Genel Stratejik Yönetim Stratejik Yönetim 1 1- A şağıdakilerden hangisi, misyona sahip olmanın yararlarından de ğildir? Örgütsel amaçların ve stratejilerin belirlenmesini kolayla ştırır, Tüm örgütsel güçleri bir araya toplar ve motivasyonunu sa ğlar, Kaynakları etkin kullanabilmeyi sa ğlar. 2- Bir olayın en ince ayrıntılarını yer, zaman, şahıs ve usul göstererek açıklayan kısa süreli planlara ne ad verilir? Bütçe Program Taktik Amaç 3- Örgütün varlık nedeni ve kendisinin ne tür bir i şletme olarak görmek istedi ğine ili şkin dü şüncelerine ………………. adı verilir. Amaç Bütçe Misyon Strateji Taktik 4- A şağıdakilerden hangisi vizyonun özelliklerinden biri de ğildir? Yönetici ve stratejistlerin yaratıcılık, yenilikçilik, riski göze alma, katılımcı ve payla şımcı olma nitelikleri hakkında bilgi verir. Gelecekte çevrede yapılması gereken tüm faaliyetlerin algılanması ve de ğerlendirilmesi ile ilgilidir. İşletmenin kullandı ğı temel teknolojilerin neler oldu ğu hakkında bilgi verir. Yönetici tarafından açıklanıp, ba şkaları tarafından da anla şılıp payla şıldıkça değer kazanır 5- A şağıdakilerden hangisi i şletme misyonu ile ilgili de ğildir? İşletmenin kendisini nasıl gördü ğü, İşletmenin hangi mü şteri kütlesi veya pazara hitap etti ği İşletmenin üretti ği temel mal ve hizmetlerin neler oldu ğu, İşletmenin genel i ş yapma felsefesi Yukarıdakilerin hepsi i şletme misyonu ile ilgilidir. 6- A şağıdakilerden hangisi genel olarak strateji, politika, yöntem, bütçe ve program olarak izah edilen bütün kavramları içine alır. Çevre Örgüt Plan Proje Yatırım 7- Strateji, bir ........ etme sanatıdır; Yönetme Planlama Analiz 8- Politikaların ve stratejilerin uygulanı ş şekli ile ilgili kavrama ne ad verilir? Program Plan Bütçe Yöntem Politika 9- Yazılı hale getirilerek kesin bir hüviyet kazandırılan stratejilere stratejik planlama adı verilir. Do ğru Yanlı ş 10- “Zaman Faktörü” hangi tür bir strateji sınırlama kapsamına girer? Töresel Sınırlama Kar şı stratejiler Uygulamadan gelen sınırlamalar 11- A şağıdaklerden hangisi yanlı ştır? Amaçlar açık, seçik olmalıdır. Amaçlar ölçülebilir olmalıdır. Amaçlar stratejiye göre belirlenir. Amaçlar motive edici olmalıdır. 12- . Bir i şletmenin gelecekte ula şmayı dü şündü ğü duruma ....... denir. Plan Yöntem Strateji Amaç 13- İşletlmelerde strateji yoksunlu ğu var ise bütün departmanlardaki kararlar birbirine destekler, zıtla şmalar olmayaca ğından strateji gereksinmesi azalır. Do ğru Yanlı ş 14- Amaçlara ula şmak için eldeki kaynaların en etkin biçimde kullanılarak uzun dönemli açık ve genel bir i şletme planı yapma sanatına ......... denir. Strateji Taktik Politika Misyon 2 1- A şağıdakilerden hangisi genel çevre etmenlerinden biri de ğildir? Ekonomik ko şullar, Finansal kurumlar, Teknolojik ko şullar, Politik ko şullar, 2- A şağıdakilerden hangisi genel çevre etmenlerinden biridir? Mü şteriler ve pazar ko şulları, Sosyo-kültürel ko şullar, Satıcılar ve tedarik analizi, Rakipler ve rekabet analizi, İşçi-i şveren kurulu şları (sendikalar). 3- A şağıdakilerden hangisi sosyo-kültürel ko şullara ili şkin olarak analiz edilen bir faktör de ğildir? İşletmenin faaliyet yaptı ğı bölgelerdeki halkın ya şantı biçimi, Toplumsal gelenek, alı şkanlık ve yasaklar, Ülkede alınan patent ve beratların sayısı, Ev hanımlarının daha çok çalı şma hayatına katılmaları, Yukarıdakilerin hepsi sosyo-kültürel ko şullarla ilgili faktörlerdir. 