Uzaktan Algılama Türkiye Jeolojisi Türkiye'nin Metamorfik Masifleri MASİFLERTürkiye’nin Tektonik Birlikleri ve Süturları Türkiye’nin Tektonik Birlikleri • Pontidler • Anatolid-Torid Bloğu • Arap Platformu Türkiye’nin süturları • İzmir-Ankara-Erzincan süturu (İAES) • İç Torid süturu (İTS) • Bitlis-Zagros süturu (BZS) BZSB L A C K S E A MEDITERRANEAN SEA AEGEAN SEA 27 35 43 37 43 39 41 P T S P O N T I D E Z O N E Kirsehir Block A n a t o l i d - T a u r i d e P l a t f o r m M end e res - T aurus Blo ck Arabia n P latform East Anatolian Accretionary Complex N AF S akarya Zone IAZ AE Z IZU W PF Türkiye’nin süturları • Paleotetis Süturu (Batı Pontid Fayı) • İzmir-Ankara, Ankara-Erzincan süturu • İç Torid süturu • Bitlis – Zagros Süturu 3- Elmas ve Yiğitbaş (2001)’e göre Türkiye’nin Tektonik Birlikleri • Pontid Zonu • İstanbul – Zonguldak Ünitesi • Sakarya Zonu • Torid-Anatolid Platformu • Kırşehir Bloğu • Menderes – Toros Bloğu • Doğu Anadolu Yığışım Karmaşığı • Arap PlatformuMetamorfizma Metamorfizma kayadaki kayadaki mineralojik ve/veya dokusal mineralojik ve/veya dokusal ve sık sık kimyasal değişime ve sık sık kimyasal değişime yol açan yarı katı bir işlemdir. yol açan yarı katı bir işlemdir. Bu değişimler yeryüzündeki normal Bu değişimler yeryüzündeki normal koşullardan farklı fiziksel ve kimyasal koşullardan farklı fiziksel ve kimyasal koşullarda gelişir. Bunlar kısmi koşullarda gelişir. Bunlar kısmi ergimelerle birlikte olabilir ergimelerle birlikte olabilir. . masiflerMetamorfizmayı oluşturan etkenler • I s ı . Çok önemli bir ajandır . Isı yeniden kristallenmeyi yönetir, yeni duraylı mineraller üretir. • B a s ınç . Derinlikle artar . Basınç bütün yönlerde aynı veya farklı olabilir. masifler B L A C K S E A MEDITERRANEAN SEA AEGEAN SEA 27 35 43 37 43 39 41 P T S P O N T I D E Z O N E Kirsehir Block A n a t o l i d - T a u r i d e P l a t f o r m M end e res - T aurus Block A rabia n Platform East Anatolian Accretionary Complex N AF Sakarya Zone IAZ AEZ IZU W PF K şm NM MeM ArM IM KM T M AğM P uM KM MM P M E M B M NM İzmir ru -A n kara zin -Er ca Su n tu Bit ut lis u -Zağros S ruK şm NM MeM ArM IM KM T M AğM P uM K M MM P M E M B M NM İzmir ru -A n kara zin - Er ca Su n tu Bit ut lis u -Zağros S ru Türkiye’nin başlıca masifleri GÜNEY KUŞAK MET. TOPLULUKLAR GD Anadolu met. Masifleri (Bitlis – Pötürge – Malatya – Engizek – Nurhak masifleri), Orta Anadolu met. Masifleri (Kırşehir-Niğde masifleri.). Batı Anadolu met. Masifleri (Menderes masifi). KUZEY KUŞAK MET. TOPLULUKLAR Istranca, Almacık-Sünnüce, Kazdağ, Uludağ, Kargı masifi, Tokat masifi, Ağvanis-Pulur masifleriMetamorfik oluşukların masif olarak yeryüzüne çıkmaları Pure shear model Simple shear modelÇekirdek Karmaşığı Core Complex Metamorfik oluşukların masif olarak yeryüzüne çıkmalarıK şm NM MeM ArM IM KM T M AğM P uM K M MM P M E M B M NM İzmir ru -A n kara zin - Er ca Su n tu Bit ut lis u -Zağros S ru Türkiye’nin başlıca masifleri GÜNEY KUŞAK MET. TOPLULUKLAR GD Anadolu met. Masifleri (Bitlis – Pötürge – Malatya – Engizek – Nurhak masifleri), Orta Anadolu met. Masifleri (Kırşehir-Niğde masifleri.). Batı Anadolu met. Masifleri (Menderes masifi). KUZEY KUŞAK MET. TOPLULUKLAR Istranca, Almacık-Sünnüce, Kazdağ, Uludağ, Kargı masifi, Tokat masifi, Ağvanis-Pulur masifleri