Histoloji - Embriyoloji Üriner Sistem - 3 C-Distal k vr nt l tubul (Pars konvoluta) D D D D D D P P P P P P P P PB C A Ş ekil . Distal tubul b ö l ü mlerinin şematik g ö r ü n ü m ü . A: Distal d ü z tubul , B: Makula densa , C:Distal k vr nt l tubul , N ü ve apikal yass la şma g ö sterir • .Luminal memran ile n ü ve aras ndaki dar • sitoplasmik sahada mitokondri yoktur. .H ü crenin apikal k sm l ü mene do ğ ru • ç k nt yapar. C-D.K vr nt l tubul (pars konvoluta). Y ü ksek Na+,K+ -ATP ase . Aldesterona ba ğ l olarak; Na+ reabsorbsiyonu (%7 sini) K+ eksresyonu Total tuz ve suyun kontrol yeri . H+ ve amonyum iyonlar n ü rine sekret eder . . İ mmunohistokimyasal kalbindin(Ca ba ğ lay c protein) – Ca 2+ transportu C- D.K vr nt l tubul (pars konvoluta) Makula densa Distal k vr nt l tubul Distal d ü z tubul5-KONNECT İ NG TUBUL (BA Ğ LAYICI TUBUL) .Connecting tubul h ü creleri-%70-80 . Na reabsorbsiyonu . K sekresyonu . calbindin . Ca2+,Mg2+ _ATPase . Kallikrein immunoreaktivitesi . İ nterkalate h ü creler- %20-30 Tip A : Proton(H+) sekresyonu, bikarbonat(HCO3-) rearbsorbsiyonu Tip B : HCO3- sekresyonu, H+ rearsorbsiyonuBA Ğ LAYICI TUBUL İ B İ A EH EH İ A İ A EH EH EH İ AResim 22. Ba ğ lay c tubul h ü cresi. Mi: Mitokodrium. X10 000 Mi Mi Mi Mi Mi Mi B C D AII- TOPLAYICI TUBUL (KOLLEKT İ NG TUBUL )II- TOPLAYICI TUBUL (KOLLEKT İ NG TUBUL) A-KORT İ KAL TOPLAYICI TUBUL .Esas (principal) h ü creler Sentral sil var ADH a ba ğ l olarak luminal membran n suya permeabilitesini artt r r . İ nterkalate h ü creler Tip A: Proton sekresyonu,bikarbonat reabsorbsiyonu Tip B: Bikarbonat sekresyonu,proton reabsorbsiyonuA BII-KOLLECT İ NG TUBUL (TOPLAYICI TUBUL) B-DI Ş MEDULLER TOPLAYICI KANAL . Esas h ü creler . İ nterkalate h ü creler (A-tip) Tip A : Proton sekresyonu,bikarbo nat reabsorbsiyonu