Süt Ürünleri Sütün Besin Maddesi Olarak Önemi maddesidir. maddesidir. UNSURLARI UNSURLARI Vitamin A, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin D, Kalsiyum, Kalsiyum, Demir, Demir, Laktoza hassasiyet Laktoza hassasiyet Zoonozlar Zoonozlar kokusunu emer. kokusunu emer. Lezzeti etkileyenler : Lezzeti etkileyenler : - - - - yemler yemler - - laktasyon durumu laktasyon durumu - - 0 0 0 0 0 0 artar. artar. . . Soxlet Soxlet- -Henkel olarak 7 Henkel olarak 7- - 7,5 tur. 7,5 tur. Asitlik derecesi 12 Asitlik derecesi 12 0 0 Alkol deneyinde 9 Alkol deneyinde 9 0 0 Double alkol deneyinde 8 Double alkol deneyinde 8 0 0 (Aktuel Asidite) (Aktuel Asidite) 6,6 6,6 a a- - reaksiyon verir. reaksiyon verir. b b- - c c- - d d- - e e- -) sodyum karbonat vb. konserve edici ) sodyum karbonat vb. konserve edici Mevsimler, Mevsimler, - - - -0.54 0.54 0 0 C C - - 7,5 7,5 6.6 6.6 Su Su 87.5 87.5 Kuru madde Kuru madde 12.5 12.5 3.5 3.5 Protein Protein 3.5 3.5 Laktoz Laktoz 4.5 4.5 9 9 Kazein Kazein %3 %3 Laktoglobulin %0.05 Laktoglobulin %0.05 Proteaz pepton Proteaz pepton , , , , komponentleri bulunur. komponentleri bulunur. 1 1- - - - - - - - - -kahverengi kahverengi - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2- - - - - - 3 3- - - - - - - - - - - - Anthrax, piroplazmoz (hemoglobin) Anthrax, piroplazmoz (hemoglobin) - - - - 4 4- - Sulu yemlerle beslenmede Sulu yemlerle beslenmede - -8 8 ( devam) ( devam) verilmelidir. verilmelidir. Hardal Hardal Anason Anason Rezene Rezene Papatya Papatya 1 1- - 2 2- - 3 3- - 4 4- - 5 5- - 6 6- - 7 7- - 8 8- - 9 9- - 10 10- - 11 11- - Terimler : Terimler : pH, SH, Kriyoskop, Kazain, Laktalbumin, pH, SH, Kriyoskop, Kazain, Laktalbumin, Globulin, Laktoz, Euglobulin Globulin, Laktoz, Euglobulin