Isıtma Ve Tesisat Teknolojisi Tesisat Tekniği Ders Notu FULL (Ayhan Güler) / k: ,. (/.1 .. c~brf e i".., f/l // ii li v/r .0..-:'"" . ./ '-f C"- i ve / i,,. . 0!!:t";f!e/f,,? ) c ve; (,0 F V~. e -) ..Mu-!;:.c. t.-le?: /c;ve&.::i r ' /-! .... :J 1,..;/:. /.J(/f. 'ifafOf':'O)f. /(-::;v,.-;-/ .IJcJ'vr ":O) i. • <.. ;(C'i-~ v...,or Tv?ia~r~{ /vvJ/>;..., . J.J (C-..AAo: .r//" ........-cc f;/l ~Jf' !fvfc-~i' ,AO/''",e''): ;0- ," IJvv.c;..r . f]c.J. :(({c.i,,-,'c.·! . .S.c. '1 " L " dL /i.1!:/' - o~t'»l -o/c- tv ... (cri'? i <.Jcr:,-,/ iel 'lu/cr id'r /&(c.rt e.<."";i,,,dc. OeS.1 o-~-(-f, 'cc. ~o"v c.c"a' c.r+cr. 5ec;/(.-, ~v b,J/v .:."'-/", Ve ele(.'J,· ;cr"? ~.r" i~-rd ••. ~: ~"'J'",-. J'::t";~:; {,,,,(v;",,,r, (!Lv ~~J'/\~ )<-'J,;, .•.• :- S"'lC.~ he-r;c. J'oe( t~'I"'/=/. d.:..·;~~~ct-lej,-~)/?c.(,((e...C/o i • (j U .L~rv lie.vcJ'''''c!c., ~o,..... J.::;,-rfc..rt f"d(: o(Jvl .... --JGoo/l her 10(v /,""rc.-c.J1 h", ;(.;( il'c.c!cJt---,d~ ,. (\..i i J' i i' i jaiJ-'\~' d.. ),;......•...!,v",,..,,,r If.., v;ic..lc. Jcvl!c./>i~ /Ior./c-i'110:. f(tcIL< ,vssl "'J.••..• cn:.,i"dc.i.J fQ'-~ !,"'rc,ole.rlr->."" 2/2y/ )C>i",/c-~/c.n }Jclcvred-zL' /O- I fi . cil" i °1 ·1 fil! L·. /-LCX i;, C) {'? '- n:.vr·!.iil"), -...."C!Jif. r.. L.-';)t!"frl CflrISI..-jle,\,2r. l;) Ale e.... V"ge.~. "",..J"f~d.c...'C.1 ~r......i.-tVf:";/~f! • J 'J +/-i ! {Dj (CorCV Ve.. ~v &.c-! uru:'lJr ~v(v~"'-~ ~e'(r'Cu, tc~.~~ t~:(", ,-1Pjc.c. ik e.~ C-;,1 i"~ eo-. v?et ..• ot.{~J",-~., or .•..... "'IO:r.;.., 0../.:""""0. 1;",1''''''' ;10."" ""),'icl .. ·I.,d

i,.-.C' e()~ ",,/;/e1.:/',.., ~Mc..! t-J to)' i (?-CI,. lO v~u,~rI<: o {o,... o. 1- . f-/c:I/ofor J,rcifc!,i' 1, ••. 1.J~ (?C.ri_ u'>t:/,~d<, "CJ,~ <'''- ,1.,)/ .. ,,,,,:, t,;/rafCJr I..;((o.r, •.....•. c..ci"'-. Iniicl, CL,' 'k-f'" "'-1 .•...• -: t "-(,-,"'ric{ !,cJrv ,:,;p(Crf-71 'jud vf.' J •. .'/e((; t~.., .,,,/e..--, i('a.Je- ~~d~ f? c!ejv,' J~J":r •.. -/<'t.(_r ~-.i7/<,"re. - / - i i ,.. ( 1'1 ('"i .:;. ) (., t'"~.I. ~ ~ ..}.C\j c- ~'-d,../ (] ... dl ( (iZ.) ~~>\ Al T( r ~O) ---_.---- ,.,.