1 - Tıbbi Mikrobiyoloji Sorular ERC İ YES Ü N İ VERS İ TES İ TIP FAK Ü LTES İ D Ö NEM II Ö Ğ RENC İ S İ NE Ö RNEK SORULARI 1 - İ deal bir kemoterap ö tik ajanda a ş a ğ dakilerden hangisi istenen ö zellik de ğildir? a)Selektif toksisiteye sahip olmal b)Bakteriostatik olmal c)Fenotipik ya da genotipik diren ç ge li ş tirmemeli d)Etki spektrumu geni ş olmal e)Allerjik olmamal 2 - A ş a ğ dakilerden hangisi ? insan v ü cudunda bulunan normal floran n etkisi de ğildir? a) Besin ü retimini metabolizmas nda etkili b) B ü y ü me fakt ö rlerinde etkili c)B az hastal klardan korur d) İ mmun cevab sit ü m ü le eder e) O b ö lgede infeksiyona neden olur 3-Betalaktam antibiyotiklerinden olan penisilin mikroorganizma h ü cresinin hangi b ö lgesine etki edebilir? a)H ü cre duvar sentezine etki b)H ü cre zar fonksiyonuna etki c)Protein sentezine etki d)N ü k leik asit metabolizmas na etki e)Intermedier (ara) metabolizmaya etki 4-A ş a ğ dakilerden hangisi antifungal kemoterap ö tik ajand r? a) Amfoterisin B b) Sikloserin c)Fosfomisin d)Vankomisin e) penisilinler 5-Alerjik bronkopulmoner mikozun en s k nedeni a ş a ğ daki hangi mantard r? a) Trichophyton t ü rleri b) Aspergillus t ü rleri c) Cryptococcus t ü rleri d) Candida t ü rleri e) Blastoschizomyces t ü rleri 6-A ş a ğ dakilerden hangisi dermatofitlerin yapt klar infeksiyon de ğildir ? a)Tinea corporis b) Tinea cruris c) Tinea versicolor d) Tinea pedis e)Tinea unguinum 7-A ş a ğ dakilerden hangisi dermatofitler i ç in do ğrudur? a)Trichophyton t ü rleri nadir makrokonidi s kl kla mikrokonidi olu ş turur b) Trichophyton t ü rleri s kl kla makrokonidi nadir mikrokonidi olu ş turur c) Epi dermophyton t ü rleri nadir makrokonidi s kl kla mikrokonidi olu ş turur d) Epidermophyton t ü rleri s kl kla makrokonidi nadir mikrokonidi olu ş turur e)Microsporum t ü rleri nadir makrokonidi s kl kla mikrokonidi olu ş turur 8- Mantar kolonisini a ş a ğ dakilerden ha ngisi ifade eder? a) makrokonidi b) mikrokonidi c)mi ç elyum d)Septal hif e)Septas z hif 9- Sporangioforun ucunda kese ş eklinde olu ş umu ( Sporangium ) a ş a ğ daki hangi mantar morfolojisinde bulundurmaktad r ? a) Aspergillus t ü rlerini b) Microsporum t ü rleri c) Candida t ü rleri d) Rhizopus t ü rleri e) Trichophyton t ü rleri10- Candida albicans su ş lar n n k ü lt ü r preparatlar n incelenmesinde a ş a ğ dakilerden hangisi g ö r ü lmez ? a)Ger ç ek hif b)Yalanc hif c)Artrospor d)Blastospor e) Klamidospor 11- Sistemik asperg illoz tan s nda kullan lan serolojik test a ş a ğ dakilerden hangisidir? a)Ekzoantijen test b)Kitin antijen test c)Manan antijen d) Galaktomannan antijen e)Ergosterol antijen 12 - A ş a ğ dakilerden hangisi askospor olu ş turan bir Candida t ü r ü d ü r? a)Candida albi cans b)Candida tropicalis c) Candida pelliculosa d) Candida glabrata e) Candida krusei 13- Nannizzia cinsi a ş a ğ dakilerden hangisi t ü r mantar n e ş eyli formudur? a) Aspergillus t ü rlerini b) Microsporum t ü rleri c) Candida t ü rleri d) Rhizopus t ü rleri e) Trichophyton t ü rleri 14-Deri kaz nt s ö rne ğinde mantar eleman n g ö r ü lmesini sa ğlayan madde a ş a ğ dakilerden hangisidir? a)% 10 klorheksidin b)%10 HCL c)%10 Nh 4 Cl d) %10 KMnO 4 e)%10 KOH 15-- Arthroderma cinsi a ş a ğ dakilerden hangisi t ü r mantar n e ş eyli for mudur? a) Aspergillus t ü rlerini b) Microsporum t ü rleri c) Candida t ü rleri d) Rhizopus t ü rleri e) Trichophyton t ü rleri 16- Histoplasma capsulatum var. capsulatum i ç in a ş a ğ dakilerden hangisi do ğrudur? a) İ nfeksiyon en s k kemik ve deri infeksiyonu ş ekli