Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri - 2 Turizm Çevre - 2 DTO226 TUR DTO226 TUR İ İ ZM VE ZM VE Ç Ç EVRE EVRE İ İ K K İ İ NC NC İ İ HAFTA HAFTADD Ç Ç TUR TUR DD ZM ZMDD ç ç Turizmde Y Turizmde Y ü ü r r ü ü t t ü ü len Tan len Tan ı ı t t ı ı m Faaliyetleri m Faaliyetleri •İç turizmin gelişmesi için yürütülen workshop faaliyetlerine destek verilmesi •İlgili Genel Müdürlüklerle (Kültür Varlıkları ve Müzeler, Araştırma ve Eğitim, Yatırım İşletmeler Gen. Müd.) birlikte Turizm Geliştirme Çalışmaları kapsamında çeşitli illerde alan çalışmaları yürütülmektedir. •Genel Müdürlüğümüzce Karadeniz Bölgesi’ndeki termal kaynaklara sahip illerin tanıtım çalışmalarına destek verilmektedir.İ İç ç Turizmde Y Turizmde Yü ür rü üt tü ülen Tan len Tanı ıt tı ım Faaliyetleri m Faaliyetleriİ İç ç Turizmde Y Turizmde Yü ür rü üt tü ülen Tan len Tanı ıt tı ım Faaliyetleri m Faaliyetleriİ İç ç Turizmde Y Turizmde Yü ür rü üt tü ülen Tan len Tanı ıt tı ım Faaliyetleri m FaaliyetleriT T Ü Ü RK RK İ İ YE YE ’ ’ DE DE İ İ Ç Ç TUR TUR İ İ ZM ZMT T Ü Ü RK RK İ İ YE YE ’ ’ DE TUR DE TUR İ İ ZM ZM İ İ OLU OLU Ş Ş TURAN UNSURLAR TURAN UNSURLAR Gelir Gelir Bo Bo ş ş zaman zaman Teknolojik imkan Teknolojik imkan İ İ stek stekT T Ü Ü RK RK İ İ YE YE ’ ’ DE TUR DE TUR İ İ ZM OLAYINI ZM OLAYINI DO DO Ğ Ğ URAN UNSURLAR URAN UNSURLAR Ş Ş ehirle ehirle ş ş me, b me, b ü ü y y ü ü k k ş ş ehirlerin ehirlerin ç ç o o ğ ğ almas almas ı ı K K ı ı rsal y rsal y ö ö relere, tabiata relere, tabiata ö ö zlem zlem Teknolojinin geli Teknolojinin geli ş ş mesi mesi Refah d Refah d ü ü zeyinin artmas zeyinin artmas ı ı Ekonomik g Ekonomik g ü ü c c ü ü n artmas n artmas ı ı Entelekt Entelekt ü ü el seviyenin y el seviyenin y ü ü kselmesi kselmesi Ula Ula şı şı m sisteminin geli m sisteminin geli ş ş mesi mesi Bo Bo ş ş zamanlar zamanlar ı ı n n ç ç o o ğ ğ almas almas ı ıT T Ü Ü RK RK İ İ YEDE YEDE İ İ Ç Ç TUR TUR İ İ ZM ZM TALEB TALEB İ İ N N İ İ N ANAL N ANAL İ İ Z Z İ İ İ İ ç ç turizmi geli turizmi geli ş ş tirmenin tirmenin ö ö nemi nemi T T ü ü rkiye rkiye ’ ’ de i de i ç ç turizmin geli turizmin geli ş ş imi imi T T ü ü rkiye rkiye ’ ’ de i de i ç ç turizm talep profili turizm talep profili İ İ ç ç turizmi engelleyen fakt turizmi engelleyen fakt ö ö rler rler İ İ ç ç turizmi destekleyen fakt turizmi destekleyen fakt ö ö rler rler İ İ ç ç turizm i turizm i ç ç in yap in yap ı ı lmas lmas ı ı gerekenler gerekenlerİ İ Ç Ç TUR TUR İ İ ZM ZM İ İ GEL GEL İŞ İŞ T T İ İ RMEN RMEN İ İ N N Ö Ö NEM NEM İ İ Do Doğ ğal ve k al ve kü ült ltü ürel de rel değ ğerlerin erlerin ö öğ ğrenilmesi ve sevilmesini sa renilmesi ve sevilmesini sağ ğlar lar Farkl Farklı ı b bö ölgelerdeki insanlar lgelerdeki insanları ın kayna n kaynaş şmas ması ın nı ı sa sağ ğlar. lar. İ İnsanlar nsanları ın fiziksel ve psikolojik y n fiziksel ve psikolojik yö önden rahatlamas nden rahatlaması ın nı ı sa sağ ğlar lar Az geli Az