Petrografi Siyenit - Trakit Ailesi Siyenit-Trakit ailesi • SiO 2 oranı % 55-66 arasın- dadır. • Lökokrat - Hololökokrat özelliktedir. Pratik olarak kuvarssız, feldispatlı (feldispatın egemen olduğu) kayalardandır. Derinlik kayası siyenit, yarı derinlik kayası mikrosiyenit-siyenit porfir ve yüzey kayası trakittir.• Genel olarak mineralojik bileşimleri; Alkali feldispat (tüm feldispatların en az % 65’ini oluşturur) + plajiyoklaz (albit-oligoklaz) ± biyotit ± yeşil hornblend ± piroksen (egirin) ± kuvars ± feldispatoid (nefelin, pseudo lösit) ± olivin ± aksesuar mineralleri (sfen, apatit, magnetit, zirkon, rutil vb.).SiyenitSiyenitlerde doku; • Siyenitlerin dokusu çoğunlukla holokristalen hipidiyomorfik-idiyomorfik granuler ve poikilitik’tir. Ayrıca yaygın olarak pertit-antipertitik dokuya da rastlanır. Pertitik doku Tanesel dokulu siyenit• Siyenitin yarı derinlik kayası mikrosiyenit ve siyenit porfir’dir. Bunlar, dokusal özellikleri dışında siyenit ile aynı özelliklere sahiptir. • Mikrosiyenitlerde; mikrotanesel porfirik doku, • Siyenit porfirlerde ise, holokristalen porfirik ve granofirik dokular gözlenir.Siyenit porfir (Karacık, 1995’den)Trakitler • Siyenitin yüzey kayası TRAKİT’tir. Trakitler, akıcılıkları düşük oldukları için geniş alanlara yayılamazlar. Çıkış yerlerinin yakınlarında, kısa mesafeli lav akıntıları veya dom’lar halinde bulunurlar. • Genellikle yarı kristalli (hipokristalin) porfirik, camsı (holohiyalin) ve mikrolitik dokular, lav akıntılarında, özel bir doku türü olan akıntı dokusu (trakitik doku) sergiler.Trakit’te faklı dokular. Yarı kristalli porfirik doku Akıntı (trakitik) dokusu