Isıtma Ve Tesisat Teknolojisi Tesisat Tekniği Ders Notu 2006 (Ayhan Güler) Sihhi tesisat basligi altinda @ Temiz sU: tesisati '" Sicak su tesisati @ Pissu tesisati ~ Yagmur suyu tesisati " Yangin tesisati @ Havuz tesisati '" Mutfak tesisati Konulan ele alinacaktir. Bu basliklar altmda kapasite hesaplan, cihaz ve armatür yerlesimive boru çapi seçinii yapilacaktir. Temiz Su Tesisati Temiz su tesisati hesaplannda ilk yapilmasi gereken su ihtiyacinin belirlenmesidir. Belirlenen su ihtiyacinin tasmacagi tesisatm boyutlandinlmasi· gerekir. Boyutlandmlan tesisatm gereldi debiyi saglachginda meydana gelen kayiplann hesaplamnasi sonucu ise sebekeIlin bu basmci karsilayip karsilayamadigi kontrol edilir. Gerekli basinç saglamyorsa hesaplamalar uygundur. Varolan basmç ihtiyaç duyulan basmci karsi1aüdyorsa ya boru çaplan degistirilir bu da -yetmiyorsa sisteme hidrofor ilave_er111ir. Mimariplanclan temiz su harcama noktalan eHioldugun.dan buna göre boru sebekesi plani olusturulur. Tablolardan armarurlerin su harcarnKkapasiteleri belirlenerek olusturulan. su tesisatinin tüm böiü..'11lerinin debileri belirlenir. Debiye veya tesi~;atkis1l'Iimnözelligine bagli olarak borularda müsaade edilen su h1z1an belirlenir. V = (n.D2/4).v ifadesinden tek bilinmeyen D bulunur bulunan bu çap boru iç çapidir. Hesapta bulunan degere en yakin bir üst çap seçilir. Si.hhitesisat boru sebekeshlin boyutlandmlmasinda ve sürtünmekaybinin hesaplanmasinda kullanilan tablolar mevcuttur. Bu tablolanjanygun .hiz SlIJ.irlairaraliginda debiyebagli olarak boru çapi ve sürtünme direncini dogrudan veren tablo ve diyagramlar vardil. Bu tablo ve diyagr3.iTJar farkli malzemelerden yapilmis borular için ayn, ayn düzenlef'..mIstit. Bu tablo ve diyagra.'11laryerel basmç kayiplanm da içermektedir. Tesisatm tüm bölümlerinin çaplan ve sürtünme drrençleri belirlendikten sonra, boru boylan ile sürmrune dirençleri çarpilarak sürtünme kayiplan bulunur. APJ 0,70 S v ] i }>isuyar 5 0,125 0;25 H:clarezarvian ..... 5 0,125 0,25 . BasinILncta yika}':icisI DN 15 mm 13 0,6 6. IklliihIthcIa yikayicisi DN :20 mm 12 a,8 II Basinllpcl~ yikaYIGisi DN 25 mm 4 1.3 27 i Sofbcn (lO I1dk'yakadar) 25 0•. 175 ,0,5 Solbcn (16 t(dk'ya kadar) 25 0,25 1 sofbcn (26 I1dk'ya kadar) 25 0,43 . 3 Tcnnosifo!1 5 0.40 2,5 . Su Sayaçlunrun ÇesiH Verdilerdeki Basinç Kayiplan is.y~," S:iya<::rri Su SaY<.lçtakJBasitiç Kuybi mSS i Anmil KapasHesi Çapi tn3fn 1 2 3 •• 5 6 7 8: 9 IO mm verdi Vs r.N (YUk Birii:ni YB) 20 3 0,264 Ih373 O,4S6 0,527 0,589 0,646 . 0,696 0,745 (},791 0,833 (L;i) (2,2) P,3) (4,4) (5,6) . (6,7) (1,8) . (7,9) (10,(}) (11, t) 25 , 5 0.439 0,.621 0.761 . 0,818 0,982 1,07/5 tt62 1,242 1,318 1,389 (3,1) (6,2) (9,3) (l2,3) (15~4) (TB,S) (21,6) (22,1) (27,8) (30,9) 32 7 ü~o15 .. 0,868 1,055 1,230 1.315 1,506 1,627 1,739 1,845 j,944 (6,0) (l2,n (t8,I) (24.2) (30,3). (36.3) (4:2,3) (48,4) (54,4) (60,5) 28 10 O.87X 1,242 1,521 1.757 1,964 2,152 2,324 2,485 2,635 2.118 i (t2.3) (24,7) {37,O} (49.4) .(61,7) (74,1) (86,4) (98,8) (111,1) Ç123,5) 50 20 1,757 2.484 3,513 3,514 3,928 4,303 4,648 4,%9 5,270 5,556 (49,4) (98,8) (l48,Ü (i97,S) (264,9) (294,3 (345,7 (395,1) (444,4) (493,8) J i j~~">=~"""'=-~=--=--"- -"""".. - - --- - "~.- .•.~ " Armatür Standart Akma Debi Yük Birimi i (veya kullanma yeri) Basmci (mSS) Lls Y.B, Mosluk; Batarya DN 10 (3/8)l) 5 0,25 1,0 ON 15 (1/2i~) 5 0,40 2,5 DN 20 (3/4") 5 1,0 16 DN 25 (1") 5 1,5 36 i G~ilt sofben 10 Udk 25 0,175 J 0,5 i6 Udk 25 0.25 i 1,0 26 Udk 25 0,43 3,0 Lavabo 5 0,175 0,5 ,', Banyo-kOvet bataryasi DN15 5 OAO 2,5 . DN20 5 1,0 16 ~ Banyo dus bataryasi i DN 15 10 0,25 2,5 DN20 10 1,0 16 Basinçli hela yikayiei DN15 13 0,6 6 ON 20 12 o_n 11 ,o DN25 4 1,2 i 27 Rezervuar mustuQu 5 0,125 0,25 "". Pisuvar 5 0,125 0,25 i Sira yikama tesisleri i için batarya DN15 5 0,25 2,5 . DN20 5 1,0 16 çamasirmakinasi i {3,6 - 7,3 kg) 5 0,40 2,5 i Bulasik makinasi --J i (Domestik) 5 0,40 i 2,5 J y ...• ..".'''''''' .. 7?