geliş şmi miş ş b bö ölgeler ekonomik y lgeler ekonomik yö önden canlan nden canlanı ır, Gelirin az r, Gelirin az geli geliş şmi miş ş b bö ölgelere yay lgelere yayı ılmas lması ın nı ı sa sağ ğlar lar İ İç ç turizm talebi istikrarl turizm talebi istikrarlı ıd dı ır, ekonomik, politik ve r, ekonomik, politik ve ç çevresel evresel fakt faktö örlerden az etkilenir rlerden az etkilenir İ İç ç turizmin geli turizmin geliş şmesi mesi ü ülke d lke dışı ışı tatilleri, tatilleri, ü ülke i lke iç çine y ine yö önlendirir, nlendirir, b bö öylece ylece ü ülkeden d lkeden dö öviz viz ç çı ık kışı ışı engellenmi engellenmiş ş olur olur İ İç ç turizm, turizm bilincinin geli turizm, turizm bilincinin geliş şmesini sa mesini sağ ğlar lar İ İç ç turizmi geli turizmi geliş ştirmek i tirmek iç çin geli in geliş ştirilen altyap tirilen altyapı ı, e , eğ ğitim, sermaye ve itim, sermaye ve bilgi d bilgi dış ış turizmin geli turizmin geliş ştirilmesi i tirilmesi iç çin bir zemin olu in bir zemin oluş şturur tururT T Ü Ü RK RK İ İ YEDE YEDE İ İ Ç Ç TUR TUR İ İ ZM ZM İ İ N GEL N GEL İŞİ İŞİ M M İ İ T Tü ürkiye rkiye’ ’de i de iç ç turizm hareketleri 1950 turizm hareketleri 1950’ ’lerde ba lerde baş şlam lamış ış, 1960 , 1960’ ’larda larda h hı ızlanm zlanmış ışt tı ır.1960 r.1960’ ’l lı ı y yı ıllarda deniz k llarda deniz kı ıy yı ılar ları ına y na yö önelik turizmin ba nelik turizmin baş şlad ladığı ığı g gö ör rü ülmektedir. lmektedir. 1963 y 1963 yı ıl lı ında yap nda yapı ılan ilk Kalk lan ilk Kalkı ınma Plan nma Planı ıyla birlikte i yla birlikte iç ç turizmin geli turizmin geliş ştirilmesi tirilmesi y yö ön nü ünde nde ç çal alış ışmalar ba malar baş şlanm lanmış ış ancak uygulanamam ancak uygulanamamış ışt tı ır, bu sebeple yeterli r, bu sebeple yeterli bir arz kapasitesi yarat bir arz kapasitesi yaratı ılamam lamamış ışt tı ır. r. 1970 1970’ ’li y li yı ıllarda uygulanan ve Turizm Bankas llarda uygulanan ve Turizm Bankası ı taraf tarafı ından finanse edilen tatil ndan finanse edilen tatil kredisi ile memur ve i kredisi ile memur ve iş şç çilerin tatile ilerin tatile ç çı ıkmalar kmaları ına olanak sa na olanak sağ ğlanm lanmış ış, daha , daha sonra baz sonra bazı ı aksakl aksaklı ıklar sebebiyle y klar sebebiyle yü ür rü ürl rlü ükten kald kten kaldı ır rı ılm lmış ışt tı ır. r. 1980 1980’ ’li y li yı ıllardaki ekonomik alanda yap llardaki ekonomik alanda yapı ılan baz lan bazı ı yasal de yasal değ ği iş şiklikler, iklikler, ü ülkede lkede turizm kavram turizm kavramı ın nı ın yerle n yerleş şmesine neden olmu mesine neden olmuş ştur, 1990 tur, 1990 ‘ ‘l lı ı y yı ıllarda i llarda iç ç turizme y turizme yö önelik tan nelik tanı ıtma faaliyetleri a tma faaliyetleri ağı ğırl rlı ık kazanmaya ba k kazanmaya baş şlam lamış ışt tı ır. r. Sosyo Sosyo- -ekonomik yap ekonomik yapı ın nı ın de n değ ği iş şmesiyle tatil anlay mesiyle tatil anlayışı ışı da de da değ ği iş şmi miş ştir (yazl