3 - Göz Hastalıkları soru 2010- 6 Sol inferior rekt ü s adelesinin y ö nde ş i hangi kast r 1. Sol i ç rekt ü s a. Sol d ş rekt ü s b. S a ğ ü st oblik c. S a ğ alt rekt ü s d. Sa ğ ü st rekt ü s e. Ü st oblik felcinde g ö z ne tarafa kayar 2. İ ç e a. D ş a b. A ş a ğ c. Yukar d. A ş a ğ ve i ç e e. Homonium ü st kadran anopsi hangi b ö lgenin lezyonunda g ö r ü l ü r 3. Optik sinir t ü m ö r ü a. Kiazma b. Optik traktus c. Parietal lob d. Temporal lob e. Pupil ş k refleksinin efferent yolu olu ş turan lifler hangi b ö lgede n ba ş lar 4. Parietal lob a. Temporal lob b. Oksibital lob c. Mezensefalonda III. Kranial sinirin parasempatik n ü kleusunda n d. Korpu s gen ü k ü l atum lateralede e. Kiazma alttan hangi olu ş umla rla kom ş uluk eder. 5. Arteria karotis interna a. Hipofiz bezi ve sella turcika b.III. Ventrik ü l ve hipofiz bezinin infindibulumu c. Willis poligonu d. Hipotalamus e. Ambliyopi i ç in hangisi yanl ş t r. 6. Anizometropi en s k nedenidir a. Organik bir neden olmaks z n iki veya tek g ö z ü n normalden az g ö rmesidir. b. Sa ğlam g ö z k apama en etkili tedavi y ö ntemidir c. Herhangi bir ya ş ta tedavi edilebilir d. Penalizasyon y ö ntemide tedavi ama ç l kullan l r. e.