4- Endüstriyel yanmalar sonucunda hava karı şımında bulunan oksijen dengesinin CO2 (karbondioksit) lehine bozulması aşağıdakilerden hangi zararlı etkiyi do ğurur? Bitkisel fotosentez tehlikeye girer, Atmosferik radyoaktiviteyi artırır, Ormanların ve bitki örtüsünün yok olması, Dünya sıcaklı ğının artması, kutuplardaki buzulların erimesi, Yukarıdakilerin hiçbiri. 5- Canlılarla do ğa arasındaki ili şkileri düzenleyen bilim dalına ne ad verilir? Ekoloji, Ergonomi, Biyoloji, 6- A şağıdaki endüstri sektörlerinden hangisinde teknolojik yenilikler daha az olmaktadır? Kimya, A ğaç ve mobilya, İlaç, Elektronik, Plastik. 7- “Tekelcili ği önleme düzenlemeleri” ne tür bir genel çevre de ği şkeni grubuna girer? Teknolojik, Ekonomik, Sosyo-kültürel, Ekolojik, 8- A şağıdakilerden hangisi ekonomik çevre ko şullarında dikkate alınacak inceleme ve tredlerden (e ğilimlerden) biri de ğildir? Milli gelir miktarının yıllık artı ş seyri, Hammadde ve i şgücü masraflarında artı ş e ğilimleri, Enflasyonun genel seyri, Ulusların birbirleriyle politik ve ekonomik açıdan i şbirli ğine yönelmeleri ve uluslar grupları olu şturmaları, Para ve vergi politikaları. 9- Sosyokültürel de ği şimlerin ba şlıca nedenlerini demografik de ği şimlere ileti şim araç ve tekni ğindeki geli şimlere, e ğitim ve ö ğretim sistemlerindeki yeniliklere ba ğlayabiliriz. Do ğru Yanlı ş 10- Devletin meydana getirdi ği kanun, tüzük, yönetmelik, kararname ve kurallar ......... olu şturur. Politik düzeni Hukuk düzenini, Sosyal politikaları Ödemeler dengesini 11- A şağıdakilerden hangisi yanlı ştır? Enflasyon mal ve hzimet fiyatlarının genel seviyesinin yükselmesidir. Enflasyonun etkisi ile nakdi parasal karlarda bir artı ş olur. Enflasyonist dönemlerde i şletmeler mümkün oldu ğu kadar daha az borçlanmalıdırlar. 12- A şağıdakilerden hangisi az geli şmişli ğin nedenlerinden biri de ğildir? H ızlı nüfus artı şı Dinsel geleneklerden uzakla şma Tasarrufların azlı ğı Yatırımların azlı ğı 13- Günümüzde ülkeler arası kutupla şma, “Doğu” ve “Batı” Blokları altında ülkelerin kümelenmesi söz konusudur. Do ğru Yanlı ş 14- Milli paranın di ğer yabancı paralara oranla de ğerinin yükseltilmesine ne ad verilir? Devaluasyon Revaluasyon Faiz hatlerini kontrol Devletin vergileri arttırması 3 1- A şağıdakilerden hangisi çevre analizlerinde kullanılan dinamik modellerden biri de ğildir? Yapılandırılmı ş uzman görü şü, Stokastik modeller, Simülasyonlar, Dinamik programlama, Yukarıdakilerin hepsi dinamik modellerdir. 2- A şağıdakilerden hangisi yakın çevre etmenlerinden biri de ğildir? Sosyo-kültürel ko şullar, İşçi-i şveren kurulu şları (sendikalar), Rakipler ve rekabet analizi, Mü şteriler ve pazar ko şulları, Satıcılar ve tedarik analizi. 3- M. Porter’ın rekabet modeline göre a şağıdakilerden hangisi endüstriye yeni giren firmalar için giri ş engeli sayılmaz? Yüksek miktarda sermaye ihtiyacı, İkame ürünlerinin fiyat üstünlükleri, Ölçek ekonomisi, Da ğıtım kanallarına giri ş zorlu ğu, Marka belirginli ği ve kimli ği. 4- A şağıdakilerden hangisi sinerji tiplerinden biri de ğildir? Yatırım sinerjisi, Vizyon sinerjisi, Yönetim sinerjisi, Pazarlama sinerji, İşletme sinerjisi. 