Üretim Teknikleri ve Teknolojisi Üretim Metalurjisi Prensipleri 2 BÜYÜK MOLEKÜLLÜ SDLDKAYA METAL OKSDDDN PARÇALAMA ETKDSDBAZDK OKSDTLERDN SDLDKANIN ERGDME SICAKLIĞINA ETKDSD CaO-FeO-SiO 2 SDSTEMDCaO-FeO-SiO 2 SDSTEMDNDE VDZKOZDTENDN DEĞDŞDMDDZABE ÜRÜNÜ • Demir cevherinin yüksek fırında izabe işlemi sonucunda elde edilen metalik ürüne PiK denir. • Pik Bileşimi : • % 90 – 95 Fe • % 90 – 95 Fe • % 3,50 - 4,5 C • % 0,50 – 0,80 Mn • % 0,70 – 3,50 Si • % 0,02 - 0,12 S • % 0,10 - 0,90 PKONVERTER DŞLEMD • Dzabe ürünü ergimiş metalik fazın konverter adı verilen fırında oksijen veya hava üflenerek oksitlenmesi yolu ile ham metalin elde edilmesi işlemidir. • Konverterdeki oksitlenme • Konverterdeki oksitlenme reaksiyonları ısı veren türden reaksiyonlar olduğundan konverterde yakıt kullanımına gerek olmadığı gibi, fazla ısıdan yararlanmak ve fırının sıcaklık yükselmelerine engel olmak için konvertere soğuk hurda yüklenir.ÇELDK KONVERTERi REAKSDYONLARI 1) Karbon Reaksiyonu • C + O = CO 2) Silisyumun Oksitlenmesi • Si + 2O = SiO • Si + 2O = SiO 2 3) Mangan Reaksiyonu • Mn + O = MnO (k) • Mn + O = MnO (s) 4)Fosforun Oksitlenmesi • 2P + 5/2 O 2 = P 2 O 5ÇELDK KONVERTERLERDBESSEMER KONVERTERDL-D KONVERTERDL-D KONVERTERD BOYUTLARIKONVERTERDE OKSDJEN ÜFLEMEBAKIR CEVHERDNDN DZABE ÜRÜNÜ • Bakır cevherinin izabe ürünü MAT adı verilen ergimiş sıvı demir ve bakır sülfür çözeltisidir. • Mat Bileşimi : X FeS, y Cu S • Mat Bileşimi : X FeS, y Cu 2 S • Mat Derecesi : Mat içerisindeki % Cu • Endüstriyel mat derecesi % 20 -70 Cu’ dır.BAKIR KONVERTERi REAKSDYONLARI 1) CURUF OLUŞUMU AŞAMASI FeS + 3/2 O 2 = FeO + SO 2 SiO 2 (Curuf yapıcı) + 2 FeO = 2 FeO. SiO 2( Curuf) 2) BAKIR ELDE ETME AŞAMASI Cu 2 S + O2 = 2Cu(Ham Bakır) + SO 2 Elde edilen ham bakır % 98 Cu’ lıdır.BAKIR KONVERTERDATEŞLE TASFDYE (ARILAŞTIRMA) 1)OKSDTLEME AŞAMASI Ham metal içerisinde oksijene kimyasal ilgisi ana metalden fazla olan safsızlık elemanlarını oksitleyerek curufa almak için oksijen üfleyerek gerçekleştirilir. oksijen üfleyerek gerçekleştirilir. 2)DNDDRGEME AŞAMASI Ana metal içerisinde oksitleme aşamasında kalan oksijeni gidermek için indirgeyici kok v.b. bir madde ile yapılan işlemdir. Elde edilen rafine bakır % 99,5 Cu’lıdır.POTA METALURJDSD ( DKDNCDL ÇELDK ÜRETDMD) Çelik konverterinden elde edilen ham çeliğin inert gaz üflemeye müsait veya vakum sistemine sahip pota şeklindeki elektrik ark ısıtmalı Pota Fırını adı verilen bir fırında nihai Fırını adı verilen bir fırında nihai çelik haline getirilmesi için yapılan • Tasfiye(arılaştırma), • Gaz giderme, • Alaşımlandırma, • Bileşim kontrolü, • Sıcaklık kontrolü v.b. işlemlerin tamamıdır.POTA METALURJDSDINGOT DÖKÜMÜSÜREKLD DÖKÜM SDSTEMDPOTA FIRINI VE YAN TECHDZATIPOTA FIRINIYERKABUĞUNU ÇEVRELEYEN KARA-SU- HAVA KÜRELERDNDEKD