5 - Fizyoloji Soru Örneği SOLUNUM S İ STEM İ İ LE İ LG İ L İ Ö RNEK SORULAR ve ÇÖ Z Ü MLER İ 1 . A ş a ğ dakilerden hangisi solunum membran n n yap s nda bulunmamaktad r? a)alveol epiteli b)interstisyel aral k c)kapiller endoteli d)kapiller k rm z kan h ü creleri e)alveol bazal membran Cevap: Ka piller kan h ü creleri bu membrana dahil de ğildir. Gazlar damarlara ge ç tikten sonra eritrositlere girer. 2 . Dakikada 500 ml soluk hacmi ve 200 ml ö l ü bo ş luk hacmine sahip olan bir ki ş inin soluk frekans 10 ’ dur. Bu ki ş inin pulmoner ventilasyonu a ş a ğ dakilerde n hangisidir? a)1800 b)3000 c)5000 d)7000 e)1500 Cevap: Pulmoner ventilasyon= Dk ’ daki soluk hacmi x soluk frekans = 500 x 10 = 5000 3 .CO 2 nin kanda en fazla ta ş nma ş ekli hangisidir? a)Plazmada çö z ü nm üş halde b)Plazma proteinleri ile karbomino bile ş ikleri halinde c)Plazmada eritrositler i ç inde hemoglobine ba ğl d)HCO 3 - halinde e)Plazmadaki karbonhidratlara ba ğl Cevap: % 70 HCO 3 - halinde ta ş n r. 4 .Solunum mekanizmas ile ilgili ifadelerden hangisi yanl ş t r? a) İ nspirasyonda en b ü y ü k rol diyafragman nd r. b)S ü rfaktan eksikli ğinde alveollerin y ü zey gerilimi azal r. c)Normal bir ekspirasyondan sonra akci ğerlerde kalan hava miktar na rezid ü el (art k) hacim denir. d)Ekspirasyon pasif bir olayd r. e) İ nspirasyon kasl ar g ö ğü s kafesini geni ş letir. Cevap: S ü rfaktan alveol y ü zey gerimini azaltt ğ i ç in s ü rfaktan eksikli ğinde alveol y ü zey gerimi artar. 5 .Spirometre ile a ş a ğ daki hacim veya kapasitelerden hangisi/hangileri ö l çü lemez, do ğru ş kk i ş aretleyiniz? I- İ nspiras yon kapasitesi II-Vital kapasite III-Rezid ü el vol ü m IV-Solunum hacmi V- Total Akci ğer Kapasitesi a)Yaln z II ve V b)I ve IV c) III, V d)Yaln z III e)Yaln z 1 Cevap: Spirometre ile rezid ü el kapasite ö l çü lemedi ği i ç in dolay s yla total akci ğer kapasitesi de ö l çü lemez.