3 - Göz Hastalıkları soru 2010 Sa ğ D ş R ekt ü s adelesinin y ö nde ş i hangi kast r 1. Sol i ç rekt ü s a. Sol s ü perior oblik b. Sol alt oblik c. Sol alt rekt ü s d. Sa ğ i ç rekt ü s e. Sol D ş R e k t ü s felcinde g ö z ne tarafa kayar 2. İ ç e a. D ş a b. A ş a ğ c. Yukar d. A ş a ğ ve yukar e. A ş a ğ daki hastal klardan hangisi ani g ö rme kayb yapmaz 3. Santral retinal ven t kan kl ğ a. Santral retinal arter t kan kl ğ b. Mak ü la b ö lgesine kanama c. Kortikal k ö rl ü k d. Vernal konjonktivit e. Pupil ş k refleksinin afferent yolunu olu ş turan lifler hangi b ö lgede sonlan r 4. Parietal lob a. Temporal lob b. Oksibital lob c. Mezensefalonda III. Kranial sinirin parasempatik n ü kleusunda d. Korpus gen ü k ü l atum lateralede e. Kiazma arkada hangi olu ş umla kom ş uluk eder. 5. III. Ventrik ü l ve hipofiz bezinin infindibulumu a. Arteria karotis interna b.Hipofiz bezi c. Willis poligonu d. Hipotalamus e. Ambliyopi i ç in hangisi yanl ş t r. 6. Herhangi bir ya ş ta tedavi edilebilir a. Anizometropi en s k nedenidir b. Organik bir neden olmaks z n iki veya tek g ö z ü n normalden az g ö rmesidir. c. Sa ğlam g ö z k apama en etkili tedavi y ö ntemidir d. Penalizasyon y ö ntemide tedavi ama ç l kullan l r. e.