REAKSDYONLARHDDROMETALURJD TEKNDĞD • Su, asit, baz veya tuz çözeltisi gibi sulu bir ortam yardımı ile cevherden metal üretimidir. Son birkaç asırdan metal üretimidir. Son birkaç asırdan beri uygulanan ve gittikçe yaygınlaşan bir üretim metalurjisi tekniğidir. Alüminyum, çinko ve uranyum üretiminde yüksek oranda, bakırda artan oranlarda(% 20) ve kurşunda az oranda uygulanmaktadır. • Düşük tenörlü ve kompleks cevherlerin değerlendirilebilmesi, • Metallerin ayrı ayrı yüksek verimde kazanılabilmesi, HD DROMETALURJD ND N ÜSTÜNLÜKLERD • Metallerin ayrı ayrı yüksek verimde kazanılabilmesi, • Yüksek safiyette metal üretilebilmesi, • Sulu ortamlardaki reaksiyonların homojen, hızlı ve otomatik kontrol edilebilir olması, • Ekonomik bir teknik olması. HDDROMETALURJD DŞLEMLERD • ÇÖZÜNME: Cevher içerisindeki metal bileşiğinin kristal yapısının bozunarak sulu ortamda atomsal seviyede iyonlar halinde dağılmasıdır. • FDLTRELEME : Cevher içerisindeki katı fazdaki ÇÖZÜNME FD LTRELEME • FDLTRELEME : Cevher içerisindeki katı fazdaki çözünmeyen gang mineralleri ile sıvı çözeltinin ayrılmasıdır. • ÇÖZELTDNDN TEMDZLENMESD: Çözelti içerisinde çözünen ana metal dışında çözünmüş diğer çözeltiyi kirleten iyonların çözeltiden uzaklaştırılmasıdır. • ÇÖKELTME: Çözelti içerisinde iyon halinde dağılmış olan ana metal iyonunun serbest metal halinde veya bir metal bileşiği halinde katı bir faz olarak çözeltiden ayrılmasıdır. ÇÖZELTD ND N TEMD ZLENMESD ÇÖKELTMEÇÖZÜNME REAKSDYONLARI • ANOT REAKSDYONLARI (ELEKTRON VEREN, YÜKSELTGENME) M = M + 2e- M = M 2+ + 2e- veya MS = M 2+ + S + 2e- • KATOT REAKSDYONLARI (ELEKTRON ALAN, DNDDRGENME) 2H + + 2e- = H 2 (g)ÇÖZÜNMEYD ETKDLEYEN FAKTÖRLER • CEVHER ÖZELLDKLERD (BDLEŞDM, TANE BOYUTU VE ŞEKLD) ŞEKLD) • ÇÖZELTD BDLEŞDMD ( HDDROJEN VE DDĞER DYON KONSANTRASYONLARI) • SICAKLIK • BASINÇ • ÇÖZELTD AKIŞ HIZIÇÖZÜNME TEKNDKLERD • CEVHER YATAĞINDA ÇÖZÜNME: Dşletilmesi madencilik açısından ekonomik olmayan bir cevher yatağının basınçlı su (veya asitli su) ve hava akımına maruz bırakılarak çözündürülmesidir. • YIĞIN HALDNDE ÇÖZÜNME: Su geçirimsiz bir zemin üzerinde kırılmış haldeki cevher yığınının zayıf asitli üzerinde kırılmış haldeki cevher yığınının zayıf asitli su püskürtülerek çözündürülmesidir. • TANK DÇDNDE ÇÖZÜNME: Kırma ve öğütme ile boyut küçültülmüş cevher taneciklerinin atmosferik şartlarda tank içerisindeki bir çözeltide çözündürülmesidir. • OTOKLAV DÇDNDE ÇÖZÜNME:Dnce öğütme ile( 0,050-0,100 mm) boyut küçültülmüş cevherin yüksek sıcaklık (25-250 o C) ve basınç (1-40 atm.) altında otoklav adı verilen yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı hücreler içerisinde çözündürülmesidir.CEVHER YATAĞINDA, YIĞIN HALDNDE VE TANK DÇDNDE ÇÖZÜNME CEVHER YATAĞINDA ÇÖZÜNMECEVHER YATAĞINDA ÇÖZÜNME DŞLEMDNDE