1 - Tıbbi Mikrobiyoloji Sistemik Mikoza Neden Olan Dimorfik Mantarlar Sistemik mikoza neden olan dimorfik mantarlar Prof. Dr. A. Nedret KO Ç Erciyes Ü niversitesi T p Fak ü ltesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikro biyoloji Anabilim Dal , KayseriPrimer sistemik mikoz Histoplasma capsulatum • Blastomyces dermatitidis • Coccidioides immitis • Paracoccidioides brasiliensis •D İ MORF İ K MANTARLAR Histoplasma capsulatum var capsulatum, • Histoplasma capsulatum var dubosii • Blastomyces dermatitidis • Coccidioides immitis • Paracoccidioides brasiliensis • Sporothrix schenckii • Chromoblastomycosis etkenleri • Penicillum marneffei • Malassezia t ü rleri • Candida spp. • Emmonsia parva •Coccidioides immitis, Paracoccidioides • brasiliensisseksuel (e ş eyli) formu bilinmemektedir. Histoplasma capsulatum var • capsulatum, Histoplasma capsulatum var dubosii e ş eyli formu Ajellomyces capsulatum ad verilir. Blastomyces dermatitidis e ş eyli formu • Ajellomyces Bu d ö rt t ü r D İ MORF İ K MANTAR • Dimorfik mantarlardan Histoplasma • capsulatum ve Coccidioides immitis Do ğ ada yarasa, g ü vercin ve kanatl lar gibi ku ş g ü bresi ie kar ş k kuru torakta bulunur Di ğ er iki t ü rde do ğ ada oldu ğ u • bilinmekle beraber kayna ğ bilinmiyor.D İ MORF İ K MANTARLARIN Mikozlar n s kl ğ ve jeografik da ğ l m s n rl d r. • Bu mantarlar n inhalasyonu akci ğ er infeksiyonuna • neden olabilir. İ nsanlar ve hayvanlar aras nda ge ç i ş • g ö sterilmemi ş tir. İ mmun sistemi yeterli hastalarda g ö r ü ld ü ğ ü gibi, • uygun endemik alanlarda h ü cresel immun yetmezli hastalarda bu mikozun g ö r ü lme s kl ğ da artmaktad r. Son y llarda bu AIDS’li hastalarda insidans artm ş t r. •SINIFLANDIRMA Sistemik mikozis’e neden olan dimorfik • funguslar Ascomycota s n f nda tan mlanm ş t r Histoplasma capsulatum var capsulatum, • Histoplasma capsulatum var dubosii, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensisHistoplasma capsulatum var capsulatum, Histoplasma capsulatum var dubosii, Blastomyces dermatitidis Seksuel (e ş eyli) formu ascomycotina • b ö l ü m ve Gymnoasscacceae aileside s n fland r r. Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis seksuel (e ş eyli) formu bilinmemektedir. • Her iki mantar n seksuel (e ş eyli) formu Her iki mantar n doku formu maya formdur ve laboratuarda 20-30 oC fungal k ü lt ü rlerde k ü f olarak ü rerler. Histoplasma capsulatumMorfolojik ve k ü lt ü rel karakterleri K ü f form Makroskopik • morfolojisi: Laboratuarda 20-30 o C fungal k ü lt ü rlerde Sabouraud glikoz agar beyazdan kahverengi sar renkte koloni ü rer. Ü remesi 1-2 hafta bazen • 8-12 haftada ü reyebilir. K ü f form mikroskopik morfolojisi: Mi ç elyumlar 8-16 µ m • ç ap nda yuvarlak ç k nt l veya ç k nt s z makrokonidileri ta ş yan ince konidiyofor i ç eren hifalardan olu ş ur. Mikrokonidileri 2- • 5 µ m oval , d ü z g ö r ü n ü mdedir.Maya form mikroskopik ve makroskopik morfolojisi: K ü f faz 37 o C ’de • kanl sisteinli kalp- beyin inf ü zyon agar gibi zenginle ş mi ş besiyerinde ink ü ber edilirse maya form d ö n üş erek dimorfizm ortaya ç kar . Maya form mikroskopik Subk ü lt ü r sonunda • oval, yuvarlak 2-4 µ m ç aplar nda tomurcuklu