Genel Stok Envanter Yönetimi Stok (envanter)Yönetimi Stok tanımı Stok problemleri Stok noktaları Stokun önemi (finansal-Üretim) ( ) Niçin stok bulundurulur? Stok problemlerini sınıflandırma Stok problemlerini sınıflandırma Stok maliyetleri ABC analizi ABC analizi Ba ğımsız talep için stok kontrol sistemleri St k d ll i Stok modelleri 1Stok (envanter) tanımı Firmanın gelecekte kullanmak üzere elinde bl dd ğhd d l bulundurdu ğu hammadde, yarı mamul, mamul ya da varlıklardır. Envanteri elde etme ve elde tutmaya ili şkin harcamalar büyük bir maliyet olu şturur. Envanter yöneticileri hem talebi kar şılayacak kadar stok bulundurmak hem de en dü şük ş stok maliyetlerini sa ğlamaya çalı şırlar. 2Stok problemleri Nasıl bir stok politikası izlensin? (tasarım problemi) Ne kadar sipari ş verilsin? Ne kadar sipari ş verilsin? (planlama problemi) Ne zaman sipari ş verilsin? (kontrol problemi) (kontrol problemi) 3Tedarik –üretim-da ğıtım sisteminde ana stok noktaları Hammadde ve yardımcı malzemelerden ne kd i i dil k? zaman ne kadar sipari ş edilecek? Üretim süreceinde bir defada ne kadar ve ne sıklıkta üretilecek? Aracılar üretici firmadan ne kadar ve ne zaman sipari ş verecek? Parakendeci aracıdan ne kadar ve ne Parakendeci aracıdan ne kadar ve ne zaman sipari ş verecek? 4Envanterin Önemi Finansal açıdan: Stoklar finansal yatırım kti i St kl li ti t d ik t gerektirir. Stokların maliyeti: tedarik etme, ula ştırma, depolama, elde tutma süresi... N d i l ük k l bili St kl Nedeniyle yüksek olabilir. Stokların az olması yönünde baskı yapar. Ü Ü Üretim açısından: Üretimin aksamaması ve darbo ğazların önlenmesi için stok istenir. Çatı şan amaçlar arasında denge kurmak gerekir. g 5Inventory Investment Measures Example: The Coach Motor Home Company has annual cost of goods sold of $10,000,000. The Home Company has annual cost of goods sold of $10,000,000. The average inventory value at any point in time is $384,615. Calculate inventory turnover and weeks/days of supply. Inventory Turnover: turns inventory 26 $384,615 0 $10,000,00 value inventory average sold goods of cost annual Turnover = = = Weeks/Days of Supply: $384 615 l it 2weeks 0/52 $10,000,00 $384,615 COGS weekly average value inventory average Supply of Weeks = = = days 10 0/260 $10,000,00 $384,615 Supply of Days = = 6Stok Türleri Hammadde ve satın alınan parçalar Bile şenler (montaj için bekleyen parçalar) Yarı i şlenmi ş parçalar (üretim a şamaları ş şpç ( ş arasında) İşlenmi ş parçalar-mamul İşlenmi ş parçalar mamul Tamamlayıcı mallar (üretim ve di ğer fonk. tamamlayan direk üründe olmayan parçalar) tamamlayan direk üründe olmayan parçalar) aletler-ofis malzemesi vs. 7Types of Inventory 8Neden stok bulundurulur? Satı şlar ve üretim zamanındaki de ği şimlerin –dalgalanmaların etkisini yok etmek için dalgalanmaların etkisini yok etmek için (güven sto ğu) Mevsimlik talebe sahip ürünlerin, sınırlı p, üretim kapasitesinden ötürü ölü sezonda üretilip bekletilmesi Üt i tldö lkk i ii Üretim ve satın almada ölçek ekonomisinin avantajından yararlanmak için (fiyat indirimi) Üretimde çe şitli a şamalarda beklenmeyen Üretimde çe şitli a şamalarda beklenmeyen durumlar ve darbo ğazlar için stok bulundurulur. 