2 -Tıbbi Parazitoloji Tripanosoma TRYPANOSOMA ’ LAR: Evrim d ö nemlerinden birinin tripomastigot olmas ile Leishmania cinsinden ayr l r. T.gambiense ve T.rhodesiense : Afrika tripanosomiyaz (Afrika uyku hastal ğ ) Vekt ö r: Glossina lard r. Vekt ö rdeki evrim a ğ zda tamamlan r ve kona ğa salya ile bula ş r. T.cruzi: Amerika tripanosomiyaz etkenidir. Vekt ö r red ü vid b ö ceklerdir. Evrim vekt ö r ü n rektumunda tamamlan r ve kona ğa d ş k ile bula ş r. Afrika tripanosomiyaz nda parazit kanda, lenf kanallar nda ve BOS ta tripomastigot ş eklinde bulunur. Koroid pleksus ve di ğer organlarda kam ç s z ş ekilde bulunur. Amerikan tripanosomiyaz nda kanda tripomastigot, kalp kas ve di ğer doku h ü crelerinde amastigot ş ekli bulunur. Vekt ö r ü n enfekte insan sokmas ile tripomastigot ş ekli al r ve midesinde ç o ğalmaya ba ş la r, 10 g ü n sonra t ü k ü r ü k bezlerine gider ve orada epimastigota d ö n üş ü r. Burada da ç o ğal r ve metatripanozom ş ekline d ö n üşü r ki infektif ş ekildir. Ç e ç e sine ği kan emmek i ç in insan sokunca bunlar insan v ü cuduna girip tripomastigot ş ekline d ö n üşü r. İ kiye b ö l ü nerek ç o ğal r. Parazitin v ü cuda girdi ği yerde bir yara olu ş ur. Ate ş ba ş a ğr s ve uykusuzluk ba ş lar. Lenf bezlerinde ş i ş me, anemi, d ö k ü nt ü ve ö dem geli ş ir. Postservikal lenf bezleri s ra halinde ş i ş er ki buna Winterbottom belirtisi denir. Daha sonra paraz it MSS y i istila eder ve meningoensefalit belirtileri g ö r ü l ü r ve hasta devaml bir uyku haline ge ç er. Hasta yemek yemeyi bile unutup devaml uyur ve aylar, y llar sonra ex olabilir. Tan : Hastadan ba ş lang ç ta al nan kanda parazitin tripomastigot ş ekilleri nin g ö r ü lmesi ve daha sonra BOS taki aseptik menenjit belirtileri ile olur.