5 - Fizyoloji Troid Fizyolozisi T İ RO İD F İ ZYOLOJ İS İ Prof. Dr. Nazan DOLUFaringeal kese ile ilgili ? endodermden geli şir. Gestasyonel ya ş n 11- ? 12. haftalar nda fetal TSH uyar s ile tiroid hormunu sentez ve salg lamas yapar. 20gTiroid H ü creleri Folik ü l lumeni Glikoprotein yap da kolloid bulunur K ü boidal Folik ü l h ü creleri Tiroid hormonu salg lar C h ü creleri Kalsitonin salg lar Normal Tiroid folik ü lleri Uyar lm ş Hiperplastik Tiroid folik. Tek katl k ü bik Epitel h ü creleri Kapillerler Bazal membran Apikal Memb. Tiroid folik ü l ü Depolanm ş Hormon (kolloid)Tiroid Hormonlar (TH) (%90) (%10) (% 1 ’ den az) TH ’ nun dokudaki etkisinden sorumludurİ yot Metabolizmas TH’lar i ç in esansiyeldir. ? Normalde g ü nde minumum 150 ? g al nmal . ? Yiyeceklerle g ü nde ortalama 400 ? g al n r ve ayn miktar ? idrarla at l r. Besinlerdeki iyot iyod ü re d ö n üşü r. ? İ yod ü r tiroid bezi, t ü kr ü k bezi, gastrik bez, lakrimal bez, ? meme bezi ve koryoid plesusta yo ğ unla ş r. Her g ü n 70-80 ? g iyod ü r, 250-750 ? g iyod ü r i ç eren ? sirk ü lasyon havuzundan tiroid bezine al n r. Depolanm ş iyod ü r, ki şileri iyod ü r eksikli ğ inden 2 ay ? korur.Sodyum- İ yod ü r Simport r (NIS) Iyot, dola ş mdan tiroid h ü crelerine Na ile birlikte aktif olarak , ? elektriksel ve kimyasal gradiente kar ş al n r (iyod ü r tutulmas veya iyod ü r pompas ). 2 Na iyonu, do ğ al Na gradyan ile ta ş n rken, 1 iyod ü r anyonu aktif ta ş n r. Enerji kayna ğ : Oubain ile inhibe edilen Na-K ATP az ? Y ü ksek ESS Na+ Na pompas İ le s ü rd ü r ü len D üşü k Na Kolloid Bazal memb. NIS inhibit ö rleri: Perklorat (ClO4-) Tiyosiyanat (SCN-) Perteknetat (TcO4-) Nitrat (NO3-)Tiroid Hormonu yap m basamaklar Pendrin Pendrin: Na ’ dan ba ğ ms z bir iyod ü r/klorid ta ş y c s Megalin H2O2 peroksidaz Tiroglobulin organifikasyonu Folik ü l lumeni Kolloid damlalar Lizozomlar İ yod ü r tuza ğ Proteaz Deiyodinaz TG resept ö r ü Folik ü lden tiroglobulin al m na arac l k eden Apikal membran molek ü l ü * * İ yod ü r h zla iyota okside olur, tirozin ile birle ş irTiroglobulinin organifikasyonuTiroid Hormonu yap m basamaklar Pendrin Megalin Pendrin: Na ’ dan ba ğ ms z bir iyod ü r/klorid ta ş y c s22. Aşa ğıdakilerden hangisinin sentezinde tirozin amino asidi kullanılmaz? (eylül 2007) A) Adrenalin B) Dopa C) Triiyodotironin D) Serotonin E) Melanin Cevap d31-Tiroid hormonlarının (T3-T4) tiroid folliküllerinde depo şeklinin adı nedir? (eylül 1990) a) Tiroksin bağlayıcı protein b) Tiroksin bağlayan prealbumin c) Tiroglobulin d) Monoiodotironin e) Diiodotironin Cevap cT İ RO İ D HORMON SALINIMINI D Ü ZENLEYEN MEKAN İ ZMALARH İ POTALAM İ K-H İ POF İ ZER-T İ RO İ D AKS İ S İ N İ N FEEDBACK REG Ü LASYONU TRH - Tirotropin ? serbestle ş tirici hormon TSH - Tiroid stim ü le ? edici hormon- Tirotropin T4/T3 – Tiroid ? HormonlarTRH (Tripeptid=Glutamil-Histidil-Prolin amid) Tiroid salg s n n devam , TSH ve TRH aras ndaki ? feedback’e ba ğ l d r. TRH, hipotalamus median eminens sinir ? ucundan