parma ğ n radial yar s n n derisinin duyusunun al r. 1 : n. ulnaris 2 : n. medianus 3 : n. radialis N. ulnaris ’ in dallar olan nn. digitales palmares communes ’ ler ise avu ç i ç inin ulnar k sm n ve d ö rd ü nc ü parma ğ n ulnar yar s ile be ş inci parma ğ n derisinin duyusunu al r.