mayalar ü rer bu form direkt klinik ö rnekte g ö r ü len formdur ve makrofaj i ç indedir.Histoplasma capsulatum var dubosii: Ayn t ü r ü n fakl varyetesidir ve 1957 • y lnda ilk tan mlanm ş t r. İ n vitro ayn g ö r ü nt ü ye sahiptir. • in vivo doku formu fakl d r. • Doku formu daha b ü y ü k, daha kal n • duvarl , oval 10-15 µ m ç aplar ndad r.Histoplasma capsulatum’un Afrikan histoplazmozun fark : 1- Infeksiyon kemik ve deri infeksiyonu olarak g ö r ü l ü r. • 2- Pulmoner infeksiyonu azd r. • 3- Dokuda daha b ü y ü k ve kal n duvarl maya h ü creleri • olarak bulunur. 4-Dokuda Histoplasma capsulatum var. capsulatum kar ş • olu şan reaksiyon histiositlidir. Histoplasma capsulatum var. duboisii kar ş langhans tipi dev h ü crelidir. 5- Her iki mantar aras nda antijenik farkl l k vard r. • Benzer olarak seksual formu Histoplasma capsulatum • var. capsulatum ile ayn Ajellomyces capsulatum dur. Patojenite determinantlar Daha ç ok e ş eysiz form infeksiyonlarda klinik • ö rneklerden izole edilir. Mikrokonidiler d ş kaynaktan ihale olur ve • alveoller penetre olur. Burada k üçü k tomurcuklu maya h ü crelerine • d ö nerler. Bu s ya duyarl maya morfoloji Histoplasma • capsulatum virulans le ilgilidir. Patojenite determinantlar Mayalar kolayca alveollere makrofaja fagosite olur. • Makrofajlar temizleyebilir yada kan yoluyla yay labilir. • Bu mayalar retik ü ler endotelyal sistem organlar na yay l r. • Doku cevab ortaya ç kar. • Doku reaksiyonu n ö trofil ve l ö kositleri erken infiltrasyonu • olabilir.Fakat pyojenik inflamator cevap epiteloid h ü creler yolu ile olur. Bu reaksiyonlar sonuncunda, intraseller mayalar olarak kal r veya fagositoz ile uzakla şt r labilir. Patojenitenin temeli 37 o C’demi ç elyel form maya • formuna d ö n üş mesidir.Epidemiyolojisi ve Ekolojisi Do ğ ada, Histoplasma capsulatum y ü ksek nitrojen ihtiva • eden toprakta ü rer. Toprak ta ç o ğ almaya yard m eden ö nemli fakt ö r yarasa, • g ü vercin ve kanatl lar gibi ku ş g ü bresidir. Yarasalar n ü redi ğ i ma ğ ralarda Histoplasma • capsulatum ya şad ğ i ç in olu şturdu ğ u hastal ğ a ‘Ma ğ ra hastal ğ ’ denir. Bu mantar n k ü f formu daha diren ç lidir. G ü ne ş g ö ren • topraktada bulunabilir ve izole edilebilir. Bu topraklar n r ü zgarla yay lmas sonuncu solunum yolu ile infekte eder. Nadir olarak bu mantar sindirim kanal nda ve deriden de girilebilir.Ekolojisi Endemik oldu ğ u ü lkeler: ABD, Pasifik hint • okyanusudur. Ohio, Missouri, Mississipi rma ğ n n k y lar İ srail ve T ü rkiye ‘de do ğ adan izole edilmi ştir. Histoplasma capsulatum var dubosii afrikada daha s kt r.Antijenleri: T ü re spesifik ekzoantijenleri H, M antijenleridir. • Bu antijenler mikroimmundif ü zyon testinde kullan l r. • Bunlar mi ç elyel k ü lt ü rden elde edilir. • M antijeni Histoplasma capsulatum ile kar ş la ş t ktan • sonra %50-80 ki ş ide g ö r ü l ü r. M antijeni kar ş olu şan antikor akut infeksiyondan sonra y llarca kal c olabilir. H antijeni kar ş antikor Histoplasma capsulatum • kar ş la ş t ktan sonra birka ç hafta sonra ortaya ç kar ve di ğ er mantarlarla kross reaksiyonu daha azd r. Hastal ğ n komlikasyon yok ise 6 ay i ç inde belirlenmez. H antijeni kar ş antikor var ise aktif histoplazmoz’un • g ö sterilmesidir.Deri testi: Deri testi i ç in haz rlanan antijenler mi ç elyal • fazdan haz rlan r. İ ntra dermal > 5mm ç apta endurasyon 48 saate pozitif olarak kabul edilir. Pozitif test, daha ö nce bu fungusla kar ş la şt ğ n g ö sterir. Epdemiyolojik ç al şmalarda kullan labilir.