Genel Sulu Çözelti ve Kimyasal Denge M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 SKOOG B B Ö Ö L L Ü Ü M 9 M 9 SULU SULU ÇÖ ÇÖ ZELT ZELT İ İ LER VE LER VE K K İ İ MYASAL DENGE MYASAL DENGEM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 SULU SULU ÇÖ ÇÖ ZELT ZELT İ İ LER LER İ İ N K N K İ İ MYASAL B MYASAL B İ İ LE LE Şİ Şİ M M İ İ Elektrolit Elektrolit Çö Çö zeltilerinin S zeltilerinin S ı ı n n ı ı fland fland ı ı r r ı ı lmas lmas ı ı • Elektrolit: Suda çözündüklerinde iyonla şarak elektri ği iletençözeltiler olu şturan maddelere elektrolit denir • Kuvvetli elektrolit: Tamamen iyonla şan maddelere denir •Zay ıf elektrolit: Kısmen iyonla şan maddelere denirM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Asitler ve bazlar Asitler ve bazlarM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Amfiprotik Amfiprotik t t ü ü rler rlerM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 • Su, amfiprotik çözücülere verilebilecek en iyi örnektir.Yaygın olarak kullanılan di ğer amfiprotik çözücüler arasında metanol, etanol ve susuz asetik asit sayılabilir.M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 OTOPROTOL OTOPROTOL İ İ Z ZM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 AS AS İ İ TLER TLER İ İ N VE BAZLARIN KUVVETLER N VE BAZLARIN KUVVETLER İ İM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 K K İ İ MYASAL DENGE MYASAL DENGEM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Denge Durumu Denge DurumuM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Denge Sabiti Denge Sabiti İ İ fadeleri fadeleriM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 ANAL İT İK K İMYADA KAR ŞILA ŞILAN DENGE SAB İT İ T İPLER İM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Suyun Suyun İ İ yonla yonla ş ş mas mas ı ı p skalasıM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 ÇözümM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 İhmal geçerli mi? Ba şka bir yol ÇözümM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Çö Çö z z ü ü n n ü ü rl rl ü ü k ve k ve çö çö z z ü ü n n ü ü rl rl ü ü k k Ç Ç arp arp ı ı m m ı ıM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 ÇözümM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Tanım [Ba 2+ ] =7,2x10 -4 M [Ba2+] =7,2x10 -4 mol/L [Ba2+] =7,2x10 -4 mmol/mLM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 500 mL çözeltideki Ba(IO3)2’ın milimol sayısı 500 mL çözeltideki Ba(IO3)2’ın kütlesiM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Ortak Ortak İ İ yon etkisi yon etkisiM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 ÇÖZÜMM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Zay Zay ı ı f asit ve bazlar f asit ve bazlar ı ı n iyonla n iyonla ş ş mas mas ı ıM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Konjuge Konjuge asit asit- -baz baz ç çiftleri i iftleri iç çin denge sabiti ifadesi in denge sabiti ifadesiM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Yeni denge sabiti de Yeni denge sabiti de ğ ğ erinin hesaplanmas erinin hesaplanmas ı ıM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 ÇÖZÜMM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Zay Zay ı ı f asit f asit çö çö zeltilerinin iyonla zeltilerinin iyonla ş ş mas mas ı ıM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 ÇözümM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Hata kontrol Hata kontrol ü ü Bulunuz???M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 ÇÖZÜM Yerine konur ve çözülürseM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Hata % 20 civarında. Hesaplayınız Do ğru ÇözümM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Zay Zay ı ı f Bazlar f Bazlar ı ı n n İ İ yonla yonla ş ş mas mas ı ıM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 ÇÖZÜMM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 ÇözümM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Tekrar düzenlenirse Yakla ştırma nedeniyle yapılan hatayı hesaplayınızM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 TAMPON TAMPON ÇÖ ÇÖ ZELT ZELT İ İ LER LERM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Tampon Tampon çö çö zeltilerin zeltilerin pH pH ’ ’ s s ı ı n n ı ı n n hesaplanmas hesaplanmas ı ıM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 ÇÖZÜMM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 Kontrol ediniz ???M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 ÇÖZÜMM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 TAMPON TAMPON ÇÖ ÇÖ ZELT ZELT İ İ LER LER İ İ N N Ö Ö ZELL ZELL İ İ KLER KLER İ İ • Seyrelme Etkisi: Tampon çözeltilerin pH’ı seyrelme ile hemen hemen de ği şmez, sabit kalır • İlave edilen asit veya bazın etkisi: Az miktarda kuvvetli asit veya baz eklendi ğinde pH’daki de ği şim çok azdır.M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 çözümM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 pH’ın Fonksiyonu olarak Tampon Çözeltilerin Bile şimi: ALFA DE ĞERLER İM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 [] [ ] [] COOH CH COO CH H K COO CH H COOH CH 3 3 3 3 - + - + = + ? M-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 E şitlik 9-34 deki OAc- de ğeri 9-35 de yerine konursa Yeniden düzenlenirseM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9 [HOAc]/C t =alfa 0 oldu ğundan Alfa 1 için benzer türetme yapılırsa Bu de ğer e şitlik 9-35 de yerine konursaM-DEM İR 15-SKOOG BÖLÜM 9