Jeoloji Türkiyenin Levha Tektoniği Açısından Değerlendirilmesi ve Tektonik Birlikler TÜRK İYEN İN LEVHA TEKTON İĞİ AÇISINDAN DE ĞERLEND İR İLMES İ ve TEKTON İK B İRL İKLER Doç.Dr. Sabah YILMAZ ŞAH İN 2009•T Ü R K İYE VE ÇEVRES İNDEK İ LEVHA HAREKETLER İAnadolu Plakas Anadolu Plakas ı ı ; ; • • Kuzeyde Avrasya Plakas Kuzeyde Avrasya Plakas ı ı , , • • G G ü ü neyde Afrika ve Arap Plakalar neyde Afrika ve Arap Plakalar ı ı , , • • Do Do ğ ğ uda Do uda Do ğ ğ u Anadolu Blo u Anadolu Blo ğ ğ u ve u ve • • Bat Bat ı ı da Ege Blo da Ege Blo ğ ğ u taraf u taraf ı ı ndan ndan ç ç evrilmi evrilmi ş ş tir. tir. Avrasya Plakas Avrasya Plakas ı ı n n ı ı n hareket etmedi n hareket etmedi ğ ğ i kabul edildi i kabul edildi ğ ğ inde; inde; • • Afrika plakas Afrika plakas ı ı y y ı ı lda 5 milimetrelik bir h lda 5 milimetrelik bir h ı ı zla kuzeye, zla kuzeye, • • Arap Plakas Arap Plakas ı ı 19 milimetre y 19 milimetre y ı ı ll ll ı ı k h k h ı ı zla yine kuzeye do zla yine kuzeye do ğ ğ ru ru hareket etmekte ve hareket etmekte ve • • Anadolu Plakas Anadolu Plakas ı ı n n ı ı Avrasya Plakas Avrasya Plakas ı ı na do na do ğ ğ ru ru s s ı ı k k ı ş ı ş t t ı ı rmaktad rmaktad ı ı r. r. Bunun sonucunda ; Bunun sonucunda ; ? ? Anadolu Plakas Anadolu Plakas ı ı 23 23 mm mm ’ ’ lik lik y y ı ı ll ll ı ı k bir h k bir h ı ı zla bat zla bat ı ı ya ya do do ğ ğ ru hareket etmektedir. Anadolu Plakas ru hareket etmektedir. Anadolu Plakas ı ı n n ı ı n bat n bat ı ı y y ö ö n n ü ü ndeki bu hareketi ile Ege Blo ndeki bu hareketi ile Ege Blo ğ ğ u; Rodos u; Rodos - - Girit Girit Adalar Adalar ı ı ile Mora Yar ile Mora Yar ı ı madas madas ı ı n n ı ı n g n g ü ü neyini izleyen neyini izleyen Ege Yay Ege Yay ı ı boyunca Afrika Plakas boyunca Afrika Plakas ı ı n n ı ı n n ü ü st st ü ü ne y ne y ı ı ll ll ı ı k k 35 milimetrelik bir h 35 milimetrelik bir h ı ı zla binmektedir. zla binmektedir. ? ? Do Do ğ ğ uda ise Kars uda ise Kars - - Erzincan Erzincan - - Van Van - - Hakkari aras Hakkari aras ı ı nda nda kalan Do kalan Do ğ ğ u Anadolu Blo u Anadolu Blo ğ ğ u; Kuzeydo u; Kuzeydo ğ ğ u y u y ö ö n n ü ü nde nde Kafkasya Kafkasya ’ ’ ya do ya do ğ ğ ru y ru y ı ı lda 12 milimetrelik bir h lda 12 milimetrelik bir h ı ı zla zla ilerlemektedir. ilerlemektedir.TÜRK İYE TEKTON İK AÇIDAN DÜNYANIN EN AKT İF BÖLGELER İNDEN B İR İD İR.T T Ü Ü RK RK İ İ YE YE ’ ’ N N İ İ N TEKTON N TEKTON İ İ K K B B İ İ RL RL İ İ KLER KLER İ İ Ketin, 1966 Ketin, 1966T T Ü Ü RK RK İ İ YE YE ’ ’ N N İ İ N TEKTON N TEKTON İ İ K K B B İ İ RL RL İ İ KLER KLER İ İ Ketin, 1966 Ketin, 1966Okay & Tüysüz, 1999Okay & Tüysüz, 1999