sal n r Ö n hipofizde tirotrop ve mammotrop h ü crelerde ? resept ö rleri bulunur. TSH ve prolaktin sal n m n ( S ü t yap m artar ) ? uyar r. TRH ile TSH sal n m Hipofiz ? h ü crelerinin zar ndaki resept ö r ü ile birle şir. Fosfolipaz ? aktivasyonu ile TSH sal n m n art r r HM Goodman, BASIC MEDICAL ENDOCRINOLOGY 3 rd Ed. H İ POF İ Z-T İ ROTROP H Ü CRES İTRH TRH, tiroid hormon ? sekresyonunun so ğ ukta artmas n , s cakda azalmas n sa ğ lar. Serotonin, Dopamin, ? GABA, somatostatin TRH’n n sal n m n bloke eder.30. A şağıdakilerden hangisi hipofiz ön ? lobundan salgılanan hormonlardan birisi değildir? (eylül 2004) A) Tiroid stimüle edici hormon B) Luteinize edici hormon C) Prolaktin D) Antidiüretik hormon E) Adrenokortikotrop hormon   cevap d ? Tirotropin (TSH, Glikoprt) Alfa alt birim LH, FSH, HcG ile benzer. ? Beta alt birim fonksiyonel ö zg ü ll ü ğ ü sa ğ lar. ? TRH, TSH’ n biyolojik aktivitesini endoplazmik ? retikulumda glikolizasyonunu de ğ i ştirerek art r r. Yar ö mr ü 60 dk. ? B ö brek, KC’de y k l r. ? Pulsatil sal n r (21.00 da artar, 24.00 da en ? y ü ksek, g ü n i ç inde azal r).TSH resept ö r ü , Gs ? arac l ğ ile adenil siklaz aktive eden bir serpantin resept ö r ü d ü r. cAMP ü retilir. Tiroid h ü cresi bazal ? membran nda bulunur. TSH etkilerini protein ? sentezine ba ğ l g ö stermektedir. Tiroid fonksiyonunun TSH ile d ü zenlenmesiTSH’ n etkileri Tiroglobulin sentezi ? İ yod ü r tutulum s ü reci ? T3-T4 sentezinin her a şamas ? Kolloidin endositozu ? Tiroglobulin proteolizisi ? Bezden T4-T3 sal n m ? Uzun s ü ren TSH uyar s sonucu tiroid bezi ? b ü y ü r. Tiroidin b ü y ü mesine guatr denir.TSH verilince ilk etki; 30 dakika i ç inde ? tiroglobulin proteolizisi (kana T3 ve T4 serbestle şmesi) TSHTSH ve tiroid hormon seviyesinin d ü zenleyicileri Sempatik aktivasyon TSH sal n m n bloklar. ? Tiroid hormonlar normalin 1.75 kat olunca TSH sal n m s f r olur ? (serbest T3 ve T4 etkir) G ü nl ü k iyod ü r al m 2 mg’ ge ç erse hormon biyosentez mekanizmas ? bask lan r ( Wolff-Chaikoff etkisi) . Hipertiroidi tedavisinde yararlan l r. Tiroid Hormonlar oksijen kullan m , enerji harcanmas ve s ? t ü ketimini art r r (A ş r karbonhidrat ile beslenmede T3 hormonu artar, uzam ş a ç l kta azal r) Tiroid Hormonlar enerji al n m n ve adipoz doku depolar n d ü zenler ? (Leptin seviyesindeki artma TRH ve TSH n ö ronlar n uyar r).19. Kanda serbest T3 düzeyi yükselmi ş olan bir hastada TSH düzeyinin düşük olmasın ın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (eylül 2007) A) Hipotalamo-hipofizer portal damarlarda tıkanıklık B) T3 ün negatif feedback etkisi C) Total hipofizer yetmezlik D) Hipotalamus hasar ı E) Yüksek T? düzeyinin ön hipofizdeki hücrelere hasar vermesi Cevap bTiroid hormonlar n n kanda ta ş nmas ve metabolizmasTiroid Hormon Metabolizmas 0.8 1 7 Yar lanma ö mr ü (g ü n) 0.04 0.20 0.12 0.28 8.0 2.0 Plazma konsant. Total ( µ g /dl) Serbest (ng/dl) 40 40 850 Ekstrasell ü ler havuz ( µ g) 35 5 95 35 25 75 90 100 - G ü nl ü k ü