5- A şağıdakilerden hangisi çevre analizlerinde kullanılan çok de ği şkenli etkile şim analizidir? Delphi tekni ği, Rol oynama teknikleri, Karar a ğaçları, Yapılandırılmamı ş anket ve mülakatlar, Kümeleme analizleri. 6- M. Porter’a göre, a şağıdakilerden hangisi endüstride rakiplerarası rekabetin şiddetini belirleyen etmenlerden biri de ğildir? Rekabet eden firmaların endüstriden çıkı şını engelleyen maddi, psikolojik veya sosyal engellerin bulunması, Yüksek oranda sabit giderlerin varlı ğı ve ölçek ekonomisine eri şme çabaları, Endüstri üzerindeki devlet baskısı, Endüstrideki firma sayısı ve bu firmaların büyüklük bakımından dengelenmi ş olması, 7- A şağıdakilerden hangisi i şletmeye baskı yapan çıkar gruplarından biri de ğildir? Devlet ve yerel yönetimler, İşçi kurulu şları (sendikalar), Üniversiteler, Mü şteriler, 8- A şağıdakilerden hangisi yakın çevre etmenlerinden biridir? Satıcılar (Tedarikçiler), Teknolojik ko şullar, Politik ko şullar, Sosyo-kültürel ko şullar, Ekonomik ko şullar. 9- A şağıdakilerden hangisi rekabeti etkileyen faktörlerden biri de ğildir? İşletmelerin organizasyon yapısı Giri ş hakkı D ı ş koruma 10- A şağıdakilerden hangisi devletin, i şletmenin stratejik seçimleri üzerinde olumsuz etki yapar? Te şvik İthalat kısıtlamaları Anti-tröst kanunlar Gümrük vergileri 11- Çevresel analizlerin yapılması tek ürün yapan ve satan firmalarda öncellikle i şletme planlayıcısının sorumlulu ğundadır. Do ğru Yanlı ş 12- A şağıdaki çevresel analiz tekniklerinden hangisi olasılık (ihtimal) hesaplarına dayanan çizgisel modellerden olu şur? Vak’a analizleri Çok de ği şkenli etkile şim analizleri Karar a ğaçları 13- A şağıdakilerden hangisi i şletmenin endüstri çevresi etmenlerinden biri de ğildir? Satıcılar Mü şteriler Sendikalar Uluslararası ekonomik bütünle şmeler 14- Bir ülkenin milli gelir artı şı o ülkede mal ve hizmetlere olan talebi etkileyen birincil faktörlerdendir. Do ğru Yanlı ş 4 1- A şağıdakilerden hangisi i şletme de ğerlemesinde kullanılan analizlerden biri de ğildir? 7-S Analiz Yöntemi P İMS Analiz Yöntemi Vaka Analiz Yöntemi 2- A şa ğıdakilerden hangisi de ğer sistemi içinde yer almaz? Üreticiler Satıcılar Firmalar 3- Vaka analiz yönteminde i şletmesinin şimdiki güçlü ve zayıf taraflarını analiz eden firma mevcut ve gelecekteki strateji i ş politikaları de ğerleme ve yönlendirme olanaklanna kavu şabilecektir. Do ğru Yanlı ş 4- İşletme de ğerleme konusunu iki kısma ayırarak incelemekte yarar vardır. Bunlardan birincisi, i şletmeyi etkileyen iç faktörlerle ilgilidir. İkincisi ise, i şletmenin etkilendi ği dı ş konularla ilgili olmıktadır. Do ğru Yanlı ş 5- A şağıdakilerden hangisi 7-S analiz yöntemindeki yedi örgüt de ği şkeninden biridir? Tüketiciler Yüksek İşletme Verimlili ği Sistem ve Süreçler Yüksek Pazar payı Çevre ili şkileri 6- 7-S analiz yöntemine göre bir şirketi di ğerlerinden ayıran 7 örgüt de ği şkeni yapı, strateji, yönetim stili, sistem ve süreçler, beceriler, payla şılan de ğerler ve kurmaylardır. Do ğru Yanlı ş 7- Porter’in De ğer Zinciri Analizi firmaların nihai amacının i şletme de ğerlerine