tir (yazlı ık k evlerden otellere ge evlerden otellere geç çi iş ş) ) 2000 2000’ ’li y li yı ıllarda llarda İ İç ç piyasaya y piyasaya yö önelik promosyonlu sat nelik promosyonlu satış ışlar ları ın artmas n artması ı, , acentalar acentaları ın n i iç ç turizm konusunda s turizm konusunda sü ürekli rekli ç çal alış ışma i ma iç çinde olmas inde olması ı ve gerekli ve gerekli ö ödeme kolayl deme kolaylı ıklar kları ın nı ı t tü üketiciye sunmas keticiye sunması ı nedeniyle orta kesimde tatile nedeniyle orta kesimde tatile ç çı ıkmaya ba kmaya baş şlam lamış ışt tı ır. r. İ İç ç turizmi canland turizmi canlandı ırmak rmak ü üzere sekt zere sektö ör kampanyalar ba r kampanyalar baş şlatm latmış ışt tı ır. (Erken r. (Erken rezervasyon, rezervasyon, her herş şey ey dahil, indirimli ya da taksitli tatiller) dahil, indirimli ya da taksitli tatiller)T T Ü Ü RK RK İ İ YE YE ’ ’ DE DE İ İ Ç Ç TUR TUR İ İ ZM ZM TALEP PROF TALEP PROF İ İ L L İ İ İ İ Ç Ç TUR TUR İ İ ZMLE ZMLE İ İ LG LG İ İ L L İ İ VER VER İ İ LER LER *Turizm Bakanl *Turizm Bakanlığı ığı Ara Araş şt tı ırma ve De rma ve Değ ğerlendirme Dairesi, 1983, erlendirme Dairesi, 1983, 1992, 1997 hane halk 1992, 1997 hane halkı ı fertlerinin yurti fertlerinin yurtiç çi seyahat davran i seyahat davranış ışlar ları ın nı ı g gö österen steren ara araş şt tı ırmalar rmalar *T *TÜ ÜRSAB AR RSAB AR- -GE Departman GE Departmanı ı İ İç ç Turlar Pazar Turlar Pazarı ı Anketi 2005 Anketi 2005 *T *TÜ ÜROFED T ROFED Tü üketici E ketici Eğ ğilimleri Ara ilimleri Araş şt tı ırmas rması ı (Temmuz (Temmuz- -Eyl Eylü ül l 2006) 2006) T Tü ürk Seyahat rk Seyahatç çilerinin Tercihleri ilerinin TercihleriSEYAHAT HARCAMALARININ SEYAHAT HARCAMALARININ Ö Ö NCEL NCEL İ İ KL KL İ İ DA DA Ğ Ğ ILIMI ILIMI Yeme Yeme İ İ ç ç me me Ula Ula şı şı m m Konaklama Konaklama E E ğ ğ lence lence Al Al ış ış veri veri ş şÖ Ö NCEL NCEL İ İ K SIRASINA G K SIRASINA G Ö Ö RE RE SEYAHATLER SEYAHATLER İ İ N AMACI N AMACI G Gü üne neş ş/deniz/kum /deniz/kum K Kü ült ltü ürel rel Kongre,toplant Kongre,toplantı ı Termal/sa Termal/sağ ğl lı ık k İ İnan nanç ç Kar turlar Kar turları ı Haftasonu Haftasonu ş şehir ehir Haftasonu Haftasonu do doğ ğa a İş İş seyahatleri seyahatleri Do Doğ ğa sporlar a sporları ı Yat turu Yat turu Ö Özel ilgi zel ilgiSEYAHAT EDENLER SEYAHAT EDENLER İ İ N YA N YA Ş Ş GURUPLARINA G GURUPLARINA G Ö Ö RE RE Ö Ö NCEL NCEL İ İ KL KL İ İ DA DA Ğ Ğ ILIMI ILIMI 25 25 - - 44 44 15 15 - - 24 24 14 ve alt 14 ve alt ı ı 45 45 - - 59 59 60 ve 60 ve ü ü zeri zeriÖ Ö NCEL NCEL İ İ KL KL İ İ M M Ü Ü Ş Ş TER TER İ İ PROF PROF İ İ L L İ İ Kad Kad ı ı n n Erkek Erkek Serbest Meslek Serbest Meslek Emekli Emekli Ü Ü cretli cretli Ç Ç iftler iftler Ö Ö ğ ğ renci renci Ç Ç ocuklu aile ocuklu aile 65 ya 65 ya ş ş ü ü st st ü ü Engelli EngelliÖ Ö NCEL NCEL İ İ K SIRASINA G K SIRASINA G Ö Ö RE RE Ö Ö DEME DEME Ş Ş EKL EKL İ İ Kredi Kart Kredi Kart ı ı ile taksit