6 - Fizyoloji soru cevap Kas fizyoloji soru 2009 1 - İ skelet kas ile ilgili ifadelerden yanl ş olan se ç iniz. a.Alfa motor sinir ile uyar l r b.Her motor sinir birden fazla kas lifini uyar r c.Her kas lifi sadece bir motor sinirden uyar al r d.Bir motor ü nite, tek bir motor sin irin uyard ğ t ü m kas liflerini belirtir e.Brakial kas sadece bir motor ü niteden olu ş ur Cevap; e ş kk T ü m kas h ü creleri somatik alfa motor sinir aksonlar ile uyar l r, do ğru Her motor sinir, baz kas kitlesinde 5, bazen 50, yada 100 kas h ü cresini uyarabi lir, do ğru ifade Kas lifi , sadece bir somatik motor sinirden uyar al r, do ğru ifade Mor ü nite= somatik motor sinir ve uyard ğ kas h ü crelerinin t ü m ü d ü r, do ğru ifade Brakial kas sadece bir de ğil pek ç ok motor ü nite den olu ş ur , 2 -A ş a ğ dakilerden hangisi ya va ş liflerin(Tip 1) ö zelli ği de ğildir? a.Mitokondri say s fazla b.Myozin say lar fazla c.Myoglobin miktar fazla, d.Kas lma h zlar yava ş e.Myozin ba ş ATP az aktivitesi yava ş Cevap b Yav ş tip kas lifleri kas lma i ç in gereken enerjilerini aerobik yol ile elde ederler, bu nedenle yap lar nda bol miktarda mitokondri, bol miktarda myoglobin vard r. Myozin ba ş ATP az enzim aktivitesi yava ş t r, kas lma h zlar da yava ş t r. Ama ge ç yorulur, s ü rekli ATP ü retimi vard r. 3 -D ü z kaslar ç izgili kaslardan ay ran ö zellik a ş a ğ dakilerden hangisidir a.D ü z kas h ü crelerinin hepsi tip IIb kas lifidir b.Hepsi s ü rekli tonik aktivite g ö sterirler c.Sarkoplazmik retikulumlar yoktur d.T t ü b ü lleri vard r e.Sarkoplazmik retikulum ü zerinde Ryanodin rese pt ö r ve inositol 1,4,5 trifosfat(IP3) kap l kalsiyum kanallar vard r D ü z kaslarda iskelet kas ndaki gibi kas h ü cre tiplemesi yap lmaz. Tonik aktivite t ü m d ü z kas i ç eren yap larda bulunmaz. Sarkoplazmik retikulumlar az da olsa vard r, ama T t ü b ü lleri yo ktur. Çü nk ü ç ok k üçü k h ü creler olup, besinler yada uyaranlar kolayl kla h ü cre i ç ine ge ç ebilir ve etkilerini olu ş turabilirler. Sarkoplazmik retikulum ü zerinde Ryanodin resept ö r ve inositol 1,4,5 trifosfat(IP3) kap l kalsiyum kanallar vard r, iskelet ve kal p kas nda sadece ryanodin resept ö rleri bulunur (cevap)