Petrografi Ultramafik - 2 Hornblend incekesit görüntüleri I. Nikol II. NikolIgneous textures • Types of igneous textures • Porphyritic texture – Minerals form at different temperatures as well as differing rates – Large crystals, called phenocrysts, are embedded in a matrix of smaller crystals, called the groundmass • Glassy texture – Very rapid cooling of molten rock – Resulting rock is called obsidianAphanitic texture Fine grained because it cooled quickly at the surfacePhaneritic texture Coarse crystals cooled slowly at great depthPorphyritic texture Granite Big crystals Small crystalsGlassy texture ObsidianMagmatik dokular ZONLU DOKU (mineral bünyesinde gözlenir!) a. Zonlu hornblend fenokristali (çift nikol görüntüsü) b. Karlsbad ikizlenmesi gösteren Zonlu plajiyoklaz. Andesite, Crater Lake, © John Winter and Prentice Hall.Ofitik doku: Özşekilli veya yarı-özşekilli plajiyoklaz çubukları, özşekilsiz veya yarı-özşekilli piroksenden oluşan bir hamur içinde dağılmış durumdadır. Skaergård intrusion, E. Greenland. © John Winter and Prentice Hall. Erkan Y. Magmatik Petrografi © Hacettepe Üniv. Yay.a. Granofirik doku: Kuvars ve K. Feldispatın içiçe büyümesi. b. Grafik doku: Köşeli ve ince-uzun çubuk şeklinde kuvars kristallerinin K. Feldispat içinde dizilmiş durumda olması ile karekterize edilir. Tipik olarak bazı granitlerde gözlenir. Cpx exsolution lamellae in Opx hostOrtopiroksen minerallerince mantolanmış olivin (a) Tek nikol ve (b) çift nikol. Bazaltik andezit, Mt. McLaughlin, Oregon. Width ~ 5 mm. © John Winter and Prentice Hall.Elek dokusu: Plajiyoklaz fenokristali içine kusmalarla oluşan doku. Andezit, Mt. McLoughlin, OR. Width 1 mm. © John Winter and Prentice Hall.Kemirilmiş olivin fenokristali © John Winter and Prentice Hall.a. Trakitik doku: Plajiyoklaz mikrofenokristalleri akma nedeniyle yönlenmiş. Trakit, Germany. MacKenzie et al. (1982). © John Winter and Prentice Hall. Pilotaksitik doku Plajiyoklaz fenokristalleri bir yönlenme göstermemekte, rastgele görünümde. Bazaltik andezit, Mt. McLaughlin, OR. Width 7 mm. © John Winter and Prentice Hall.Mirmekitik doku: Plajiyoklaz – K. Feldispat sınırında gözlenen, K. Feldispat içine körfezimsi şekilde girişimler gözlenen bu oluşumun içinde, çubuksu, solucana benzer kuvarslar gözlenir.Karlsbad ikizi Albit ikizlenmesi (Polisentetik ikizlenme)Mikroklinde gözlenen Tartan ikizleri (Kafes ikizlenmesi)Hornblende dönüşmüş Piroksen ve Klorite dönüşen Biyotit Prx Hbl Bt Chl