Histoloji - Embriyoloji Üriner Sistem - 2 Resim . D ş medulla d ş band . TT: Toplay c tubul , PD: Proksimal d ü z tubul , DD: Distal d ü z tubul K: Kapiller . PAS + HL x40 TT TT DD DD DD PD PD PD K PD PD PD K PD KResim . Medulla ş n . TT: Kortikal toplay c tubul, PD: Proksimal d ü z tubul, DD: Distal d ü z tubul H+E X400 TT TT DD DD DD PD PDDD DD TT TT PD PD PD Resim . Medulla ş n TT: Kortikal toplay c tubul , PD: Proksimal d ü z tubul , DD: Distal d ü z tubul PAS + HL x4002-PROKS İ MAL TUBULPROKS İ MAL TUBUL SEGMETLER İ 1-S1 segment: Pars konvoluta’n n ilk yar m nda S1 S2 S3 3-S3 Segment: Ferrein piramidlerindeki Pars rekta’n n derin k s mlar nda ve d ş medulladaki Pars rekta da 2-S2 segment: Pars konvoluta’n n di ğ er yar m nda ve Ferrein piramitlerindeki Pars rektan n b ü y ü k k sm nda2-PROKS İ MAL TUBUL Rearbsobsion: . Protein . Aminoasit . Glukoz . Na,K (elektrolit) . Klorid,bikarbonat (iyon) . Baz vitaminler . Askorbik asit . Su Sekresyon: . Kreatinin . Paraaminohippurik asit . Fenol k rm z s . İ odopiraset . Hidrojen . Ü rik asit 1 G ü nde Glukoz- 140 g Na- 430 g Bikarbonat- 300 g K- 18 g Protein- 54 g Su- 140 L Reabsorbe eder3-HENLE KULPUNUN İ NCE PAR Ç ASIResim. Henle kulpunun ince par ç as (H İ P) . İ H: İ nterstitial h ü cre . X6000 H İ P İ H1 2 3 4 D ’ Ş ekil. Kortikal ve jukstameduller nefronlar n henle hulplar n n ince par ç alar ndaki tip1,tip 2, tip 3 ve tip 4 epitellerin şematik g ö r ü n ü m ü .P,P’: Proksimal d ü z tubul , D,D’: Distal d ü z tubul , 1: Tip 1 epitel , 2: Tip 2 epitel , 3: Tip 3 epitel , 4: Tip 4 epitel 4 P D Korteks D ş medulla d ş band D ş medulla i ç band İ ç medulla P’ 1 2 3 D’ 3-HENLE’N İ N İ NCE PAR Ç ASIHENLE KULPU (LOOP) İ nen par ç a(descendens): . Suya permeabl . Na ve klorid glomeruler filtrata girer. . Su glomeruler filtrat terkeder. . Hipertonik ü rin olu şur. . Uzun inen par ç ada Na+,K+ -ATP ase . Uzun ve k sa par ç ada Karbonik anhidrase Ç kan par ç a(ascendens): . Suya impermeabl . Na ve klorid glomeruler filtrat terkeder(intertisyal s v ya ge ç er) . Hipotonik ü rin . Hipertonik intertisyal s v 1 Su- %15 NaCl, K, HCO3- %25 Makula densa Distal d ü z tubul Distal k vr nt l tubul 4-D İ STAL TUBUL D D D P P P P P P D D D D D D P P P P P P P P PB C A Ş ekil . Distal tubul b ö l ü mlerinin şematik g ö r ü n ü m ü . A : Distal d ü z tubul , B: Makula densa , C: Distal k vr nt l tubul , 4-D İ STAL TUBUL4-D İ STAL TUBUL A-D.D ü z tubul (Pars rekta) a- Meduller k s m b- Kortikal k s m . Tek katl k ü bik epitel . H ü cre y ü ksekli ğ i medulladan kortekse do ğ ru azal r. . Mikrovilluslar kortekse do ğ ru artar. . Tamm-Horsfall proteini TT TT DD DD DD DD DD DD DD DD TT H İ H İ K K H İ Resim . D ş medulla i ç band. TT: Toplay c tubul , DD: Distal d ü z tubul , H İ : Henle kulpunun ince par ç as , K: Kapiller . PAS + HL x400Resim. D ş medulla d ş band . TT: Toplay c tubul , PD: Proksimal d ü z tubul , DD: Distal d ü z tubul K: Kapiller . PAS + HL x40 TT TT DD DD DD PD PD PD K PD PD PD K PD KDD DD TT TT PD PD PD Resim. Medulla ş n TT: Kortikal toplay c tubul , PD: Proksimal d ü z tubul , DD: Distal d ü z tubul PAS + HL x400B-MAKULA DENSA Makula densa Distal k vr nt l tubul Distal d ü z tubulB-MAKULA DENSA . Boyu uzun, eni dar h ü creler . Da ğ lm ş k üçü k ovoid mitokondri . Golgi infranuklear . Bazal plazmalemmada k sa katlanmalar . Tamm-Horsfall proteini yokMAKULA DENSA . Boyu uzun, eni dar h ü creler . Da ğ lm ş k üçü k ovoid mitokondri . Golgi infranuklear . Bazal plazmalemmada k sa katlanmalar . Tamm-Horsfall proteini yok