retim ( µ g) Tiroidden (%) T4’den rT3 T3 T4Tiroid Hormonlar n n Kanda Ta ş nmas Total T4’ ü n % 0.03’ ü ve total T3’ ü n % 0.3’ ü serbest durumdad r. ? Ç o ğ u prtlere ba ğ l d r. Tiroksin Ba ğ lay c Globulin (TBG) ? KC’de sentezlenen bir alfa globulin glikoproteindir. ? Dola ş mdaki T4 ve T3’ ü n % 70’ini ba ğ lar. ? Tiroksin Ba ğ lay c Alb ü min (TBA) ? Dola ş mdaki T4 ve T3’ ü n % 15-20’ini ba ğ lar. ? Tiroksin Ba ğ lay c prealbumin (TBPA, transtiretin) ? Dola ş mdaki T4 ve T3’ ü n % 10-15’ini ba ğ lar. ? Lipoproteinler ? Dola ş mdaki T4 ve T3’ ü n % 3’ ü n ü ba ğ lar. ? Ö strojen ve hamilelik TBG sentezini uyar r. Bu durumda serbest T4 ge ç ici olarak azal r. TSH’n n hipofizden sal n m artar. Sonu ç ta, tiroidden T4 sal n m artacakt r.Tiroid Hormonlar n n Metabolizmas T4, tiroid hormonlar n n dominant sal nan ? ve dola ş mda bulunan formudur. T3’ ü n b ü y ü k b ö l ü m ü ve rT3’ ü n hemen ? hemen tamam dola ş mdaki T4’den t ü remi ştir. T4’ ü n T3’e d ö n üşü m ü n ü n ç o ğ u KC ve ? b ö brekte olu ş ur.Tiroid Hormonlar n n Metabolizmas deiyodinaz: selenyum i ç erirT4’ ü n biyolojik etkileri T3’e d ö n üşü m iledir. ? T3, tiroid resept ö rlerine T4’den 10, rT3’den ? 100 kat g üç l ü ba ğ lan r. Ancak T4’ ü n i ç biyolojik etkileri de ? ö nemlidir.Tiroid hormonu h ü cre i ç i etkileriSerbest T3 ve T4, enerji gerektiren ? mekanizma ile ta ş y c lar na ba ğ lanarak h ü creye girer. T4 giri şi aromatik aa, serbest ya ğ asitleri ? ve karnitin ile inhibe edilir.Tiroid hormonlar n n resept ö rleri (TR) N ü kleusda ? TR 1, TR 2, TR ? 1, TR ? 2 ? TR 1, iskelet kas ve kalp ? TR ? 1, Beyin, KC, b ö brek ? TR ? 2, hipofiz ve hipotalamus ? Mitokondri ? Ribozom ? Plazma membran ?Tiroid hormonlar n n resept ö rleri ü zerinden Genel Etki: ? Çok say ı da genin nükleer transkripsiyonunu ? art ı r ı r. Vücudun tüm hücrelerinde, enzim prtleri, ? yap ı sal prtler, ta ş ı y ı c ı prtler ve di ğ er maddelerde büyük miktarda art ı ş olur. Tüm vücuttaki i ş levsel aktivitede genel art ı ş a ? neden olur.Tiroid Hormonlar H ü cresel Etkileri TRE’ye TR’ ü monodimer, homodimer ? yada TR+retinoid resept ö r molek ü l ü olarak heterodimer yap dad r. Hedef DNA molek ü l ü nde ? Tiroid d ü zenleyici elementler (TRE) bulunur. TR’lerine T3 ba ğ lan nca, ? kompleks TRE’lere ba ğ lan r ve hedef gen aktivasyonu olur. Bunu takiben Haberci RNA ? artar.1. Aşağıdaki hormonlardan hangisini reseptörü hücre içinde değildir? (nisan 2005) a)kalsitriol b)Tiroid Hormonlar c)Kortizol d)oksitosin e)progesteron Cevap dTiroid hormonlar h ü cresel metabolik aktiviteyi art r r Mitokondri say ve aktivitesini art r rlar. ? B ö ylece h ü cresel i şlevler i ç in gerekli ATP olu şum h z da artar. Na-K ATPaz aktivitesini art r rlar. ? Na ve K’un h ü cre zar ndan ta ş nmas artar. ? Enerji kullan l r ve s ü retimi artar. ?Kalorijenik etki Oksijen kullan m ve CO2 ü retimini a şa ğ daki ? mekanizma ile art r r. Mitokondri hacmini ve say s n , b ö l ü mlerini, i ç membran ? bile şenlerinin say -hacmini ve