9Stok problemlerini sınıflandırma Ml idi (k l )Skk l Mal çe şidi (kalem sayısı): Stok kontrol modelleri genellikle tek ürün içindir. g Firmaların çok çe şitli kalemler için ayrı ayrı stok politikası uygulamaları güçtür. ayrı stok politikası uygulamaları güçtür. Ürünler gruplandırılabilir (ABC). Çok çe şitli mal oldu ğunda stok politikasını çe şitli mal oldu ğunda stok politikasını etkileyen çeşitli kısıtlar olabilir. Para, d S ibi O ti t k depo vs.. Sorunu gibi. Optimum stok düzeyini belirlemek güçle şir. 10devam Talebin yapısı: (ba ğımsız, ba ğımlı- dengeli, de ği şken- statik, dinamik) talep ba ğımsız oldu ğunda, üretimden de ğil pazardan etkilenir. Tamamlanmı ş malların stoğu ba ğımsız talep özelli ği ta şır. Ço ğu durumda talep dengelidir, ş Ç ğ pg do ğru tahminlenebilir. Deterministik taleptir. Talep yıl içinde dalgalanabilir pp y çg veya dengelidir. (ekmek dengeli-statik; tatil malları de ği şken –dinamik) ğ ş ) 11devam Dönem sayısı: (tek ya da çok) bazı durumlarda satı ş mevsimi kısadır, ş , saklamak uygun de ğildir. Bunlar tek dönemlik stok problemi gerektirir. pg Bekleme süresi: Sipari ş verme ile teslim alma arasındaki süredir teslim alma arasındaki süredir. Bekleme süresi sabit ya da de ği şken olabilir Ula ştırma şeklinden olabilir. Ulaştırma şeklinden etkilenebilir. Bu süreye mal hazır de ğilse beklenen süre de eklenir de ğilse beklenen süre de eklenir. 12devam St k l k tlb iklk b i t k l d Stoksuzluk: talebi kar şılayacak bir stok elde olmadı ğı zaman; sipari şlerin geç kar şılanması ya da satı ş kaybı söz konusudur Sipari şlerin ya da satı ş kaybı söz konusudur. Sipari şlerin zamanında kar şılanamaması ya da satı ş kaybı ek maliyet do ğurur.Mü şteriye hizmet açısından ek maliyet do ğurur.Mü şteriye hizmet açısından stoksuzluk istenmez. Ancak yüksek de ğerli mallarda planlı bir stoksuzluk politikası izlenir(Uçak...).Planlanmamı ş stoksuzlu ğa, yanlı ş öngörü, teslimin zamanında l lht k lit yapılamaması, personel hatası, kalite problemi, yetersiz güven sto ğu, kazalar vs. Neden olabilir Neden olabilir. 13Stok maliyetleri Malın kendi maliyeti (genelde sabit- fiyat indirimi olursa önemli) Sipari ş verme (üretime hazırlık) Sipari ş verme (üretime hazırlık) maliyeti St k b l d ( ld t t ) li ti Stok bulundurma (elde tutma) maliyeti Stoksuzluk maliyeti Stoksuzluk maliyeti 14Sipari ş verme maliyeti Satın alınan her kalem için; ısmarlama i l if l tdi kii b i lii i şlemi, formlar, tedarikçiyi seçme, bilgiyi gönderme, dökümanları alma ve alınan malı ti b i ilh muayene etme gibi i şemlere harcanan masraflar.. Sipari ş verme maliyeti satın alınan kalem sayısına ba ğlı de ğil, sipari ş verme sayısına ba ğlıdır. Bir kez sip. verme mal. sabit 15Stok tutma maliyeti Stok bulundurmadan ötürü olan tüm maliyetler Kira elektrik ısıtma so ğutma maliyetler. Kira , elektrik, ısıtma, so ğutma, sigorta, vergi, hasarlı ve eskimi ş, bozulmu ş mallar sermaye