2 - İç Hastalıkları sorular 1-A ş a ğ dakilerden hangisi metabolik koma nedeni de ğildir? a.hipotiroidi b.hiponatremi c.ila ç intoksikasyonu d. hiperglisemi e. subaraknoid kanama 2.A ş a ğ dakilerden hangisi non kardiyojenik akci ğer ö demi tan kriterlerinden de ğildir? a. Kalp hastal ğ yoklu ğu b. İ nfiltratlar n santral da ğ l m g ö stermesi c.Pulmoner kapiller wedge bas nc n n d üşü k olmas d.Negatif s v dengesi e. Üçü nc ü kalp sesi yoklu ğu Cevaplar:1-e, 2-b