2 - Göz Hastalıkları Sorular 1. Diabetik retinopatide oftalmoskopik olarak görülebilen ilk lezyon hangisidir? a) Sert eksüda b) Yumuşak eksüda c) Retinal hemoraji d) Mikroanevrizma e) İntraretinal mikrovasküler anomali 2. Diabetik retinopati ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Tip 1 diabettte Tip 2’ye oranla daha ağır seyreder. b) Gebelik retinopatinin ilerlemesine etki etmez. c) Tip 1 diabette Tip 2’ den daha erken başlar. d) Diabetin metabolik kontrolünün iyi olması retinopatiyi geciktirir. e) Tip 2’de diabet tanısı konulduğu zaman retinopati için muayene yapılmalıdır. 3. Aşağıdaki lezyonlardan hangisi zemin (nonproliferatif) diabetik retinopati evresine spesifik değildir? a) Mikroanjiopati b) Sert eksüda c) Kıymık şeklinde retinal hemorajiler d) Maküla ödemi e) Yumuşak eksüda 4. Prematüre retinopatisi taraması postkonsepsiyonel kaçıncı haftadan küçük bebeklere yapılır ? a) 30 hafta b) 31 hafta c) 32 hafta d) 33 hafta e) 34 hafta 5. Hipertansif retinopatide görülen Elschnig lekeleri hangi dokuda meydana gelen hasara sekonder gelişmektedir ? a) Retinal kapiller damarlar b) Optik sinir başı c) Siliyer cisim d) Koroid e) Retina sinir lifi