UYGULANAN BASINÇ- MESAFE DLDŞKDSDM-H 2 O SDSTEMDPOTANSDYEL-PH DDYAGRAMIFDLTRELEMEÇÖKELTME • FDZDKSEL ÇÖKELTME • KDMYASAL ÇÖKELTMEFDZDKSEL ÇÖKELTME • Reaksiyon : Cu 2+ + SO 4 2- + 5H 2 O = CuSO 4 5H 2 O (S)KDMYASAL ÇÖKELTME TEKNDKLERD • Hidroliz çökeltmesi • Dyonik çökeltme • Dyon değişimi çökeltmesi • Dyon değişimi çökeltmesi • Dndirgeyici çökeltme Homojen (Dyonik ve iyonik olmayan) Heterojen (elektrokimyasal ve elektrolitik)HDDROLDZ ÇÖKELTMESD Bu çökeltme yöntemi su molekülünün kutuplu kovalent bağı etkisi yardımı ile ortaya çıkar. çıkar. • Fe 3+ + H 2 O = Fe(OH) 2+ + H + • Fe(OH) 2+ + H 2 O = Fe(OH) 2 + + H + • Fe(OH) 2 + + H 2 O =Fe(OH) o 3 (k) + H + .DYONDK ÇÖKELTME • mM n+ + nA m- = M m A n (k)SOLVENT EKSTRAKSDYONU (DYON DEĞDŞDMD) ÇÖKELTMESD • SOLVENT EKSTRAKSDYONU (DYON DEĞDŞDMD), BDRBDRD DÇERDSDNDE ÇÖZÜNMEYEN (VEYA KISMEN ÇÖZÜNEN) DKD SIVI FAZIN TEMASI SONUCU BDR (VEYA DAHA FAZLA) BDLEŞKENDN BDR FAZDAN DDĞERDNE GEÇDŞD OLAYIDIR. BU (VEYA DAHA FAZLA) BDLEŞKENDN BDR FAZDAN DDĞERDNE GEÇDŞD OLAYIDIR. BU OLAY ÇOĞUNLUKLA BDR DYON ÇDFTDNDN BDR FAZDAN DDĞER FAZA GEÇDŞD VE KDMYASAL OLARAK SOLVENT (ÇÖZÜCÜ) FAZA BAĞLANMASI ŞEKLDNDEDDR. BU BAKIMDAN SOLVENT EKSTRAKSDYONU (ÇÖZÜCÜ DLE METALDN ELDESD) VEYA DYON DEĞDŞDMD OLARAK ADLANDIRILIR.DYON DEĞDŞDMD ÇEVDRDM AKIM ŞEMASIDYON DEĞDŞDMD REAKSDYONLARI 1. Katyon Dyon Değişimi 2RH + M 2+ = R 2 M + 2H + 2. Anyon Dyon Değişimi 2. Anyon Dyon Değişimi ROH + A - = R A + OH - 3. Nötral Dyon Değişimi Boron, Bromine, Colombium, TantalumDYON DEĞDŞDMD (KARIŞTIRMA VE DDNLENDDRME) HÜCRESDKULE TDPD DYON DEĞDŞTDRME HÜCRESDDYON DEĞDŞTDRME DŞLEMDNDE DÇ-KARIŞTIRICI KONTAKTÖRÜKARIŞTIRICI- DDNLENDDRDCDEKSTRAKSDYON DZOTERM DDYAGRAMITEKRARLI EKSTRAKSDYON DEVRESD DDYAGRAMIEKSTRAKSDYON DZOTERMDNDN ÇDZDLDŞDDAĞILIM DZOTERMD VE DŞLEM HATTIDYON DEĞDŞDMD ÖRNEKLERDDNDDRGEME ÇÖKELTMESD Dyonik Dndirgeme Çökeltmesi:Bir iyon yardımı ile olan indirgeme çökeltmesidir. Dyon yükseltgenir. çökeltmesidir. Dyon yükseltgenir. • Fe 2+ + Au + = Fe 3+ + Au Dyonik Olmayan Dndirgeme Çökeltmesi:Gaz v.b. bir madde ile olan indirgeme çökeltmesidir. • H 2 (g) + Cu 2+ = 2H + + Cu HETEROJEN DNDDRGEME ÇÖKELTMESD • Elektrokimyasal çökeltme: • Cu 2+ +2e- = Cu (Redükleme) • Fe = Fe 2+ + 2e- (Oksitleme) • Cu 2+ + Fe = Cu + Fe 2+ (Red-oks) • Cu + Fe = Cu + Fe (Red-oks) • Elektrolitik Çökeltme • Cu 2+ + 2e- = Cu (Redükleme) • SO 4 2- +H 2 O= H 2 SO 4 +1/2O 2 (g) + 2e- (Oksitleme) • Cu 2+ +SO 4 2- +H 2 O=Cu+H 2 SO 4 +1/2O 2 (g) (Red-oks) elektrolitik metalELEKTROMETALURJD • ELEKTROLDZ Elektrik enerjisinin kimyasal bir değişime yol açması ile metal değişime yol açması ile metal üretimidir. • ELEKTROTERMDK Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi ile metal üretimidir.ELEKTROLDTDK YARIM HÜCREGALVANDK HÜCRESTANDART HDDROJEN