Termik Makineler Termik Makinalar (Motor) Ders Notu - Tanımlar ve Sınıflandırma TANIMLAR Bir enerji türünü mekanik i şe dönüştüren makineye genel olarak MOTOR adı verilir. Dönüştürülen enerji türüne göre motorlar; •Isı (termik) •Elektrik •Nükleer •Hidrolik olarak sınıflandırılabilir. Isı motorlarında; Yanma (oksidasyon) Yakıtın Kimyasal Enerjisi                Isı EnerjisiÜÖN(Üst Ölü Nokta) AÖN (Alt Ölü Nokta) Piston Stroku (H) Strok Hacmi (VH) Sıkı ştırma Hacmi veya Ölü Hacim (V0) Toplam Hacim (V=V0+VH) Sıkı ştırma Oranı (?) = İş Çevrimiİçten Yanmalı Motorların sınıflandırılması 1. Strok Sayısına Göre - 4 Stroklu - 2 Stroklu 2. Karı şım Teşkiline Göre - Hava Yakıt Karı şımının Silindir Dı şında Oluşturulması - Hava Yakıt karı şımının Silindir İçinde Olu şturulması 3. Çalı şma Çevriminin Karakterine Göre -Yanmanın Sabit Hacimde Oldu ğu (Otto) -Ya nm a n ın Sabit Basınçta Oldu ğu (Diesel) -Ya nm a n ın Kısmen Sabit Hacim Kısmende Sabit Basınçta Olduğu(Seilinger) 4. Kullanılan Yakıta Göre -S ıvı Yakıtlı (Benzin, Motorin, Kerozen, Alkol, Bitkisel Ya ğ) - Gaz Yakıtlı (Do ğal Gaz CNG, LPG) 5. Taze Dolgunun Silindirlere Doldurulma Şekline Göre -Do ğal Emi şli -A şırı Doldurmalı 6. Silindir Yerle ştirme Tarzına Göre(a) Tek silindirli motor (b) Sıra Tipi motor (c) V motor (d) Kar şı silindirli (Boxer) motor (e) W motor (f) Kar şı pistonlu motor (g) Yıldız (radial) motor7. Soğutma Şekline Göre -S ıvı Soğutmalı - Hava Soğutmalı 8. Piston Hızına Göre -Dü şük Hızlı - Yüksek Hızlı m/s Cm<=6.5 m/s dü şük Cm>6.5 m/s yüksek9. Kullanım Amaçlarına Göre - Stasyoner -Ge m i - Lokomotif -T a şıt - Uçak - Domestic