enzimlerini artt r r. Ana solunum zinciri enzim aktiviteleri (NADPH sitokrom c ? red ü ktaz ve sitokrom oksidaz) artar. O2 kullan m na etkisi eri ş kin beyni, gonadlar, dalak ? hari ç t ü m dokularda g ö sterilmi ştir. Dinlenim O2 kullan m ? Normalde; 225-250 ml/dak. ? Hipotiroidide; 150 ml/dak. ? Hipertiroidide; 400 ml/dak ?B ü t ü n bunlar n sonucunda; Bazal metabolik h z (BMR) artar. ? Hipertiroidide BMR % 60-100 artar. ? Tiroid hormonu hi ç ü retilmezse, BMR ? yakla ş k normal d ü zeyinin yar s na iner.Kalorijeneze kar ş sekonder etkiler Metabolik h z art nca azot at l m artar. ? Besin al m artmazsa, endojen prt ve ya ğ ? depolar nda katabolize olma ve kilo kayb olur. V ü cut s cakl ğ nda artma (besinle uyar lan ? termogenez), Deri damarlar nda vazodilatasyon, periferik ? diren ç te azalmaKalorijeneze kar ş sekonder etkiler Enzimleri art rmas sonunda vitamin ? ihtiyac nda artma KC’de karotenin A vit’e d ö n üşü m ü n ü ? sa ğ lar. Eksikli ğ inde, kanda karoten artar ? (karotenemi), deride birikir (sar l k, sklera sar de ğ ildir).Tiroid hormonlar n n b ü y ü meye etkileri Hem genel hem de ö zel etkileri vard r. ? Kurba ğ a larvalar n n metamorfozunda gereklidir. ? B ü y ü me hormonunun dokulardaki etkilerini ? kuvvetlendirir. İ nsanda ö zellikle b ü y ü me d ö nemindeki ? ç ocuklarda ö nemlidir. Kemiklerin b ü y ü me ve olgunla şmas n artt r r. Hipertiroidide erken ya şta a ş r iskelet b ü y ü mesi olur. ? Kemikler h zl olgunla ş r ve epifiz kapan r. Sonu ç ta k sa boylu olurlar. Hipotiroidide b ü y ü me h z geri kal r, c ü celik olur. ? Ancak subperiostal kemik b ü y ü mesi devam eder ve orant s z kal nla şan kemikler olu şur.Tiroid hormonlar n n b ü y ü meye etkileri Fetal hayat ve do ğ umdan sonraki ilk birka ç ? y lda beynin b ü y ü me ve geli şimini sa ğ larlar. Tiroid hormonu yetersizli ğ i varsa ve tiroid ? hormon replasman do ğ umdan sonraki birka ç haftalarda yap lmazsa beyin geli ş emez, geri zekal olurlar (kretenizm).Tiroid hormonunun ö zg ü l v ü cut mekanizmalar na etkileriKarbonhidrat metabolizmas na etkileri Karbonhidrat metabolizmas n her y ö n ü yle ? uyar r. • H ü crelerin glikoz al m nda artma • Glikolizde artma • Glikoneogenezde artma • Glikozun emiliminde artma • İ ns ü lin salg s nda artma Sindirim sistemi emilim h z n art r rlar.Ya ğ Metabolizmas na Etkileri Ya ğ metabolizmas n art r r. ? Lipolizi uyar r ( adrenerjik resept ö rlerini say s n ? art rarak) Depo ya ğ lar mobilize olur Ya ğ dokusunda ya ğ asidi sentaz enzimlerini uyar r ? ve ya ğ dokusu oksidasyonlar n art r r. Plazma serbest ya ğ asidi konsantrasyonu artar. ? Kolesterol sentezi ^ ancak at l m ^ ^ ^ ? Hipertiroidide >Kolesterol, fosfolipid ve trigliserit v v v . Hipotiroidide >Kolesterol, fosfolipid ve trigliserit artar, KC ya ğ lanmas olur .Protein metabolizmas Fizyolojik d ü zeylerde anabolizan, a ş r ? salg durumunda katabolizan. Protein d ö ng ü s ü nde g ö revli olan enzimleri ? art r r. Protein katabolizmas sonucunda idrarda ? potasyum, heksozamin, ü rik