maliyeti Sermaye maliyeti; mallar, sermaye maliyeti...Sermaye maliyeti; birim sto ğun de ğeri, bekleme süresi, sto ğa ba ğlanan paranın faizinden olu şur. ğ p ş (alternatif yatırımların fırsat maliyeti?) Belirlemek güç oldu ğundan genellikle birim envanter de ğerinin belli bir % si cinsinden hesaplanır. (%15-20) 16Stoksuzluk maliyeti Stoksuzluk ya sipari şin zamanında k l il l b kar şılanamaması ile somuçlanır, bu durumda mü şteri malı bekler., ya da satı ş kb il l üti l b k kaybı ile sonuçlanır, mü şteri malı ba şka yerden alır. Her iki durum da gelir kaybına dlE kl itk if t neden olur. Ek maliyet gerekir veya fırsat kaybı olur. Belirlenmesi güçtür. Genellikle bi i b tk lk l i t il k birim ba şına stoksuzluk maliyeti olarak hesaplanır. 17ABC Analizi Analiz birçok farklı envanter kaleminin olması durumunda envanterleri incelemede yardımcı olur durumunda envanterleri incelemede yardımcı olur. Bu analiz önemli stok kalemlerini belirleme ve kontrol etmek amacıyla çok sayıdaki stok kalemini 3 b St kt ki tü k l l tk gruba ayırır. Stoktaki tüm kalemlere aynı stok yönetim tekniklerini uygulamamak için, yakın izleme ve kontrol gerektiren önemli kalemler, di ğerlerinden g, ğ ayrıt edilir. ABC envanter sınıflandırma sistemi, yakın kontrol gerektiren kalemleri yakın izleme ve kontrol gerektirmeyen kalemlerden ayırmaya kontrol gerektirmeyen kalemlerden ayırmaya yarayan etkin basit bir tekniktir. 18devam A gurubu: Pahalı de ğerde az sayıda kalem As ınıfı olarak gruplanır (toplam de ğerin A sınıfı olarak gruplanır. (toplam de ğerin %70-80, toplam çe şidin % 15-20 sini olu şturan kalemler) B grubu: orta de ğerde ve sayıdaki kalemler B sınıfı olarak gruplanır.(değer olarak %15- 20 çeşit olarak %40 50) 20,çe şit olarak %40-50) C grubu: çok sayıda fakat ucuz olan kalemler C sınıfı olarak gruplanır (toplam kalemler C sınıfı olarak gruplanır.(toplam de ğerin %5-10, toplam kalemlerin miktar olarak %40-50 sini olu şturan kalemler) 19devam. ABC analizi envanter kalemlerinin toplam t iidk ik üü lt i f%li ö envanter içindeki kümülatif % lerine göre sınıflandırılmasından ibarettir. Yüksek de ğerli A kalemlerinden az miktarda bulundurmak ancak kontrolunu sıkla ştırmak gerekli, do ğru ve ayrıntılı kayıtlar gerekli. Envanter düzeyini sürekli izleme, sayımları sık sık yapma, sipari ş miktarı ve sıklı ğına önem göstermek gereklidir. 20devam Dü şük de ğerli C kalemlerinden bol miktarda bulundurulmalı kontrol sipari ş ve kayıt bulundurulmalı, kontrol, sipari ş ve kayıt i şlemleri basit tutulmalıdır. Stok miktarı fazla oldu ğundan sıks ık gözden geçirme ve oldu ğundan sık sık gözden geçirme ve sipari ş i şlemlerine gerek kalmaz. ABC analizi ile yıllık büyük harcama ABC analizi ile yıllık büyük harcama gerektiren mallara dikkati çekmek, böylece A grubunun stok düzeylerini dü şürerek stok gy ş yatırımında bariz bir dü şü ş sa ğlamak amaçlanır. 21devam Bazen C kalemlerinin yoklu ğu mal ve hizmet üretimini aksatırsa bunlar B veya A grubuna sokulabilir. yg ABC analizinin yararı stok kontrolunu sıkmaktan çok gev şetmektir Önemli sıkmaktan çok gev şetmektir. Önemli olanlar ayrılarak C kalemleri kontrolu gev şetilir. 