nde g ö r ü l ü r b)Pulmoner infeksiyonu azd r c) E ş eyli form Ajellomyces olarak isimlendirilmektedir d)Dokudaki reaksiyon langarhans tipi dev h ü credir e) Dokuda daha b ü y ü k ve kal n duvarl maya h ü creleri olarak bulunur 17-Sistemik kandidoz tan s nda kullan lan serolojik test a ş a ğ dakilerden hangisidir? a)Ekzoantijen test b)Kitin antijen test c)Manan antijen d) Galaktomannan antijen e)Ergosterol antijen 18-A ş adakilerden hangisi Zygomycetes ’ lerin t ü r tan s nda kullan lan ö zelliklerinden de ğildir? a) f ialid ( st erigma) ş ekli b) Sporangioforun yap s c) Sporangioforda dallanma olup olmad ğ d) Sporangiosporlar n tipi ve say s e) Rizoidlerin varl ğ veya yoklu ğu 19- Candida cinslerinin neden olabilece ği hastal klar a ş adakilerden hangisi dir? I- Y ü zeyel infek siyon II-Sistemik infeksiyon III-Mikotoksikozis IV-Alerji a)I ve II b) I ve III c)II ve III d) I, II, IV e)I, II, III, IV 20-Guizottia abyssinica i ç eren besiyeri a ş a ğ daki hangi mantar t ü r ü i ç in karakteristik kahverengi pikment olu ş turur? a) Coccidioides immitis b) Histoplasma capsulatum c )Cryptococcus neoformans d) Paracoccidioides brasiliensis e) Blastomyces dermatitidis 21-Laboratuvarda Histoplasma capsulatum t ü r ü n ü n tan mlanmas nda a ş a ğ daki hangi testin yap lmas gerekmektedir? a) İ nvitro sa ç perforasyon testi b)Fenol oksidaz ü retimi c) Indikat ö rl ü s ü t glikoz besiyerinde ü remeyi belirleyici test d)Pirin ç besiyerinde ü remeyi belirleyici tes t e) Ekzoantijen test 22-Dermatofitlerin hastal k yapmalar i ç in dokuda hangi madde bulunmal d r?a)Kitin b) Keratin c)Kalsiyum d) Kolesterol e)Lanesterol 23- Candida albicans i ç in a ş a ğ dakilerden hangisi yanl ş t r ? a) İ nsanlarda en yayg n fungal patojen dir b) İ nsanlarda sistemik hastal ğa neden olabilir c) İ nsanlarda y ü zeyel infeksiyona neden olabilir d)Her t ü rl ü ç evrede bulunabilir e) İ nsan ve hayvanlar n normal flora ü yesi de ğildir 24- Candida albicans su ş lar i ç in a ş a ğ dakilerden hangisi virulans ö zellik de ğildir?? a)Proteaz b) Lipofosfolipaz c) Kaps ü l d)Fenotipik de ği ş iklikler e) Adezyon ö zelli ği 26- Blastomyces dermatitidis su ş lar n n ö ncelikli olarak yerle ş ti ği organ hangisidir? a)Deri b)Akci ğer c)Karaci ğer d)Dalak e)Be yin 27-Zygomycetes t ü rlerinin morfolojisinde a ş a ğ dakilerden hangi yap bulunmaz ? a) Konidiofor b)Rhizoid (K ö k h ü cre) c)Columella d)Apophysis e) Sporanjiofor 28-Mikroskopik morfolojisinde birden fazla tomurcu ğu ayn anda ta ş yan dimorfik mantar a ş a ğ dakilerden hangisidir? a-) Coccidioides immitis b-) Histoplasma capsulatum c-) Cryptococcus neoformans d-) Paracoccidioides brasiliensis e-) Blastomyces dermatitidis Cevap: 1 :b, 2 :e , 3:a,4:a, 5-b, 6-c , 7-a, 8-c,9-d, 10-c, 11-d, 12-c, 13-b, 14-e, 15-e, 16-c, 17-c,18-a, 19-d, 20-c, 21-e, 22-b, 23-e, 24-c, 25-b,26-a, 27-dERC İ YES Ü N İ VERS İ TES İ TIP FAK Ü LTES İ D Ö NEM II 2006-2007 SOLUNUM VE DOLA Ş IM DERS KURULU KURUL SONU SORULARI 53- Actinomyces t ü rleri ni i ç in a ş a ğ dakilerden hangisi do ğrudur? a)Asido-rezistan boyanmaz b) Gram negatiftir c) Aerobiktir d)Basit besiyerinde ü reyebilir e) Pigmentli koloni yapabilir 54-Tuberk ü loz d ş mikobakteriler i ç in a ş a ğ dakilerden hangisi skotokromojen grubu (kar anl kta pikment olu ş turmas ) i ç inde yer al r? a)Mycobacterium scrofulaceum b)Mycobacterium kansasii c)Mycobacterium marinum d)Mycobacterium simiae e)Mycobacterium asiaticum 55-Tuberk ü loz d ş mikobakteriler i ç inde ö zellikle AIDS lerde sistemik hastal ğa neden en s k infeksiyon etkeni