İ nsidans: ABD de merkezinde endemik alanlarda %80-90 • oran nda g ö r ü lmekte Kuzey Meksika, İ ndonezya, T ü rkiye de y ü ksek • insidans g ö steren b ö lgeler vard r. AIDS gibi hastalarda oportunistik • histoplasmozisin insidans artmaktad r. İ nsanda, bir ç ok evcil veya vah şi hayvanda • histoplazmoz g ö r ü lebilir. Baz hayvanlar, bunlarda yarasalar do ğ ada organizman n yay lmas nda vekt ö r olarak rol oynayabilir. Erkeklerde kad nlardan daha ç ok g ö r ü l ü r. •İ nsidans: Normal insan vucudu, infeksiyonun ilerleyi şini • durdurucu bir do ğ al direnci vard r. Bir ç ok infeksiyon sessiz kalmaktad r. • Hastal k eri şkinde kendili ğ inde iyile şmeye, • ç ocuklarda ve ya şl larda ise daha ilerleyici ve yay l c olma e ğ ilimlerindedir. İ mmun yetmezlik, AIDS gibi hastal kta hastal k • yay l m e ğ limindedir. Ba ğ ş kl k h ü cresel arac l ğ ile olmaktad r. • Histoplasma capsulatum makrofaj ve monositler • i ç inde geli şir. Histoplazmoza klinik g ö stergeleri: Akut primer histoplazmozlu hastalar n % • 95’i asemptomatiktir. 1- Pulmoner infeksiyon: • a- Akut :IP: bir veya birka ç haftad r. • T ü berkuloza benzer lezyonlar olu şturur. b- Subakut • c- Kronik: Genellikle altta primer • akci ğ er hastal ğ vard r ( KOAH, amfizem gibi).Histoplazmoza klinik g ö stergeleri: 2- Dissemine infeksiyon: Makrofajlar i ç indeki • organizma akci ğ erlerden dalak, kemik ili ğ i, retik ü loendotelyal sisteme(RES) gider. H ü cresel immunyetmezlikli ki şilerde veya 2 ya ş alt ndaki ç ocuklarda g ö r ü l ü r. 3- Afrikan histoplazmoz: Histoplasma • capsulatum var. duboisii neden olur. Afrikan n merkezinde daha fazla g ö r ü l ü r. Pulmoner infeksiyonu olu ş turmaz daha ç ok deri, subkuten ö z doku, kemik,lenf nod, abdominal organlar tutan lezyonlar olu şturur. dimorfik funguslar laboratuvar tan s Klinik ö rneklerler; genel olarak tutulan organa • g ö re de ğ i şmekle birlikte en s k şu klinik ö rnekler kulan l r: Balgam, bronkoalveol lava ş s v s , transtrakeal aspirat, akci ğ er biyopsisi, ektrapulmoner b ö lgenin infeksiyonlar nda doku ö rnekleri ( deri, karaci ğ er, kemik), v ü cud s v lar ( kan, idrar, sinoviyal s v ) olabilir. B ü t ü n ö rnekler dikkatli g ö nderilmeli ve k ü lt ü r • ç al şmalar g ü venlik kabinlerinde yap lmal d r.Sistemik mikoza neden olan dimorfik • funguslar klinik ö rneklerden; direkt mikroskopik inceleme, k ü lt ü rlerde izolasyon ve karakteristik ö zelliklerin belirlenmesi, k ü lt ü rde izole edilen izolatlar n DNA prob ve ekzoantijen test uygulanarak identifiye edilir.Direkt mikroskopik inceleme Direkt klinik ö rne ğ in • SF i ç inde incelenmesi * Calcofluor white • boyama ile * KOH ile direkt • inceleme * Calcofluor white • boyama ve KOH ile beraber incelenmesiDirekt klinik ö neklerden yap lm ş preparatlar n fikse ederek incelenmesi Wright e Giemsa boyama ( H. capsulatum • makrofaj ve monositler i ç inde ö