ile taksit Kredi Kart Kredi Kart ı ı ile pe ile pe ş ş in in Pe Pe ş ş in ve Nakit in ve Nakit Taksit Kartlar Taksit Kartlar ı ı Di Di ğ ğ er (Banka Kredisi) er (Banka Kredisi)TAT TAT İ İ LC LC İ İ LER LER İ İ N N Ö Ö NCEL NCEL İ İ KL KL İ İ B B Ö Ö LGE TERC LGE TERC İ İ HLER HLER İ İ Akdeniz Akdeniz Ege Ege İ İ ç ç Anadolu Anadolu Marmara Marmara Karadeniz Karadeniz G G ü ü ney Do ney Do ğ ğ u uÖ Ö NCEL NCEL İ İ K SIRASINA G K SIRASINA G Ö Ö RE RE TES TES İ İ S TERC S TERC İ İ HLER HLER İ İ 3* 3* - - 4* 4* 5 * 5 * 2 ve alt 2 ve alt ı ı Apart Apart Pansiyon Pansiyon Di Di ğ ğ er erTERC TERC İ İ H ED H ED İ İ LEN ULA LEN ULA Ş Ş IM IM T T İ İ PLER PLER İ İ Otob Otob ü ü s s Kendi arac Kendi arac ı ı U U ç ç ak ak Tren Tren Gemi Gemi Di Di ğ ğ er erREZERVASYON D REZERVASYON D Ö Ö NEMLER NEMLER İ İ Haziran Haziran - - Eyl Eyl ü ü l l Ulusal bayramlar Ulusal bayramlar Dini bayramlar Dini bayramlar Di Di ğ ğ er D er D ö ö nemler nemler Kas Kas ı ı m m - - Mart MartDE DE Ğ Ğ ERLEND ERLEND İ İ RME RME G G ü ü n n ü ü birlik turlarda b birlik turlarda b ü ü y y ü ü me me Orta kesimin tekrar seyahat etmeye Orta kesimin tekrar seyahat etmeye ba ba ş ş lamas lamas ı ı Akdeniz ve Ege d Akdeniz ve Ege d ışı ışı ndaki b ndaki b ö ö lgelerin pay lgelerin pay ı ı n n ı ı n n y y ü ü kselmesi kselmesi G G ü ü ne ne ş ş , deniz, kum turizminin pay , deniz, kum turizminin pay ı ı n n ı ı n n d d ü ü ş ş mesi mesi K K ü ü lt lt ü ü r turlar r turlar ı ı nda y nda y ü ü kselme kselme 3 3 - - 4 y 4 y ı ı ld ld ı ı zl zl ı ı tesislerin g tesislerin g ö ö zde olmas zde olmas ı ı Otob Otob ü ü s ve u s ve u ç ç ak yolculu ak yolculu ğ ğ u y u y ü ü kseli kseli ş ş te te Taksitli Taksitli ö ö demeler reva demeler reva ç ç ta taT TÜ ÜROFED T ROFED Tü üketici E ketici Eğ ğilimleri Ara ilimleri Araş şt tı ırmas rması ı (Temmuz (Temmuz- -Eyl Eylü ül 2006) l 2006) Ö ÖZET B ZET Bİ İLG LGİ İLER LER 1000 t 1000 tü üketici ketici Hane gelir seviyesi ortalama 1566 YTL Hane gelir seviyesi ortalama 1566 YTL’ ’dir dir A Ağı ğırl rlı ıkl klı ı olarak lise mezunu olarak lise mezunu Genelde araba sahibi de Genelde araba sahibi değ ğiller iller Tatile u Tatile uç çakla gidi akla gidiş ş ve otelde konaklama ve otelde konaklama Otel kanal Otel kanalı ıyla rezervasyon yla rezervasyon En En ç çok tercih edilen Her ok tercih edilen Her ş şey dahil sistemi ey dahil sistemi Tatil i Tatil iç çin 500 in 500- -1000 YTL 1000 YTL’ ’lik bir b lik bir bü üt tç çe 0 e 0- -500 YTL 500 YTL’ ’lik konaklama b lik konaklama bü üt tç çesi esi Taksit ve nakit indirimli Taksit ve nakit indirimli ö ödeme kolayl deme kolaylığı ığı Otel se Otel seç çimi kendi tercihleri imi kendi tercihleri Otelle ilgili memnuniyet, hizmet kalitesi, temizlik ve fiyat fak Otelle ilgili memnuniyet, hizmet kalitesi, temizlik ve fiyat fakt tö örlerine ba rlerine bağ ğl lı ı Memnun kalmama nedenleri olarak ki Memnun kalmama nedenleri olarak kiş şisel