ba ğlı sadık mü şteriler yaratmak oldu ğu fikri üzerine kurulmu ştur. Do ğru Yanlı ş 8- İşletmenin finans ve muhasabe sistemi, planlama ve bilgi akı şı sistem ve genel ve stratejik yönetim konularıyla ilgili olan destek faaliyeti a şağıdakilerden hangisidir? Firmanın alt yapısı Teknoloji geli ştirme Tedarik 9- GZFT (SWOT) analizinde F harfi neyi ifade etmektedir? Fayda Fırsat Faktör 10- .................. i şletme stratejisinin temel elemanlanndan birini olu şturur. İşletmenin özellikleri ve üretmi ş oldu ğu ürünleri ile pazarlannın geli şmesi arasında bir i şbirli ğinin gerçekle ştirilmesi söz konusu olursa "2 + 2 = 5" e şitli ğini sa ğlayan bir etki olarak ifade edilebilir. Stratejik birle şme Sinerji İşbirli ği 5 1- A şağıdakilerden hangisi i şletmelerin veya S İBlerinin izleyece ği ana stratejilerden de ğildir? Tasarruf stratejisi Yatırım stratejisi Büyüme stratejisi 2- İşletme literatürünü taradı ğımızda 250den fazla strateji türü ile kar şıla şırız. Do ğru Yanlı ş 3- A şağıdakilerden hangisi büyüme stratejilerinden de ğildir? Belli bir pazara uzmanla şma Tasarruf stratejisi Dikey Çe şitlendirme 4- İşletme de ğerleme konusunu iki kısma ayırarak incelemekte yarar vardır. Bunlardan birincisi, i şletmeyi etkileyen iç fak¬törlerle ilgilidir. İkincisi ise, i şletmenin etkilendi ği dı ş konularla ilgili olmıktadır. Do ğru Yanlı ş 5- A şa ğıdakilerden hangisi iç büyüme yollarından biri de ğildir? Yatay farklıla ştırma Dikey farklıla ştırma Y ı ğı şım Yatay birleşme Türde şlik 6- İşletmelerin ya da stratejik i ş birimlerinin izleyecekleri stratejileri ana hatlarıyla büyüme stratejileri, durgun büyüme ya da dengelilik stratejileri, tasarruf stratejileri olmak üzere üç sınıfta toplamak mümkündür. Do ğru Yanlı ş 7- Uzmanla şma daha önce üretilen ürün çe şitlerine bağlı olarak sanayi kullanarak geni şleme planıdır. İşletme teknolojik geli şmeleri yakından izleyerek eski ürünlerin talebine ba ğlı olan ürünlerin imalatına yönelecektir. Do ğru Yanlı ş 8- Üretilen mamuller yönünden birbirinden ayrı birçok falyetin birarada yapıldı ğı çok geni ş olarak farklıla ştırılmı ş gruplar şeklindeki geli şme planına ....... denir. Dikey farklıla ştırma Yatay farklıla ştırma Yı ğı şım Türde şlik Mü şterek yatırım ortaklı ğı 9- İki veya daha faza kurulu şla birlikte kaynaklarını biraraya getirip i şletmenin yalnız ba şına yapamayaca ğı bir i şi ba şarmasına ....... denir. Mü şterek yatırım ortaklı ğı Tek yönlü birle şme Örümcek a ğı stratejisi 10- Endüstri büyümesini durdurmu ş ve olgun bir noktaya eri şmi şse destekli büyüme stratejisi uygulaması yararlı olacaktır. Do ğru Yanlı ş 11- A şa ğıdakilerden hangisi durgun büyüme (dengelilik) stratejisi de ğildir? Mahkum i şletme stratejisi Fasılalı büyüme stratejisi Destekli büyüme stratejisi Yava ş büyüme stratejisi 12- A şağıdakilerden hangisi etrafına bakma stratejisinde izlenen ana yakla şımlar ve uygulamalardan biri de ğildir? Maliyetleri azaltma Gelirleri arttırma Varlıkları azaltma Tecrit etme 13- Bir stratejik i ş biriminin satılması veya faaliyetinin durdurulması ile ilgili stratejiye ne ad verilir? Tecrit etme Mahkum i şletme stratejisi Etrafına bakma stratejisi 14- Bir i şletme ürün veya hizmet satı şlarının yüzde