----'''''''"=~~-·= __ ~~_~~_, , ~. _____ .-0> ~~,~".="'-_~~ ~- çEsITLI ARMATÜRLER içiN DEBI VE YÜK BIRIMI DEGERLERITemizsu tesisatlanndrrgnlvanizli borulardakitavsiye edilen su hizlan Borunlin tanimi f Hiz degeri m/s 1 Ana bürularda f 2,5 - 3 i' Su sayaçi bramiinam, i 1,5 -2,$ kolIektör baglantisi Ana dagi ti 111 boMan i 1.5,-i,O J i Odalannalandaki bransiiiari vc'kannliar i 1,0 - 1,5 Konutlardilki kolon~brnns T -0,8 -1.0 i Hast;inc:lerdeki kolon- i 0,5 - Oj7 brc.ll1§lll~lnla~ Çcsiiiiç;,ip1ardak.l::boiulatd-abcHni hizlara karsi gelen debi degerleri (lt/s) -o a 1 'iv' an i z 1 i B o r II l" ap i -y Hiz miS 3/8" lj2~ 374" 1" 11/4" 1V2" 2" 21{l." 3" 1,22 0,51 0,139 i 0,422 0,680 1.171 1,600 2.633 3,767 5.796 1,83 0,226 0,359 i 0,63-0 l,(Xl8 1,757 2,394 3,943 5.644 8,694 2,44 0,302 0,478 0,844 1,360 2,343 3~100 5,266 7,534 i i,59 3,05 0.3781 0;598 i 1,052 1,688 2,929 i 3.994 6.577 -9,412 14,49 i j 'j jHiz i Su Debisi i YOk Birimi i Basinç Ka}1J~ i mis i lls i '" bar/m 0,5 O~177 i OtS ~ 0,002 i - i j 1 i 0,5 i 4 0102 ~ 1~5 s O~729 i 8;5 i Ot041 1 i i --" 2 1 0,968- t 15 --I 0,073 - 2,5 i d-?~5 i 24 0,117 i,,.,;;,,,,,, (.-Çelik ve dökme-borular (TS 1258) (K:ireçlenme dolayisi ile kesit damlmaSi göz öntine alinmistir.) i .i .1 i j i i i i i 0.78 O.QO 11,;81 Ô.il3 0,85 ~579 3,~ 3;~ ·~100 3;~ 3.~1 3-.1\32 a.1I:i:s 3;~1:l 'S,9S3 ~"62 ~e22 2,681 2,739­ 2.195-­ 2;ii$O Uos" 2;* 3,OtO 3;Q!J:! 2" 4,f"W 300 4.SS'I 3l/!!l4.507 3SQ. ·Mn 31s 4.e.i'i 4ILO 5,@ ~·5,j54· .-450. 5,303 4155.,(49 !QO S.sOO isa 180 185 11'0 115 180 185­ iSiti 195 200 -1li5 iio 11$ 120 125 '30 135 '140 145 1~,-' 205 211) .215 -'220 :!2!$ ~ .m ~ ~ ~ 0,011 O.!ll O.CLL 0,01 0,1)1 0,01 0.01 0,01 0.01 O,!):! ~~ '!~ '0.0', , .,', 0.11,1 0.02 0.0:! 0.01 0,9;20.0' Mil 0,.0,,' 0;030,Ol 0.11;1 0.01 ~Q.IU 0.93 0.01 0.0-4 0;01 i o;0411;IH !);Q04 0.01 9,llS;, 0.01 9,1J!S 0.01, o.tlS. /).p:;i O.D5.lI:.b2 0.52 0.16 0.1)5 0.01o.2210.07 ,0.02 0-.01 ( 55ö 15.~ 0.62 0-.15 Q,cs 0,010.87 0.21 0.07 0.020 M4 0,18 0.0l; 0.010.~Q.070.~ 1).01 iLOO e.l~4 ll.16 _ 0.05 0,02 -(j,23 0.07 0,02 M5 O,le Oi05 0.01 U3 0.07 0.02: D,ni eso 8•. 374 DiL!! 1).06 0.02 0.25 0.08 0,02 Oi5tl 0,17 9.Ç5 Q.Q1 0.230.07 ~ 0;01 700 6,614 0;111 0.06 0,02 O.~1 0.09 0.03 ••' •., ,.•..•. '."!'"'" ,p> ••• '" 6.,947 0.20 :0.07 0.02 0.29 (l.O9 0,03 , •••• , '.,,'" '0> '1'" ,., ... 7,071 0:22 0.1)7 O.tr.! 0.30 0;10 0.03 0.801°.,80.050.010.25 0.01 0.02 0,01 .!l!1O 7,2fl9 !l.23 .0.CIl 0'.02 O.~ 0.10. 0.03 ML 0.111 o.es 0.01 0,26 o.ca ·0.02 0.01 9()() 1.SOO 0.24 .~ 0.02 ti,34 ~ 0.03 0.62 0,19 0.06 0.01 0,26 0.08 0.1>2 0.01 950 7.700 O,:ii.j 0.08 0,02 O.M M3 0.64 0.190,08 0.01 0$ 0.06 0;02 0.01 1000 7.S® 0,27 0,09 0.03 0.38 0.12 0.0-4 bOni iç ~ IL\LYL 25 i :ll! J 40 J6Ô.I-~J ~'15O\65 i-iid l'S'I"~ l).t~I:i).qs o.ot O,1~1~ !,$S ML o.1.20,~ O,Of 0.17 0-.0$ 1.SL 0,,42 Q',',3' 11,04 0,.0",1 ,0,.1,8, (tcs'''' -!.6lI 0.13 0,13 0,04 0;01 .0.18 O~ 0,45 0.130i04 0,1)1 '0;19 0.08 0.48 !l.14 0,04 0.01,0.19 'O,lle O,"! 0.14 Q,ll-4 D,f)10.209-;lle G."8 0,140.0.1 0,01 lJ.20 0;08 0;50 o.15 0;i)4 0,01 0,21 0,08' 0.,51 1),,1> 0.05 0,01 .0.21 0.08, 1.801' i>.54 1,',,97 ,olS,'IJ, 2.13 0.63 2.300;88 0."13 0;18 ,«);a3 ~.-il.~ 0.93 M8 t5 1'20 1110-;129 1:i o'S66 130.801 H O.~ 15 o.!I68 18 1.000 11 1;031 '* 1.~1 ili 1.000- 2(1 ';118 M 1;148 22 'I,li'3 ~ 1.tllt 2-4 1;225 '25, 1.~ ,~ 1j!1S 21 l,om 28 1.323 2lt t.34.e .30 t,. 31 1.392 ~ lA14 33 1.438 34 1,"s!! 36 1,"19 3& 1.1.00 37 1:~!21 3e 1,541 39 1;581 40 1.1581 4' 1.601 42 i.~ 43 i •. « l,ass .is ,1.677 ~ ~1.tl96 47 1,714 ii8 ,1.732 49 1,750 50 1.7Q8Adi DiN Akma Basinci i Sicaklik Her KUllanisli! Debi mbar OC litre i Sariiye SogukSu SicakSil Us Us Bosaltma Elemanian 1000 i Muslok 15 10 6..~10 ~€O 0,12 0,18 Bataiya i 15 1000 40 6..•10 -eo 0,12 0,18 i Basmali musluk 20 1200 10 i 7...10 10 1,0 Dus Elemanlar; i 0,10 Dus kafasi 15 1000 38 60...90 300 0,10 Yan· Dus .