sebepler, fiyat, temizlik etkenleri isel sebepler, fiyat, temizlik etkenleri Tatil ve Konaklama tercihlerinde gazete ilanlar Tatil ve Konaklama tercihlerinde gazete ilanları ı birinci s birinci sı ırada rada Otelde 3 Otelde 3- -7 g 7 gü ün konaklama n konaklama Aileyle tatil, y Aileyle tatil, yı ılda bir kez ve yaz aylar lda bir kez ve yaz ayları ında nda Tesise ula Tesise ulaşı şım kolayl m kolaylığı ığı, tesisin konumu ve yan hizmetler , tesisin konumu ve yan hizmetler ö önemli nemliİ İ Ç Ç TUR TUR İ İ ZM ZM İ İ ENGELLEYEN FAKT ENGELLEYEN FAKT Ö Ö RLER RLER Seyahat k Seyahat kü ült ltü ür rü ün nü ün olmamas n olmaması ı Ekonomik sorunlar Ekonomik sorunlar – – Gelir d Gelir dü üş şü ükl klü üğ ğü ü – – Turistik Turistik ü ür rü ün nü ün fiyat n fiyatı ın nı ın y n yü üksekli ksekliğ ği i İ İç ç turizm pazar turizm pazarı ına paket tur sunan seyahat na paket tur sunan seyahat acentalar acentaları ın nı ın n azl azlığı ığı Aile bireylerinin y Aile bireylerinin yı ıll llı ık izinlerinin farkl k izinlerinin farklı ı d dö önemlerde nemlerde olmas olması ı İ İkinci konutlar kinci konutları ın yayg n yaygı ınl nlığı ığı İ İç ç turizmin kriz d turizmin kriz dö önemlerinde hat nemlerinde hatı ırlanan pazar olu rlanan pazar oluş şu uİ İ Ç Ç TUR TUR İ İ ZM ZM İ İ DESTEKLEYEN FAKT DESTEKLEYEN FAKT Ö Ö RLER RLER Yurti Yurtiç çi Seyahat Pazar i Seyahat Pazarı ın nı ın geli n geliş şmeler kaydetmesi meler kaydetmesi Bas Bası ın n- -Yay Yayı ın organlar n organları ın nı ın te n teş şviki viki İ İzin ve bayramlar zin ve bayramları ın fazlal n fazlalığı ığı Ula Ulaş şt tı ırma imkanlar rma imkanları ın nı ın geli n geliş şmesi mesi D Dış ış turizm hareketlerinin yerli turistte merak uyand turizm hareketlerinin yerli turistte merak uyandı ırmas rması ı E Eğ ğitim seviyesinin y itim seviyesinin yü ükselmesi kselmesi Seyahat Seyahat Acentalar Acentaları ı ve Tur Operat ve Tur Operatö örlerinin yurti rlerinin yurtiç çi seyahat pazar i seyahat pazarı ına na girmeleri girmeleri Konaklama i Konaklama iş şletmelerinin i letmelerinin iç ç pazara kontenjan ay pazara kontenjan ayı ırmalar rmaları ı Konaklama i Konaklama iş şletmeleri ile letmeleri ile acentac acentacı ılar ları ın n tan tanı ıt tı ımda ortak mda ortak ç çal alış ışmalar maları ı T Tü üketiciye e keticiye e- -mail ve internet olanaklar mail ve internet olanakları ın nı ın sunulmas n sunulması ı Fiyatlardaki cazibe ve Fiyatlardaki cazibe ve ö ödeme kolayl deme kolaylığı ığı, , Tan Tanı ıt tı ım mı ı artt arttı ırma rma İ İç ç turizme y turizme yö önelik cazip tur paket programlar nelik cazip tur paket programları ı Ula Ulaşı şım kolayl m kolaylığı ığıDD Ç Ç TUR TUR DD ZM ZM DD Ç Ç DD N N YAPILMASI GEREKENLER YAPILMASI GEREKENLER İ İç ç pazara y pazara yö önelik tan nelik tanı ıt tı ım faaliyetlerinin artt m faaliyetlerinin arttı ır rı ılmas lması ı Ortak yurti Ortak yurtiç çi seyahat pazar i seyahat pazarı ı politikalar