~.',v ~.~ (7, __. ) M S S (Sio,,-, lo~·j •.(.r l,e.,,'I' (~I{c...''''1-) i; i i ~·gl i i i i ~ P.fH -= )",,55 i i ~ P Sc(j ",c. ~ ';,j .-Np'" Ci •... .r J te fJ,.j (''''fi:. c,i') ceLrç,({ -) J"J"'''' Jc.dec-:: L:r ;;i5nde okoi".,. iIA':-;;o"'e edeA.. ?~ Jtfi" ele /"orcL·-I: &'\.Jc7Ief~ :f,ç, e(e- t-e­ ie;,.., o." k; ~""".;., ••... ,-. ~. J,c--\:;" be" leJ...oe k l'\c\/C ~ O~- fre-)ör ~ "-, le t;~~~ ve::. ~.!i€.\..i.2,rl~ si i+C' .•..••i "-r\e. (."c,-,c. p\:i-\;:i"I" p.Q,,-,pc.\c:.rl ••• ~,ic ~"" ie" '"'-""",; be.)fe~rv-..eJ~ J c v ; ~ ••.d e 1k.c:.- CJ " \,e\\' \""Jc\"'.I ••.'.'k. l.c.i~" Cc.. 3,,"-.i ':i "" c....,I.~UN.':\k cl.\- "e. ~"t-- \'dv'c.\erl \,o"(c,,,( ••. ct.'!',:\:n·, .... i-i. 4\~ bC':>~"c.. ;>{e,..,;\~ cl.\- ""C,'",,,''\ C\..\.,..,de.. ,,"" (,-,' b , .. " ... v (\>reJo~kJ ..I<:. r"lvArr)Sr~ ~e"r ••. ~.::. J"~~P :, •..• oj:.(.. SC:\.,i~\e.~.:\\\c"i!~,·\."",ck.. 'rc-'c.le "l"e..,.\\a.. L,cvc- c.c"'-~ ..Ic\k""",,~ ol"". , ) , <&j;e~<'Ör\'; ,(,..fi" .••..• i€/d" f0"-'pc.. I..ro"l;:,/. ,I" i..c~ "'~ - ot..(Cd"'Ci-t.u.o~fE:Jco. C,c,lon e)e~-för~,..., c.",-!(,..c:lii.... \..,o.•.. ,~-~~""""'e..,~ Scs~c.",ç. i?i", )'~.{e."-"d,,, +c ..... ~c:. I,;,ci,~lc.-- lc ... ic .A ••.•• '~-+o.r\ lo".\~ol ",,-J~\eNo<, .••... ei,...ie C"'ce.l~ e.n~"-~..\DrJc "'"'~:\~ \...0. .... ,0.", •... ~,-,Jc:. er:Jc.... l,c,",c M;i"~!c:ri ..... c. ei;~ ",1"-'0.\' d:?c0- C)c ••....• cc,· •... d •. sc.)lc,,""'<,,~c ccLi'I"Uc.~J.cd,r. Hic\tvf>:irlc..-~o.. p""i;o,, po""'P'" lullc."'dd\), •... d"" .('lr+o. I"crc~,,"l;Jic.. S;\'''c!trc ~..., do(.".L Si \'.C'-ichr'" Sc,,,",,, h.,c "'o\- .. Cc.~."c:::l.c-. L.-c--ic. E'A.A\l; c:\••. So5Icn""'c.It~c. \/c::. j;\,,..,.J;rcdoIc-'l le •.• ! •••• Cr.\"tA.A l,:r\:\.,-1~ i e--. \ c::. l,.c"\A.,c:\'-+,,,,:L~. l.., )'s--te •.•.• de de.. .j.c.-,lc.c 'Sai' \eec. k. L,~",.,.fC. ;.;\ i~ 4CJ-\ .,1.,. =:1'" c-i. c:. "-'""'~, ,,~ ••. \"'e~."- i~ e i-i ,,-cl: r, 11 u ~" •... :\: .. J ,sf e""-'. dL.k. .J\ç..;.l.,,'" icer>i"d~J.a i,..,O'-4c. ..-",,;~-\<>..Ç\ \..." .... ,0. '\'0.[;.,1:-:\"- cil,..