zelikle kemik ili ğ i ve buff coat yayma preparatlar) Sitopatoloji ( Papanicolau boyamas ) ö zellikle B • dermititidis veya H. capsulatum veya C. immitis sfer ü llerin belirlemek i ç in Indirekt fluoresent antikor boyama y ö ntemi • H+E, Peryodik asit- Schiff, AS, Gomori • methamine silver parafin i ç indeki kemik ili ğ i ö rnekleri i ç in ö zellikle H. capsulatum belirlemedeK ü lt ü r steril olmayan ö rnekler • * Primer izolasyon besiyeri: ( blood agar, BHI agar, • Inhibit ö r mold agar, Sabourad dextrose agar, zenginle ştirilmi ş s v ve kat agar) Antibakteriyel ajanlar ( kloromfenikol, gentamisin, penisilin) ve saprofit funguslar inhibe etmek i ç in siklohekzimitli veya siklohekzimitsiz * Konsantre amonyum hidroksitli yeast ekstract agar ( • Candidalar n ü remesini inhibe eder) * Aerobik atmosferde, 30 ? C de, 4-8 hafta veya daha uzun • inkube edilmelidirSteril ö rnekler i ç in Primer isolasyon besiyeri • Aerobik atmosferde, 30 ? C de, 4-8 hafta • veya daha uzun inkube edilmelidir. Şü pheli koloniler, direkt olarak 37 ? C • ink ü be edilmelidir. T ü p veya plak besiyerleri 4-8 hafta veya • daha fazla tutulur. Mi ç elyel formdan maya forma d ö n üşü m • incelenir.Ekzoantijenin tan mlanmas K ü f formdaki k ü lt ü rde serbest haldeki • antijenin belirlenmesi ( Histoplasma capsulatum, Blastomyces • dermatitidis, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis k ü lt ü rde ay rtedebilmede kullan l r)Sistemik mikoza neden olan dimorfik fungal patojenlerin identifikasyonu i ç in t ü re spesifik eksoantijenler Organizma ekzoantijen Histoplasma capsulatum h, m Blastomyces dermatitidis A Coccidioides immitis HS, F, HL Paracoccidioides brasiliensis 1, 2, 3N ü kleik asid problar K ü lt ü r isolatlar n n identifikayonlar nda • ( ticari olarak vard r.)Coccidioides immitis Kosidiomiyomikoza neden olan dimorfik • mantar. G ü ney bat ve G ü ney ABD de merkezinde, • Meksika endemik alanlarda y ü ksek oranda insidan g ö stermektedir. Organizma 1892 y l nda bir olgudan • dokuda izole edilmi ştir.Coccidia-like gibilerinden Coccidioides ad n verilmi ştir.K ü f form: gen ç k ü lt ü rlerde • hiyalin, septal ve dall , hif ve artrokonidi olu ştururlar. Ya şl k ü lt ü rde artrokonidi • h ü creleri hiflerden ayr l r. Artrokonidi 3-6 µ m ç aplar nda • kolayca havaya u ç u ş ur. laboratuarlarda ç al ş anlar kolayca infekte eder.Kurulu ğ a, a ş r s ca ğ a ve besinleri korumak i ç in kullan lan maddelere diren ç lidir. Bu artrokonidi solunum ile • alveollere ula ş r ve infekte konakta sfer ü rler olu ş turullar. Artrokonidili hifSfer ü l i ç inde 2-4 ? m ç ap nda • endospor olan kal n Duvarl (20-60 ? m ç ap nda) yap d r. Sfer ü l olgunla ş nca • par ç alan r ve endosporlar etrafa yay larak yeni Sfer ü lleri olu şturur. Sfer ü ller kadar dokuda • hiflerde olu şur. Balgamda sfer ü ller kadar hiflerde g ö r ü l ü r.Sfer ü lK ü lt ü r Karakterleri Sfer ü ller zenginle ş tirilmi ş besiyerinde • 40 ? C ’ de %20 CO2 alt nda ü retilebilir. Ancak yinede zordur. K ü lt ü r Karakterleri Inhibit ö r mold agar, • Sabourad dextrose agarda 25- 30 ? C ’ de t ü re g ö re ç e ş itli koloni olu ş tururlar. Koloniler beyaz, gri ve • kahrengimtirak, putrams , t ü yl ü ve pamu