22ABC kar şıla ştırması Kalem Kontrol derecesi Kayıt türü Parti büyüklü Gözden geçirme Güven sto ğu derecesi türü büyüklü ğü geçirme sıklı ğı sto ğu AS ıkı Tam, Küçük Sürekli Az do ğru B Orta İyi Orta Arasıra Orta B Orta İyi Orta Arasıra Orta C gev şek basit büyük nadir çok 23Örnek: Kod No Yıllık tüketim (Adet) Birim fiyat Yıllık tüketim(TL) sıra (Adet) tüketim(TL) 1 40.000 0.7 28.000 5 2 195.000 1.1 214.500 1 3 4.000 1.0 4.000 9 4 100.000 0.5 50.000 3 5 2.000 1.4 2.800 10 6 240.000 0.7 168.000 2 7 16.000 0.8 12.800 6 8 80.000 0.6 48.000 4 9 10 000 07 7 000 7 9 10.000 0.7 7.000 7 10 5.000 0.9 4.500 8 24Örnek devam sıra kod Yıl.Tük Küm.tü Küm %de ğ sınıf Öng.kü %mik. %de ğ %mik. 1 2 214.500 214.500 39.8 A 10 2 6 168.000 382.500 71.0 A 20 3 4 50.000 432.500 80.2 B 30 4 8 48.000 480.500 89.3 B 40 5 1 28.000 508.500 94.4 B 50 6 7 12.800 521.300 96.7 C 60 7 9 7.000 528.300 97.9 C 70 8 10 4.500 532.800 98.9 C 80 9 3 4 000 536 800 99 6 C 90 9 3 4.000 536.800 99.6 C 90 10 5 2.800 539.960 100 C 100 25ABC E ĞR İS İ 100 % de ğer 95 70 70 20 50 100 miktar % 26The AAU Corp. is considering doing an ABC analysis on its entire inventory but has decided to test the technique on a small sample of 15 of its SKU’s. The annual usage and unit cost of each item is shown below 27(A) First calculate the annual dollar volume (A) First calculate the annual dollar volume for each item 28B) List the items in descending order based on annual dollar volume. B) List the items in descending order based on annual dollar volume. (C) Calculate the cumulative annual dollar volume as a percentage of total dollars. (D) Classify the items into groups 29G hi l l ti F E l 12 15 h i th Graphical solution For Example 12.15 showing the ABC classification of materials The A items (106 and 110) account for 60.5% of the value and 13.3% of the items The B items (115,105,111,and 104) account for 25% of the value and 26.7% of the (,,, ) items The C items make up the last 14.5% of the value and 60% of the items How might you control each item classification? Different ordering rules for each? 30Stok kontrol sistemleri Sürekli gözden geçirilen sistem ( Q sistemi-sabit sipari ş miktarı) Periodik gözden geçirilen sistem (P Periodik gözden geçirilen sistem (P sistemi- sabit sipari ş dönemi) 31Sürekli gözden geçirmeli stok kontrol sistemi Stok sürekli izlenir. Belli bir düzeyin altına (r- id i i dü i) dü tü ğüdtk yeniden sipari ş düzeyi) dü ştü ğünde tekrar ısmarlanır. Her zaman aynı Q miktarı sipari ş dili Q ö d b li l i edilir. Q ve r önceden belirlenir. Kontrol, gözle, çift kutu yöntemi ile, elle tutulan kayıtlarla veya bilgisayar yardımı ile gerçekle şir. A kalemleri için gereklidir. Stoksuzluk riski minimize edilir. 