yetmi şbe şinden fazlasını tek bir mü şteriye satıyorsa, ya da mü şteri ba ğımsız bir i şletme tarafından normal olarak yapması gereken fonksiyonların önemli bir kısmını üstlenmi şse buna mahkum i şletme stratejisi denir. Do ğru Yanlı ş 6 1- Büyüme vektörüne göre i şletme mevcut pazarının imkanları dı şına çıkarak üretti ği mevcut ürünle yeni pazarlara giderse buna ...... stratejisi denir. Ürün geli ştirme stratejisi Pazar geli ştirme stratejisi Çe şitlendirme stratejisi 2- Çe şitlendirme stratejisi i şletmenin mevcut pazara aynı endüstri içinde kalarak farklı, çe şitlendirilmi ş ürünler sunması ve mü şteriyi firma ve marka imajı bakımındarı kendine ba ğlamasıdır. Do ğru Yanlı ş 3- Firmalar mevcut pazarlarına nüfuz etmek amacıyla satı ş arttırıcı reklam ve promosyon yapabilirler. Do ğru Yanlı ş 4- “ İşletmenin yeni bir faaliyette ba şarılı olma yetene ği”nin ölçüsü olarak tanımlanabilen kavrama ne ad verilir? Rekabet avantajı Sinerji Büyüme vektörü 5- Jenerik stratejiler adı verilen stratejiler kime aittir? Mintzberg, Ansoff Porter 6- A şağıdakilerden hangisi temel jenerik stratejilerden de ğildir? Büyüme avantajı Dü şük maliyet avantajı Farklıla ştırma avantajı 7- Jenerik stratejiler rekabetçi stratejilerin tam tersini savunmaktadır. İşletmenin çalı ştı ğı sektörde rakiplerinin durumundan ziyade firma içi ko şullar dikkate alınarak olu şturulurlar. Do ğru Yanlı ş 8- Maliyet lideri i şletmeler. dü şük maliyetlerinden dolayı olan her daim rakiplerden korunmu ş durumdadırlar, çünkü ellerinde bulundurdukları maliyet avantajım kullanmaktadırlar. Do ğru Yanlı ş 9- Maliyet liderli ği stratejisini seçen bir firma farklı pazar bölümlerine de ğil, daha çok geni ş bir pazar kitlesine hitap ederler. Do ğru Yanlı ş 10- Farklıla ştırma stratejisinde en önemli ayrıcalıklı üstünlük ....... faaliyetleridir. Üretim Ar-Ge Pazarlama ve satı ş 7 1- ......... yatırımlarını çe şitlendirmi ş bir ana şirketin i şletme ve/veya stratejik i ş birimi olarak mevcut yatırımlarını kullanılan çe şitli ölçülere göre de ğerlendirme, bunların gelecekte sa ğlayacakları yarar ve olanakları tahmin etme, nihayet bu de ğerlemeden hareket ederek i şletmenin elindeki kaynakların tahsisinde yol gösterme amacıyla yapılan analitik bir tekniktir. SWOT analizi Portföy analizi PIMS analizi 2- Stratejik i ş birimlerinin her biri ayrı bir i şletme birimidir. Fakat her birinin satı ş ve pazarlaması beraber yürütülür ve karlılı ğı ortak hesaplanır. Do ğru Yanlı ş 3- Boston Danı şma Grubu (BDG) portföy matrisinde yer alan ürün gruplarından hangisinde “hem Pazar hissesini korumak hem de Pazar hisseleri kazanmak için” çok miktarda nakde ihtiyaç duyulur. Nakit inekleri Çocuk gibi bakıma muhtaç ürünler Y ıldızlar Köpekler 4- A şağıdakilerden hangisi i şletme faaliyet alanının gelece ğini analiz etmede kullanılan ölçülerden biri de ğildir? Pazarın kalitesi Pazar büyüme oranı İşletmenin pazardaki durumu Hammadde sa ğlama olana ğı 5- ........ matrisinde de iki boyutlu bir alan sözkonusudur. Bu matrisin dikey ekseninde i şletmenin rekabet yetenekleri zayıftan kuvvetliye do ğru derece derece ele alınırken, yatay eksende de faaliyet alanının, özellikle pazarın gelecekteki durumu cazip olma¬ma durumundan cazip olma durumuna göre yine dereceli şekilde incelenmektedir. Boston Danı şma Grubu Yönlendirici Politika Matrisi De ğer Matrisi Trafik Lambası Matrisi 6- İşletme mevcut pazar ve ürün ko¬numunda dü şük riske sahipken, pazarlarından veya ürünlerinden birinin çe şitlendirmeye gitti ği takdirde risk azalmaya ba şlamaktadır. Do ğru Yanlı ş 7- General Elektrik firmasınca geli ştirilen matris a şağıdakilerden hangisidir? Portföy Matrisi Yönlendirici Politika Matrisi Trafik Lambası De ğer Matrisi 8- ......... ana şirketin bazı özellikleri ile i şletmenin uyumlu oldu ğu ancak bazı özellikleri ile uyumsuz oldu ğu yatırım alanıdır. Yatırımın kalbi şirketler Yatırımın kalbinin eşi ği şirketler Safra i şletmeler Yatırım için uygun olmayan şirketler 9- Trafik Lambası Matrisi’nde boyutlardan biri endüstri dalının çekicili ğidir. Di ğer boyut a şağıdakileren hangisidir? Pazar büyüme oranı İşletmenin gücü Rakiplerin gücü D ı ş çevresel etkenler 10- P İMS analizi “pazarlama stratejilerinin karlılı ğa etkisi” olarak çevrilebilir. Do ğru Yanlı ş 11- P İMS modeline göre paar payı dü şük ama kaliteli ürün üreten i şletmelerin toplam aktif karlılı ğı aynı pazar payına sahip ama dü şük kalitede mal üreten i şletmelere nazarn dört kat daha dü şüktür. Do ğru Yanlı ş 12- .......... stratejisinde i şletme çe şitlendirme stratejisini ba şaramayacak durumdaysa bu ürün hattından çekilip ba şka alanlarda güçlenmeyi deneyecektir. Tasfiye Kopma Tasarruf 13- Bazen şirketler mevcut stratejilerinde bazı ufak tefek de ği şiklikler yaparak faaliyetlerine devam edebilirler, bu küçük de ği şimler (fine tuning) adı verilen yeni bir stratejik alternatiftir. Do ğru Yanlı ş 8 1- Porter’dan farlı olarak Mintzberg düşük maliyet avantajını ve maliyet liderli ğini de farklıla ştırmanın bir şekli olarak kabul etmektedir. Do ğru Yanlı ş 2- A şağıdakilerden hangisi Mintzberg’in rekabet avantajı sa ğlayan farklıla ştırma stratejilerinden biri de ğildir? Tasarım farklıla ştırma Destek farklıla ştırma İmaj farklıla ştırma Ürün farklıla ştırma Fiyat farklıla ştırma 3- Endüstri hayat e ğrisi olgunluk evresinde ise. piyasa artık talep artı şı iyiçe azalmı ş ve hatta maksimum düzeyine ula şarak durmu ş¬tur. Bu durumda rekabet. güçlü i şletmelerin birbirleriyle sürtü şmekten kaçınarak sahip oldu ğu payları ellerinde tutma gayreti güttükleri görülmektedir. Bu nedenle, karlılıklannı maksimize etmek için ....... stratejisi izlemeyi tercih ederler. Maliyetleri azaltma ve harmanlama (harvesting) Ürün geli ştirme Farklıla ştırma 4- A şağıdakilerden hangisi endüstri hayat e ğrisinin evrelerinden biri de ğildir? Ba şlangıç Büyüme Kendine gelme silkinme Yeniden do ğma 5- Yeni ürün ve hizmetleri ilk defa üreten ve piyasaya süren i şletmelere .......adı verilir. öncüler veya ilk girenler liderler takipçiler 6- A şa ğıdakilerden hangisi hücum taktiklerinden de ğildir? Çevirme (ku şatma) Yandan saldırı Gizli ku şatma Gerilla sava şı 7- Savunma taktikleri, bir rakibin hücum veya atak ihmalini azaltmak, ataklarını daha tehlikesiz yollara yönlendirmek veya atakların yo ğunlu ğunu azaltmak amacı ta şır. Olu şan rekabet avantajını artırmak yerine, rakibe, ondan gelecek bir ata ğının cazibesiz oldu ğunu gösterecek önlemler alarak rekabet