ğ umsu olabilir. İ nfeksiyonlar nda k ü lt ü rlerinde artrokoniler ü retirler.Ekoloji ve Epidemiyoloji Orta kurulukta iklim, alkali toprak, çö l bitkileri, • kemirircilerin ve k ö pek ve ineklerin oldu ğ u b ö lgelerde endemiktir. Endemik b ö lge Meksiko, Arjantin, orta ve G ü ney • Amerika b ö geleridir. laboratuarda ü remesi i ç n glikoz, amoyum tuzlar gereksinimi ile ü remesine ra ğ men endemik b ö lgede bulunur. Endemik b ö lgede çö l kemirircilerin ve k ö pek ve • inekler aras nda infeksiyon do ğ al olarak bulunur. Yaz n infeksiyon pik yapar. İ nsandan insana ge ç i ş i g ö sterilmemi ş tir. endemik b ö lgede ç al ş an arkeloji ve ç if ç ilerde g ö r ü l ü r.Patogenez Coccidioides immitis de infeksiyon partik ü l • artrokonidiumlar n h ü cre duvar d r. D ş duvar; fibroz tabaka, manan, protein, lipit • bak m nda i ç tabakaya g ö re daha fazlad r. İ ç tabaka; patojen di ğ er funguslarda olmayan • kitin ve 3-0-metilmannoz vard r. İ şte bu d ş, i ç orta tabaka potent antijeniteden sorumludur. İ n vivo 37oC’ de sfer ü llere d ö n üşü nce bu tabaka sal n r. İ n vivo 37oC bu d ö n üş ü m ü art r r.Artrokonidiumlar ve endosporlar alveoller makrofajlar • taraf ndan al n r. Lizozimlerle birle ş erek bunlar fagositoz ile ö ld ü r ü l ü r. • Bu olay immun T-cell ve lenfokinler fagosom- • lizozom birle ş meyi ve ö ld ü rmeyi art r r. Dissemine koksidioidomikoz bir ç ok hastada • h ü cresel immunite bask lanm ş t r. Hastada antikor titresi y ü ksek, sik ü lator • immukompleks ve azalm ş h ü cresel immunite vard r. I gE d ü zeyi fazla olabilir.Koksidiomikozun klinik g ö stergeleri: 1- Primer pulmoner koksidiomikoz: IP:10- • 16 g ü n, 3 hafta-3ay i ç inde iyile şir.Kavite, nod ü l, kalsifikasyon kal c olabilir fakat endojen pulmoner reaktivasyon nadirdir. Hastalar n % 25’ide alerjik reaksiyon g ö r ü lebilir. Eritema nodozum ve eriteme multiforme • olabilir. Bu g üç l ü bir imm ü niteyi g ö sterir.Koksidiomikozun klinik g ö stergeleri: 2- Dissemine koksidiomikoz: Genellikle • primer formun bir ka ç ay sonra komplikasyonu sonucu olu şur. Buda: a-Kronik ve pogresif pulmoner hastal k • b- Tek veya birden ç ok extrapulmoner • yay l m c- Generalize sistemik infeksiyon • 3- Extrapulmoner lezyonlar: En s kl kla, • menenjit, deri ve kemi ğ i i ç erir.Blastomyces dermatitidis Blastomikoz ilk defa kronik kuten ö z bir hastal ktan • Gilchrist taraf ndan 1890 da tan mlanm şt r. Daha sonra bu hastal k sadece kutan ö z de ğ il sistemik • infeksiyon neden oldu ğ unu belirlenmi ştir. Bu hastal ğ a kuzey America blastomikoz olarak ad • verilmi ştir. Bu hastal k s kl kla Kuzey America, Canada, sentral • Amerika g ö r ü lm üş t ü r. Ancak Africa, g ü ney Amerika ve asyada da g ö r ü ld ü ğ ü bildirilmektedir. Insanlarda hayvanlarda da g ö r ü lmektedir. •Blastomyces dermatitidis E şeyli formunun ad Ajellomyces dermatitidis • Blastomyces dermatitidis kronik gran ü lomoz • hastal k olan blastomikoza neden olan dimorfik mantarlard r. Genelikle akci ğ erlerde infeksiyon olu şur. Klinik • vermez, kan yolu ile yay l r. İ nfeksiyon sekonder olarak deri, kemik, ve genite ü riner sistemi tutar. Primer kuten ö z infeksiyon nadir olarak • bildirilmektedir.Morfolojik ve