32Sürekli Stok Kontrolü Sistemi r r Q Bekleme Süresi 33Periodik gözden geçirmeli stok kontrol sistemi Stoklar belirli aralıklarla kontrol edilir. St k dü i id i i Stok düzeyi, r-yeniden sipari ş noktasının altında ise, belirli R dü i ti k k d i i ili düzeyine getirecek kadar sipari ş verilir. R ve r önceden belli. B ve C kalemleri için daha az kontrol gerekti ğinden, uygulanır. Belli aralarla g ğ ,y g büyük miktarda sipari ş verilir, ula şımdan tasarruf edilir. ş 34Periyodik Stok Kontrolü Sistemi Periyodik Stok Kontrolü Sistemi r r 35Envanter Yönetiminde Karar Modelleri Ekonomik Sipari ş Miktarı Modeli(EOQ) En iyi bilinen temel envanter modeli 1900 lü yıllarınba şında geli ştirilmi ş 1900 lü yılların ba şında geli ştirilmi ş Varsayımları: Sürekli gözden geçirilen tek kalem Sürekli gözden geçirilen tek kalem Sipari şlerin tümü aynı anda teslim ediliyor Talep sabit ve belli /her dönem envanterden p aynı sayıda parça çekiliyor, örn. Günde 5, haftada 25, 4 haftada 100 ünite gibi) Bekleme (teslim) süresi sabit ve belli Bekleme (teslim) süresi sabit ve belli Stoksuzlu ğa izin verilmez (talep belliyse, do ğru zamanda sipari ş verilirse stoksuz kalınmaz) 36Örnek İlaç da ğıtım firması, çok sayıda ecza dl i A db i deposuna mal veriyor. Ana deposu bir yerde, 1000 çe şit kalem var. Politika dd i k i l t lii aydan aya direk imalatçılara sipari ş vermek. Depoda talep edilene kadar bk lt kMl idi tktl bekletmek. Mal çe şidi artıkça, toplam envanter artıyor. Depo kapasitesi İ sorunu do ğuyor. İli şkili envanter maliyetleri artıyor. 37devam Envanter yöneticisi ayrıntılı maliyet analizi istiyor.daha iyi bir politika olabilir mi incelenecek? incelenecek? Örnek bir ürün seçiliyor. Di şmacunu. Ne zaman ne kadar sipari ş edilsin ki Ne zaman , ne kadar sipari ş edilsin ki toplam envanter maliyeti min. Olsun. Ne kadar sirari ş vereceğiz? Ne kadar sirari ş vereceğiz? Ya sık sık küçük miktarlar: sip verme mal çok, stoklama mal. Az Yd ki k td ki ilt k l Ya da çok miktarda seyrek sipari şler: stoklama mal. Çok, sipari ş verme mal az Veya ????? Optimal nokta Veya ????? Optimal nokta 38devam Di ş macunu geçmi ş 6l ki l ay Talep 6 aylık veriler: Yılda 12000 koli 1 2025 2 1950 Ayda 2000 koli Talep sabit kabul 3 2100 4 2050 Talep sabit kabul edilir Koli fiyatı:12 pb 4 2050 5 1975 Koli fiyatı:12 pb 6 1900 Toplam 12.000 op a 000 aylık 2000 39devam Optimal noktayı bulmak için matematiksel model geli ştirelim g ş Model, toplam envanter maliyetini: St kl li ti ( ld t t ) Stoklama maliyeti (elde tutma) Sipari ş verme (ısmarlama- üretime hazırlık) Toplam maliyet= stoklama+sipari ş verme Toplam maliyet stoklama sipari ş verme 40Stoklama maliyeti Sermaye maliyeti stok de ğerinin %12 si, it i ki d l sigorta , vergi, a şınma, eskime, depo genel masrafları, stok de ğerinin %6 sı olmak ü% 1 8 üzere: %18 1 koliyi 1 yıl stoklama maliyeti 12pbx %18= 2.16 pb Birim fiyat=p Stoklama maliyeti payı=z (%) Birim stoklama maliyeti=E=z.p 41Economic Order Quantity EOQ Assumptions: Demand is known & constant Demand is known & constant - no safety stock is required Lead time is known & constant constant No quantity discounts are available Ordering (or setup) costs are constant All demand is satisfied (no ( shortages) The order quantity arrives in a single shipment gp 42Sipari ş verme