Sismik Prospeksiyon Sismik Prospeksiyon - 2a SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR. HÜSEYİN TURElastik bir ortam içerisinde tanecik yer değiştirmesi oluşturan her çeşit enerji boşalımı bir kaynak olarak kabul edilir. En yaygın kaynak patlayıcı maddelerdir. Fakat ağırlık düşürme, Vibrasyon yaratma, Dinosismik ,tabanca patlatma gibi enerji boşalmaları da kaynak olarak alınabilir. Kaynak olarak dinamit kullanılması halinde eğer dinamitin boyutları küçük ise nokta kaynak adını alır. Nokta kaynağı oluşturan dinamitin patlatılmasında izlenen olay, çok kısa zaman içinde büyük bir enerjinin açığa çıkmasıdır. KAYNAK DALGACIĞI Zamana bağlı olarak olayı incelerken dinamitin patlatma anını t=0 öngörerek şekildeki davranış çizilebliir.Dinamit enerjisinin zaman içerisindeki davranışı, açıklamaları kolaylaştırması açısından basit delta fonksiyonuna benzetilebilir. Delta fonksiyonunun başlangıç anında taradığı alan birim değere eşit olduğu halde diğer zamanlarda sıfırdır. Ortamın homojen ve izotrop özelliklerinin değiştiğini düşünecek olursak dinamit kuyusunun doldurulmasından ötürü ani patlamayla oluşan basınç her yönde aynı partikül yer değiştirmesini sağlar. Yer değiştiren her partikül komşu partikülü harekete geçireceğinden patlama olayının etkisi yayılan bir olay şeklini alacaktır. Yayınım olayının fiziksel izahı zoraki bir titreşim olarak açıklanmasıdır ve enerji belirli bir zaman sonra belirli bir uzaklıkta sönecektir.Bu sönüm olayına dalga yayınımının oluşturduğu fiziksel ortamın neden olduğu düşünülürse ortamı bir enerji süzgeci şeklinde değerlendirmek gerekir. Süzgeç anlamı verebilmek için dalga yayınımının bir salınımı ve her salınım hareketinin bir salınım periyodu ve salınım frekansı söz konusudur. Delta fonksiyonu dinamiti gösterdiğine göre kaynak frekanslarını içerir. Zaman ortamındaki davranışı delta fonksiyonu olan bir fiziksel olayın her frekansı içerdiğini söylemek kolaydır. Tüm frekansları içeren kaynak çıkışı, kaynak alıcı arasındaki dalga yayınım süresince yüksek frekanslı bileşenler çok çabuk söndüğünden alıcılarda gözlenemezler. Bu genel çizgiyi izleyen dalga sönümü sonucunda belirli bir frekans bandında varlık gösteren kaynak etkisi oluşur. Bu etki aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Sismik veri toplanmasında aynı kaynaktan yayınan dalgalar farklı uzaklıklardaki alıcılarda kaydedildiklerinden kaynak dalgacığındaki değişiklik aşağıda gösterilmektedir. Kolay izlenmesi bakımından salınımsız dalgacığın uzaklığa bağlı sönümü Dalgacığın boy uzamasıyla genlik düşüşünün üstel fonksiyon şeklindeki değişimi Zaman ve ferkansa bağlı sönüm1. MİNİMUM FAZLI DALGACIK Bir dalgacığın enerjisinin çoğu ön tarafta toplanmış ise ‘minumum fazlı dalgacık’ olarak isimlendirilir. 2. SIFIR FAZLI DALGACIK Sismik çalışmalarda en fazla arzu edilen dalgacık şekli sıfır fazlı dalgacıktır. Bu dalgacık aynı merkez noktasına göre simetriktir. Ortada kuvvetli bir tepe ve her iki yanda da daha düşük genlikte simetrik salınımlar vardır. DALGACIK ŞEKİLLERİDALGA YAYINIMI DALGA CEPHELERİ VE IŞINLAR Bir kaynaktan çıkan dalganın hareketi sırasında herhangi bir zamanda hareketin başlamak üzere olduğu noktaları birleştiren bir yüzey vardır. Bu yüzey dalga yüzeyi veya dalga cephesi olarak isimlendirilir. Homojen ve izotrop bir ortamda dalga cepheleri kaynak merkezi konsantrik küreler şeklindedir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi kaynaktan çıkan enerji çok küçük kesitlerin çok fazla sayıdaki konilerinin kaynaktan dışarıya doğru hareketleri olarak açıklanabilir. Herhangi bir konumun orta çizgisi bir ışın olarak kabul edilir. Bu ışının doğrultusu dalga yüzeyine her zaman dik olur.Herhangi bir enerji noktasından yayınan dalgalar, suya atılan bir taşın yarattığı dalga gibi genişleyen dalgalar biçiminde oluşur. Küreyi oluşturan yüzeylere dalga önü denir. Dalga önlerini oluşturan her bir nokta yeni bir enerji noktası gibi davranır. Huygens kuralı olarak bilinen bu yayanım özelliğine göre belirli bir zaman için herhangi bir dalga önü geometrisinin bilinmesi halinde daha sonra oluşacak dalga önleri geometrileri belirlenebilir. Eğer (t) anındaki dalga önü AB çember parçasıyla gösterilirse (t-t1) ve (t+t1) anlarındaki dalga önleri için (S=V*t1) ortamın yayınım hızı kullanılarak bulunur. (t) anındaki dalga önünün her noktası enerji kaynağı ön görülerek (S) yarıçaplı çemberler çizilip zarfları (t-t1) ve (t+t1) zamanlarındaki dalga önleri çizilir. Dalga önlerine dik doğrulara ‘dalga yolları’ denir. HUYGENS PRENSİBİHuygens kuralına göre genişleyen dalga cepheleri oluşurken bir ışının iki nokta arasında geçtiği yörünge mümkün olan en kısa zamanda gidilebilecek yoldur. FERMAT PRENSİBİ’NİN MATEMATİKSEL İZAHIr rSNELL YASASI’NIN MATEMATİKSEL İZAHIFERMAT PRENSİBİ’NİN SİSMİK YANSIMAYA UYGULANMASI• Kritik kırılma (tam yansıma) • Kırılma açısı 90 dereceye eşit olduğunda