REFERANS ELEKTRODUNERNST SKALASIMETALDN KOROZYONUGALVANDK VE ELEKTROLDTDK HÜCREELEKTROLDZ HÜCRELERDNDN KARŞILAŞTIRILMASIELEKTROLDZ REAKSDYONLARI • Cu 2+ + 2e- = Cu (Redükleme) • SO 4 2- +H 2 O= H 2 SO 4 +1/2O 2 (g) + 2e- • SO 4 +H 2 O= H 2 SO 4 +1/2O 2 (g) + 2e- (Oksitleme) • Cu 2+ +SO 4 2- +H 2 O=Cu+H 2 SO 4 +1/2O 2 (g) (Red-oks) elektrolitik metalM-H 2 O SDSTEMD POTANSDYEL-PH DDYAGRAMIFe-H 2 O SDSTEMD POTANSDYEL- PH DDYAGRAMICu-H 2 O SDSTEMD POTANSDYEL-PH DDYAGRAMIELEKTROTERMDK • ELEKTRDK ARK OCAKLARI • ENDÜKSDYON OCAĞI • DDRENÇ TDPD OCAK • DDRENÇ TDPD OCAKÜLKEMDZDN HAMMADDE POTANSDYELD VE DEĞERLENDDRDLMESD • Ülkemizde üretilen maden ürünleri sanayide ve inşaat sektöründe hammadde olarak tüketilmektedir. Bor, krom, olarak tüketilmektedir. Bor, krom, mermer, pomza, sodyum feldspat genel olarak ihraç edilen madenlerimizdir. Ülkemizin maden varlığının 4350 Katrilyon TL değerinde olduğu ifade edilmektedir. Buna karşın yıllık maden üretimi 3,45 Katrilyon TL, ihracatı ise 0,75 Katrilyon TL kadardır.DEMDR VE ÇELDK UZAYDAN GELEN METAL • Yeryüzünün en kıymetli metali zannedilen altın yeryüzünde olmasa idi insan hayatında hiç bir anormallik olmazdı, ancak demir yeryüzünde olmasa idi insan hayatı altüst olurdu. Bu bakımdan demir yeryüzünün en kıymetli metalidir. kıymetli metalidir. • Demir yeryüzü metali değildir.Demirin yeryüzüne daha sonra yoğuşarak veya gök taşları ile uzaydan inerek geldiği sanılmaktadır. • Aya ilk adımını atan Armstron’a göre demir metalinde güneş enerjisinin 4-5 misli bir enerji yüklenmiş olduğundan çok sert ve dayanıklı bir metal davranışı göstermektedir.DEMDR ALTINDAN DEĞERLDDDR • Doğal olarak bir şeye ihtiyaç ne kadar çoksa, o da o nispette çok yaratılmıştır. • Tabiatta bulunması en zor olana ihtiyaç daha azdır. • Akciğerlere hava bir an ulaşmasa insan derhal ölür. • Dnsanın en fazla havaya, sırası ile suya, ekmeğe, yi yeceğe ve diğer şeylere ihtiyacı vardır. • Dnsan vücudunda kan hücrelerinde demir oksijen taşıy ıcı rol oynamaktadır. • Demirin insanlar için çok faydalı ve insanların demire ihtiyaçlarının altına olan ihtiyaçlarından daha fazla olmasından dolayı, demir altından çok ve kolay bulunabilir yaratılmıştır. • Demir yerkabuğunun % 5,1 ini oluşturmakta olup , alüminyumdan altından çok ve kolay bulunabilir yaratılmıştır. • Demir yerkabuğunun % 5,1 ini oluşturmakta olup , alüminyumdan sonra yerkabuğunda en çok bulunan ikinci metaldir. • Arkeolojik araştırmalara göre demirin M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldığı belirlenmektedir. • Dlk çağlardan beri en fazla kullanılan metaldir. Dns anlığın kullandığı malzemenin ¾’ ü demir esaslıdır. Dünyada yılda yaklaşık 1 milyar ton demir ve çelik üretilmekte ve tüketilmektedir • Demir karbon ile alaşım oluşturarak üstün mekanik