Petrografi Ultramafik - 2a Bütün kayaçlar birgün türedikleri magmaya geri döneceklerdir. R.A.F. CasLevha Tektoniği – Magmatik kökenler 1. Okyanus ortası sırtlar 2. Kıta-içi Riftler 3. Ada Yayları 4. Aktif Kıta sınırları 5. Yay arkası Basenler 6. Okyanus adası Bazaltları 7. Çeşitli Kıta-içi aktiviteler ? kimberlitler, karbonatitler, anortozitler...Modal mineralojiye dayanan sınıflandırma ? Felsik kayaçlar: bileşimi feldispat ve silis’e dayanır. Aynı zamanda nefelin gibi feldispatoyid içeren kayaçlar için de kullanılabilir. Ör: GRANITE ? Mafik kayaçlar: bileşimi magnezyum ve ferrus/ferric minerallerdir. Bu bileşenlere ferromagnezyen denir. Biyotit, Amfibol, Piroksen, Olivin ve Fe-Ti oxitler bu bileşenlere örnektir. Ör: BASALT ? Ultramafik rocks: Mg ve Fe içeriği çok zengin. Genellikle çok az feldispat içerirler. Ör: PERIDODİT ? Silisik kayaçlar: Kuvars ve alkali feldispat içerirler. Ultramafik (Ferromagnezyen) kayaçların sınıflandırlması ?IUGS sınıflandırması bir çift üçgenden oluşur. Bunlardan biri olivin, ortopiroksen ve klinopiroksen ile oluşturulmuş ternary diyagramıdır, diğer üçgen, olivin, hornblend ve piroksen içerir. ?IUGS sınıflandırmasına göre, %90’dan fazla Mafik mineral içeren kayaçlara ultramafik kayaçlar denir.Ultramafik (Ferromagnezyen) kayaçların sınıflandırlmasıFigure 2-2. A classification of the phaneritic igneous rocks. b. Gabbroic rocks. c. Ultramafic rocks. After IUGS. Plagioclase Olivine Pyroxene Gabbro Troctolite Olivine gabbro Plagioclase-bearing ultramafic rocks 90 (b) Anorthosite Olivine Clinopyroxene Orthopyroxene Lherzolite Websterite Orthopyroxenite Clinopyroxenite Olivine Websterite Peridotites Pyroxenites 90 40 10 10 Dunite (c)En sık rastlanan kayaç çeşitleri / isimleri sunlardır: Peridodit: % 40-90 arasında olivin içeren ve diğer bileşeni genellikle piroksen olan ultramafik kayaç Lerzolit: Olivince zengin, ortopiroksen ve az miktarda krom içeren kalsik piroksen ve Cr, Al- spinel veya granat içeren kayaçtır. Harzburjit: Olivince zengin, olivin-ortopiroksen ve az miktarda Cr, Al-spinel içeren kayaca verilen özel bir isimdir. Dunit: % 90-100 olivin içeren, piroksenli peridodit. Websterit: yaklaşık eşit miktarlarda orto ve klinopiroksen içerem az miktarda olivin ve hornblend içerebilen kayaçtır. Ultramafik (Ferromagnezyen) kayaçların sınıflandırlması