maliyeti Sipari ş verme ve teslim alma için yapılan harcamalar, haberle şme, ula ştırma vs.. ş Bir kez sipari ş verme maliyeti , 38 pb Si i l(bi k ) B Sipari ş verme mal(bir kez)=B 43Toplam maliyet modeli Yıllık toplam stoklama(elde tutma) maliyeti: Tüm sipari şler aynı anda geldi ğinden max stok dü i i i il ikt X düzeyi, sipari ş verilen miktar=X Yeni X miktar geldi ğinde stok bitmi ş olur. Min. Sok düzeyi =0 Sok düzeyi. =0 Ortalama stok =½ X her dönem tekrarlanır Tl tk l l it i1 / 2 XE1 / 2X Toplam stoklama maliyeti=1/2 X. E=1/2X.z.p T.S.M=( ortalama stok düzeyi). (birim stoklama mal) mal) 44Total Annual Inventory Cost with EOQ Model Total annual cost= annual ordering cost + annual holding costs holding costs 2DS Q and H; 2 Q S Q D TC Q = ? ? ? ? ? ? + ? ? ? ? ? ? = H Q ; 2 Q ? ? ? ? ? ? ? ? 45devam Yıllık sipari ş verme maliyeti: Yıllık talep (C)= 24 000 Yıllık talep (C)= 24.000 Bir defada sipari ş verilen miktar= X Sipari ş sayısı(N)= C/X Sip verme mal= (sipari ş sayısı). (birim sipari ş mal) SVM= N.B= C/X . B SC / 46devam Toplam maliyet= stoklama m.+Sip. Verme m. TC=½XE+C / X B TC ½ X. E + C/X . B TC= ½ X. 2,16 + 24000/X . 38 TC= 1,08 X + 912000/X 47Toplam maliyeti min. yapma Deneme yanılma ile Diferansiyel hesap ile: X e göre türev a l0ae şitle al, 0 a e şitle dTC/dX= ½ E- CB/X 2 =0 X= ?2CB/E (ne kadar Sipari ş??) X= ? 2 24000 38/ 2 16 = 919 koli X= ? 2. 24000. 38/ 2,16 = 919 koli TC= 1984 pb 48Ne zaman sipari ş verelim? Teslim süresi ( m) = 3 gün ise Günlük talep (c)= C/250 i şgünü c= 24000/250= 91 koli c= 24000/250= 91 koli Yeniden sipari ş noktası (r)= c . m r= 3 . 91= 288 koli 288 koli kaldı ğında sipari ş verilecek 288 koli kaldı ğında sipari ş verilecek 49Sipari şler arası süre İki sipari ş arasındaki süre=T N=C/X sipari ş sayısı 250 i ş günü kabul edilirse 250 i ş günü kabul edilirse T=250/N i şgünü olarak Örnekte N=24000/919=26 T 250/26 9 6 i şgünü T= 250/26= 9,6 i şgünü 50Continuous (Q) Review System Example: A computer company has annual demand of 10,000. They want to determine EOQ for circuit boards which have an annual holding cost (H) of $6 per unit, and an boards which have an annual holding cost (H) of $6 per unit, and an ordering cost (S) of $75. They want to calculate TC and the reorder point (R) if the purchasing lead time is 5 days. EOQ (Q) units 500 $6 $75 * 10,000 * 2 H 2DS Q = = = Reorder Point (R) units 200 days 5 * days 250 10,000 Time Lead x Demand Daily R = = = Total Inventory Cost (TC) $3000 $1500 $1500 $6 500 $75 10,000 TC + ? ? ? ? + ? ? ? ? $3000 $1500 $1500 $6 2 $75 500 TC = + = ? ? ? ? + ? ? ? ? = 51Fiyat İndirimi (ESM modeli için) ESM modelinden farkı, satın aldı ğımız firma büyük miktarlarda aldı ğımızda firma büyük miktarlarda aldı ğımızda fiyat indirimi uygular. Fiyat satın alınan miktara göre de ği şir miktara göre de ği şir. ESM modeline toplam yıllık satın alma maliyeti ilave edilir. TC= X/2 z p +C/x B + C p TC= X/2 .z.p +C/x . B + C . p 52Örnek Aynı örnek için, imalatçı a şa ğıdaki miktarlarda alımda, fiyat indirimi uygulasın: İndirim Sipari ş indirim