asit at l m nda artma.Aral k 2010 TUS sorusu 19. Hipertiroidizmde a ş a ğ dakilerden ? hangisi  g ö r ü lmez ? A) Oksijen kullan m nda artma B) İ skelet kas nda protein katabolizmas nda artma C) Lipid y k m nda azalma D) Plazma kolesterol ü nde azalma E) Vitamin gereksiniminde artmaTiroid Hormonlar n n Kardiovask ü ler Sisteme etkisiKardiyovask ü ler sisteme etkileri Dokularda metabolizma art ş Metabolik son ü r ü n art ş Damarlarda vazodilatasyon Kan ak m nda artma Kalp h z ve debide artma enzimatik aktivite art ş ve - Miyozin a ğ r zinciri gen kodlanmas n n art ş Kalbin at m g ü c ü nde artma Tiroid hormonu ç ok artarsa, protein katabolizmas nedeniyle kalp kas n n g ü c ü azal r. ?Normal arteryel bas n ç Ortalama arteryel bas n ç genellikle ? de ğ i şmez. Ancak dokulardan ge ç en kan ak m n n ? artmas nedeniyle, sistolik bas n ç artar, diyastolik bas n ç azal r. Nab z bas nc n art r r. ?Eritropoietin sekresyonunu stim ü le eder. ? Kan vol ü m ü n ü artt r r. Sistemik vask ü ler rezistans n azalmas na ? ba ğ l Renin sal n m artar, Renin- anjiyotensin-aldesteron aks devreye girer. Renal Na reabs. artar. Plazma vol ü m ü ? artar. Kan vol ü m ü n ü ve preload artt rarak ? sonu ç ta kardiyak outputu art r r. Kardiyovask ü ler sisteme etkileriKardiyak miyositlere (T3) etkilidir. ? H ü cre membran nda spesifik transport ? proteini mevcut. T3 duyarl genler, kalbin yap sal ve ? reg ü latuar proteinlerini kodlar. Kardiyovask ü ler sisteme etkileriT3' ü n miyokardiyal kontraktiliteyi, ? adrenerjik resept ö r stim ü lasyonunu potansiyalize ederek art rd ğ g ö sterilmi ştir. S ö z konusu stim ü lasyon cAMP seviyelerini ? art r r; bu durum miyosit Ca2+ seviyelerinde ve L tipi Ca2+ kanal dansitesinde art şa yol a ç ar.T3’ün Kardiyak miyositlere etkisiSolunum Sistemine Etkileri Tiroid hormonu, metabolik h z art r r, O2 ? kullan m , CO2 olu şumu artar. Solunum h z ve derinli ğ i artar. ?Katekolaminlere Etkileri Beta adrenerjik resept ö rlerin say s n ve affiniteyi artt r r. ? Kalp kas , iskelet kas , adipoz doku, lenfositlerde Alfa adrenerjik resept ö r say s n azalt r ? Katekolaminlere duyarl l ğ artt r r. ?Sindirim sistemine etkileri GIS motilitesini ve sindirim s v lar n n ? salg lanma h z n artt r r.A ç l ğ a h zlanm ş cevap Epinefrin, norepinefrin, glukagon, kortizol ? ve b ü y ü me hormonlar n n etkilerini potansiyalize eder. Glukoneojenez, Lipoliz, Ketojenez, ? labil protein havuzunun proteolizisi B ü y ü me hormonu ve somatomedinlerle ? sinerjistik etki g ö sterir. B ü y ü me h z artar.Tiroid hormonlar n n bifazik etkileriB ü y ü me ve doku geli şimine etkileri Di şlerin ç kmas n ve geli şimini sa ğ lar. ? Epidermis, sa ç follik ü lleri ve t rnaklar n ? b ü y ü mesi ve olgunla şmas n sa ğ lar. İ skelet kaslar kas lma g ü c ü ve h z n ? artt r r. • Y ü ksek frekansl kas tremorlarA ş r T3 ve T4, glikoliz ve glikojenolizi ? art r r. Glikojen ve kreatin fosfat konsantrasyonu azal r › Kaslarda zay fl k (kas kitlesinin azalmas ) ve fonksiyonel kay pSinir