4 - Halk Sağlığı Su DÜNYADEK İ SU M İ KTARI TOPLAM SU 14x100000000000000000 • TON ( 17 SIFIR) BUNUN % 2 KADARI TATLI SU • AKARSU VE G Ö LLER 250 000 KM K Ü P • YER ALTI SUYU 250000 KM K Ü P • 390 T İ R İ LYON TON YA Ğ MURYA Ğ MAKTA •SU ZENG İ N İ ÜLKELER 1.SIRADA BREZ İ LYA % 12 ,3 • 2.SIRADA RUSYA %10,2 • T Ü RK İ YE 70 SIRADA (140 Ü LKE) Ki şi • ba ş na 3120 tonSUYA OLAN İ HT İ YAÇ İ Ç ME VE KULLANMA SUYU • B İ NALARIN ISITILMASI • PARK VE BAH Ç ELER İ N SULANMASI • E Ğ LENCE VE D İ NLENME YERLER İ • END Ü STR İ DE,ENERJ İ DE VE YANGIN • S Ö ND Ü RMEDE ATIK VE ARTIKLARIN • ZARARSIZLA Ş TIRILMASIK İ Ş İ BA Ş INA SU İ HT İ YACI N Ü FUSU 5000 DEN AZ: 50-60 L İ TRE • N Ü FUSU 5-50 B İ N :60-80 // • N Ü FUSU 50000 DEN FAZLA: 100 LT. •YAPILAN İ Ş LERDE SU İ H. HASTANEDE YATAN B İ R HASTA İ Ç İ N 250-400 • L İ TRE/G Ü N CADDE VE MEYDANLARIN YIKANMASI 2 L İ TRE/ M • B İ R HAYVAN KES İ M İ İ Ç İ N ..........................750-1000 LT • B İ R L İ TRE S Ü T Ü RET İ M İ İ Ç İ N........................4-7 LT • B İ R TON TAHIL Ü RET İ M İ İ Ç İ N........................350-450 LT • B İ R K İ LOGRAM KA Ğ IT Ü RET İ M İ İ Ç İ N..........100-500 LT •SAĞ LIK AÇISINDAN SULAR 1-K İ RL İ SULAR 2- Ö ZELL İ KLER İ BO • ZUK SULAR • A- PATOJEN M İ K.ORG TA Ş IYAN • SULAR (T İ FO,KOLERA,D İ ZANTER İ ) B- Ç E Ş İ TL İ ZEH İ RL İ VE ZARARLI MADDELER İ İ HT İ VA EDEN SULAR (KUR Ş UN,ARSEN İ K TUZLARI, İ NSEKT.ÖZELL İ KLER İ BOZUK SULAR A- KOKULU VE RENKL İ SULAR • B- GEREKL İ M İ NERALLER İ TA Ş IMAYAN SULAR (FLOR,I) • C- SA Ğ LIK İ Ç İ N GEREKL İ MADDELER İ L Ü ZUMUNDAN FAZLA • İ Ç EREN VE EKONOM İ K Y Ö NDEN SAKINCALI SULAR (Flour, Iod, Ca, Mg, tuz...)Tabiattaki su kaynaklar ı YA Ğ MUR VE KAR SULARI • YER Ü ST Ü SULARI • YER ALTI SULARI •TAB İ ATTA KEND İ KEND İ N İ TEM İ ZLEME FAKTÖRLER İ B İ YOLOJ İ K FAKT Ö RLER • F İ Z İ K FAKT Ö RLER • K İ MYASAL FAKT Ö RLER •F İ Z İ K VE MEKAN İ K FAKTÖRLER F İ LTRASYON-S Ü Z Ü LM Ü • ÇÖ KME-DEKANTASYON • SEYRELTME – D İ L Ü SYON • Ç ALKALANMA • ULTRAV İ OLE •