politikaları ın nı ın olu n oluş şturulmas turulması ı İ İç ç turizm talebinin analizinin yap turizm talebinin analizinin yapı ılmas lması ı İ İç ç pazar potansiyelinin pazar potansiyelinin ö özel proje ve promosyonlarla zel proje ve promosyonlarla desteklenmesi desteklenmesi Seyahat Seyahat acentalar acentaları ın nı ın n i iç ç pazara y pazara yö önelik nelik ö özel ilgi turlar zel ilgi turları ı d dü üzenlemeleri zenlemeleri Gen Genç çlik turizmine y lik turizmine yö önelik projelerin haz nelik projelerin hazı ırlanmas rlanması ı Halk Halkı ın i n iç ç turizme kat turizme katı ıl lı ım mı ın nı ın n ö özendirilmesi,Tatil al zendirilmesi,Tatil alış ışkanl kanlı ıklar kları ın nı ın n kazand kazandı ır rı ılmas lması ı, , Taksitli veya uzun vadeli ve d Taksitli veya uzun vadeli ve dü üş şü ük faizli kredili tatil imkanlar k faizli kredili tatil imkanları ın nı ın n geli geliş ştirilmesi tirilmesi K Kış ış sezonunda ucuz fiyatl sezonunda ucuz fiyatlı ı tatil kampanyas tatil kampanyası ı Ula Ulaşı şımdaki fiyat rekabeti mdaki fiyat rekabeti H Hı ızl zlı ı trenlerin devreye girmesi (uzun vadede) trenlerin devreye girmesi (uzun vadede) Halk Halkı ın gelir d n gelir dü üzeyi ve refah zeyi ve refahı ın nı ın y n yü ükseltilmesi kseltilmesiSONU SONU Ç Ç İ İ ç ç turizmde ba turizmde ba ş ş ar ar ı ı n n ı ı n anahtar n anahtar ı ı d d ış ış pazara pazara g g ö ö sterilen sterilen ö ö zen ve zen ve ö ö nemin i nemin i ç ç pazara da pazara da s s ü ü rekli olarak g rekli olarak g ö ö sterilmesidir. Bir sterilmesidir. Bir ü ü lkede i lkede i ç ç turizmin geli turizmin geli ş ş mesi d mesi d ış ış turizmin geli turizmin geli ş ş mesine mesine basamak olacakt basamak olacakt ı ı r. r. Sa Sa ğ ğ l l ı ı kl kl ı ı bir toplum i bir toplum i ç ç in vatanda in vatanda ş ş lar lar ı ı n n psikolojik y psikolojik y ö ö nden rahatlamalar nden rahatlamalar ı ı n n ı ı sa sa ğ ğ layacak layacak olan turizme daha olan turizme daha ç ç ok ok ö ö nem vermeli ve nem vermeli ve bunun i bunun i ç ç inde turizmi geli inde turizmi geli ş ş tirip, herkesin tatile tirip, herkesin tatile ç ç ı ı kaca kaca ğı ğı bir ortam olu bir ortam olu ş ş turulmal turulmal ı ı d d ı ı r. r.T TÜ ÜRK RKDD YEDE SON YILLARDA YEDE SON YILLARDA DD Ç Ç PAZARIN PAZARIN GEL GELDŞ DŞ MES MESDD NDEK NDEKDD ETKENLER ETKENLER Erken rezervasyon Erken rezervasyon Her Her ş ş ey dahil sistemi ey dahil sistemi Taksitle Taksitle ö ö deme kolayl deme kolayl ı ı klar klar ı ı Kampanyalar Kampanyalar T TÜ ÜRK RKDD YEN YENDD N N DD Ç Ç PAZAR PAYI % 35 PAZAR PAYI % 35 YILLIK C YILLIK CDD RO 7 M RO 7 MDD LYAR DOLAR LYAR DOLARAVRUPADA TUR AVRUPADA TUR DD ZM ZM DD N EN N EN B B Ü Ü Y Y Ü Ü KLER KLER DD 30 70 % 47 58 19,5 ALMANYA 7 93 % 65 47 200 DTALYA 10 90 % 30 20,0 171 DSPANYA 12 88 % 65 70,1 180 FRANSA Dış Dç Toplam Gelir Dç Pazar Payı Yıllık Ciro (milyar avro) Dç Pazarda Seyahat Sayıları (milyon) AVRUPADA YURTD ÇD SEYAHAT PAZARI