k ü lt ü rel karekterleri Dimorfik morfik mantard r. Sabourad dextrose • agarda25- 30oC’de t ü re g ö re ç e ş itli koloni olu ş tururlar. Koloniler en az haftada, beyaz, pamu ğ umsu ya ş lnd k ç a kahrengimtirak, putrams , olabilir. Zenginle ş tirilmi ş besiyerinde 37oC’de maya formda katlanm ş maya k vam nda nemli koloni olu ş ur.. Ancak yinede zordur. Mikroskopik morfolojisi; Hifa, oval, armut • şeklinde, 2-5um ç ap nda k ü resel terminal ve lateral konidia olu şur . Kal n duvarl 7-8 um ç ap nda klamidospor olu şur. Blastomyces dermatitidis Patojenitesinde maya formundaki • h ü crelerin alkali-solubl h ü cre duvar yap s virulans ile il şkilidir.Karakteristik morfolojisi • maya formudur. Onun olu şmas da hayvan inokulumunda veya Zenginle ş tirilmi ş besiyerinde 37oC’de olu ş ur. Kal n duvarl maya ana • h ü creye geni ş olarak ba ğ lanm ş tomurcuk; 8-15 ? m ç ap nda mayalar şeklinde g ö r ü l ü r.Ekoloji ve Epidemiyoloji K rsal kesimde ç evrede tavuk k ü mesi, inek • i ç eren a ğ rlarda son zamanlarda bal k ç iflik b ö lgelerinde rmak kenar nda g ö sterilmi ştir.Blastokonidi k ö peklerin hastal ğ d r.Jeolojik da ğ l m Kuzey Amarika,Ohio, Mississipi rma ğ n n • k y lar , Canada, Atlantik k y lar endemik, Afrika, Hindistan, İ srail, Meksika, Venezualler da olgular şeklinde bildirilmektedir.İ nsidans ; Erkeklerde ve orta ya şta daha s kt r.E/K: 6/1 • %60 30-60 aras nda r. Patogenezi Genelikle akci ğ erlerde infeksiyon • olu şur alveoller makrofajlar taraf ndan al n r. Bunlar n fungisidal aktivitesine duyarl d r.fagositoz ile ö ld ü r ü l ü r. Bu olay immun T-cell ve lenfokinler fagosom- • lizozom birle ş meyi ve ö ld ü rmeyi art r r.Blastomikozun klinik g ö stergeleri: 1- Pulmoner blastomikoz : • a- Aseptomatik • b- Akut • c- Subakut • 2- Dissemine blastomikoz: En s kl kla akci ğ er d ş • infeksiyon deri, kemik, genito ü riner sistem, sinir sistemi, dalak d r. Dalak az s kl kla karaci ğ er, lenf nod, kalp ve di ğ er visseral organlar infekte olabilir. 3- Primer kutan ö z blastomikoz: Tramatik veya kontamine • materyal ile a ç lan yarada olu şabilir. Infeksiyon lokalizedir ve kendili ğ inden ge ç ebilir.Paracoccidioides brasiliensis Almedia taraf ndan 1930 y l nda ilk defa • tan mlanm şt r. Parakoksidiomikoz veya G ü ney amarikan • blastomikozu Paracoccidioides brasiliensis neden oldu ğ u sistemik mikozdur. İ nfeksiyon sentral ve g ü ney Amerika dan • bildirilmektedir. Parakoksidiomikoz Primer akci ğ erlerde infeksiyonlardan • ba şlayan ve yay larak burun a ğ z, ve G İ S de mukozal y ü zeylerde ü lseratif gran ü lomat ö z bir hastal ğ a neden olan dimorfik mantard r. Deri kadar i ç i ç organlar ve lenf nodlar n da tutabilir.Morfolojik ve k ü lt ü rel karekterleri Dimorfik morfik mantard r. Sabourad dextrose • agarda 25- 30oC’de yava ş 2-4 haftada ü rer. Nonspesifik koloni olu ş tururlar. Mikroskopik morfolojisi; Klamidospor, • artrokonidi, tek konidi olmak ü zere de ğ i ş ik konidi ü retirler. Blastomyces dermatitis’in mi ç elyel kolonisi ve di ğ er k ü flerin ile kar ş r.Maya formu; Zenginle ş tirilmi ş besiyerinde 37oC’de • maya formda ü rer Karakteristik form bu form dur; Maya formu; Bir maya b ü y ü kl ü ğ ü 30 • ç ap nda olabilir