Sistemine Etkileri Merkezi sinir sistemi geli şim h z nda kritik ? ö nemlidir. Beyin ve korteksinin b ü y ü mesi ? Aksonlar n proliferasyonu ? Dentritlerin dallanmas ? Sinapslar n olu şumu, miyelinizasyon vb.’de ? g ö revlidir. S ü ksinik dehidrojenaz (*enerji ü retimi), ? galaktozilsialil transferaz (*miyelin olu şturma) olu şumunda rol al r.Uyan kl ğ ve dikkati artt r r. ? Haf za ve ö ğ renme kapasitesini artt r r. ? Normal duygulan m hali i ç in gereklidir. ? Periferik sinir reflekslerinin b ü y ü kl ü ğ ü n ü ve ? h z n artt r r. Santral sinir sisteminde : ? • Merkezi sinir sisteminde uyar c • Sinirlilik, anksiyete, vs.. psikon ö rotik e ğ ilimler • Yorgunlu ğ a ra ğ men uykusuzluk (sinaptik uyar lmada art ş ) Yeti şkinlerde eksikli ğ inde beyin kan ak m ve ? glukoz metabolizmas nda genel azalma (uyu ş ukluk, depresyon e ğ ilimi)Bo şalt m Sistemine etkileri B ö breklerde kan ak m n artt r r. ? Glomer ü l filtrasyon h z n artt r r. ?Ü reme Sistemine Etkileri Kad nlarda ovulasyon ve normal ? follik ü ler geli şim i ç in gereklidir. Eksikli ğ inde polimenore, fazlal ğ nda ? oligomenore Hamileli ğ in normal geli şimini sa ğ lar. ? Erkekde normal spermatogenez i ç in ? gereklidir. Hipertiroidi Nedenleri ? A ş r so ğ uk ? Ruhsal s k nt ? Toksik guatr, tirotoksikoz, Graves ? Tiroid Adenomu ? Hipofiz ve hipotalamus ile ilgili durumlar ?Bulgular Bazalmetabolizma art ş ? O2 t ü ketiminde artma ? Sinirlilik ? Hiperfaji (Fakat kilo kayb ) ? Nab z bas nc nda artma ? Ellerde tremor ? Vazodilatasyon ? Ta şikardi ? Islak, terli, pembe cilt ? Egzoftalmi ? Diyare ? Hiperaktivite ? İ strahat ta şikardisi ? Atrial fibrilasyon ?Antitiroidal ila ç lar Tiyosiyanat, perklorat, nitrat t ü revleri ? İ yod ü r tutulumunu azalt rlar ? Tiroglobulin yap m devam eder ? Tiroglobulin iyotlanamaz ? TH yap lamaz ? TSH artar, GUATR ?Antitiroidal ila ç lar (Tiyo ü re t ü revleri) Propiltiyourasil, Metimazol, Karbimazol ? Peroksidaz ve tirozin-iyot birle şmesinin ? inhibisyonu Tiroglobulin yap m devam eder ? GUATR ? Propiltiourasil periferde; T4’ ü n T3’e d ö n üşü m ü n ü ? inhibe eder.12-Hangisi hipertiroidizm tedavisinde ? kullan ılır: Metimazol (Eylül 2002) ?  Antitiroidal ila ç lar İ yod ü rler ? Normalin 100 kat iyot kanda bulununca ? İ yod ü r tutulumu azal r ? Tirozin iyotlanma h z azal r ? Kolloidin endositozu engellenir**** ? Tiroid hormon sal n m azal r (Tiroid hormon sentez ? ve sal n m n azaltmas =Wolff-Chaikoff etkisi), Tiroid bezi b ü y ü kl ü ğ ü azal r ? Tiroid kanlanmas azal r, ameliyatlarda ö nemli** ?67. A şa ğıdaki hipertiroidi tedavilerinin hangisinde hipoparatiroidi gelişme riski en yüksektir? (eylül 2007) A) L-tiroksin B) Propranolol C) Metimazol D) Radyoaktif iyot E) Total tiroidektomiHipotiroidizm 1. Kretinizm : F ö tal ya şamda ba şlar, fiziksel ve mental geli şmede gerilik >>>>> C ü ce 2. Miks ö dem : Eri şkin tip. Tiroidektomi, tiroidit, otoimmun hast. (Hashimoto) ve radyoaktif iyod ile tedavi s ras nda ortaya ç kar. A ğ r tiroid yetersizli ğ iyle beraber