avantajını elde tutmayı devam ettirmektir. Do ğru Yanlı ş 8- ......... bir endüstride üretimi azaltmak ve fiyatları yükseltmek suretiyle ekonomik arz ve talep kanunun normal sınırlara çekmek için yapılan aktif giri şimlerdir. Stratejik i şbirli ği Hileli i şbirli ği Rakipler arası i şbirli ği 9 1- Küreselle şme kavramı ile ilgili a şağıdakilerden hangisi doğru de ğildir? Küreselle şme bilgi teknolojisinin bir sonucudur. Uluslararasıla şmak, ülke sınırlanm a şan ekonomik faaliyetlerin yaygınla şmasını ve ço ğalmasım ifade etmektedir. Küreselle şmenin temelleri 1900’lü yılların ba şına dayanır. 2- Ekonomik faaliyetlerin globalle şmesi iki şekilde kendini göstermektedir: Birincisi uluslararası ticaretin ve mal-hizmet üretiminin dünyanın her kö şesine yayılmaya ba şlaması, ikincisi de çok uluslu şirketlerin gittikçe artan bir şekilde dünyanın dört bir kö şesine yaptıkları direkt yatırımlar ve gittikçe daha karma şık hale gelen faaliyetleridir. Do ğru Yanlı ş 3- Küreselle şme hareketi ile ilgili a şa ğıdakilerden hangisi doğrudur? Küreselle şmede uluslararası firmaların asıl amacı esas kuruldukları ülkelerin çıkarlarını ön plana çıkarmaktır. Esnek üretim sistemleri sayesinde ülkeler uluslararası pazarlara daha rahat penetrasyon sa ğlayabilmektedirler. Do ğrudan yabancı yatırımlar küreselle şme sonucu yerini ihracata bırakmı ştır. 4- Amerika ve Avrupa’da uluslararasıla şmak için yo ğun çabalar içinde olsa da Japonya bu konuda pek de hızlı de ğildir. Do ğru Yanlı ş 5- Küreselle şmenin temelinde her Ülkedeki yerel ihtiyaçlara göre tasarım, üretim ve pazarlama yapmak yatmaktadır. Do ğru Yanlı ş 6- A şağıdakilerden hangisi dünya çapında bir toplam strateji geli ştirmenin esaslarından biri de ğildir? Temel i şletme stratejisinin geli ştirilmesi Temel stratejinin, uluslararası faaliyetler boyutlarında geni şletilmesi ve uyumla ştırılması yolu ile uluslararası hale getirilmesi Uluslararası stratejinin her ülke için tektek kurgulanması 7- Çok uluslu bir strateji ve küresel stratejiler için a şağıdakilerden hangisi do ğru de ğildir? Çok uluslu bir stratejide, her bir ülkedeki yöneticiler, di ğer ülkelerde neler oldu ğuna bakmaksızın rekabetçi hareketler yaparlar. Küresel bir stratejide ise, rekabetçi hareketler ülkeler arasında aynı an¬da ya da sistematik bir sıra içersinde bütünle ştirilmi ştir. Çok uluslu bir stratejide deger zinciri kınlarak ve böylece her bir faaliyet farklı bir ülkede yapılarak maliyetler azaltılır. Küresel bir stratejide de ğer zincirinin tümü ya da ço ğu her ülkede yeniden üretilir. Çok uluslu bir stratejide, pazarlama her ülke için tamamen de ği ştirilmi ştir ve yerel olarak yönetilir. Küresel bir stratejide ise, her ne kadar pazar karmasının tüm elemanlarının aynı olması gerekmese de, tüm dünyada tekdüze bir pazarlama yakla şımı uygulanır. 