Birim fiyat miktarlarda alımda, fiyat indirimi uygulasın: İndirim grubu Sipari ş büyüklü ğü indirim Birim fiyat 1 0-3999 0 12 1 0 3999 0 12 2 4000-11999 %3 11,64 %3 , 3 12000-üzeri %5 11,4 , 53devam 1.adım: her indirim grubu için, ili şkili bi i li ti k ll k ESM i b l birim maliyeti kullanarak ESM yi bul. 2.adım. ESM miktarları uygun grup yg g p içine dü şmedi ğinde , en alt sınıra kadar yükselt. y Her grup için , yeterli miktarlarla toplam maliyeti bul Kar şıla ştır toplam maliyeti bul. Kar şıla ştır. Minimum maliyetli grubu seç. 54devam 1.adım: her fiyat için ESM bul X 1 = ?2.24000.38/0,18.12= 919 X = ?2 24000 38/0 18 11 64= 933 X 2 = ?2.24000.38/0,18.11,64= 933 X 3 = ?2.24000.38/0,18.11,4= 943 X 1 dı şında grup içine dü şen yok. Fiyat indirimi için min miktar 4000 ve 12000 indirimi için min. miktar 4000 ve 12000 e yükseltilir. 55gru p P=fiya t E=z/p Sip Mik X Stokla ma mal Sip.v erme mal Satın alma m. Env mal Top mal mal mal 1 12 2,16 919 992 992 288000 1984 289.984 2 11 64 2 095 4000 4190 228 279000 4418 283 778 2 11,64 2,095 4000 4190 228 279000 4418 283.778 Min. 3 11,4 2,052 12000 12312 76 273600 12388 285.988 56Quantity Discount Model Same as the EOQ model, except: Unit price depends upon the quantity ordered The total cost equation becomes: ? ? ? ? ? ? + ? ? ? ? ? ? = H 2 Q S Q D TC QD PD + ? ? ? ? 2 Q 57Quantity Discount Procedure Calculate the EOQ at the lowest price D t i h th th EOQ i f ibl t Determine whether the EOQ is feasible at that price Will th d ll th t tit t th t i ? Will the vendor sell that quantity at that price? If yes, stop – if no, continue Ch k th f ibilit f EOQ t th t Check the feasibility of EOQ at the next higher price Continue to the next slide ... 58QD Procedure (continued) Continue until you identify a feasible EOQ Cl ltt httl t( i ld i ttli t Calculate the total costs (including total item cost) for the feasible EOQ model Cl ltt httl t fb i tt h Calculate the total costs of buying at the minimum quantity required for each of the cheaper unit prices cheaper unit prices Compare the total cost of each option & choose the lowest cost alternative choose the lowest cost alternative Any other issues to consider? 59Quantity Discount Example: Collin’s Sport store is considering going to a different hat supplier. The present supplier charges $10 each and requires minimum quantities of 490 hats The annual demand is 12 000 hats the minimum quantities of 490 hats. The annual demand is 12,000 hats, the ordering cost is $20, and the inventory carrying cost is 20% of the hat cost, a new supplier is offering hats at $9 in lots of 4000. Who should he buy from? EOQ at lowest price $9. Is it feasible? 20) 2(12 000)( Since the EOQ of 516 is not feasible, calculate the total cost hats 516 $1.80 20) 2(12,000)( EOQ$9 = = , (C) for each price to make the decision ( ) ( ) ( ) $120,980 12,000 $10 $2 2 490 $20 490 12,000 C$10 = + + = ( ) ( ) ( ) () ()() $101,660 12,000 $9 $1.80 2 4000 $20 4000 12,000 C 2 490 $9 = + + = 4000 hats at $9 each saves $19,320 annually. Space? 2 4000 60