- 15 1000 31l 10...15 180 0,05 0,05 Duskalasi 20 1000 33 -110 300 0,18 0,22 Dus kafasi 25 1000 38 -160 300 0,31 0,39 imvet Elemanlari i Batarya 15 1000 40 -140 500 0,15 0,15 i B<:itarya 20 1000 40 - 250 250 0,4 0,6 Batarya 25 1000 40 - 650 300 1,0 1,5 Klozet Elemani.,n Bas.rezervuar 15 1200 10 6...7 i 8 0,7 Bas rezariuar 20 1200 10 6•..8 B 1,0 Bas rezervuar 25 i 400 10 6...9 8 1,0 i Rezervuar muslugu 15 500 10 6...9 70 0,13 Oturarak 'tikanma Elemanlari Kuma 15 1000 i 36 10...15 120 0,07 0,Q7 Evye E'.emal1lain i Batarya 15 WOO 50..55 12...20 180 0,07 0,10 Batarya 20 1000 50..55 35...50 80 0,2 0,7 PlslMll'Elemanliiir. Basmali mus!uk 15 1000 10 4 7 0,3 Manyeük \/enlil 15 700 10 - 30 0,15 Manyetik venlil 20 70a 10 ~ 30 0,3 Manyetik veritil 25 400 10 ~ 30 lavabo Elemanlari i Musluk 15 500 10 5 60 0,07 8atarya 15 1000 35 15 600 0,07 0,07 Ayak Yikama Elemanlari Balarya 15 1000 35..40 25 400 0,Q7 0,07 Sira Yikama Elemanlari Balarya 15 1000 35 10..20 240 0,05 0,05 Dus·bataryasi 15 1000 38 60...90 300 0,15 0,15 DEBi, BAGLANTI VE KULLANMA DEGERLERIo Tesisat ToplamYük Uzunluk Boru Çapi Basinç Toplam Basinç Bölümü Düsümü Düsümü Q O.25x(Q)""" i d Rr={R+Z) Rrx1 YB Us m mm " mSS/mmSS - i i - - _ii ., - Yerel kayip S}mbol , Yerel kayip ON Sembol C - Kol ayrilma -i 1,3 membronh venUI 15 ~ 10,0 20 8,5 iKoi birl~$m<; - r 0,9 125 7,0 i 32 6,0 ~- 40 ila IOC 5,0 i -Gfiilçis o)1"llmi:i -. 0,3 i 1- Eglk ventil 15 i>12:i 3,5 i Geçis birl{.:::::: rO,4 . i i i "i Genisleme ;:;:- 7"0. -1 , .•.••••. J i i ,.., "!,i / 'v . liF"~ "-'- . 7 ,"'~ 1 ts' 1. i -i ""'i\ ~i'- ["'''i1. / +,)1'1 J .' / IJ'. 0>0 i --'i' JX'6' )i:. j i ./ "i( .L "Y..I -i "- ' /'" -' i / / , ~ ~. / I" +'ll" .L' i i i tic.'tb l)..,.. i i 1/· 'A. i .....•••. 11 II F / ••••• r v ~ .'1' i 7 i / '.i if)'. i -....... / L i i i .. J "" / 0+ x i ' i ,..$ J ' '" i ,.. ,,)i i ...- i i i 1 V , .••... L - ~ " o 2 5 tS 4 3 O, O. O. () fO i, 0,6 3Q_ 0,01 20 ORTALAMA BASiNÇ KAYBJ m;SS/m. Sert PVC Bon.:iar için Çap Hesaplama Diyagrami (TS-1258)M 0.01 "ORTAU\MA BASiNÇ KAYBI m.SS/m. 0,05 0,1 0,2. 0,3 0,5 -r :il III II 1,0 -+ rf- II 2,0 3.0 jf ORTALAMA BASiNÇ KAYBi mSS/m Dökmedemir basinçli borular (TS 14) ve dilciskiz çelik b-omJar içi:nç.;iphesapi~a diyagrami (TS 1258)anTALAMA BASiNÇ kAYAI m.SS/m (L- 0,1 0.2 0,4 4 2 0;5 0,3 5 1,0 3 6 7 LI 15 2,0 3,0 ~_.~30 <>.0 3.0 1,0 1,0 0,2 0,3 0,1·0,5 0,2 0,3 0-,1 0,5 0,1 0,1 0,05 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 -~1'1--"-7r} 1 _··'DV"-4.'P-·~I~'11 / ,/ 7/ V i!j,«'i/ ,~ II /, Ii 7' J 1/7 '" "-...~/ J if / /"I~}~~ i/i/ J! / / >-"'= " i i "..,~ "7 / r / i ~ / '" i· / / II ~j j i / i /! / 11 1-/ / 'K / ii '" J 7/ /} , i / " V', i ,"" i / Ii . v i ::r7 / i i / ~ i "/111,<, e ",~i , i N i /' i / t i ~ ,'~ i:t i / 7 ~1't;'J i. V, J ,/ 1 7- /,,) "l i "1 cg " , i i i J f ""'!i / i ~ ..f . ~., i j ."yP i 1/ .. i.... if / /_L • 'Y-~ ~li"rr7 i i - " / 'I·' ?7'-.. 7 '~'t.~, ~. --, , ,!llj_ ti',!.. 'F 'j ",,- i / ~'i .-J, /., j' /:.1/ TT )" 7 " , ---j- -7 --r~ eo t· 'I i i i / T i _ V 7 " 1---7 f :'-'.J 1- 'Y,.-i 1 1. K" i i 'i. 7 ] 1 N 1 J, ,'/, ii '7 i "- V i i ''Ç Ti "', ., r i ~ "v / y.". f .y. ri- /1 F / J i r- 7 ~ "71 , Z } ~ ~ f--7. i i J } -- i· 7 j 1. ~ 7 -1- ~)'lti iT li ~j - -'-11Y1' 1/ ri rJ i 7 L, 1 1 7 " r;:; rl ~ ~ J i i i 7~v i 'v: i J I, '2; 1." L.J. 'jl., i-i 1.Lf.- ' .~. L~ f-'] ~ -I-:tz ' , i· .~ 7 .i ~ i t {-::~ ., - blt ~"l." '." _ T. .-/ '. 7 1_ '" ,- f--I ":.. -r ,-, 7 _ P" i ~ ~ •.....• L7 .i.~~. i-,i.. _ . __ .i..• ----,. 1.- 6 7 8 {l,l 5 LS 0,2 Lo 0.3 0,4 10 0.5 30 omA! AMA RASINC KAYRI m ~~/m Galvanizli çelik borular için çapliesaplarna diyagrami (TS 1258)ORTALAMA BASiNÇ KAYSi m.SS/m. . 0,1 0,2' 0,3. 0,5 1,0 () 0,1 0,3 0,4 o 0,5 1,0 4 , ( (1/111 Vii vi ~~ 1 in ' '-'(' , tr If) ri;:: Ij v V ( l- l •L '1 j ;1 i'~ i- f i i [/\" ,( L f- " L i / " (1/J tiL v ;~+.iL . V . --;-- 'i<. v av.. /. ~ I••: fi- jJ <" i L rz /'-1 'le V ~ i 1 ! , . f..., lL' ~ Z 1(2 '~+~L' ,oj ;6.,/;:-!zt ~ .. '[ (L ',i 7'it.. L L ih. ~ i- ,- c>, ( tL, i i (, 1;-,1 Li) iL' po, , . "'1 J K e:-, t'2 12Z:;i"- "'e+,-, i- IL L c"'~! ,!LlL k "i i-- --}....J L ~.1 L~"~/di i Ll" i.