a ş a ğ dakilerden hangisidir? a) Mycobacterium szulgai b)Mycobacterium simiae c)Mycobacterium asiaticum d) M. avium complex (MAC) e) Mycobacterium gordonae 56- Direkt ö rnekten haz rlanan preparatta Asido-rezistan boyanan ve ‘Globi ’ denen toplulu ğu olu ş turan a ş a ğ dakilerden hangi mikroorganizmad r? a) Mycobacterium tuberculosis b) Mycobacterium asiaticum c) Mycobacterium lebra d)Mycobacterium szulgai e) Mycobacterium gordonae 57-A ş a ğ daki hangi mikroorganizman n antijenini verdi ğimizde ‘Mitsuda reaksiyonu ’ olu ş abilir? a) Mycobacterium tuberculosis b)Mycobacterium lebra c) Actinomyces israelii d) Legionella pneumophila e) Nocardia asteroides 58- Mycobacterium ’ lar n k ü lt ü r ö ncesi kullan lan eritici ve dekontaminasyon i ş leminde rutinde en s k kullan lan y ö ntem a ş a ğ dakilerden hangisidir? a) CPD-sodyum klorit y ö ntem b) S ü lf ü r ü k asit y ö ntemi c) Zefiran-trisodyum fosfat y ö ntem d) Oksalik asit y ö ntem e) N-Asetil-sistein-NaOH y ö ntemi Cevaplar:53-a, 54-a, 55-d, 56-c, 5 7-b, 58-e B Ü T Ü NLEME 53-Nocardia t ü rleri i ç in a ş a ğ dakilerden hangisi yanl ş t r? a)Asido-rezistan boyan r b) Gram pozitiftir c) Pigmentli koloni yapabilir d) Ü remesi i ç in ö zel besiyeri gerekmez e)Anaeroptur 54 -Tuberk ü loz d ş mikobakteriler i ç in a ş a ğ dakilerden hangisi Fotokromojenler ( ş kta pikment olu ş turmas ) grubu i ç inde yer al r?a) Mycobacterium gordonae b)Mycobacterium scrofulaceum c) Mycobacterium kansasii d)Mycobacterium szulgai e)Mycobacterium flavescens 55 - Mycobacterium lebra i ç in a ş a ğ dakilerden hangileri boyama y ö ntemi kullan labilir? I-Gram boyama II-Ehrlich-Ziehl-Neelsen III- Kinyoun asit-faz IV-Auromin-rodamin boyama a)II b) I ve II c)II ve III d) II, III ve IV e)I, II, III, IV 56-Mycobacterium lebra i ç in a ş a ğ dakilerden hangisi yanl ş t r? a)Tek bula ş ma kayna ğ toprakt r. b)Bula ş ta genetik, sosyoekonomik, iklim, co ğrafi fakt ö rler rol oynar c)H ü cresel immunitenin rol ü vard r. d)Basil ö zellikle lepromlarda daha fazlad r. e)Basil hasta vucudunda d ş ar ç e ş itli salg lar ç kabilir 57-Mycobacterium su ş lar i ç in a ş a ğ dakilerden hangisi do ğrudur? a)Sporlu b)Kaps ü l ü c)Hareketli d) Anaerobik e)Asitte diren ç li 58- Kinyoun asit-faz boyama y ö ntemi ile Mycobacterium su ş lar mikroskopta nas l g ö r ü l ü r? a) Mavi zemin ü zerinde ye ş il bo yanan basiller b) Mavi zemin ü zerinde k rm z boyanan basiller c) K rm z zemin ü zerinde mavi boyanan basiller d) K rm z zemin ü zerinde mavi boyanan koklar e) K rm z zemin ü zerinde ye ş il boyanan koklar Cevaplar:53-e, 54-c, 55-d, 56-a, 57-e, 58-b Tek Ders s nav 27- Tuberk ü loz d ş mikobakteriler i ç in a ş a ğ dakilerden hangisi yanl ş t r? a)D ü nyada yayg n olarak bulunur b) Sadece bula ş kayna ğ insand r c) H ü cresel immunitenin rol ü vard r d)Olgular n ç o ğunda alt hastal k vard r. e)Normal konakta da ha stal k yapabilir 28- Actinomyces t ü rlerini, Nocardia ve Mycobacterium t ü rlerinden ay ran en ö nemli ö zellik a ş a ğ dakilerden hangisidir? a)Anaerobik olmas b) Gram pozitif olmas c)Akci ğer infeksiyonlar na neden olabilmesi d)Flament ö z, dall budakl boyan mas e)Fist ü lize lezyonlardan izole edilebilmesi 29- Mycobacterium ’ lar n ü remesini kolorimetrik olarak saptayan k ü lt ü r sistemi a ş a ğ dakilerden hangisidir? a)Septi-check AFB k ü lt ü r sistem b)MGIT k ü lt ü r sistem( Mycobacteria Growth indicator Tube) c)Isol at ö r k ü lt ü r sistem (Lizis-santrif ü j) d)BACTEC AFB k ü lt ü r sistem e)MB/BacT Alert k ü lt ü r sistem Cevaplar: 27-b, 28-a, 29-e