özellikler kazanmakta, ısıl işlemle yapısı ve özellikleri kolayca değiştirilebilmektedir. • Oturduğumuz binaların betonundaki donatılar, bindiğimiz araçların gövdeleri çeliktendir. • 21. Yüz yıla girerken plastik ve kompozit malzemelerin demir ve çeliğin yerini alacağı beklentisi boşa çıkmış olup, demir-çelik endüstride saltanatını korumakta ve kıyamete kadar koruyacağa Dünya Ham Çelik Üretimi ve E.A.F.’nın Payı. 400 600 800 1000 1200 Milyon Ton 1994 1999 2004 0 200 400 Milyon Ton Yıl Dünya Çelik Üretiminde E.A.F. Payı Dünya Pik De mir Üre timi Dünya Ham Çe lik Üre timi (Ne t M ilyon Ton)DÜNYADA VE TÜRKDYE’DE ÇELDK ÜRETDMD • 1950 yılında dünya çelik üretimi 190 Mt civarındaydı. Bu 190 Mt çelik üretiminin %80’i Yüksek Fırın - Siemens Martin yöntemiyle, %10’u Yüksek Fırın - Thomas Konverter yöntemiyle, %10’u da E.A.F.’ı ile yöntemiyle, %10’u Yüksek Fırın - Thomas Konverter yöntemiyle, %10’u da E.A.F.’ı ile üretilmekteydi. 1970’te 700 Mt’a ulaşan sıvı çelik üretiminde E.A.F.’nın payı %20’ye çıkmıştır. 1990 yılı itibariyle dünya ham çelik üretimi 770 Mt olarak gerçekleşmiş, 1994’te bu rakam 702 Mt’na düşmüştür. 2004 yılı için verilen rakam ise 1030 Mt’ dur. Türkiye Ham Çelik Üretiminin Yıllara Göre Değişimi ve E.A.F.’nın Payı. 10 15 20 25 Milyon Ton 1994 1999 2004 0 5 10 Milyon Ton Yıl Türkiye Pik De mir Üre timi Türkiye Çelik Üretiminde E.A.F. Payı Türkiye Ham Çe lik Üre timi (Ne t M ilyon Ton)Türkiye’nin 2004 Yılı Ham Çelik Üretiminin Yöntemlere Göre Dağılımı ERDEMİR 15% E.A.F. İLE ÜRETİM 70% İSDEMİR 11% KARDEMİR 4%HURDANIN HAMMADDE OLARAK DEĞERLENDDRDLMESDNDN ÖNEMD • HAMMADDE TASARRUFU:Hurdanın ikincil bir hammadde olarak değerlendirilmesi, tabiatta bulunan birincil doğal hammadde kaynaklarının korunması açısından önemlidir. • ENERJD TASARRUFU:Hurdadan malzeme üretimi doğal hammaddelerden malzeme üretimine göre daha az enerji gerektirdiğinden enerji tasarrufu doğal hammaddelerden malzeme üretimine göre daha az enerji gerektirdiğinden enerji tasarrufu elde edilir. Örnek olarak aluminyum ve demir hurdadan elde edildiğinde sırası ile 1/15 ve 1/3 oranında enerji gerekmektedir. • ÇEVRE KDRLDLDĞDNDN ORTADAN KALDIRILMASI:Hurdanın değerlendirilmesi çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması açısından önemlidir. • EKONOMDK KAZANÇ:Hurdanın değerlendirilmesi ekonomik kazanç elde etmek bakımından önemlidir. DEMDR-ÇELDK HURDASININ ÜSTÜNLÜKLERD • Demir cevheri kaynaklarının sınırlı ve düşük kaliteli olması, • Hurdadan çelik üretiminin cevhere oranla daha az enerji gerektirmesi(1/3), • Gelişen teknolojiye paralel olarak daha • Gelişen teknolojiye paralel olarak daha fazla metal tüketimi ve hurda oluşumu, • Hurda kullanımının çevre sorunlarını ortadan kaldırması, • Hurdanın stoklama ve nakliye kolaylığı, • Hurdanın