~ LL-! vLl / ( .L "I ' /- ~~ f !7' 2:f, i II -",' ,L L .•.'~ ' i( V i ":-ii L .t. ~ ö'",' ..i- i'. L . c::, " li 1. ~'" r +,:, L J i il 1 'l'." -;i. L 'll•..• ! i '),! , ,L I'-,(I! t f fl'1l JL L L tJ .t- ',L V Di 1. " ~ , . {-- -" _ i- , 'L' ,1' /,L i{. '" iLlLL ~ j '::Z' '" ~~i L '''' f--c"'h.~+T"- ": L '-' t. ~_ ' i "'" 7 ': +- 1'1'- _ --' '-, L ": -' ,. L _ !LL L.i. u;, l'. IJ c L L J, t- 'L -1-.-1" ['S;'6+~J. f,. L "- .il. ~ ~ "" '>L J. IL '-' .i- ~ , 'L.L .L = Di. .L L~ ,L -if-t:i .$- j;.. L i;:c- ""- .J- - - ~'b --'- ,i- L"'- .. .L • ~ +~J' ~ 'i L C L ~.J- i "ii{J •• _ ol>- -:r .•.•...• 'f "" LL -7\ JL "'~ ~ il -'- .L .L ~, t- .il. -{- '-" ~ -i-r .i- L i- '-I-~ f- t- ~ >-" L = .il. . W _, . L -r . ==-= i- "- Le. .J- .;i- -= = :3 -+ -i'- .1 . ',- L =f::. -uL t: L-- L ~jl.. ~.- -i:::i::: :i. y- --go"--=.' '- -t-i+=;; J. 'IL.. + - 1, 0, 0, .C. 20 3,0 0,01 0,02 0,03 0,06 0,1 0,2 0,3 0,5 ORTALAMA BASiNÇ KAYsi mSS/m Bakir borolar için çap hesaplama dlyagramil (TS- 1258) 1,0 2,0 3,0HiDROFOR HESABi Hidrofor hesabi, hidrofor pompa debisi ve basma yüksekliginin belirlenmesini kapsar. Ayrica kullanilacak hidrofor tankinin pompanin devreye girmesine bagliolarak belirlenmesi de hidrofor hesaplari kapsaminda ele alinir. Günlük ortalama su ihtiyaci (Q [lt/gün]) binada bulunan insan sayisina ve asagidaki tablo araciligiile hesaplanir. Bulunan ortalama günlük su tÜ.ketimiekteki tablodan alinan katsayilarla çarpilarak saatlik maksimum su debisi (Om [lt/h]) bulunur. Bulunan-makSfuium su debisi 1,4.. 2,5 arasinda bir katsayi ile çarpilarak pompa a'ebisi (Qp [lt/h]) hesaplanir. Pompanin devrede kalma süresi Z = QJ(Qr x: ii-ifadesinden hesaplanabilir. Bu ifadede i: salt sayisi 6-10 ai'"aSinda-:seçilir. (en çok 15 alinabilir.) - Gilnlük oitalam'a su tUk:etimlerl SaaiJik en fazla su gereksinmesinf bulmak üzere kullanilacak katsayilar 0,4 0.3-0,4 0,2-0,3 0,3-0;2 . 0,15-0,20 II 0,1-0,]5 0.3 0,3-0,4 i 0,3 Binanin cinsi' 0,4 0,3-0,4 0.25 0,6 Katsayijan . Koniitlar: I-lA daiicli apanmanlar 10-20 daireli apartmanlar daha fazla daireli apmtmaiilar . kösk ve sayfi ye evlen Oicller: 2Oyatak!1 20-50 yatakli 50 deil fllZla yatakli Ha<;taJJelcr: . 50-500 yatakli _'iab! 000 ya!akii ]000-2000 yatakli i Okullar -i ~lalar Ishanlan i i Cinsi ortalama tllketirr (1tJkisi) Lavarolu 60-80 . Konutlar . DusJu ~~~ Kilv'"'l; 12C 2 Oteller Diislu 100 KüvctH- i 150-200 i . Hastaneler , 200-500 Olaillai -5- Çocu'ic yuvalan 80-100 i Kresler ; 100-150 ~Ialar- i 60=80 Lokaroi1ar : 20-100 Bahçe.S'jiairui bi r seferde 1,5 Itim' Binek otOSll (temhdik) 100 lt/gün Hidrofor tankinintaydali hacmi Vf = (Qp-Qiii}x Z ifadesinden hesaplanabilir . . Hidroforun alt basinci tesis"-tll ~. :_0'" ..... \, , . 0- • .. .; o- ., .C j ... - .. ~.~... i ,0 • -. ~ , . - 4: :. •....: l . ~.~ t.. ••• ,. .~ '. " .... , 3FL;·~~. ° >h~<'o,o 2~. " ...~ •• ': ••.""; • " :- ~ •. t ~: :'0 ' ;, ~~~:::~ ~ : : " ..•. -.. 4"_ e_Pis su miktan!akma degeri ve baglanti çaplan Pis Su Miktan Pis Su Sarilyat Baglanu Borusu (lt/s) Çapimm Hela tasi 2,5 10 100 Banyo tekIlesi 1,75 7 70 .Otunna banyosu 1,5 6 70 Ayak yikama banyo 1;0 4 70 Dusteknesi 1.0 4 70 Kova do1durma 1,0 4 70 -(Küçük) Kova doldurma 1,5 6 70 (?rta) 2,5 100 Qrdek yikama ve 10 dezenfeksiyon aygin Sürgü yikama tcknesi 2,5 10 100 Sidiklik firin bash) 1,0 4 70 Tek gt>z!üevye 1,0 ·4 70 Ikigöz]ü evye 1,5 6 70 Büyük mutfak tcknesi 2,0 8 70 Lavabo-{küçük) 0,25 1 70 Lavaba (büyük) 0,5 2 70 Bidc 0,5 2 70 Döseme süzgeci (7(JJ) 2,5 10 70 Döseme süzgcci 0,5 J 70 k. (WC gibi taliyerde)Yatay ve düsey pissu boru1anndan geçebilecek pis su mikta."ian ve yük degerleri NOMINAL YATAY BRANSMAN VE ANA BORULAR i KOLON BORU Pürüz katsayisi = 0,35, BORULA.RI ÇAPi Pürüz katsayisi = 0,25 Egim: 1/100 Egim: 1/50 Egim: 1/100 Egim: 1/50 mm i ll/s Y.D lt/s Y.D ltls Y.D lf/s i y. 70 1,4 25, 2,0 36 1,75 32 2,25 41 i 40 100 3,9 -,.-. -\ 5,5 147 4,9 130 6,9 185 150 100; 125 7,0 2:10' 10.0 i. 400 9,0 360 12,6 500 i tK)(j 150 12,3 600 17,5 875 15,0 750 2LO lD50 9f,() 200 28,0 1550 38,0 2170 33,0 .1900 46,0 2630 2200''''''.' YAGMUR SUYU TESisATi :,,;"'1 Yagmur suyu boru çaplarinin belirlenebiImesi için yagmur suyu tesisattyapilacak alana düsen yagmur suyunun hesaplanmasi gerekir. :;;j Bununiçin, Qy = A x r x W /10.000 (ltIs) A: Yagis alan alan (m2) ", \ , r: ya,gis siddeti (ltis/ha). Bu deger Ankam için 200 olarak bilinmekte, Istanbul için ise 300 olarak bir defa belirlenmis bir deger olmakla birlikt~4er il için belirlenmesi ger~ken bu deger ülkemizindiger iileri için belli degildir. 1.: ,;< " , W : Akma dagilimkatsayisi ise yüzeye düsen akismyüzey tar~findan emiiinemis kismunnbel~(lenmesine yarar VOzeyin durumu ve cinsi , " Sayisi çati {Egim?: 15') , 1.ci " ", .. çati {Egim < 15~} ~ .. ': ~,8 Çakil dökme çati , i 0.5 i Bahçe teras .-; .. ,., 0.3 Yikama alanlari. rampalar 1,0 " Kaplama. asfalt. 'beton yüzeyle, '.i 0.9 piaka veya curuflu 'Yollar "'".:.:.. 0,6 " Kaldirimtasi kaplanmamis yollar. kaldirim/ar ,,'. 0.5 Oyun alanlari ve tesisleri' 0.25' Ön bahçeler. avlJ. k~ianglei: 0:15 Daha büyük bahçe/er,· arka bahçeler d:10 Parldar. bostania:h bahçelei 0.05 AK~1A DAGILMA KATSAYILARi .~:/ ~: ;.. ~-~ '. ,: Oltiklarin her 15'm boyuna bir kqip~ kullanilmalidir. ": .. -;r~.: ."">;' ~ Y~ur suyu yatay boru çaplarui.inbuIunnias1 ii .f 2 . i~ '~ , 3 .-; .. i: , .," 'Jr '00 .. ,.1 Boru çap. ... = ., ~ mm Yagmur Suyu Yaklasik -o •• i ~~F '50 200 300 için debi ,rioo VOk Degeri deg •••. i . i 1150 (YD) (Lt/S) >- i egim Eillm '40 l' 90 70 45- 45 '.~. 210. ' ,'35 " -'LQ5. '70 100. 100 75 .2•. 1 2eO i >185 '40 90 "':f '00 '2.8 350 i 230 175 '}S '30 3,5- ~15 i 27S 2'0 140 ; . , '50 4,1'5 [!~ 480. L,~ 240 160 ,25- ,7S 4.8 550. 275 ·180 ~:. 20.0. 6.5 • 62S •... 41S 3'0- ,200 235 6.25 700 465 aso '231) 125- 270 7.0 'O. i 8~- i " -O=S 775 515 ,390 260 300. 7.75 s:g 850. 570 42S 280. ; 330. 8.S ~ 925, 620 465 31-0 'SC 360 ,,9.25, >- 1000 565 - SOo. 330 400 ~~10.~;" 70ô"'''''' . 530. .,350 "450' 10.6 ., 740 560. 370. 150 500 1,1.22 790. "590. "CO 550. ",.85 -e30 ,620. 420 60.0. ' : ,: 1.2.5 ;350 90.0 675 460 700. 13.5 1500 1000 750. 50.0. 20.0 80.0 15.0 1750- 1150 675 575 900 11.7,5 . ~. ;~ . Afji:iro~i mm i~O ~. '1/1°0 ~g!M i !I;.!ilm "I(~g!iTI!Jr IlÇm Y!iifk:O~li rror Yakla~jk d!llbl d~ilri, tHIS) 140 ;21~ ~ ~ m ~ .~. 1~ 1~ 't500 17'~ '~ 13S 11:65 ~ 100 1.iin '100 ~ oob ilOO{l U,5ö J 70 'i~ ~.ti:J. ~1p 5!0 ~ ~ ~ 675 7'~ ~5 .~~ 70 00 ~13 ~ .. •.. 310 ~ ~~ ;~§lf ,iiCt'!­ 410 4.,,~ ~ ~S J ,~ :ts 100 l~o 1~ 17:5 ~ ;~ ~-ro . ~(li ~ ~ - ~i:i 500 :~ .~ #'00 i800 soo 1,:;'1· ~; 2.8 3~!!t 4,.1'5 -i.s .. ~j;. • '1~ 11.22' 'i'l..• ~ 12,! 1!a:5 1$.;0 1.1,5Yagmur suyu düsey borulan çaplan 1: Eijlm 1:2000 1:1 1:1 1 1 1 1 1 i i i i i KolonÇapi irm (EnKüçük 50 50 -",., LV 100 125 150 Yagmur Düsen Alanin Izdiisümü Balkonlar 6 m' ye-kadar olan çatilar -50 m' ye kadar olan çatilar 150 mL ye kadar olan-çatilar 250 ml-yc-kadar olan çatilar _ 400 mL ye kadar olan çatJ.lar i L Konut d~Slana pissu boru çapi-debi-· egim iliskisi Yagmur suyu ve pissu ayni borulara baglanirsa borularin yük biriminin bulunmasinda ifadesi kuIlanilir~ Bu ifadede (YB)t Toplam yükü, (YB)y Yagmur suyu yükünu, (YB)p piS5U yilldi.,ü ifade etmektedir. Bulun:in toplam YB'minden hareketle ve pissu boru çaplarinin belirlenmesinde kullanilan tablolar kullanilarak boru çaplim belirlenir.YANGiN TESisATi SABIT BORU HORTUMSISTEMI Yüksekligi 22 ID 'ye kadar ve 7 kati geçmeyen binalarda tüm. boru çaplarim 2", daha büyük binalar için kolonlar L \" 21/2", bransman1ar 2" olmalidir. Hermuslu.1ç 3 bar'da 500 ltidakika debi verebilmelidir; Her yangin dolabinda mimimum IS ID boyunda anma çapi 53 mm OLanhortum kullanilmalidir. Yangin dolaplan her katt2-olmalidir. Yangin dolaplaM_l1mbirbirineuzaklig; en fazla 30 m olmalidir. Her 500 m2'ye i doiap karnilmalidir. Yangin tesisatini besleyece,lc tüm su kaynaklan en kötü sartta ve noktada 3 bar basinci saglayabilmelidir. Kullanilabilir su kayna.1dan " Basinç ve debisi yeterli ise sehir sebekesi ., Yeterli su deposu ye -yangin pompalan •• Statik basinçli 5' •• depolan " Basinçb su depolari SIPRING-L.ER SISTEMI Sprinkler basliklan 57-260oC arasinda tasarlanabilirler. Normalyapilarda 74oC'ta devreye girecek basliklar ku!!amlma.i(t..adir . Siprink Sayisinin Belirlenmesi 1 sipi:in.\ Basinin-BesleyecegiMan :in? HafifYangin Hasar Riski orta ·Hasar· Riski (Endüstriyel Tesis) orta tbs-ar Riski (Yüksek Yiguili Depolama) 16-18.5 12 9 Siprink1er arasi mesafe ise 1.5-5 m arasinda seçilmelidir. (3.75 m'yi gemmemesi tavsiye edilir) Siprikleriii duvardan minimum uzakligi LO cm, maksimum. uzakligi 1.9 m olmalidir. Deflektörün tavandan uzakligi en az 75 mm, en uzak ise yanabilir tavanda 300 ini:n, yanm.az tavanda ise 450 mm olmalidir. S~basinci siprink1erde 1 bar'm altina inmeinelidir.Ana kolonda.ld debisi 1890-2840 ltidakika arasinda olmalidir. Bu degerminimum 950 ltidakika olabilir. Siprin.ld.ei-tesisatinin 30-60 dakika kesintisiz beslenebilmesi istenir. Bu Dedenl~en az 15 m3su deposu gereklidir. SiprinIder tesisatinda kuUamlacak boru çaplari asagidaki tabloda verilmistir . .sprinklcr lx:si borusu ç,iplan BomÇapi. Spiirilder s:lyIJ:iri 314~ 1 i- 2 i 1/2" S 2" lO 2 in: 20 3" 36 31/2" 55 4" 80 S" J40 6" 200 i ll" 400 Q = 21.2 x (P/6.9)o.5 (lt/dakika) Ifadesi de detayli gesaplarda siprin1derin pijskürttÜgü su debisini verir. Bu ifadede P kPa olanisipriklerdeki basinçtir.,;tv <..'5diA t..te.. SogukSu Bo.ndar.uHlaBo.ruÇapi ve Basinç Kaybi Hesabi Dryagramlar N15.5°( ortalama sicakliklar için hazirfanmistir. K0ndenser ve evaparatörlerde ·kuHamlan su devrelerinde. kuHamiabilir tab!oJardir..9.oj7..O:o.c..sicak..su .tesisatl~inJ,çin yaklasik.%10 faziabasinç kaybi degeri vermektedir. Sistemde kullanilan hiz sinirlamalari boru· devresindeki ses. ve titresimlerle ilgilidir. Basinç kaybi sinirlamalari is.ekaynama ve bunun sonucu olu~an kavita~onu Önlemeye yöneliktir. Basinç kaybi degeri 1 - 4 mSSjl00 m arasinda kalma!i ve 2,5 mSSjlOO m degeri kullanilmalidir. Akis Hizlan . 2" kadar borular için max: 1,25 mis 2" 'tan daha büyükçaplarda daha yüksek hizlara..Çlkilabifir. Ancak basinç kaybi sinirlamasina dikkat edilmeli ayrica boru tesisatmi havadan anndirmalidir. 2" 'tan küçiilchoru!arda hava ve ~gaziatm.su tar.afindan.sürüklenebilmesf için su hizinin 0,5 -:- .0,6 mis - arasind~ olmasi ve bu hizlardan düsük olmamasi gerekir. Boru devresindeki yerel -dirençlerinesdeger uzunluk olarak ifade edilmesi boru-hesaplarini oldukça pratik hale getirmektedir. Bu nedenle sogutma devrelerinde bom çapi ve basinç kaybi hesaplarinda esdegeuizunluk yöntemi kullanilacaktir.-;bi.-!.\"V 1/'00D- '" < ":c, 't }j _tl\ •• v'i •...•... /~·; (2. ba, " ';;'151~ mrJ{J, -:::. 30, ~ tgl k , , . ;".i(, l. ( } i K:. ( i /:::S At:, ~ li:. p :5 0.0, Q 300 ·WC ~ iH i O ~ Slt/ 5 ! \ i J j ; (i ho i -;;;432/;. fcolhS ('n~O i M' C. '" cl -. ('~L 'i,y"; 'J U"./v - ·ör.. "~O( Ifjt :o {Do:1 t" i li ~--~~--_. __ .... F· ri :~ ~J S S? ~y._~t ..g;~~ /2(/7 't':tl ' C\ () 'f:j} .' U'l ({,j ) .,?i _", i ' _n_ , {i',. \ ..~'J ..-./Y ··.,.·'1 "f ~. {~~L~· iJ,-. -t 19;, -::6, 2&iL5G~· &:". ",1{,(6 f:;;(Jib ~J\J. -'"{ii X ~{/3Z, { ~ Yf, ::o 221-,5 '-' &0-::- ql&1J 19-'b: in/d Oi 2-&0 :::61, -::; /Yl15 ----o- . .ses f/i;ib.te.-iti i.lo.' 3 be, {,çteo', ~ t.;.x( ci ~ r;' " .••... \o-- Y:;;-{Z,OLr 15-"'" Ü LT 2- il ;:-37, 1:' (li 1$ '1 h<=il 1 f:i WL V-::· !'f, ,....{.; BJ 2- bt;;t/ (s) (J (iLi v-::-I~ !'ri/s 1. WL (tt) il/i!i :{ku (11 Z if :; bo,. OJ :~~ i L J f'..._ 'g) 21/ (2) .i/IJ~ tgi'2 trii' -:;: q5.b& Yi :: L~ U ~ -;:-15. 2&'1-5 ç;tj. ert- ;;: ~,U-:::4~:?-2.. Y ;;;-iZ, 04 1.5-= 0, 'Tl z. • .., -, J V ::: :;;;21 1" {ti 15. t hcii -t {II Sii (, 'b:;.. ( V'" 1<; ,~l fe; 2. bt;>,i (S) {/zll ir-==- iÇ ili /5 2. tal ( c,J e/2 f :;i lo, (/) "'i /: .....e..>: ") i·C!, ei i } I, \ sabi t -Basi nç Düsümü Metodu\ili1lliWt~- Bu -metot yaklasik hesap metoduolmaklabirlikte pratik açidan yeterli bir yaklasim sa~iamaktadir. Bu-metotta; • Buhar hatti-sematik oIarak-çiziUr. $ ;Hattin farkli debi tasiyan bölümleri belirlenerek numaralandirilarak adlandirilir . •• Her bölüme debi ve uzunluklari yazilir. ci Basinç kaybinin en yüksek oldugu düsünülen hat (kritik h-frt)seçilir. ~,3 .; DIN 2440 120 oC sicaklik, 0.5 bar basmem üzerinde degerlerde kuUamlmamahdir. _DikisIi siyab vidali borular TS 301/1,2,3 ; DIN 2441 120°C'a kadar sicaldikta buhar ve kizgm su için Imllanilir. DikisIi siyah vidasiz borular Büyük çapli hatlarda asagidaki sartlari saglamak kaydiyla buhar borusu olarak kullanilabilir. 32 bar basinç, 400°C degerierinin aItm.da kalmasi ve p .T < 7200 ifadesi saglanmalidir. 10 bar basmem üzerinde kuUamImamahdir. Dikissiz Siyah Çelik Bomlar DIN 2448 . Prof. Dr. Ahmet Arisoy TMl,,10B MMO Istanbul Subesi "Kizgin Su ve Buhar Tesisati Seminer Notlari 30-Kasim-2 Aralik 1990 - Istanbul"i St 35 v3 St 55 malzemelerinden yapilabilir. St 42 tavsiye edilmektedir. 100~ bar basnca kadar bu borular kullaniimalidir. FittingslerJe uyum saglamasi için standart olarak üretilmektedir. Anma çapina göre üretilen standart boru çaplari 15,20,25,32,40, SO,60, 80, 100, 125, 150,200,250,300,350, 400, 450, 500, 600, 700, 800; standart basinçla!."ise 1, 1.6,2.5,4,6, 10, 16,25, 40, 63, 100, 160 bar olarak tanimlanir. Buhar hatlari genellikle 16 - 25 bar' dir. Anma basinçlari iooe için tanimlanmistir. Sicakliga bagli olarak çikilabilecek en yüksekbasinçlar tablo 3'te verilmistir. @ Buhar hatlarindaki en önemli problemlerden biri su ve buhann birlikte akmasi ve bununsonucu olarak koç darbelerinin görülmesidir. Bunun ortadan kaldirilabilmesi için bazi tedbirlerin alinmasi gerek::'., cl> Bunar dagitim hatlarinda akis yönünde egim verilmelidir. Egim yaklasik 10 m'de 40 mmolmaIidir. Bu egim saglanamiyorsa drenaj noktasi sayisi belirlenmelidir. b •••• 9J)Q O: 1$'4 :M,Si ....,.~~~--....- ..._-_ ...----_._-~ 9.W OJ92 Sll50 -S.20 ~... <~.}.9: .. ' --~ 9.30 0.1g<}: ... 91.92 '=9:'40 "6:'i'87'"-'C- ~ 9a.(r6 . 9.5.Ö· ,O.lS5-95:.4-r !.......-....... ..... ;-r·'-'.f ..•• ·.,.•.•• ~'---··.- .•• • •.• - ;:-; ~ .9.t"o O:IS4 97~lS .9;7(JOJ-82- 91:1.61 .. '.- ',"~ ... '"",' '.-;-; ~ ..•.. "'~ ._~.~_. _ ~.fB42~.,~."H!-f.75 , :9.9'il '.,0J79 '.' .,','1~'V ~1··0~,'ii(--k~~. iib7', 'riM-A() .- .. =-_ ,.,.' ,.. J.--'--:_~~ ....•. ~~ .•.•.. ~;- __ o i~~'{t. tU 74 ··Jrnim '!~~~,;~" " ~:~i?i ~:." ... 0 U'h?7 10:00 Q, r~9 .' ) J.$.7Ô ~.~_ .••.•.•..... ". •.. __ .~a.~. -:o ..... 10,00 {U66 '119.59 _. ~ .•• ,~•.• ,,__ - •.•:- "i' ••.•...•••••. _ ••. - ••• -"'" ••~,~ •• -• ~~. ~~_~ft=3' !2SS4 U1t1 i:U61 'lZ7:56 "'_ ..• '_----. ' •. __ '_e'_~'''. __ .• ......:..._v-, HAD (U58 131:64 I·L60--" -iÜ56' i35'.78 14.41 tAJ6 1-5."18 , 1621 r6.S'8 i7]5 ia..54 19.34 0.374 3,30 4.00 ..------ ..- 4..1-.1:) OB55' :t5A·3 ? CfO 0461 .., --.---.- ---~~_ . 2\. tn (1.451 - ~_., ·h._· .__ .l?o 0.440 0,431 --- --." 3.40 (iAn -----~.- ..,.~-_.~ iLw {J.4i3 --- ..~ ..--,-- 3.60 0.405 3,70 0.396 ia.16 . ~~ .•....•.._.,...~---- 3.so D,B::19 21.00 -----_._._~.~- '-~ .3.90 '0,381 2i.gs ---.- .. .,.... .. --_ .. ==-..---------- 4.10 0.-367 236! .•..........._-- .-. ---.-..,.--- ~--,-,.~. 4.20 (J &il 24:51 3j~;;B .. ----..~_ ..---- (, 95 OSOl :36<;i,t ....•. ,.~ ' '"'-.' ~ : (~1 Q 8":3l ..•._-_.~ .•.... ---.._.-- l.Ofi O.8[i.() 4067 - ..-..-,... ..-.--'-.-,.- •...-------. . l in IJ.B4 i -.. 4.200 .~ > .-_., .•••••• _'"..,."'--.--~.~--- ,'- -.- LI:i 0.813 4A5a _' ..•.•••• ~h~=< •••••••• _ i :10 0.006 1 2."1 0788 1.30 o.m 5.016 -.-.- -- _ ....•~- -. ,;;.•.- ...•.~-- .. i 3$ 0.757 5,2.91 o' •••. --.- ••.••.•••~ •• -- ••• - l.-m 117.t3 S5W . .,..-...---.---'-'-- 1 ,t"! o.ne 5;73-1 .,,""---~~-~~ ..., ',.~,.,._ ...-- i 50 o.n.; 5361 '" ------,. ".., .....~.~--" 1.55 O)'{H 6,in ~.- -, •..., .'~ .- -- ! 60 0,6e9 6A19 2.2fJ - o.Gl} - ---"--"'-. ~ ..' . -...•. I}O 0.665 6.915 4,4U -' _ .....,. -•.