subkutan ve interstisyel dokularda glikozaminoglikan toplanmas ile karakterize hipotiroidi anlam na gelir 3. Basit Guatr: Diyetle iyod al m eksikli ğ i. 4. İ yatrojenik Guatr: Li+, karbamazepin, barbit ü rat. Ş algam ve lahana PTU gibi etkir.Primer hipotiroidide g ö zlenen serum serbest ? T4 ve TSH d ü zeyleri a ş a ğ dakilerden hangisinde birlikte verilmi ş tir? (eyl ü l 2004)   Serbest T4 d ü zeyi       TSH d ü zeyi A) Normal                            Y ü ksek B) D üş ü k                           Y ü ksek C) Y ü ksek                           Y ü ksek D) Normal                              D üşü k E) D üşü k                               D üşü k 31. Türkiye ’de aşağıdakilerden hangisi rutin yenido ğan tarama programlar ı kapsamında yer al ır? (eylül 2007) A) Alfa-1 antitripsin eksikli ği B) Konjenital hipotiroidi C) Nöroblastom D) Tüberküloz E) AIDS  124. A ş a ğ dakilerden hangisi, konjenital ? hipotiroidiye neden olmaz ? (eyl ü l 2006) A) Bebekte tiroglobulin sentez defekti B) Annede endemik iyot yetersizli ğ i C) Bebekte otoimm ü n tiroidit D) Annenin gebelikte iyotlu ila ç lar kullanmas E) Bebekte sublingual ektopik tiroidMiks ö dem Deride normalde ? kondroitin s ü lfirik asit, hyaluronik asit ve polisakkaritlerle birle şmi ş ç e şitli proteinler bulunur. Hipotiroidide bu bile şikler ? birikir, su tutulmas , derinin karakteristik şi şmesi sonucu gode b rakmayan ö dem (miks ö dem) olur.KretenizmHipotiroidizm bulgular • G üç s ü zl ü k • Mental etkinlikte azalma • Terlemenin azalmas • Bazal metabolizmada azalma • So ğ u ğ a duyarl l k • Anemi • Bradikardi • Ciltte kuruma miks ö dem ? sa ç lar kal n ve serttir; ? ç abuk d ö k ü l ü r kas tonusu d üş er; ? g üç s ü zl ü k olur laringeal ö dem nedeniyle ? ses kal nla ş r plazma lipid d ü zeyi ? y ü kselir Hipotiroidi www.hsc.missouri.edu/~daveg/thyroid/thy_dis.html Congenital Hypothyroidism Juvenile Hypothyroidism40. A şa ğıdakilerden hangisi kabızlığa neden olmaz? (eylül 2007) A) Diabetes mellitus B) Hirschprung hastalığı C) Hiperkalemi D) Hipotiroidizm E) Kistik fibrozis47. A şa ğıdakilerin hangisinde polisitemi gözlenmez? (eylül 2007) A) Adrenal hiperplazi B) Diyabetik anne çocuğu C) Methemoglobinemi D) Fallot tetralojisi E) Hipotiroidi1. A ş a ğ dakilerden hangisi y ü ksek debili kalp yetmezli ğ i nedenlerinden biri de ğ ildir ? (nisan 2007) A) Kronik anemi B) Hipotiroidi C) Beriberi D) Paget hastal ğ E) Gebelik164. A ş a ğ daki tiroidektomi komplikasyonlar ndan hangisinin ameliyat sonras ilk 24 saatte g ö r ü lme olas l ğ en d üşü kt ü r ? (eyl ü l 2006) A) Yara hematomu B) Asfiksi C) Vokal kord paralizisi D) Trakeomalazi E) HipotiroidiTiroid hormon preparatlar • Levotiroksin Sodyum: T4 preparat d r. • Liyotironin Sodyum: T3 preparat d r. • Liyotriks: Levotiroksin /liyotironin’nin 4:1 oran nda kar ş m d r. • Protirelin: TRH preparat d r.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi tiroid ? hormonu sentezini bozarak guatr yapan ilaçlardan biri değildir Levotiroksin (nisan 2003) ?