Sismik Yorumlama Sismik Yorumlama - 8a SİSMİK YORUMLAMA DERS 8 DOÇ.DR. HÜSEYİN TURA:Üstü uyumsuz olan konum: Erozyonal yontulmave toplapleri içermektedir. Erozyonal yontulmalar bir eğimli ardalanma sonrasında oluşabildiği gibi deniz seviyesinin göreceli olarak hızlı ve büyük oranda düşmesi sonucunda klinoformların üst kısımlarının yontulmalarından da kaynaklanabilmektedir. Toplapler ise eğimli tabakaların (klinoform) üzerlerindeki çökelmezlik sonucu oluşan bir yüzeye karşı bitmeleridir.B:Altı uyumsuz olan konum: Onlap ve downlapler ile karakterizedir. Onlap’ler, orijinal olarak yatay tabakaların büyük eğimli bir yüzeye karşı veya orijinal olarak eğimli tabakaların kendilerinden daha büyük eğimli bir yüzeye karşı bitmeleridir. Bir sismik kesit üzerinde downlap, onlap, toplap ve yontulmalar olarak adlanan sistematik refleksiyon bitmeleriyle karakterize edilen devamsızlık yüzeylerinin ve dolayısıyla bunların sısnırladığı sequencelerin tespit edilmesinden sonra, bu işlem sismik ağı oluşyturan kesitlerin tüzüme uygulanır. Böyle bir çalışma sequnce sınırlarını oluşturan erozyonal veya çökelmezlik şeklindeki uyumsuzluklar ile bunların yamaç ve basendeki uyumlu ve korele edilebilen eşdeğerlerini ortaya çıkarabilmektedir.Sismik Fasiyes Analizi Sismik fasiyes analizi, bir sismik sequence içindeki refleksiyonların şekillerini, konumlarını ve diğer özelliklerini incelemekten ibarettir. Sismik fasiyeslerin ayırımını sağlayan parametreler, aşağıdaki gibidir; 1.Refleksiyon Şekilleri: Direkt olarak jeolojik orjinden kaynaklanmaktadır. Depozisyonal işlem, orijinal depozisyonal topoğrafya, batimetri ve erozyon tarafından şekillendirilen tabaka örnekleri tarafından kontrol edilmektedir. 2.Refleksiyon Devamlılığı: Tabakalanma yüzeyi boyunca olan akustik empedans farkının devamlılığına bağlıdır. 3.Refleksiyon Amplitüdü: Esas olarak tabakalanma yüzeyleri boyunca olan akustik empedans kontrastının derecesi ile kontrol edilmektedir. 4.Refleksiyon Frekansı: Sismik enerji kaynağının bir fonksiyonudur. Reflektör tabakalar arasındaki mesafeye bağlı olarak değişime uğramaktadır. Yanal yöndeki kalınlık değişimleri ve sıvı içeriği de frekansı etkileyen faktörler arasındadır. 5.Aralık Hızı: Sismik veri işlemdeki en kritik faktörlerden bir tanesidir. Litoloji, porozite ve sıvı içeriği hakkında yoruma olanak sağlamaktadır.6.Sismik Fasiyes Birimlerinin Dış Görünüşleri ve Alansal Birlikler: Çökelme ortamı, işlevi ve sediman kaynağı ile doğrudan ilişkilidir. Bir sismik fasiyes birimi şekilleri, devamlılıkları, amplitüdleri, frekansları, aralık hızları gibi parametreleri ile komşu sismik fasiyes birimlerinden farklı olan ve haritalanabilen üç boyutlu reflekisyon grubu olarak tariflenmektedir (Vail 1977). Bir sismik fasiyes bir ve/veya birden fazla litofasiyesin hız olarak ifadesidir. Önceki paragraflarda belirtildiği gibi, sismik refleksiyonlar uyumsuzluklardan kaynaklanmadığı durumlarda izokrondurlar. Sismik kesitlerde görülen refleksiyon paketlerini; a. Paralel/Yarı Paralel, Açılan b. İlerleyen c. Kaotik d. Refleksiyonsuz e.Yığın/Kümbetimsi f. Aşma ve Dolgu şeklinde altı gruba ayırmak ve incelemek mümkündür. Görüldüğü gibi bu ayırımda “sequence” içindeki refleksiyon şekilleri ile birlikte kısmen de olsa sismik fasiyes birimlerinin dış şekilleri, kullanım kolaylığı açısından birlikte kullanılmıştır.a:Paralel/Yarı Paralel ve Açılan Refleksiyonlar: Genel olarak şelfi, platformu, alüvyal düzlükleri, ıraksak yelpaze deltalarını, delta platformunu, delta düzünü ve basen düzlüklerini göstermektedir. Paralel ve yarı paralel refleksiyon örneklerinin düzgün ve dalgalı olmak üzere iki alt fasiyesi vardır (Şekil 2.9). Dış görünüşü itibariyle genelde dolgu ve yaygı, yaygı-örtü türü sismik fasiyesleri belirtir. Bu fasiyes düzenli olarak çöken şelfler ve delta düzlükleri ile duraylı basen düzlüklerindeki bir sedimantasyonu göstermektedir. Birbirinden uzaklaşan refleksiyon örnekleri (Şekil 2.9) gerek dış gerekse iç görünüşleri bakımından kama şeklini andırırlar. Yanal yöndeki refleksiyonlar diğer yöndekilere nazaran daha fazladır ve bir kalınlaşmayı ifade ederler. Sismik kesitte yakınlaşmanın olduğu tarafta sistematik olmasa da “onlap” ve “toplap” gibi bitmeler görülebilir. Bu bitme şekilleri bir yöne doğru incelmekte olan tabakaların sismik ayırımlılığın dışında kalmasından kaynaklıdır.PARALEL YARI PARALEL DÜZGÜN DALGALI AÇILAN