•.......•........-..- _- l ;;'fi 0.654 7.1&~ 4.:1U 0.342 213:2- ... "'~--~'--~'''-';' .•~ ..•......... ,-..-,.~.... .,...... ------- f BO 0.M3 7AU ·t&J 0.3.36 ia.ia J 65---Ö.631 ""~jiifj' ~'4~7"6--- 'criEn ~.".~ m.i? .. , .. ---.----"" .. ---.--.'-_.--, .. ~ ..... _._----= i 'iÜ 1i611 7.951 4.WO.325 30:27 -.--- .'-~" ....•.••.....•. , ....;,.,..,.. ..•-. ~ ..----"'- ------ r 95 u.6i2 112ro 4.900.320 3L29 ._.' ,.."10-li9 ~ • j() 504 621 145ö 2J ..39 50.75 ~CJ 57:i 718 lE.i8 26 52 57.09 t.~9 649 808 17.76 291~ S238 ~ 6 i.l_ 7 H 4.82/ 19.31 3172 66:v> -667 771 ·ti 62 21 88 35.95 77 11 ~ 1.56 a 80 1091 2J 50 3825 BU!!! S 12 -93111.sa U95 «i.n. l!i757 8 ö2 _9 n 12.39 28 04 45.;;7 ge 84 9.66 1126 1398 :19&1 49.:l-i 1034 102J 12.08 1463 3383 5ôJ9 1182 11SB 1331 --1572 3725 5130 1320 128~ 1501 1861 4045 66 66 143-4~ iJ 97 ie 3:i 20.29 48 55 BO,91 173.1 1811 IH2 2~49 54 92 90.23 LS;;1 iS 97 2O_1\) 27.(4 60 31 99.05 -2153 20 BJ 24 26 30.53 7012 115.2 -i 251.5 24 22 ?SAö 35.58 1944 lJOA 263 9 2744 it.:I-I 4ô 15 BI DO 140.1 302:1 219ô 34.31 42.14 9ö öz 157.2 J.l2 O 33 03 :is.so 43.38 1004 iLLS S 350.4 :i-i se -40 6~ 51 7355 ise,; 15-l1 1~1 2214 481 ..1 1!-)ol·5 1710 158.3 1~1 tl 241.9 51~" 611 o 1802 '77 ~ :!ol6O 25-1.9 ;/lll ~ Mi i 2059 ;.'032 2354 191.3 dOO 2 919 ] i!oa3 :!OJ J 219 9 290 66ô9 10J9 2:l:'1 :?:lO:i 2usl 321' 13; 5 12!}\ '5 .• n "1-11 ~ "J" OS 52 5 41 62f> S L~ 7 'J~ 7 i!v EI 730 a 5~ 8 ~ii 9,J6 9 ~. 1031 LO Li ~ 12.25 14 12 1383 15&, 15 ~7 20 n.••• öi. :':'S mm 'J,' i LB:;'! 1797 20.6-1 W/:,! 22.20 LUS 25 OlJ 2.•• ~ 26.3>1 2S5~ io 16 19.:5 i-~· ·1 i t).{,C,'--;)" J3 -1/1 IL.SU i6iii iao:i .i:4i6 EE ~9.5:i ~ 52 so 5/ S8 tll28 di 02 7ö:i2 tIll70 7T 46 ?Hi il-II:I ~. 102.G !f99; 1i2.7 110 .• inT ~ i;:s T 1:'01 . 1'71 1'41 ;;M i'S 9 W !ill 1t.5 3 !f.15 \~ mui " 19-6 4 LO i.io I.J9 D'9 ;00 .? 48 5 19 284 5 9~ i 16 05\ 344 :12 ~ 17 813 ~II 986 5Ts 1099 6ôd 1272 i; 86 10'; 735 1538 821 !7:ii 8.5$ ~ 980 2USI 1099 ~ 12.00 ~5 11 ~ ~ 15.~J 308 1814 37!l.) i 17 o ~ 11() 3 • y • v • i' , ~ • y r • y • y · ) • • r y i Y i y ~. y • v J , J Y i I- J Y • V • y 0~5 ° iiooss O.(iOI7S tl 00150 n.wiis o ["T-iO C.CUlIO o ((){;() 01)'<5 ° Ctiio o Oj(l 0050 005 0.10 012 O.OS 0.20 015 a 2S Q:l(j o ~S os ui; • UIJI}~H-L ---- l QUG:ias \' o u:iOli> , -- --~ x O.iXl!l2ü -.L ----~- x tl i)()() is -----1+-- --- -- . Oi)()()JO Y ~t:()ilir; • Oi)OOjS Y ___._~_~'~~_---1 OU2l1 --1 --~~---- X • 00175 ---1 '-- -- T ° Ü~O --1. --~- i .i r y OIJ~ '-~-~ . r 001S0 y 4" }{ •• : • .i .•.• ~1'1 t!ri.~.li: - 'i;, k'J o:y.; raomiçn h.: im.'.:ij Sayfa 5Boru Çaplarina Göre Buhar Kapasitesi (Kg/h) Basinç Hiz bar mis 3:2 (40 65 80 100 125 150 @ 14 37 52 145 213 394 643 917 0.4 cg§) 25 40 62 92 285 334 675 972 1457 ~o) i7 35 64 102 142 -403 576 1037 1670 2303 i5 7 16 25 40 59 166 250 '431 680 1000 07 25 12 25 45 72 100 287 430 716 1145 1575 40 18 37 68 HJ6 167 428 530 110B 1712 2417 15 tl 17 29 43 65 182 260 470 694 1020 1.0 25 12 26 48 72 100 300 445 730 1160 16$0 40 19 39 71 112 i72 465 .640 1150, 1800 2500 15 12 2S 45 70 iOO 280 410 715 1125 1580 2,0 25 19 -43 70 112 162 428 656 1215 1755 2520 40 30 54 115 17a. 275 745 1010 1895 2925 4175 15 16 37 60 93 127 24 385 535 925 1505 2040 3.0 25 26 56 100 152 225 42 632 910 1580 2480 3440 40 -41 87 i57 250 357 59 1025 1460 2540 4050 5940 15 19 42 7G 108 156 2 1 432 635 1166 1685 2460 4.0 25 30 63 115 180 270 . o 742 1080 1980 2925 4225 40 49 116 197 295 456 71'6 124-7 1825 312.0 4$40 7050 . 15 22 49 87 128 187 352 526 77D 1295 2105 2835 ®~0----81--1'35-21 i > 3(]S~~t 885 1265 2110 3540 5150 ~''''1. i '4ö 59 131 225 338 495 855 1350 1890 3510 5400 7870 15 26 59 105 153. 225 425 632 925 1555 2525 3400 6.0 25 43 97 162 253 370 65s 1065 1520 2530 4250 6175 40 71 ..157 .. .270, ....405 .... 595 ...102.5.....tS20 .. 2270 ... 121,0., .5475.,.9445 -----.~._-------_._----'-------- .. iS 32 70 126 190 285 475 OO{) 1125 1990 3 o:i " i::: ::r ~ - i 1 i 1+1 Sayfa 8