3 - Göz Hastalıkları soru 2010- 5 Sol s ü perior oblik adelesinin y ö nde ş i hangi kast r 1. Sol i ç rekt ü s a. Sol d ş rekt ü s b. Sol alt oblik c. S a ğ alt rekt ü s d. Sa ğ i ç rekt ü s e. Sol alt R e k t ü s felcinde g ö z ne tarafa kayar 2. İ ç e a. D ş a b. A ş a ğ c. Yukar d. A ş a ğ ve i ç e e. A ş a ğ daki hastal klardan hangisi ani g ö rme kayb yapmaz 3. Santral retinal ven t kan kl ğ a. Vernal konjonktivit b. Santral retinal arter t kan kl ğ c. Mak ü la b ö lgesine kanama d. Kortikal k ö rl ü k e. Pupil ş k refleksinin afferent yolunu olu ş turan lifler hangi b ö lgede sonlan r 4. Parietal lob a. Temporal lob b. Oksibital lob c. Mezensefalonda III. Kranial sinirin parasempatik n ü kleusunda d. Korpus gen ü k ü l atum lateralede e. Kiazma arkada hangi olu ş umla kom ş uluk eder. 5. Arteria karotis interna a. Hipofiz bezi b.III. Ventrik ü l ve hipofiz bezinin infindibulumu c. Willis poligonu d. Hipotalamus e. Ambliyopi i ç in hangisi yanl ş t r. 6. Anizometropi en s k nedenidir a. Organik bir neden olmaks z n iki veya tek g ö z ü n normalden az g ö rmesidir. b. Sa ğlam g ö z k apama en etkili tedavi y ö ntemidir c. Herhangi bir ya ş ta tedavi edilebilir d. Penalizasyon y ö ntemide tedavi ama ç l kullan l r. e.