2 - Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Sorular ve açıklamlar 1. Renal osteodistrofide (y ü ksek d ö ng ü l ü kemik hastal ğ ) hangisi g ö r ü lmez Hipokalsemi a) Hipofosfatemi b) Alkalen fosfataz y ü ksekli ği c) 1,25 OH D3 d üşü kl ü ğü d) Parathormon (PTH) y ü ksekli ği e) A ç klama: KBY ’ li hastalarda GFR <60 ml/dk1.73 m2 oldu ğunda metabolik kemik hastal ğ ba ş lar, ancak klinik b ulgular <30 ml/dk1.73 m2 oldu ğunda belirginle ş ir. PTH ’ n n fosfat ü rik etkisi k ö rle ş ir ve hastada fosfor retansiyonu geli ş ir (hiperfosfatemi). Hastalarda hipokalsemi, Alkalen fosfataz y ü ksekli ği , 1,25 OH D3 d üşü kl ü ğü , PTH y ü ks ekli ği g ö r ü l ü r. Olgu 20 ayl k k z hasta iki g ü nd ü z devam eden kusma ve ishal ş ik â yetleri ile acil servise getiril di. Ö yk ü s ü nde ba ş vurdu ğu sa ğl k kurulu ş unda ate ş d üşü r ü c ü olarak ibuprofen verildi ği ö ğrenildi. Fizik muayenesinde v ü cut s cakl ğ 38 derece , nab z h z 130/dakika, kan bas nc 80/40 mmHg idi ve a ğ z mukozas kuru olarak de ğerlendirildi. İ drar incelemesinde idrar dansitesi 1020 , l ö kosit reaksiyonu (+), protein (+), mikroskopide 8 l ö kosit/HPF saptand . Serum BUN:40 mg/dl, kreatinin: 1,1 olan h astada akut b ö brek yetmezli ği (akut b ö brek hasar ) d üşü n ü l d ü . Yukar da anamnez, fizik muayene ve laboratuar bulgular verilen olguda akut b ö brek 2. yetmezli ğinin en ö nemli sebebi nedir? İ drar yolu enfeksiyonu a) Hipovolemi b) Glomerulonefrit c) İ la ç toksisitesi d) Hemoli tik ü remik sendrom e) Yukar daki hasta ya acil servise geldi ğinde yap lacak ilk tedavi a ş a ğ dakilerden 3. hangisidir?Ya ş na uygun idame mayi tak lmas a) Dopamin inf ü zyonu b) Seftriakson İ V verilmesi c) İ ntraven ö z 20 cc/kg serum fizyolojik h zl inf ü zyon d) Metimazol ile ate ş inin d üş ü r ü lmesi e) A ç klama: Hastada belirtilen anamnez ve FM bulgular dehidratasyona ba ğl (prerenal) ABY ’ yi d üş ü nd ü rmektedir. Dehidratasyonu olan olgularda ilk tedavi damar yata ğ n n doldurularak yeterli doku perf ü zyonunu sa ğlamak am a ç l verilmesi gereken İ V 20 cc/kg bolus SF tedavisidir. Kongenital Nefrojenik diabetes insipidus lu hastalarda g ö r ü len klinik ve laboratuvar 4. bulgular ile ilgili hangi bilgi yanl ş t r ? Hastal k k z ç ocuklarda daha s k g ö r ü l ü r a) Poli ü ri-polidipsi s k g ö r ü l ü r b) İ drar dansite si dehidratasyona ra ğmen d üş ü kt ü r c) Hipernatremi g ö r ü lebilir d) Tedavide tiyazid di ü retikler kullan labilir e) A ç klama: Kongenital Nefrojenik diabetes insipidus ç o ğunlukla X ’ e ba ğl ge ç i ş g ö steren ADH ’ ya toplay c tubul yan t n n olmad ğ /azald ğ bir hastal kt r. Hastalarda klinik olarak kusma, tekrarlayan ate ş ataklar , poli ü ri-polidipsi, b ü y ü me gerili ği, kab zl k g ö r ü lebilir. Dehidratasyona ra ğmen idrar yo ğunluklar d üşü kt ü r ve s v kayb na ba ğl hipernatremi g ö r ü lebilir. Tedavide su emilimini daha proksimale kayd ran tiyazid di ü retikler kullan labilir .