8- Küresel Stratejide Çe şitli ülkelerdeki birimler faaliyetlerini yine bir merkezden ve aynca birbirleriyle sürekli ili şkide bulunarak gerçekle ştirirler. Do ğru Yanlı ş 9- A şağıdakilerden hangisi şirketlerin küresel ve uluslararası pazarlara açılmaları için söylenen atak nedenlerden de ğildir? Yeni pazarlar arayı şı Teknoloji kazanma Maljyetleri azaltma ve daha yüksek karlara ula şma 10- A şağıdakilerden hangisi şirketlerin küresel ve uluslararası pazarlara açılmaları için geçerli olan savunmacı nedenlerden de ğildir? Bulunan yerel-orijin pazarı koruma Cografi farklıla şma Tepe yönetiminin büyüme ve geni şleme arzusunu tatınin etme 11- A şağıdakilerden hangisi küresel stratejinin faydalarındandır? Artmı ş rekabetçi kaldıraçı sa ğlama Ürün standardizasyonu Bütünle şmi ş rekabetçi hareketler 12- Küresel olarak standardize edilmi ş bir ürün, küresel pazar için tasarlanır ve tüm ülkelerdeki tüm ihtiyaçları kar şılaması seyrektir. Do ğru Yanlı ş 13- Küresel bir strateji izleyen şirketler çok uluslu stratejiler izleyenlere oranla daha az sayıda ürüne ve programa odaklanırlar. Do ğru Yanlı ş 14- Küreselle şme, artan koordinasyon, raporlama gereksinimleri ile ve hatta artınlmı ş kadro ile önemli ölçüde genel yönetim giderlerinin yükselmesine neden olabilir. Küreselle şme, e ğer merkeziyetçilik yerel motivasyona ve morale zarar verirse, firmanın bazı ülkelerdeki etkinli ğini de azaltabilir. Do ğru Yanlı ş 10 1- Finans ve muhasebe i şlevlerine ili şkin politikalar hangisini içermez? Sermaye tedariki Kapasite kullanım politikaları Yatırım risk politikaları 2- Hangisi pazarlama i şlevine ait politikalardandır? Dü şük maliyet Da ğıtım Kiralama veya satınalma 3- Hangisi pazarlama i şlevlerine ili şkin politikalardan de ğildir? Ürüne ili şkin Tutundurma Özel saha ara ştırma 4- Halkla ili şkiler politikası i şletmeyi yakın çevresine, ülkeye, ekonomiye katkıları açısından tanınan, kar şı propagandayı sindiren ve onlara fırsat tanımayan cinsten sempati ve prestij faaliyetlerinden olu şur. Do ğru Yanlı ş 5- Satı ş sonrası servis politikaları sadece özel ve kendi hesabına çalı şan firmalarca yapılabilmektedir. Do ğru Yanlı ş 6- Büyüme ve geli şme staretjisini benimseyen i şletmeler hangi da ğıtım stratejisini seçerler? En ekonomik olanını Birkaç karlı ana kanalı Birden fazla kanalı 7- A şa ğıdakilerden hangisi politikaların fonksiyonları arasında yer almaz? Yöneticilere zaman kaybettirici bir tarafları vardır. Alt kademelere yetki devrini kolayla ştırır. Politkalar faaliyetlere yol göstericidir. 8- A şağıdakilerden hangisi finans ve muhasebe i şlevlerine ili şkin politikalardan de ğildir? Kiralama veya satınalma seçenekleri Kapasite kullanım Sermaye, otofinansman ve borç 9- İşletmenin üretti ği ürünlerin kalitesi firmanın mevcut kapasitesine göre kararla ştırılır. Do ğru Yanlı ş 10- Politkalar çıkar grupları için adalet ve standardizasyon sa ğlar. Do ğru Yanlı ş 11- Geli ştirme, daha çok bilinmeyen bir teknoloji, ürün ya da bilgiyi ortaya koymak, ke şfetmek ve bunları ya şatmaktır. Do ğru Yanlı ş 12- Be şeri kaynakların yenilenmesi ve geli ştirilmesine ili şkin çabalar a şa ğıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır? Ara ştırma-geli ştirme İnsan kaynakları Halkla ili şkiler 13- İşletmenin satın alma yerine ihtiyaç duydu ğu hammaddeyi üretmek için yatırım yapmasına ne ad verilir? Dikey bütünle şme Yatay bütünle şme İkame hammaddeye yönelme 14- A şağıdakilerden hangisi üretim tesislerinin kurulu ş yeri seçiminde dikkate alınması gereken faktörlerden biri de ğildir? Hammaddeye yakınlık İşgücü temin imkanı Bölgede konu şulan dil Enerji kaynaklarının bollu ğu 11