ve ana h ü creden birden fazla mayay saracak ş ekilde dar a ğ zl tomurcuklar ç kmas karakteristiktir. ‘Lokomotif tekerle ğ ine’ • veya ‘gemi ç ark na’ benzer. Maya h ü creleri s v • besiyerinde 2 hafta sonra toksik fenolik maddeler sald klar i ç in ö l ü rler.Patogenezi: Erkeklerde daha fazla g ö r ü l ü r. Bunun nededeni • mi ç elyumda bulunan sitozol olan bir protein ö strojene ba ğ lan r ancak testestrona ba ğ lanmaz. Ba ğ lanan mi ç elyum maya forma • d ö n üş emedi ğ inde kad nlar infeksiyona diren ç li olur. Paracoccidioides brasiliensis ‚ in vivo h ü cre • duvar ndaki alfa glukan gibi polisakkaritler akci ğ erde geli şir ve patojenite ile ili şkilidir.Epidemiyolojisi Do ğ al bulundu ğ u yer bilinmemektedir. • Sporotik olgularda Toprak ?; merkez ve • G ü ney Amerikada Arjantin ve Venezuella da izole edilmi ştir. Epidemiyolojisi ve hayvan hastal ğ • bilinmemektedir. Deri testi vard r. Ens k ç if ç ilerde, ö zellikle • şeker ve kahve ve s ğ rlarla u ğ ra şanlarda pozitiftir.Parakoksidiomikoz klinik g ö stergeleri: 1- Asemptomatik infeksiyon: Deri testi ile anla ş l r. • Semptomatik hastal k geli şebilir. Ki şinin h ü cresel immunitesine ba ğ l d r. Ba şlang ç form • Latent veya reziduel form • 2- Semptomatik infeksiyon: • a- Juvenil tip: Hastalar 30 ya ş alt d r. Akci ğ erlerde • progresif bir hastal kla karakterizedir. Lenf nodlar n tutar. Bu form nadirdir. Mayalar RES dokular na, lenf, karaci ğ er, dalak, deri, kemik, eklem, ve di ğ er organlara yay labilir. •Parakoksidiomikoz klinik g ö stergeleri: b- Adult tip: Olgular n % 90’ bu • durumdad r. Bu latent formdan geli şir. Lezyon akci ğ erlere lokalize veya di ğ er organlara ( kemik, lenf, karaci ğ er, dalak, b ö brek ve adrenallere) ilerleyebilir. 3- Ba şlang ç semptomatik form: Latent • peryot geli şmez. Primer kutan ö z infeksiyonun nadir olgular bu katogoride incelenir. Kromomikoz Blastomikoz ile kar ş r. • Kromoblastomikoz olarakta tan mlan r. • Deri ve subkutan dokunun kronik • infeksiyonudur. Sobtropikal ve tropical b ö lgelerde daha s k g ö r ü l ü r. •Kromomikoz Alt ekstremitelerde • daha s k olmak ü zere deri ve deri alt dokuda si ğ ilimsi, sklerotik, deriden kabar k, karn bahar gibi lezyonlarla karakteristiktir. Ve bu lezyonlarda • mantarlar izole edilmektedir.En s kl kla etken mantarlar; • Founsecaea pedrosoi, Founsecaea compacta, • Phialophora verrucusa, Cladosporium carrionii, Botryomyes caespitosis, Rhinocladiella aquaspersa ve son zamanlardada Exophiala spinifera ve Exophiala jeanselmia etken olarak izole edilmektedir. Bunlar i ç inde Founsecaea pedrosoi en s k • izolatt r.Avustralyada en s k etken Cladosporium • carrionii, Venezuellada ens k etken Founsecaea compacta d r. Hayvandan hayvana ve insandan insana • ge ç i şi g ö sterilmemei ştir. Hastalar n hikayesinde travmatik • inokulasyonlar vard r. Histolojik olarak ‘black dot’ ‘siyah nokta’ olarak tan mlan r.Tan da Direkt bak da ‚ black dot’ dan mikroskopta • % 10-20 KOH ile bak da mantar elemanlar g ö r ü l ü r. Sabourad dextrose agar, Antibakteriyel • ajanlar ( kloromfenikol, gentamisin, penisilin) ve saprofit funguslar inhibe etmek i ç in siklohekzimitli konulmu ş agarda 25-30 C de, 4-6 haftada ü rer.