3 - Göz Hastalıkları Soru 1.A ş a ğ daki kaslardan hangileri g ö z ü yukar bakt r r ? a. Alt rekt ü s, ü st oblik b. Alt oblik ve ü st rekt ü s c. Alt rekt ü s , alt oblik d. Ü st oblik , d ş rekt ü s e. D ş rekt ü s, i ç rekt ü s 2. Ambliyopide esas patolojik de ği ş iklik hangi n ü kleus d ü zeyindedir ? a.I. b.II. c .III. d.IV. e. II ve IV. 3.Zinn halkas ndan ba ş lamayan ekstraokuler kas hangisidir ? a. Ü st oblik b.A lt oblik c. Ü st rekt ü s d.A lt rekt ü s e. D ş ve i ç rekt ü s 4.optik n ö ropatilerde ilk ve ö nemli bulgu hangisidir ? a.Ani g ö rme kayb ,santral skotom ve g ö z hareketleri s ras nda a ğr b.Renkli g ö rme kayb c. Karanl k adaptasyon bozuklu ğu d. S inek u ç u ş mas e. Frontal b ö lgede a ğr 5. Ambliyopi i ç in hangisi yanl ş t r ? a. Bir veya iki g ö z ü n g ö rmesinin normale g ö re az olmas veya bir g ö z ü n di ğerine g ö re iki s ra eksik g ö rmesidir. b.Organik bir rahats zl k yoktur. c.Tedavide ya ş ö nemli de ğildir her ya ş ta tedavi olabilir d.En iyi tedavi y ö ntemi iyi g ö ren g ö z ü n ya ş ve g ö rme derecesine g ö re kapat lmas d r e. Kapama tedavisi uygul amayanlara penalizasyon tedavisi uygulan r.6. Ü st oblik felcinde hangisi olmaz? a.G ö z yukar kayar b.Anormal ba ş pozisyonu ve fasiyal asimetri olur, c.Excyclotorsiyon olur d. A ş a ğ bakarken ve kitap okurken ç ift g ö rme olur. e.G ö z d ş a ve a ş a ğ kayar