Transport Tekniği 1 - 2 Transport Tekniği 1 Ders Notları Bölüm 3 TRANSPORT TEKNİĞİ – 1 DERS NOTLARI Muharrem E. BOĞOÇLU – Ahmet SAĞIRLI C. Oktay AZELOĞLU 1 3. TAHRİK GÜCÜ HESAPLAMALARI Kren tahrik mekanizmalar ının güç hesaplamalar ı da diğer makine yapılarına benzer şekilde yapılmaktadır. Buna göre izlenecek genel yöntem a şağıda verildiği gibidir ve üç temel hareket direncini kapsamaktad ır. Bunlar, a. Tam yükle sabit h ız ile hareketlerde moment ihtiyac ı : Bu bölümde hareket eden elemanların ağırlık etkileri, sürtünme dirençleri gibi etkiler dikkate al ınmaktadır. b. İvmeli hareketler için moment ihtiyac ı : Genelde iki tür ivmelenme etkisiyle karşılaşılmaktadır. Bunlar doğrusal hareketler ve dönme hareketleri için gerekli ivmelenmelerden kaynaklanmaktad ır. c. Rüzgar etkisinde moment ihtiyac ı : Sistem üzerindeki rüzgar etkisi sadece yatay yönde hesaplara katılmaktadır. 3.1.Tam yükle sabit hız ile hareketlerde moment ihtiyacı M 1 = t F h w n . . = t t i r F h . . (Nm) Burada; M 1 : Tam yükle sabit hız ile hareketlerde moment ihtiyac ı (N.m) F:Toplam kuvvet (yük,ağırlıklar,sürtünme dirençleri toplam ı) (N) n :Sabit çalışma hızı (anma hızı) (m/s) w :Tahrik motoru açısal hızı (1/s) t h :Transmisyon elemanlar ının verimi (-) r=Toplam kuvvet uygulama yar ıçapı (m) 3.2.İvmeli hareketler için moment ihtiyacı -Doğrusal harekette ivmelenmelerde moment ihtiyacı (M 21 ) M 21 = t t m h w n . . . 2 (Nm) Burada; M 21 : Doğrusal harekette ivmelenmelerde moment ihtiyac ı (N.m) PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.comTRANSPORT TEKNİĞİ – 1 DERS NOTLARI Muharrem E. BOĞOÇLU – Ahmet SAĞIRLI C. Oktay AZELOĞLU 2 m:Doğrusal harekette ivmelenen kütleler (kg) t:İvmelenme zaman ı (s) -Dönel harekette ivmelenmelerde moment ihtiyacı M 22 = t h e . I = t t . . h w I (Nm) Burada; M 22 : Dönel harekette ivmelenmelerde moment ihtiyac ı (N.m) I :Dönme hareketi yapan elemanlar ın motor miline indirgenmi ş toplam kütlesel atalet momentleri (kg.m 2 ) e :Dönme hareketinin ivmesi (rad/sn 2 ) Buna göre ivmeli hareketlerde toplam moment ihtiyac ı: M 2 =M 21 +M 22 (Nm) 3.3.Rüzgar etkisinde moment ihtiyacı M 3 = t t R i r F h 1 . Burada; M 3 :Rüzgar etkisinde moment ihtiyac ı (N.m) F R :Rüzgar kuvveti =A R .W (N) A R :Rüzgar etki alanı (m 2 ) W:Dinamik rüzgar bas ıncı (N/m 2 ) r 1:Rüzgar kuvvetinin uyguland ığı yarıçap (m) 3.4.Toplam maksimum moment ihtiyacı M K =M 1+M 2 +M 3 (Nm) PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.comTRANSPORT TEKNİĞİ – 1 DERS NOTLARI Muharrem E. BOĞOÇLU – Ahmet SAĞIRLI C. Oktay AZELOĞLU 3 3.5.Toplam güç ihtiyacı N K = t K M h w . (W) Burada verilmekte olan de ğer mekanizman ın en büyük güç gereksinimidir ve ivmelenme süresince geçerlidir. Motor seçimi yap ılırken, motorun sürekli çalışmada güç gereksinimi, ivmelenme süresince ihtiyaç duyaca ğı demaraj momenti ve sürekli çal ıştırılma faktörleri (ED) de dikkate alınmalıdır. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com