~t;\.lc,..\~\c. .. Jc1,;J..i..,-\~\ ...•.... ~c c::c\J,L ..•. ",1Ac.. ?C.,-....c,,- \"'''''.:i, .... .,l<:. 6c,'''c. l:c'Vc. c"Jcrrc,."." ·0cp,r"",c,. Se.rcJ~~Ue...J'~' cC/'I"""'':;)') , -Le )i~ c/-i "'",o )L~ 1P,"C L 'J (Vi, ) Q. '-' '" idr 'Cf-""r ...i,', ~ ..•. <::••.•••• .\. v, ~ de. \.:1 le.. "("'- \..,; dr 0""'" r . . i \ i , /i i i , i , i i .:t<:::...,..,. lt. e.. "•..•• o::::te:.. !t.-vIICr.' i"'-"C~C- ~.r -'tJ "'ç.~A-"l .• A,..o.i:':'-lc_t-~_ S~ .. !"'cLi"'- ~ O-r< b." f.c.!.e I'''J <-l:,c.31c.~d\1'. "'QtAe.~ , .... a'i,.' .... J,"- .lel .•... \""'cc;"-. ""'\vp \:,~ l,cc;"....,d.,.k ~.~ (,,~•.b,J ")-<:. ••..••.. "'-' I.L!..el"je .... '(J:lpAJ.eJ'l-. l.v i..,eL"-"; ....• t,'K/',--J .•. J~ I...C~; ...•....•fC'0Jc.L i..,cc.•••..... 'O(c.r ••.l o-cJ~c--d •..-.,l.r 'xl"'- ~~ I"'Cel-- d~ ~;'C!,jr ;ie. .•.... ~ ic.. c~<-- :'v doi C>'t--· S;" k,;={-kl,';L Sc~'"c.. c.rc\,), •... de ik JC"iJ" croi'''6 ~~, eletcl",vr, f . i!.., ;1:.' )cviiC cic)·,..,JcL Lc""'''- f"ldc:.L L,eei'"", c(<>rc.·c. ."Jlc-cJ.rir,..o H"Jr~t-<:> .... \"'e~c>~\ ~"'(t .)cc .•..•.•.•. ~ (J0..v..(' c.. C. :clro{or c1el.;"-,,, ....• ~el;r I."".."",e\': l"':d/Q10 r c:.i.i. 't:!. v).\- \,O), .... C,.., i••••• l"e\:r I{"..,,,,,,ei: -.i e ~4;.JrO.fOr /0-./;, ... ,.... t...c:c.-v. ••...•;--.- tel;rlero- •. ,; J i· f~"'f-r--- .' .1 .... -r-i .. hcc;. c~j-,-,,,, r-Jd""I'.,-"dc..cI,r. MCX;(J 0("1'. i ~o'"iu cep' b 'j':{ jJ/c1 /1' ~ kbfo~d~ / /, / / (i a j kc ...... Jlc.rd". __ f IL;,' O -re (ele -;>- /c.vc.bo bO ~so i.co) ..(0-, edc -) d.... d y-o-IIj aL Mc -.) JcJcr ~C!i G-,u / i , ('cl (1 '( ~ç....,. 1\,.I·t-'c-~ .- i- S." •• "'c. (JO· ?DO 'je] il" ~~((e-..fc.•. 5°"( A..A C ",i: (: .li " '1' L~"cl- tc t (o k~dC/< (fC'-" f c"< c.r~ {- Q,.. ~ L Gr (tl" ~ Qi' ~ ( -i~(,-7- 1, r) Q,-4 i i i i i Alt i LO"--{'C_,,, c-!<::.".rc. J~ h '-' f v ~ c t,; (i r , Gf'.1 \(r'= (Q/"-Q..'-<),,,~ 'Ye Ye -::-\(1. f'u.+' (!~'~f -pe Li ,'fe ",lo; -J~ (,V iv-, c 1..,'1:," '\ c,.., ~ '102') fCo.IO),dv. L; JJof-:.r ~~.clrorÇ)r h.• !.- ',- , 'i "_." G':"~" 0 AA C 1- ) e ~~ .\ ...::. .....- ~.L0~( c--- ~( A..C',.1 e. J tr. , '-.C~_.'e~.•. ,h;dIOfO(lo~,~ ivf;c;~i""i ~i'rlc G-:rc.IA..oc~-lcJ\r. ~\( bir : "",,p~lorc~ \e!. c.7\~.Ic1tj' L,'.J,ofvo ~o~blc,' IJ çr + i ~ i ---j-- --" '-.., ':-J::i'" i \ ; i )o.-t::Il:i~.e tei·: i: ......• _! U fe').. ( C. (Q~(1e orr\~ L i i {') tel I. l-.. Io.:~, i",r b,,",c de.. ~_r ~cl:,,,i G?d.;\",-,e~ L, de:, <" ycreL,. Or te\c-JV.c. "'; 1<-. Sc;:]';" .\-e)~')C.+ic~: L'Vi..-lr.;,.......V~ .A,"c.i·".c.\- 'S"O.A".;..~~ of-""",,--c...Ji'. ~ '~c:. ch ~,,( ic", le ('c. k: ~;clr",{",r v -le", AA (=i.~. U Pc 1-1 ; 5"0..<.< SS '2 ( •••• J (f.- ( 70 /-I-/L1i 1":/,,-,, \ <;0 li iL; ;.=;;"'", -))ca../le /(- If" 1,3-200 2,~(~' rJi' Gi,L::z.A.~OO" (,(1(;., _i,n ~ (J,,:,Ji bo,,-,5J S«.c ,Jd,. i i (Cl Jc.-~';czJ; [0,\,,1 c , ) ·r t' ,., v { ~1(Of -Gl"" L't. o i i i t~ ~ 'Q(. i i-') ~ de fO 1.•• tsec Ir' f. "z. ~ 2.i bi:)O L..J.100, ? O,ObL) t, L·J,-I, (tt.(f c.ce..{,,:t.ri'~-~ ro-lo cr f i ,re- ';(ir; !-' 'i/ao /i. [CCM) (a ( (cr ,,~, SC iL /0(2..)" /-1-. \(f-::. ( 43.200- 2fbOO)X 0IV~i.S- ::: i~m./,L. Ve Vi ~i~ i 1_-- , i i i j i i -i sl<:.c.~ i l' ! Ve· i W Su 'jj.ticdcn .. i) 1c..:.,C'e SO-fb->i boi..,i:rcr" SC"lJ",-(e oL .•..• " ..•.. (~c,p'j' ~:~i"-H .... b·,· ,\0< Jej·.r i":L,, L'\".\,,~ 1",."'(",-,,, /Y.~J<::( Sc"rc.,,, Sor ~') .•..•.. ' I(~\\c",dc- . J 6 .........•. c ~\ <:. , do Ler ;'~':> V nv" ~o,..,'-'c--:' .-v-c~ I,. c:< e.\: ci 2- oro--i d.:; t €.i ~ CJ-'V'c.. , ~ 3 ~ ""i '" 'n r "'~ , (Lv ( i c-r- ,,,--,, A...Acl--c. (. n e. k", tv, ;:t'"' "" i) cL.> "'--'er, ~O "",ler i JCA \ kcrk,o"A.>Of"\O~'~;+ Ic~e... d"' c/'" 5°:>-' L:ilcr. f(c:.rSo","-O"'O~~\+ 7eL,;,I; b~ ~c."i-d,.,...1 ~c,r.c:lc.l-: \"'~""-<0..5'ol",·,ri\"'- lo;r'e~~rz:i.:. Di ;Ie.- S,r\e • ...v.-"!. S"~~\....,i o r+cc~c~ ~c.'rd,r\r \/e orjc.-..\c .... ,..... O~ ,'I, l.o",ile",,,,,ei;,..,'0'<..\e.lie.r. JLJ n.:Je,..,.I"-. S"'f'l::ie--., \.:..,r..:, c:\...,c:.""lcn~. l"cCc:.l"'f' C:"'~ ö",:sv \,,,I, {C, L- Jc_ '-- . 2.=1,,_, Li,.. ce.l:, \.,~. '- i A J I----~ J, , i· , I--L--J i·· ···L. i - i i' ! i i i , i i L-- ... --i.. i':'ccc... ('eL): oI "'J,'i ;0.,,,, f~'" '\'~J~i,i,~,\--j-~ --.-.;; ------:-? -co) i : '-' (t-::> -,C l,,;L ci. '"' (rc~rv.eli' , /'c: L.; c /,' Q / ~.~?'. <-.! C~ t:..- ~~ ,..•. c: ! c ) i)c !-IC, i & fe." :. '-' \Je/~' (" .••• c.ve (/ . / d" '/ t ' i 6 Ci c/-tC/ete , v ~CJ ri ci ,I i ("i dCr i! /JV/1c. rcj-' ..... v. ~ôJ le 'J~/":r-feMj~, \LC~C.l te../"J",-,,-~or CEb ... ko~ 7~O i 'JJ}.fGA-. :'~tlc-. {Ic.cc. tu,. /j\uler 'JO'C"?O J,~c-i..... e eLI""'.··...!;" (l,vrd~ "'i-O~fs ( :;~ je.L 'le.. :\e C<:rc-C- •.... ! ~- i ('i"" i,-"""" Cric}!, v1' ~ Sc n,,, i.., d, !1'<.,1.Jr"·(C/ ),'i-l. ,Lfe.,> redir J';r l,:> L/!cri"", jirl: If:'1Ji"/". U -6.f sf' (ll" ?--(r ,1-1c.l"'" cC(Jfer. 0e(,> f J,.o ie Ir'! j ::Jr-v 1- OMe. }ii t.jCj J o,,0c fk".., ,kvllo~i""" J vJ~ cep/cr •..,'" j"::IJI' Q (C---c L J"~ tS/C)J'>,) ?iç+!-, .,,'\ CC!, Icn-i, ,1C/CA fe t /0(0L O " r..2... L ..J 10/11"",, tv de}" Id." ,C; ... '~ t.- i....k.{,·~ .;Vv.> I•.Uo-l-1'_ ~v .AA'::' ""'1:- •... eler: IJf\r . tv deJo~ J ere ki'r, I];:i.i,,-.... . c,~)c-f:,I"Vq1. oc.l (., c; !.-d;r. ve. . tL /elv]v"""v'; c; or {J.-vio",,-, 1~ 1-- Q ~<1 ') c>'\ ~ M, Ct. A. 7 l IhV-(J) ----·----1 "~·ji U rde;: i -- __ ._ ••• 1 09r( /cvd..;i 17, )'-3 ['GM ( j"" r5c"Jo .. Fvy- e~.""'~e.,. cJ<:l'o fe.-.-.. c i (L/~, , tot (iii _--'-41 '/.,,-,-,,") __ (iJ gCJ'AiJJ~ fAI'l/IMC' LI cv /i ~ ..H; "fl; i,,( J20 dc.;re/; ~ir r;,f/cr/Aic.~de.. ve. b c:..r'--rc.-.c. j.e i~("~ ~ /(c,'c I.J/ tc) tl c.-, {i "'""C) i :5 er'" J ~ J .: L;,,,cL,...., iOJ'-'''' ~ , li: o...., c e cloir e de _J Li!c'\, iC.-, S" cr ~"-'CJ\ j~b,f 102')00 P..... -A /!r-r ~ -i CO L 'J'(..., i •..•••. dC-1 J I, - f i ~ v-i '- " .:::::::;i C~ f 'j i/ e J. e:;-.;'- ( f ; . -,C(.N"_~ r""C f~"'d, -/ f'" ~"" j;Y'/ _... :~."-,--~ ... ,'--'" -". P iS .su {) e.j'''-'' O(.MCJI 2) ;:~'r ~~(~, f:;; pif Lr""""," I'vc. d e }c> .J" U..-ere c,'o -1c.j' S '0,...1.,./.1"'1L IIC/JC -) lIfe eJ L cl•... i...v../.v.e Ôkflic,;) () J dt! .tc;. .... i ?-öle ! ii S t.~{lC'i i/~el! Sorv lvllc,"itl~urdv' (; - J ~ f-:i./V' . ii DileN' i· . i; .ç....,!?~M ' .~.70 .. ÇlJ70 9100 f/r.o.J r . t> \ l!'('ö,y ~?O . LJ... o .. _.,,-- .._-­ ... J / rC•.. lc "o ... 0.<1- ., .. eo. .\rc~J(r .. VC"'_;J %1 ~orori i __ o i i i i l..:i/ool ic/-fç,-r ,),4;-c.c olc~ o' J,""C"'J~c,r'1l.)e c../Ji!*e;, '" fMc.~""') i i· - ~<.ri ..L, {... -I/V""'/.;' Ao lAe),,,>,.., ... .!.~~C=~ i . -- Uou..f l.· .. ·fIJ . .Jv. .. Jorl.! ••.•rJ ~ 2 Al _. - p.. s- -- - c. ic.3' dc.lc: \:,o r...,,;/\u./'l i ~'Or V 1'\ V./\ ~CJ ka-".; re p; ~ j-.i t,,:;; )(:,-/1. e.J~\.•..... e· \: d~r. Lii c.- \i,,-J(. k....; ~i:::,e d.,. -----0-0 j..,..) :) :•••.•- .k / ;;sc:r eve) i Sc.51c..~\J<: f&- i i i -Yer ':151'\ i~ ci - c1oJC/ (cr i di~c-, " ~~~C0i" i i i i i ikenel ,0: 0'- "';,...~ c i ;;; ,....""~ <". J.{ -: r-, i J r ~ •.•! c- i ·lCi ••.••... i ,.. •• i ci.;."",' f /IO/'---l eebr; O(c,c~ i le~"-J-",, ide- , i i, J ; G ii Ic.~i i (-i(./ ? CpC ii ,;1 CJ '1"; "':;;. (.CI b::',"\"t " or:c..,J", u { / ! '! e r/,-l(" f' (. leJ;~j;J; i~." i • I.. i (,...-...,c(" .••••.• ·, ~i.,.;.••..•. i.:1i.:.. \..,' jcc;!~e{: ;, ~'-~)"J.jO 'lti - r v,/ ') tv< .,,~ AA~ .\-\c \"" v').v", kc"cl,\c Sorv\çri-., 'lo;, lö-\"e1: \; r"~ _ \\< ..):~~~ c. .... c.}.~",le L· j\.Ar2jC(<=- Ic;:'c;:"~)e ~\~ lei-t> '(' c, c. .l" "le-.. c.. ,Ic,,-, tc ~.,\'-'1-. , ( , i A ...." c.. ':, ..' \" i~ e. •. '-- 'i e .' ~ C \ CJ\ i 2. ~i~ ;"" ele \ e ); +- q\c~",c\c.", '~::";r:'l vl~cL. ,rj) (lU TIL tn e. .\-\ Cr' •... \"'c'~c..I' L i vc,,-,"-c.e.. oJ .... ' ~.,:) ",-"le,r t i F in /' () ..~ .... j) '-"1"'" i .>(-~'1C ';frV--QA " ~ 1---··-··_· _ EU .,0 i L° :2 li / 2 .. ,,-cii VVQJ •... .:""1<-. efe' kr:klu .:le ~"'..J,'(._r ie-Ju. i' ~'/lav."''\Y..J",J",)~L_ .. t''J'''-~tc.rJCft- ..:i",-'~_ ... /.": _J e",k~olvr.~c: .. ·Li« _juc ....•. c->-._' . Je_fo(c-c-, .... ~"--'Jc:.,..J',",dc..-._L.C') L t'1' <..I"i(~ .)eYUc- . lv ile-, d.v<ôc .... ~v0C'. o'\...-I-'ci~"'-"'" lo",~ L-"L'J~ ç(,id 1< c..::,.,t~ .. 'J"'J''l ;' k • 'i Cc:. I •.J:{-<.1eic .b;ie :./-fCiiJ-e , o o o t&Ai" j\.> ~:JcOfCC"L _ ""1- ... i ,dr (j c-.::1''' _w" L Of °r V· -+ -D /' i i j- 'Jc~i~ . .{c:JiJc..f-LLi, \ c", \ \ e.., de.iu 3/~ tc"c---' CO J:yO ~~'J< lc••. c0 c.. k. e. \",\ L r. 1,)" - ) -••...•. , c- o-\-opcrk. {ere! •. {elcr- dojrv de.. o(c.~il;r, ~O 'jo j--{ff)A-,1 :2 Sf";"" S D'-> .... i CV de... (' c.'ic..---c, <-,<;-c..l,,-C,~, i "'o'" " ii { 1,.)'-'001 - ).1<-0 ~+ (oc:.<- .••• ,ri L}o (f IJc:.L 10 - 60 tii.. ii Lpr"'"") 31,:< A ~ 2 4 ',- A'li. " ,- f, V -1Q 2., __ .J. 2'/'2.~ 20 " ']" ::Lb u 1..." ~O ... ~., IhO " ) (" wa " i-" L.oC <., (Lor" c..c.p1c.r. l:;i~'\eJ;:y :'frf~5 . \ ,,\j JL)'I) o. ')onL \..d:r\e...t-. \ , -'~'c."'eA \ ~-C~/H--o~ / / f i " C>,~ Q~ 2A,2 >< ~ _P_) 6. 'J / (.bcr (;.f;(}cru?-. 1ooU,,- 1:)" tcO\ b,') ) (i~i J b ( c..... c \.c)rv.~ . i i ' i \ ...)f{\<,,\(t:r J,C,'\\j\ ...•. 1 s..::: ir, 1...' '.:,~r,-, c.ep \c •..-, l. c \:r!e \iZ /,D~f~ c\d,;); ., vf..,c.rc!i.. ;( i...,/) . .. N .2,.,.,/j• d.UAAc...r.. .1".::> <::",.lv ~u ~c,,'?:CJ"\• vf le);"c.d-i. --,~C \-l crJ" e..}....• (1100 • 1 -. 'i :tf'M \1\ 0<2 ~ 51 ••••..•• rO 60·7'!J ~(OO -f- s""J CI'" k: 1c."eL,(), 1,0;)':'1' Ic-vci...o \oIJ"k,.-.; i(.:;~.:i~ la/o,", L.c-i-.(.,,,dc.. e... oI4-kl' f\eJ)e l2/'l ci\e C,e.kr ;:) o ~ ---------------~ i i. -------1 y---- ( J bi r \ <' \ N' e.." .• ~ L"l' ~ c.ic.-. ' '2. ~1/1 -,/1 ~ e ~n;.f.­ c(Cf",:c-l- \'üJ':-l o/ .•...o/.- c,...,r, C \. --" :..)./u !c,.,· , i .. i i e,.., !:; v-('::t( cc!, .,..t: •.~~oj/c ..... 11 J6fA'l \UOfl? .. ~..::'>",.-c L;~~(e,...,eq.ll/')\-i. ). j "-4 C"Zjele. lo i Dr\de.. ~ Oj == A l<: irv y- i J, (ft 2- ~j"'S~ ).( 'v\r C:-c. ii o,) r, '200 r, :lou (v.r-' (' c.(cr _ . _."~ '_'_"h"~------"""~ -.- .... -.- ~~{C (.1 . ir" S<, /.:vJ<::e.(~~~~._ .. .. ~ f c- ii( '1 ~ ( Gr u 0,5 .._ ..._~_._ .._--_. __.-----~_.-._-_._----~-_.----- c< i c.-. iC/, O, 1<) 0"- ? c.,. O. 40 / -------.' -------- ..---- ------.-------.------ ,i, lt. lr.i<;/""\;/1 ere::,i .A.ACf, i) -"-' o(~c.fIJ\rr<~ 100 '2.00,,-,1)'.. ,'le 'O 6 -Lc}i ~ccC'cl.c "}c..----~ ç,:?-- ( 7-0 -2- ~OO ...•..• t 0(00 1"- "" U