yüksek ısı geçirgenliği sebebi ile ergitme kolaylığı, • Hurdanın değerlendirilmesinin ekonomik kazanç sağlaması.POTA FIRINIÜÇ ELEKTROTLU ALTERNATDF AKIMLI ELEKTRDK ARK OCAĞITEK ELEKTROTLU DOĞRU AKIMLI ELEKTRDK ARK OCAĞIE.A.O.’DAKD GELDŞMELER A)Ocak Dizaynı ve Kapasitesi ile Dlgili Gelişmeler B)Ocak Dşletme Şartları ile Dlgili GelişmelerU.H.P. TDPD OCAKLARE.A.O.’DA SU SOĞUTMA SDSTEMDE.A.O.’DA SU SOĞUTMA SDSTEMDSU SOĞUTMALI ELEKTRODOKSDJEN-YAKIT BRÜLÖRLERDHURDA ÖN ISITMA SDSTEMDTOZ TUTUCU SDSTEME.A.O. BDLGDSAYARLI KONTROL SDSTEMDHURDADAN ÇELDK ÜRETDMDHMS HURDASIKIYILMIŞ HURDADEMDR-ÇELDK HURDASININ ÖNEMD VE ÜSTÜNLÜKLERD • Demir cevheri kaynaklarının sınırlı ve düşük kaliteli olması, • Çevre kirliliğinin azaltılması, • Enerji tasarrufu, • Enerji tasarrufu, • Ekonomik kazanç, • Stoklama ve nakliye kolaylığı, • Yüksek ısı geçirgenliği, • Daha az curuf ve refrakter problemi, • Artan metal tüketimine paralel olarak artan hurda potansiyeli.DEMDR-ÇELDK HURDASININ AKIM ŞEMASIHURDA KAYNAKLARI VE TÜRLERD • DÖNDÜ HURDA: Demir- Çelik fabrikasında sıvı çeliğin son ürüne dönüştürülmesi sırasında oluşan standart dışı üretim atıklarıdır. Demir- Çelik fabrikasında değerlendirilir.Sürekli döküm ve haddeleme tekniği ve demir-çelik üretimindeki diğer gelişmeler, dönen hurda üretimindeki diğer gelişmeler, dönen hurda oranını azaltmıştır. • DŞLEM HURDASI :Çeliği ara ürün olarak tüketen bir endüstride uygulanan presleme, kesim,talaşlı imalat v.b. işlem gereği oluşan atıklardır.Çelik tüketen endüstrilerde kaydedilen verimlilik artışı, işlem hurdası oranını azaltmıştır. • TOPLAMA(KARIŞIK, TDCARD) HURDA: Kullanım ömrünü tamamlamış alet, vasıta v.b. maddelerin oluşturduğu hurda türüdür. Artan HURDA HAZIRLAMA •Hurdanın demir oranın ve yoğunluğunun yükseltilmesi, boyutlarının E.A.O.’da yükseltilmesi, boyutlarının E.A.O.’da kullanabilecek homojen boyutlara getirilmesi işlemidir.HURDA HAZIRLAMA DŞLEMLERD • Tasnif (Ayırma), • Kesme, • Paketleme (Presleme), • Paketleme (Presleme), • Kıyma, • Manyetik AyırmaPAKETLEMEPAKETLENMEMDŞ VE PAKETLENMDŞ HURDA KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASIÇELDK MALDYET KALEMLERD DAĞILIMIPAKETLEMENDN HURDA MALDYETDNE ETKDSDHURDA HAZIRLAMA TESDSDHURDA HAZIRLAMA TESDSD TEKNDK ÖZELLDKLERDENDÜKSDYON FIRINIENDÜKSDYON FIRIN TDPLERDDDRENÇ TDPD FIRIN • DDREKT DDRENÇ TDPD FIRIN Elektrik enerjisi ısı enerjisine ısıtılan malzemenin direnci sebebi ile dönüşür. Üretilen ısı, akım şiddetinin karesi ve Üretilen ısı, akım şiddetinin karesi ve direnç ile orantılı olup, genellikle düşük voltaj uygulanır.Demirin özdirenci düşük olduğundan verimsiz bir ısıtma şeklidir. • DNDDREKT DDRENÇ TDPD FIRIN Fırında yüksek dirence sahip SiC gibi diğer malzeme kullanılarak elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür.